ITPB4/4511-227/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu w 2015 r., będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zgodnie z brzmieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymywane w 2015 r. tytułem pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie opodatkowane w Polsce, czy też będzie ono miało jedynie wpływ na ustalenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, według której będą opodatkowane inne dochody Wnioskodawczyni podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu zgodnie z art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wnioskodawczyni została powołana z początkiem 2015 r. na stanowisko członka zarządu (dyrektora) spółki. Przedmiotowa spółka jest rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i podlega w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Spółka, w której zarządzaniu bierze udział Wnioskodawczyni prowadzi działalność m.in. w zakresie szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego, w tym również pośrednictwa handlowego, kojarzenia partnerów biznesowych oraz pozyskiwania klientów na zlecenie zewnętrznych podmiotów. Z tytułu pełnionej funkcji i sprawowania obowiązków członka zarządu w 2015 r. Wnioskodawczyni otrzymała (przyznane na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników) wynagrodzenie. Rzeczone wynagrodzenie zostało wypłacone Wnioskodawczyni w 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu w 2015 r., będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zgodnie z brzmieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r....
  2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymywane w 2015 r. tytułem pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie opodatkowane w Polsce, czy też będzie ono miało jedynie wpływ na ustalenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, według której będą opodatkowane inne dochody Wnioskodawczyni podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni w niniejszym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 19 oraz art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r. Powołany art. 19 umowy stanowi, iż wynagrodzenie i inne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej, lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, może być opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2015 r., mogą podlegać opodatkowaniu jedynie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (jeżeli wewnętrzne przepisy podatkowe tego kraju przewidują opodatkowanie takich dochodów), również bez względu na okoliczność, gdzie Wnioskodawczyni fizycznie sprawowała obowiązki członka zarządu spółki.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a) cytowanej umowy (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polska zwolni taki dochód od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby powyższy dochód nie podlegał zwolnieniu od podatku. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż na gruncie prawa polskiego z przepisem art. 24 ust. 1 pkt a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzuje on, w jaki sposób w analizowanym przypadku należy obliczyć stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawczyni wynagrodzenie, które otrzymała w 2015 r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu, będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast w Polsce powyższe należności będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów Wnioskodawczyni podlegających opodatkowaniu w Polsce na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 19 umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r., Nr 81, poz. 373) – w brzmieniu mającym zastosowanie do dochodów osiąganych w 2015 r. – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkostwa w zarządzie spółki – w tym pełnienia funkcji dyrektora.

Nadmienić należy, że zgodnie z art. 4 ww. Umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawczynię z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu – dyrektora spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegać będą co do zasady opodatkowaniu w obu państwach, jednakże w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w art. 24 Umowy – metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że przedmiotowe dochody będą w Polsce zwolnione od opodatkowania, jednakże ww. dochody będą uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów. Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisany we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu – dyrektora, w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 umowy, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce. Jednocześnie w Polsce należy uniknąć podwójnego opodatkowania, stosując określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Końcowo należy zastrzec, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia członka zarządu spółki – rezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o którym mowa w art. 19 Umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Gdyby Wnioskodawczyni uzyskała od Spółki wynagrodzenie z innego niż wskazany wyżej tytuł – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.