Zjednoczone Emiraty Arabskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
paź

Istota:

Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Fragment:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. umowy, wynagrodzenie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce, chyba że praca wykonywana jest na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W takim przypadku, dochód ten może być opodatkowany zarówno w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. Jednocześnie, w Polsce - w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu - należy zastosować przepis art. 24 ust. 1 lit a) umowy, w brzmieniu mającym zastosowanie do dochodów osiąganych od dnia 1 stycznia 2016 r. Przepis ten określa metodę unikania podwójnego opodatkowania, jako tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego, zgodnie z którym jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe osiągnięte w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
14
wrz

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z zagranicy

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca rozpocznie pracę na podstawie kontraktu dla firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i będzie ją świadczył na terytorium Angoli (będzie to Jego jedyne źródło dochodów). Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym. Za każdy miesiąc w roku Wnioskodawca dostaje szczegółowe wydruki, z wyszczególnieniem m.in. stawki dziennej, dodatków, potrąceń, oraz potrącony podatek. Wynagrodzenie będzie wypłacane przez pracodawcę, który ma siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju, po potrąceniu podatku dochodowego wg angolskiego systemu podatkowego. W marcu każdego roku podatkowego zostaje wydany dokument za poprzedni rok. Wnioskodawca w pierwszym roku podatkowym nie będzie przebywał w Angoli dłużej niż 183 dni, w drugim przekroczy 183 dni. Wnioskodawca nie będzie uzyskiwał dochodów (oprócz dochodów z Angoli) na terenie Polski ani w pierwszym roku podatkowym, ani w następnych latach. Polska dotychczas nie zawarła z Angolą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku więc dochody osiągnięte przez osobę mającą nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terenie Angoli podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych i może mieć zastosowanie zasada określona w art. 27 ust. 9 lub 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
12
lip

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego oraz zastosowanie ulgi abolicyjnej

Fragment:

(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, (...)

2018
27
kwi

Istota:

Zastosowanie ulgi abolicyjnej w sytuacji kiedy do dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego

Fragment:

(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W kontekście powyższego, mając na uwadze, że Wnioskodawca nie posiadał obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich uznać należy, że Wnioskodawca nie miał miejsca zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) ww. Umowy. W konsekwencji Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie podlegał obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

2018
5
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania ulgi abolicyjnej

Fragment:

Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony (Employment contract) w firmie z siedzibą w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zawartej zgodnie z prawem pracy tam obowiązującym. Miejscem świadczenia pracy jest Dubaj, a także na służbowe polecenie pracodawcy inne kraje regionu zatoki perskiej. Wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez pracodawcę z siedzibą w Dubaju. Wnioskodawca posiada wizę pracowniczą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (tzw. „ Residence Visa ”) ważną do 2021 roku. Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzonej w Abu Zabi w dniu 31 stycznia 1993 r. z uwzględnieniem Protokołu zmieniającego tę umowę z dnia 11 grudnia 2013 r. dochody te mogą podlegać opodatkowaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aczkolwiek na podstawie lokalnego prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dochody te de facto nie będą podlegały tam opodatkowaniu. W roku 2018 Wnioskodawca nie planuje w Polsce uzyskać jakichkolwiek innych dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

2018
15
lut

Istota:

W sytuacji nie osiągnięcia dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz podmiotu arabskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni będzie miała jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Fragment:

Tym samym, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że nie zostaną łącznie spełnione warunki wymienione w art. 15 ust. 2 ww. umowy, dochody Wnioskodawczyni z tytułu pracy podlegać będą opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ww. umowy, czyli w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, tj. w Polsce oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) ww. umowy metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego), zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe osiągnięte w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również (...)

2017
13
gru

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Fragment:

(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, (...)

2017
13
gru

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Fragment:

(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, (...)

2017
11
paź

Istota:

Uzyskany przez Wnioskodawczynię posiadającą miejsce zamieszkania w 2016 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dochód z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu 4 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest obywatelem polskim, urodzonym w Polsce. Od ponad 10 lat pracuje poza terytorium Polski. Nie posiada nieruchomości na terytorium Polski. Nie posiada własnej rodziny (małżonka, dzieci). Nie posiada ogniska domowego w Polsce, to jest żadnego miejsca urządzonego i zastrzeżonego do swojego trwałego użytku. Nie utrzymuje intensywnych kontaktów rodzinnych, towarzyskich, politycznych, społecznych i obywatelskich na terenie Polski. Nie należy do organizacji politycznych, kulturalnych, społecznych na terenie RP. Wnioskodawczyni od stycznia 2015 r. pracuje w Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zwanych dalej ZEA) w emirackim podmiocie gospodarczym B..

2017
19
sie

Istota:

W zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Fragment:

Wnioskodawczyni mieszka w Dubaju z mężem (mąż wyjechał z Polski i przeniósł swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - od sierpnia 2014 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochody Wnioskodawczyni uzyskane z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli tym samym czy prawidłowym jest niewykazywanie do opodatkowania w Polsce dochodów ze stosunku pracy pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uzyskanych w 2016 r. i 2017 r. w przypadku zmiany rezydencji podatkowej i nieprzebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym? Czy zakup lokalu mieszkalnego w Polsce stanowiącego odrębną nieruchomość spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad.1) W opinii Wnioskodawczyni uzyskany dochód z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że prawidłowym jest niewykazywanie do opodatkowania w Polsce dochodów ze stosunku pracy pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w przypadku zmiany mojej rezydencji podatkowej od września 2014 r. na ZEA i nieprzebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.