Zlecenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zlecenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
gru

Istota:

W zakresie określenia źródła przychodu w związku z dokonywaniem przez Wnioskodawczynię zleceń na rzecz firmy amerykańskiej.

Fragment:

Zaliczenie przychodów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy, zależy od łącznego spełnienia następujących warunków: zleconą usługę podatnik wykona osobiście, tj. bez udziału osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które wykonywałyby czynności związane z istotą tej usługi, umowa zlecenia lub umowa o dzieło została zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną i jej jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, umowa zlecenia lub umowa o dzieło nie zostanie zawarta w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni rozważa podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia w firmie amerykańskiej. Przedmiotem działalności firmy amerykańskiej jest działalność związana z oprogramowaniem (testowanie oprogramowania). Firma ta udostępnia platformę, przez którą Wnioskodawczyni podejmowałaby zlecenia polegające na testowaniu oprogramowania stworzonego przez zleceniodawców (tj. klientów firmy) - wyszukiwanie usterek/błędów oraz raportowanie ich klientom. Zlecenia wykonywane będą w sposób zarobkowy. Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie uzależnione od ilości znalezionych błędów, które przelewane będzie dwa razy w miesiącu na jej konto PayPal. Zlecenia powyższe nie będą dokonywane w sposób ciągły, ponieważ brak jest gwarancji, że jako użytkownik platformy, Wnioskodawczyni będzie otrzymywała taką ilość zleceń, aby zapewnić ciągłość.

2015
10
kwi

Istota:

Przeniesienia własności nieruchomości w imieniu zlecającego.

Fragment:

Najczęściej podstawą do skonstruowania umowy powierniczej jest umowa zlecenia. Prawa i obowiązki stron tej umowy należy zasadniczo oceniać według przepisów o zleceniu. Jak wynika z art. 734 i 735 Kodeksu cywilnego, istotą umowy zlecenia jest odpłatne (prowizja) lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie lub jeżeli tak stanowi umowa w imieniu własnym lecz na rachunek zlecającego. W tym ostatnim wypadku wszelkie nabycie praw lub rzeczy ma charakter powierniczy, a przyjmujący zlecenie ma obowiązek wydać zlecającemu wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 Kodeksu cywilnego). Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to poprzez: ograniczenie czasowe – zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniobiorcy; ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa; nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy (...)

2014
13
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako płatnik składek jest zobowiązany dokonywać poboru zaliczek na podatek dochodowy od kwot wypłacanych za przejechane kilometry do celów służbowych prywatnym autem, zleceniobiorcom z ich miejsca zamieszkania do poszczególnych lokalizacji, miejsc przebywania dłużników (klientów) na podstawie wcześniej podpisanej umowy zlecenia?

Fragment:

(...) zlecenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu zwrotu kosztów związanych z używaniem własnego samochodu przez osobę zatrudnioną na warunkach umowy zlecenia. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zatrudnia pracowników na umowę zlecenie, którzy są również zatrudnieni u innego pracodawcy i tam zarabiają ponad minimalną krajową pensję miesięcznie. Pracownicy wykorzystują w celu wykonania zlecenia prywatne samochody. Wnioskodawca podpisał z tymi pracownikami umowę na wynajęcie prywatnego auta w celu realizacji zleceń w związku z ww. umową zlecenia. W umowie na wynajęcie samochodu prywatnego na podstawie stawki kilometrowej, Wnioskodawca ustalił że będzie również pokrywał koszt przejazdu z miejscowości zamieszkania do rejonu działania. Rejon działania firmy Wnioskodawcy wykracza poza miejscowość w której znajduje się siedziba firmy. Zlecenia jakie otrzymują pracownicy wiążą się z działaniami windykacji terenowej (negocjacji osobistej z dłużnikiem w miejscu zamieszkania lub też innym miejscu przebywania dłużnika).

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez zleceniobiorcę.

Fragment:

Na wstępie wskazać należy, iż kwestie dotyczące zawierania między stronami umów zlecenia regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 Kodeksu cywilnego). Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego (art. 353 1 Kodeksu cywilnego). Przy czym, w przypadku m. in. umów zlecenia ustawodawca dopuścił możliwość zawierania tych umów przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej; brak jest bowiem wyłączeń odnośnie do stron tych umów. Przechodząc natomiast na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), wskazać należy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 tejże ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2011
1
lip

Istota:

„Czy przychody uzyskane przez Spółkę z tytułu umowy z Gminą z zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie oraz opłat eksploatacyjnych tych nieruchomości mieszczą się w definicji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?”

Fragment:

Na podstawie umowy zlecenia z Gminą Spółka sprawuje zarząd nad zasobem komunalnym, w skład którego wchodzą tereny, budynki oraz lokale stanowiące własność Gminy. Wszystkie obowiązki właściciela lokalu, oprócz prawa jego zbywania wykonuje Spółka. Wpływy z czynszów i opłat z tytułów j. w. stanowią przychód Spółki, natomiast koszty związane z utrzymaniem tych zasobów, w tym bieżąca eksploatacja, remonty, konserwacje, koszty administracji stanowią jej koszt. Przychody jakie osiąga Spółka w ciągu roku to wpływy z czynszów i opłat pobieranych od lokatorów oraz wynagrodzenie za sprawowanie na zlecenie zarządu tymi nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi z tytułu umowy z Gminą. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przychody uzyskane przez Spółkę z tytułu umowy z Gminą z zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie oraz opłat eksploatacyjnych tych nieruchomości mieszczą się w definicji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania... Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, gdy na realizacji transakcji po cenie innej niż ustalona z klientem, Spółka osiągnęła zysk, to stanowi on dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast w przypadku, wystąpienia straty, stanowi ona koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Niektóre zlecenia, ze względu na swoją specyfikę lub obowiązujące zasady zawierania transakcji na rynkach regulowanych, realizowane są przez Spółkę kilkoma, rozłożonymi w czasie transakcjami zawieranymi na rynku. Taka realizacja zlecenia niesie za sobą ryzyko, że po zrealizowaniu części transakcji okaże się, iż pozostała cześć transakcji nie może być w ogóle zrealizowana, ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, której nie można było przewidzieć. Zmiana warunków rynkowych, o której mowa, może polegać na niespodziewanej zmianie popytu, podaży, wysokości obrotów. W takim przypadku klient może odmówić akceptacji realizacji zlecenia, które zostało częściowo wykonane. Ad. iii). Zlecenie zostaje unieważnione, jeżeli klient nie posiadał wystarczającego pokrycia dla złożonego przez siebie zlecenia. Spółka weryfikuje pokrycie zlecenia przed realizacją każdego zlecenia, jednak w niektórych sytuacjach, brak pokrycia może zostać ujawniony z opóźnieniem. Ad. iv) oraz v). Nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych w większej liczbie niż określona w zleceniu lub innego rodzaju niż określony w zleceniu może nastąpić w wyniku pomyłki osoby realizującej transakcję.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, gdy na realizacji transakcji po cenie innej niż ustalona z klientem, Spółka osiągnęła zysk, to stanowi on dla Spółki przychód podlegający opodatkowaniu, natomiast w przypadku, wystąpienia straty, stanowi ona koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Niektóre zlecenia, ze względu na swoją specyfikę lub obowiązujące zasady zawierania transakcji na rynkach regulowanych, realizowane są przez Spółkę kilkoma, rozłożonymi w czasie transakcjami zawieranymi na rynku. Taka realizacja zlecenia niesie za sobą ryzyko, że po zrealizowaniu części transakcji okaże się, iż pozostała cześć transakcji nie może być w ogóle zrealizowana, ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, której nie można było przewidzieć. Zmiana warunków rynkowych, o której mowa, może polegać na niespodziewanej zmianie popytu, podaży, wysokości obrotów. W takim przypadku klient może odmówić akceptacji realizacji zlecenia, które zostało częściowo wykonane. Ad. iii). Zlecenie zostaje unieważnione, jeżeli klient nie posiadał wystarczającego pokrycia dla złożonego przez siebie zlecenia. Spółka weryfikuje pokrycie zlecenia przed realizacją każdego zlecenia, jednak w niektórych sytuacjach, brak pokrycia może zostać ujawniony z opóźnieniem. Ad. iv) oraz v). Nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych w większej liczbie niż określona w zleceniu lub innego rodzaju niż określony w zleceniu może nastąpić w wyniku pomyłki osoby realizującej transakcję.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, realizacji transakcji bez zlecenia przychód ze sprzedaży papierów wartościowych będzie podlegał opodatkowaniu, a wydatki na nabycie papierów wartościowych będą stanowić koszt uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia?

Fragment:

Niektóre zlecenia, ze względu na swoją specyfikę lub obowiązujące zasady zawierania transakcji na rynkach regulowanych, realizowane są przez Spółkę kilkoma, rozłożonymi w czasie transakcjami zawieranymi na rynku. Taka realizacja zlecenia niesie za sobą ryzyko, że po zrealizowaniu części transakcji okaże się, iż pozostała cześć transakcji nie może być w ogóle zrealizowana, ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, której nie można było przewidzieć. Zmiana warunków rynkowych, o której mowa, może polegać na niespodziewanej zmianie popytu, podaży, wysokości obrotów. W takim przypadku klient może odmówić akceptacji realizacji zlecenia, które zostało częściowo wykonane. Ad. iii). Zlecenie zostaje unieważnione, jeżeli klient nie posiadał wystarczającego pokrycia dla złożonego przez siebie zlecenia. Spółka weryfikuje pokrycie zlecenia przed realizacją każdego zlecenia, jednak w niektórych sytuacjach, brak pokrycia może zostać ujawniony z opóźnieniem. Ad. iv) oraz v). Nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych w większej liczbie niż określona w zleceniu lub innego rodzaju niż określony w zleceniu może nastąpić w wyniku pomyłki osoby realizującej transakcję.

2011
1
lip

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, w przypadku, realizacji transakcji bez zlecenia przychód ze sprzedaży papierów wartościowych będzie podlegał opodatkowaniu, a wydatki na nabycie papierów wartościowych będą stanowić koszt uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia?

Fragment:

Niektóre zlecenia, ze względu na swoją specyfikę lub obowiązujące zasady zawierania transakcji na rynkach regulowanych, realizowane są przez Spółkę kilkoma, rozłożonymi w czasie transakcjami zawieranymi na rynku. Taka realizacja zlecenia niesie za sobą ryzyko, że po zrealizowaniu części transakcji okaże się, iż pozostała cześć transakcji nie może być w ogóle zrealizowana, ze względu na zmianę sytuacji rynkowej, której nie można było przewidzieć. Zmiana warunków rynkowych, o której mowa, może polegać na niespodziewanej zmianie popytu, podaży, wysokości obrotów. W takim przypadku klient może odmówić akceptacji realizacji zlecenia, które zostało częściowo wykonane. Ad. iii). Zlecenie zostaje unieważnione, jeżeli klient nie posiadał wystarczającego pokrycia dla złożonego przez siebie zlecenia. Spółka weryfikuje pokrycie zlecenia przed realizacją każdego zlecenia, jednak w niektórych sytuacjach, brak pokrycia może zostać ujawniony z opóźnieniem. Ad. iv) oraz v). Nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych w większej liczbie niż określona w zleceniu lub innego rodzaju niż określony w zleceniu może nastąpić w wyniku pomyłki osoby realizującej transakcję.

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z przeniesieniem przez powiernika własności udziałów na wspólników powstanie po ich stronie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Najczęstszym jej przykładem jest najprawdopodobniej umowa komisu, zgodnie z którą przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym (art. 765 Kodeksu cywilnego; dalej: KC). Bardzo często spotykaną formą czynności powierniczych jest także umowa zlecenia, jeżeli zgodnie z jej treścią przyjmujący zlecenie wykonując swoje zobowiązanie działa w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie (art. 734 § 2 KC). Specyficzną czynnością powierniczą jest także działalność maklerska, gdzie makler wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Charakter czynności powierniczych wykonywanych w ramach umowy nie jest zatem nieznany dla prawa polskiego. Na gruncie prawa cywilnego umowa powiernictwa może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia. Zgodnie z art. 734 §1 KC przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (powiernik) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej (zawiązanie, zarejestrowanie spółki oraz posiadanie jej udziałów) dla dającego zlecenie. Zgodnie z art. 740 KC (zdanie drugie) zleceniobiorca powinien wydać zleceniodawcy wszystko co przy wykonywaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym.