IBPBII/1/415-843/13/HK | Interpretacja indywidualna

1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora spółki (członka boards of directors) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką, będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich?2. Czy w przypadku gdy wynagrodzenie otrzymane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora spółki (członka boards of directors) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będąc jedynym źródłem dochodów – tzn. brak jakichkolwiek innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest składać coroczne zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy?
IBPBII/1/415-843/13/HKinterpretacja indywidualna
 1. Zjednoczone Emiraty Arabskie
 2. dochody uzyskiwane za granicą
 3. dyrektor
 4. podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Nieograniczony obowiązek podatkowy
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 września 2013 r. (data wpływu do Organu – 5 września 2013 r.), uzupełnionym 28 listopada 2013 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Z uwagi na braki formalne wniosku, pismem z 13 listopada 2013 r. znak: IBPB II/1/415-843/ 13/HK wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Przedmiotowy wniosek uzupełniono 28 listopada 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca nawiązał współpracę ze spółką z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach (dalej: spółka), która nie posiada w Polsce miejsca stałego prowadzenia działalności, ani w Polsce nie działa w jej imieniu i na jej rachunek żaden przedstawiciel. Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników spółki Wnioskodawca zostanie powołany w skład boards of directors ww. spółki jako dyrektor. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ww. spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (director) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem tej funkcji.

Z uzupełnienia wniosku wynika, iż zakres obowiązków wykonywanych w ramach pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w spółce kapitałowej prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie mieścić się w definicji art. 19 umowy z 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, tzn. Wnioskodawca będzie wykonywał czynności stricte związane z zarządzaniem spółką i sprawowaniem nadzoru nad działalnością spółki.

Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki, Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Przy czym należy podkreślić, że powołanie na członka zarządu spółki a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności spółki względem członka zarządu wynikających z pełnionej funkcji nastąpi na podstawie wewnętrznego aktu spółki.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie stosunek powołania Wnioskodawcy. Wnioskodawca otrzymywać będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką i związaną z tym odpowiedzialnością. Ponadto, Wnioskodawca nadmienia, że jako członek zarządu nie będzie pełnić w spółce funkcji wykonawczych w charakterze pracownika, konsultanta, doradcy, itp. i nie będzie zawierany w tym zakresie żaden dodatkowy stosunek prawny czy powołania.

W myśl art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkowstwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Z powyższej regulacji, zdaniem Wnioskodawcy, wynika, że wynagrodzenia jakie otrzymuje polski rezydent podatkowy z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą być opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie wyklucza to jednak równoczesnego opodatkowania osiąganych dochodów z ww. tytułów także w Polsce.

Jednakże biorąc pod uwagę charakter pełnionych czynności członka zarządu, tj. funkcji zarządczych i nadzorczych w organach spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Zdaniem Wnioskodawcy przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedziba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogą podlegać opodatkowaniu jedynie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (jeżeli lokalne prawo podatkowe tego kraju przewidują opodatkowanie dochodów).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, iż w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją, ustanowiona w art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy, który stanowi, że jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polska zwolni taki dochód od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkowa, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony.

Wnioskodawca wskazuje, iż spółka kapitałowa prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnić funkcję dyrektora (członka zarządu) będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tj. będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich położenia. Miejsce siedziby spółki znajdujące się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich potwierdzać będzie certyfikat jej inkorporacji wydany przez organy emiratu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w którym spółka zostanie zarejestrowana oraz udokumentowane miejsce siedziby spółki, tj. miejsca jej faktycznego zarządu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzyma na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora spółki (członka boards of directors) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką, będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich...
 2. Czy w przypadku gdy wynagrodzenie otrzymane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora spółki (członka boards of directors) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji dyrektora przysługujące Wnioskodawcy na podstawie umowy ze spółką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, będąc jedynym źródłem dochodów – tzn. brak jakichkolwiek innych dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, Wnioskodawca zobowiązany jest składać coroczne zeznanie podatkowe za dany rok podatkowy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajduje art. 19 oraz art. 24 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Wnioskodawca powołał art. 19 ww. umowy, który stanowi, iż wynagrodzenie i inne należności, które osoba mające miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje z tytułu członkowstwa w zarządzie, radzie nadzorczej, lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, może być opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskiwany z jednego z ww. tytułów podlegać będzie opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, według stosownych regulacji i obowiązującego prawa bez względu na to, gdzie (tzn. w Polsce lub w Zjednoczonych Emiratach Arabskich) Wnioskodawca będzie wykonywał obowiązki dyrektora spółki.

Natomiast, art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy stanowi, że jeżeli osoba mające miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni taki dochód od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony.

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie prawa polskiego odpowiednikiem art. 24 ust. 1 pkt a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Precyzuje on jak należy obliczyć w takim przypadku stopę procentową, która będzie zastosowana do dochodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie, które ewentualnie Wnioskodawca ma otrzymać na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem funkcji, przysługujące na podstawie umowy spółki będą opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Natomiast, w Polsce powyższe należności będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku dochodowego od osób fizycznych, która znajdzie zastosowanie w odniesieniu do innych dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli takie dochody wystąpią.

Ad. 2.

W przypadku braku jakichkolwiek innych dochodów w danym roku podatkowym – innych niż wynagrodzenie dyrektorów z tytułu piastowania funkcji członka zarządu w spółce, w szczególności przychodów ze źródeł położonych w Polsce, przy jednoczesnym opodatkowaniu dochodów, o których mowa w pytaniu nr 1, wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do składnia rocznego zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Wnioskodawca uważa, że jeżeli nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, oprócz dochodów otrzymywanych z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, dochody powyższe będą opodatkowane tylko w tym państwie, a na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Na podstawie art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca zostanie powołany w skład boards of directors, spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jako dyrektor. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ww. spółki z tytułu wykonywania obowiązków dyrektora (director) oraz inne należności i świadczenia związane z pełnieniem tej funkcji.

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę – w ramach pełnienia funkcji dyrektora (członka zarządu) w ww. spółce – będą stricte związane z zarządzaniem spółką i sprawowaniem nadzoru nad działalnością ww. spółki. A więc, zakres obowiązków wykonywanych przez Wnioskodawcę będzie mieścić się w definicji art. 19 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Ponadto, Wnioskodawca jako członek zarządu nie będzie pełnić w spółce funkcji wykonawczych w charakterze pracownika, konsultanta, doradcy, itp. i nie będzie zawierany w tym zakresie żaden dodatkowy stosunek prawny czy powołania.

Wnioskodawca będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z uwagi na charakter pełnionych czynności członka zarządu, tj. funkcji zarządczych i nadzorczych w organach spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółka, w której Wnioskodawca będzie pełnić funkcję dyrektora (członka zarządu) będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tj. będzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich położenia.

Zgodnie z art. 19 umowy z 31 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1994 r., Nr 81, poz. 373) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Powyższy przepis reguluje zasady opodatkowania wynagrodzeń i innych podobnych należności dyrektorów, uzyskiwanych z tytułu członkostwa w zarządzie spółki.

Zasady opodatkowania wynagrodzeń osób pełniących funkcję w organach spółki zostały uregulowane w art. 16 Modelowej Konwencji OECD, która to Konwencja jest wzorem do zawierania międzynarodowych umów podatkowych.

Użyte w angielskim brzmieniu art. 16 ww. Modelowej Konwencji OECD określenie „board of directors”, jest rozumiane w prawie angielskim jako główny organ odpowiadający za zarządzanie spółką, który co prawda może delegować swoje kompetencje w zakresie kierowania działalnością gospodarczą spółki na jej innych pracowników, jednakże nie może im przekazać związanej z tym odpowiedzialności. Użyte we francuskim brzmieniu art. 16 Modelowej Konwencji OECD określenie „member du conseil d’administration” podobnie wskazuje na organ pełniący funkcję zarówno zarządczą jak i nadzorczą. (Klaus Vogel on Double Taxation Convention A commentary to the OECD -, UN -, US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition, Kluwer Law International, strona 956, Nb 11).

Analiza brzmienia art. 16 Modelowej Konwencji OECD prowadzi do wniosku, że znajduje on zastosowanie do każdego wynagrodzenia członka zarządu z tytułu pełnienia przez niego tej funkcji, bez względu na podstawę prawną stosunku łączącego go ze spółką, w której pełni powyższą funkcję. Przy czym podkreślić trzeba, że funkcja członka zarządu nie może być utożsamiana z pracą w charakterze zwykłego pracownika, konsultanta, itp.

Zgodnie bowiem z pkt 1.1 Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji OECD, określenie „wynagrodzenia i inne podobne należności” obejmuje świadczenia w naturze otrzymywane przez osobę w związku z pełnieniem przez nią funkcji w organach spółki. Zgodnie natomiast z pkt 2 Komentarza do art. 16 Modelowej Konwencji OECD, członek zarządu często pełni także funkcje w spółce, np. jako zwykły pracownik, doradca, itp. Bezspornym jest, że art. 16 Modelowej Konwencji OECD nie ma zastosowania do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu pełnienia tych innych funkcji.

Również Klaus Vogel, w komentarzu do art. 16 Modelowej Konwencji (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Third Editio, str. 957-958) stwierdza, iż art. 16 Modelowej Konwencji obejmuje wyłącznie wynagrodzenie wypłacane w zamian za nadzór nad zarządzaniem spółką.

Jednocześnie, w myśl art. 24 ust. 1 lit. a) ww. umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania obowiązków członka zarządu spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, skoro jak twierdzi Wnioskodawca stanowią wynagrodzenie za pełnienie funkcji zarządczych i nadzorczych w organach spółki, podlegać będą opodatkowaniu w obu państwach. Przy czym w Polsce będzie miała zastosowanie metoda unikania podwójnego opodatkowania zawarta w art. 24 umowy – metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że dochody te w Polsce będą w ostateczności na mocy wskazanej umowy zwolnione od opodatkowania ale będą uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów. Zastosowanie w tej sytuacji będzie miał bowiem art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 8 ww. ustawy jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z powyższym, uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynagrodzenie i inne należności z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą na mocy wskazanej umowy opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich a w Polsce na mocy tejże umowy będą zwolnione od opodatkowania. Przy czym, jeżeli oprócz ww. dochodów Wnioskodawca będzie uzyskiwał dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, to będzie na nim spoczywał obowiązek rozliczenia całości dochodów w Polsce na zasadach określonych w ww. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wyliczenia stopy procentowej do opodatkowania pozostałych dochodów.

Jeśli natomiast Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał innych dochodów opodatkowanych w Polsce na zasadach ogólnych, to na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek rozliczenia dochodów w Polsce i złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Zatem, dochody (wynagrodzenia i inne należności) uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprawowaniem funkcji członka zarządu (wykonywania obowiązków dyrektora) spółki z siedziba w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą miały wpływ wyłącznie na ustalenie efektywnej stopy procentowej podatku, według której będą opodatkowane inne dochody podlegające opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.