ITPB1/415-592/13/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzyma na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawczyni na podstawie umowy ze Spółką, Wnioskodawczyni będzie opodatkowywać wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?
2. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawczyni na podstawie umowy Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będąc jedynym źródłem dochodów, tzn. brak jakichkolwiek innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zobowiązana jest składać corocznie zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013 r. (data wpływu 21 maja 2013 r.), uzupełnionym w dniu 29 lipca 2013 r. i 12 sierpnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest również obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Wnioskodawczyni zostanie powołana w skład boards of directors tej Spółki, jako dyrektor.

Od września 2013 r. Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (direktor) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem tej funkcji.

Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wyłącznie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie Spółki (board of directors), tj. wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w zamian za nadzór nad zarządzaniem Spółką.

Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawczyni będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu i terytorialnemu wynikającemu z prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tj. Wnioskodawczyni będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Spółka z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w której Wnioskodawczyni będzie pełniła funkcję dyrektora – będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spółka ta będzie podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, tj. Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzyma na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawczyni na podstawie umowy ze Spółką, Wnioskodawczyni będzie opodatkowywać wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich...
  2. Czy w przypadku, gdy wynagrodzenie otrzymane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (członka boards of directors) Spółki, oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawczyni na podstawie umowy Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będąc jedynym źródłem dochodów, tzn. brak jakichkolwiek innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zobowiązana jest składać corocznie zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w opisanym zdarzeniu przyszłym znajduje zastosowanie art. 19 oraz art. 24 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów.

Wyżej wskazany art. 19 tej Umowy stanowi, iż wynagrodzenia i inne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, może być opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wnioskodawczyni uważa, że dochód powyższy podlegać będzie opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, według stosownych regulacji i obowiązującego prawa bez względu na to, gdzie (tzn. w Polsce lub w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) Wnioskodawczyni będzie wykonywała obowiązki członka zarządu Spółki.

Natomiast art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej Umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni taki dochód od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony.

Wnioskodawczyni uważa, że na gruncie prawa polskiego, odpowiednikiem art. 24 ust. 1 pkt a) Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzuje on jak należy obliczyć w takim przypadku stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie, które ewentualnie Wnioskodawczyni ma otrzymać na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji członka zarządu, przysługujące na podstawie umowy Spółki, będą opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast w Polsce powyższe należności będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeśli takie dochody wystąpią.

Wnioskodawczyni uważa, że w przypadku braku jakichkolwiek dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce poza wynagrodzeniem uzyskanym za granicą, nie jest zobowiązana składać zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 19 Umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Odnosząc się do użytego w art. 19 Umowy określenia przedmiotu opodatkowania należy wskazać, że przez wynagrodzenia i inne podobne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce, a nie innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu spółki (np. funkcji doradcy, konsultanta). Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką. Wskazać również należy, że z Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Editio, str. 957-958) wynika, że artykuł ten obejmuje wyłącznie wynagrodzenie wypłacone w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

Ponadto, użyty w wyżej powołanym przepisie art. 19 Umowy zwrot „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” określa, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w państwie rezydencji.

Jednocześnie w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 24 umowy metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

  1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
  2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
  3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie powołana do pełnienia funkcji dyrektora Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka ta będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spółka ta będzie podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, tj. Spółka będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem tej funkcji. Wnioskodawczyni będzie otrzymywała wyłącznie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie Spółki (board of directors), tj. wynagrodzenie wypłacane będzie wyłącznie w zamian za nadzór nad zarządzaniem Spółką. Z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Wnioskodawczyni będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Mając na uwadze powołany wyżej stan prawny oraz opierając się na treści wniosku stwierdzić należy, że wynagrodzenia, które Wnioskodawczyni będzie otrzymywała w związku z pełnieniem funkcji dyrektora – stosownie do treści art. 19 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu – będą podlegały opodatkowaniu zarówno w Polsce, jaki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie jednak – zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) tej Umowy – ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, będą one opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania dochody z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich należy wówczas uwzględnić do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni powinna obliczyć podatek należny od ww. dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Jeśli natomiast Wnioskodawczyni nie będzie uzyskiwała innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to dochody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będą opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i zwolnione w Polsce, a na Wnioskodawczyni nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia dyrektora Spółki z o.o. z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o którym mowa w art. 19 Umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawczyni otrzymywała od Spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Ponadto Organ podatkowy nadmienia, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różnić się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.