Zjednoczone Emiraty Arabskie | Interpretacje podatkowe

Zjednoczone Emiraty Arabskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W sytuacji nie osiągnięcia dochodów ze źródeł położonych na terytorium Polski, wynagrodzenie za pracę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz podmiotu arabskiego nie będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawczyni będzie miała jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego.
Fragment:
Tym samym, należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, że nie zostaną łącznie spełnione warunki wymienione w art. 15 ust. 2 ww. umowy, dochody Wnioskodawczyni z tytułu pracy podlegać będą opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 ww. umowy, czyli w państwie miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni, tj. w Polsce oraz w państwie, w którym praca jest wykonywana, tj. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) ww. umowy metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego), zgodnie z którym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wówczas Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe osiągnięte w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również (...)
2018
15
lut

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Fragment:
(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, (...)
2017
13
gru

Istota:
Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Fragment:
(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Umowy, jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status będzie określony według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, (...)
2017
13
gru

Istota:
Uzyskany przez Wnioskodawczynię posiadającą miejsce zamieszkania w 2016 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dochód z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podlega opodatkowaniu w Polsce.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2017 r. (data wpływu 4 września 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich– jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest obywatelem polskim, urodzonym w Polsce. Od ponad 10 lat pracuje poza terytorium Polski. Nie posiada nieruchomości na terytorium Polski. Nie posiada własnej rodziny (małżonka, dzieci). Nie posiada ogniska domowego w Polsce, to jest żadnego miejsca urządzonego i zastrzeżonego do swojego trwałego użytku. Nie utrzymuje intensywnych kontaktów rodzinnych, towarzyskich, politycznych, społecznych i obywatelskich na terenie Polski. Nie należy do organizacji politycznych, kulturalnych, społecznych na terenie RP. Wnioskodawczyni od stycznia 2015 r. pracuje w Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zwanych dalej ZEA) w emirackim podmiocie gospodarczym B..
2017
11
paź

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
Wnioskodawczyni mieszka w Dubaju z mężem (mąż wyjechał z Polski i przeniósł swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich - od sierpnia 2014 r.). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy dochody Wnioskodawczyni uzyskane z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli tym samym czy prawidłowym jest niewykazywanie do opodatkowania w Polsce dochodów ze stosunku pracy pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uzyskanych w 2016 r. i 2017 r. w przypadku zmiany rezydencji podatkowej i nieprzebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym? Czy zakup lokalu mieszkalnego w Polsce stanowiącego odrębną nieruchomość spowoduje konieczność opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad.1) W opinii Wnioskodawczyni uzyskany dochód z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) nie podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawczyni uważa, że prawidłowym jest niewykazywanie do opodatkowania w Polsce dochodów ze stosunku pracy pochodzących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w przypadku zmiany mojej rezydencji podatkowej od września 2014 r. na ZEA i nieprzebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2017
19
sie

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych z pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
Żona Wnioskodawcy jest Polką, ale wyjechała z Polski i przeniosła swój ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (od września 2014 r.). Żona wyjeżdżając z Polski także dokonała wymeldowania w Urzędzie Miasta. Natomiast na formularzu ZAP-3 dokonała zgłoszenia nowego adresu miejsca zamieszkania znajdującego się w Dubaju - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Od września 2014 r. ośrodek interesów życiowych żony znajduje się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecnie żona również pracuje w Dubaju (od stycznia 2016r., wcześniej, po przyjeździe poszukiwała pracy w Dubaju). Wnioskodawca i Jego żona nie posiadają dzieci. Od 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną wynajmuje w Dubaju mieszkanie. Nie zdecydowali się na zakup mieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z powodu braku możliwości otrzymania obywatelstwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także bardzo nieprzychylnej sytuacji panującej na rynku nieruchomości: niski standard mieszkań przy bardzo wysokich cenach. Reasumując Wnioskodawca przeniósł ośrodek interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich od sierpnia 2014 r. Od sierpnia 2014 r. ośrodkiem interesów życiowych Wnioskodawcy są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ponadto Wnioskodawca nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
2017
19
sie

Istota:
Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Fragment:
Nr 81, poz. 373), zmienionej Protokołem z 11 grudnia 2013 r., zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2015 r. poz. 312), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r., a którego postanowienia mają zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r., określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” oznacza: w przypadku Polski, osobę, która zgodnie z prawem Polski podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Polskę, jej jednostki terytorialne lub organy lokalne, w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 3 umowy według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.
2017
23
lut

Istota:
Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Fragment:
Nr 81, poz. 373), zmienionej Protokołem z 11 grudnia 2013 r., zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2015 r. poz. 312), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r., a którego postanowienia mają zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r., określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” oznacza: w przypadku Polski, osobę, która zgodnie z prawem Polski podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Polskę, jej jednostki terytorialne lub organy lokalne, w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 3 umowy według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.
2017
18
lut

Istota:
Czy od dochodów uzyskanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku w Polsce?
Fragment:
(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: (i) osobe fizyczn1, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz (ii) spó3ke, która zosta3a utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarz1du, pod warunkiem, ?e spó3ka mo?e przedstawia dowód na to, ?e wy31cznym w3aocicielem jej kapita3u s1 Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rz1dowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rz1d i/lub osoby fizyczne maj1ce miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spó3ka jest kontrolowana przez powy?ej wymienione osoby maj1ce miejsce zamieszkania lub faktyczny zarz1d w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. umowy, je?eli stosownie do postanowien ustepu 1 osoba fizyczna mo?e bya uznana za maj1c1 miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to jej status bedzie okreolony wed3ug nastepuj1cych zasad: osobe uwa?a sie za maj1c1 miejsce zamieszkania w tym Panstwie, w którym ma ona sta3e miejsce zamieszkania. Je?eli ma ona sta3e miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to uwa?a sie j1 za maj1c1 miejsce zamieszkania (...)
2017
19
sty

Istota:
Dochody z pracy najemnej na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, która - zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 - może być opodatkowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiada tej części dochodu, który może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Użyte w art. 15 ust. 3 umowy określenie „ mogą podlegać opodatkowaniu tylko ” oznacza bowiem przypisanie prawa do opodatkowania na zasadzie wyłączności jednemu państwu, tj. opodatkowanie tych dochodów tylko i wyłącznie w jednym umawiającym się państwie i w konsekwencji uwzględniając powołane wyżej postanowienia ww. umowy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 maja 2015 r. w przypadku dochodów Wnioskodawcy osiągniętych w 2015 r. nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy (tj. metoda wyłączenia z progresją).
2016
17
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.