IPPB2/415-456/14-4/PW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie dochodów z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) oraz w piśmie z dnia 12 września 2014 r. (data nadania 17 września 2014 r., data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełniającym wniosek na wezwanie z dnia 21 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/415-456/14-2/PW (data nadania 22 sierpnia 2014 r., data odbioru 10 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: RP). Posiada tamże również ośrodek interesów życiowych, w związku z czym podlega on nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wnioskodawca w związku z wykonywaną działalnością, wiedzą oraz ekspertyzą, którą posiada dzięki doświadczeniu życiowemu otrzymał propozycje powołania:

 • na członka zarządu, lub członka rady nadzorczej spółki prowadzącej działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wnioskodawca zostanie powołany na członka rady nadzorczej(supervisory board member) lub członka zarządu (manager) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej: Spółka). Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spółka będzie rezydentem, w rozumieniu przepisów podatkowych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rada Nadzorcza będzie wieloosobowa, a w jej skład mogą wchodzić, co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoby fizyczne, będące podatkowymi rezydentami polskimi.

Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie, przy czym należy podkreślić, że powołanie na członka rady nadzorczej lub członka zarządu Spółki a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności Spółki względem członka rady nadzorczej lub zarządu wynikających z pełnionej funkcji nastąpi na podstawie wewnętrznego aktu Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie stosunek powołania Wnioskodawcy. Nie będzie zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W szczególności nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę. Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz Spółki innych czynności, niż wynikające z obowiązków członka jej rady nadzorczej lub członka zarządu.

Pismem z dnia 21 sierpnia 2014 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 • czy zakres pełnionych przez Wnioskodawcę obowiązków w ramach funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieści się w definicji art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku...

Wezwanie skutecznie doręczono 10 września 2014 r.

Pismem z dnia 12 września 2014 r. (data nadania 17 września 2014 r., data wpływu 22 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie wskazując, że wszelkie obowiązki wykonywane w ramach funkcji wykonywanych w spółce mieszczą się w ramach definicji art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie (dochód), które Wnioskodawca będzie otrzymywał tytułem pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w Spółce będzie w Polsce zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane tytułem wynagrodzenia za członkostwo w radzie nadzorczej będą miały wpływ na efektywną stopę opodatkowania dochodu osiągniętego w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 3. Czy wynagrodzenie (dochód), które Wnioskodawca będzie otrzymywał tytułem pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce będzie w Polsce zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 4. Czy dochody Wnioskodawcy uzyskane tytułem wynagrodzenia za członkostwo w zarządzie będą miały wpływ na efektywną stopę opodatkowania dochodu osiągniętego w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, dochód uzyskiwany z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu w spółce mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie korzystał w RP ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie będzie relewantne dla ustalenia efektywnej stopy procentowej w podatku dochodowym od osób fizycznych, która będzie miała zastosowanie w opodatkowaniu innych dochodów Wnioskodawcy, podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W myśl wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego, osoby fizyczne - jeżeli mają miejsce zamieszkana na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od wszystkich swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jednocześnie ustawodawca stanowi, że powyższa reguła winna być stosowana, mając na względzie postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest RP.

Odwołać się należy do zawartej pomiędzy RP i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO). W art. 19 UPO postanowiono, iż wynagrodzenie oraz inne podobne należności, które osoba mająca domicyl w Umawiającym się Państwie (tu: RP) otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (tu: Zjednoczone Emiraty Arabskie), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (tu: Zjednoczone Emiraty Arabskie). Zawarta w art. 19 UPO norma przyznaje zatem kompetencje opodatkowania wynagrodzenia oraz innych podobnych należności w państwie siedziby Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a UPO , RP zobowiązana jest do zwolnienia takiego dochodu od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę, która byłaby stosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania nie podlegał zwolnieniu.

W realizacji postanowień zawartych w UPO, w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w sytuacji gdy podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu , oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, osiągał również dochody z działalności wykonywanej poza terytorium RP lub ze źródeł przychodów spoza terytorium RP, które są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, będzie on zobligowany do obliczenia podatku w sposób następujący:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu PIT dodaje się dochody zwolnione od tego podatku, od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali podatkowej;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającemu opodatkowaniu PIT.

Zapisy UPO jednoznacznie przesądzają o tym, iż wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej będzie korzystało w RP ze zwolnienia z opodatkowania PIT.

Podsumowując, uzyskiwane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu Spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy jednoczesnym uzyskiwaniu innych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, będzie opodatkowane tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast na Wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określanych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

 1. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska – o czym stanowi art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 19 Umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1994 r. Nr 81, poz. 373), wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Odnosząc się do użytego w art. 19 Umowy określenia przedmiotu opodatkowania należy wskazać, że przez wynagrodzenia i inne podobne należności otrzymywane z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki należy rozumieć wyłącznie należności wynikające z pełnienia funkcji zarządczych i nadzorczych w spółce, a nie innych funkcji pełnionych dodatkowo przez osoby będące członkami zarządu, rady nadzorczej lub innego podobnego organu spółki (np. funkcji doradcy, konsultanta). Chodzi zatem o należności z tytułu czynności charakterystycznych dla wykonywania obowiązków dyrektora w spółce, dla zarządzania spółką i nadzoru nad zarządzaniem spółką. Wskazać również należy, że z Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Editio, str. 957-958) wynika, że artykuł ten obejmuje wyłącznie wynagrodzenie wypłacone w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

Ponadto, użyty w wyżej powołanym przepisie art. 19 Umowy zwrot „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” określa, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w państwie rezydencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt e) umowy, określenie „osoba” obejmuje osobę fizyczną, spółkę oraz każde inne zrzeszenie osób utworzone w jednym z Umawiających się Państw zgodnie z jego ustawodawstwem.

Jednocześnie określenie „spółka” oznacza każdą osobę prawną lub każdą jednostkę, którą dla celów podatkowych traktuje się jako osobę prawną (art. 3 ust. 1 pkt f) umowy).

Art. 4 umowy wskazuje natomiast kryteria pozwalające uznać osobę za rezydenta umawiającego się państwa. Zazwyczaj ustawodawstwa poszczególnych państw nakładają nieograniczony obowiązek podatkowy oparty na osobistych więzach podatnika z danym państwem, polegających przede wszystkim na fakcie zamieszkania lub posiadania siedziby w tym państwie. Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze.

Jeżeli spółka posiada siedzibę w obu umawiających się państwach, to uważa się ją za mającą siedzibę w tym państwie, w którym znajduje się miejsce jej faktycznego zarządu (art. 4 ust. 4 umowy).

Wynagrodzenie członka zarządu lub członka rady nadzorczej mającego miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu członkostwa w organach spółki ZEA, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19 umowy, o ile spółka ta jest rezydentem ZEA. W takim przypadku, dochód dyrektora może być opodatkowany w ZEA, a w Polsce należy zastosować metodę wyłączenia z progresją, o której mowa w art. 24 umowy i art. 27 ust. 8 ustawy.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) ww. Umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

Wobec tego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, ale może przy obliczaniu podatku od pozostałej części dochodu lub majątku takiej osoby stosować stopę podatkową, która byłaby zastosowana w razie, gdyby zwolniona część dochodu lub majątku nie podlegała takiemu zwolnieniu.

W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Wnioskodawca w związku z wykonywaną działalnością, wiedzą oraz ekspertyzą, którą posiada dzięki doświadczeniu życiowemu otrzymał propozycje powołania:

 • na członka zarządu, lub członka rady nadzorczej spółki prowadzącej działalność w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wnioskodawca zostanie powołany na członka rady nadzorczej(supervisory board member) lub członka zarządu (manager) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej: Spółka). Siedziba Spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Spółka będzie rezydentem, w rozumieniu przepisów podatkowych, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rada Nadzorcza będzie wieloosobowa, a w jej skład mogą wchodzić, co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoby fizyczne, będące podatkowymi rezydentami polskimi.

Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub członka zarządu Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie stosunek powołania Wnioskodawcy. Nie będzie zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W szczególności nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę. Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz Spółki innych czynności, niż wynikające z obowiązków członka jej rady nadzorczej lub członka zarządu.

W świetle powyższego przyjmując za Wnioskodawcą, że Spółka, w której będzie pełnił funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej jest rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich należy stwierdzić, że wynagrodzenie z powyższego tytułu - stosownie do treści art. 19 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu będzie podlegało opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie jednak - zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) tej Umowy - ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, będą one opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania dochody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki będącej rezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, należy wówczas uwzględnić do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawca powinien obliczyć podatek należny od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Zasadę opodatkowania przedstawioną w wyżej powołanym art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na ogólnych zasadach albo chciał skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego np. łącznie z małżonkiem. W przeciwnym razie, podatnik nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Polsce.

Końcowo zastrzec należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie wynagrodzenia członka zarządu lub członka rady nadzorczej spółki kapitałowej z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o którym mowa w art. 19 Umowy z dnia 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Gdyby Wnioskodawca otrzymywał od spółki wynagrodzenie z innego, niż wskazany wyżej, tytułu – interpretacja w tym zakresie nie wywoła skutków prawnych.

Ponadto Organ podatkowy nadmienia, że jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.