Zjednoczone Emiraty Arabskie | Interpretacje podatkowe

Zjednoczone Emiraty Arabskie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Fragment:
Nr 81, poz. 373), zmienionej Protokołem z 11 grudnia 2013 r., zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2015 r. poz. 312), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r., a którego postanowienia mają zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r., określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” oznacza: w przypadku Polski, osobę, która zgodnie z prawem Polski podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Polskę, jej jednostki terytorialne lub organy lokalne, w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 3 umowy według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.
2017
23
lut

Istota:
Ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce w związku z zamiarem przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Fragment:
Nr 81, poz. 373), zmienionej Protokołem z 11 grudnia 2013 r., zmieniającym Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 2015 r. poz. 312), który wszedł w życie z dniem 1 maja 2015 r., a którego postanowienia mają zastosowanie do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2016 r., określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie ” oznacza: w przypadku Polski, osobę, która zgodnie z prawem Polski podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również Polskę, jej jednostki terytorialne lub organy lokalne, w przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, osoba fizyczna może być uznana za mającą miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status należy ustalić zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w art. 4 ust. 3 umowy według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.
2017
18
lut

Istota:
Czy od dochodów uzyskanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Wnioskodawca jest zobowi1zany do zap3aty podatku w Polsce?
Fragment:
(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: (i) osobe fizyczn1, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz (ii) spó3ke, która zosta3a utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarz1du, pod warunkiem, ?e spó3ka mo?e przedstawia dowód na to, ?e wy31cznym w3aocicielem jej kapita3u s1 Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rz1dowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rz1d i/lub osoby fizyczne maj1ce miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spó3ka jest kontrolowana przez powy?ej wymienione osoby maj1ce miejsce zamieszkania lub faktyczny zarz1d w Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. umowy, je?eli stosownie do postanowien ustepu 1 osoba fizyczna mo?e bya uznana za maj1c1 miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to jej status bedzie okreolony wed3ug nastepuj1cych zasad: osobe uwa?a sie za maj1c1 miejsce zamieszkania w tym Panstwie, w którym ma ona sta3e miejsce zamieszkania. Je?eli ma ona sta3e miejsce zamieszkania w obu Umawiaj1cych sie Panstwach, to uwa?a sie j1 za maj1c1 miejsce zamieszkania (...)
2017
19
sty

Istota:
Dochody z pracy najemnej na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznym zarządem i siedzibą w Norwegii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga część dochodu, która - zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11 i 12 - może być opodatkowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku od dochodu tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć tej części podatku, jaka została obliczona przed dokonaniem potrącenia i która odpowiada tej części dochodu, który może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mając na uwadze powyższe, dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z pracy na pokładzie statku eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich podlegają opodatkowaniu tylko w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Użyte w art. 15 ust. 3 umowy określenie „ mogą podlegać opodatkowaniu tylko ” oznacza bowiem przypisanie prawa do opodatkowania na zasadzie wyłączności jednemu państwu, tj. opodatkowanie tych dochodów tylko i wyłącznie w jednym umawiającym się państwie i w konsekwencji uwzględniając powołane wyżej postanowienia ww. umowy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 maja 2015 r. w przypadku dochodów Wnioskodawcy osiągniętych w 2015 r. nie ma zastosowania metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 24 ust. 1 pkt a) ww. umowy (tj. metoda wyłączenia z progresją).
2016
17
gru

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia i innych podobnych należności z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
(...) Zjednoczonych Emiratów Arabskich: osobę fizyczną, która ma miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest obywatelem Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz spółkę, która została utworzona w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma tam miejsce faktycznego zarządu, pod warunkiem, że spółka może przedstawić dowód na to, że wyłącznym właścicielem jej kapitału są Zjednoczone Emiraty Arabskie i/lub instytucja rządowa Zjednoczonych Emiratów Arabskich i/lub federalny lub lokalny rząd i/lub osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i spółka jest kontrolowana przez powyżej wymienione osoby mające miejsce zamieszkania lub faktyczny zarząd w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Na podstawie art. 19 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu – w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2015 r. – wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
2016
26
lis

Istota:
Możliwość skorzystania z „ulgi abolicyjnej” w 2016 r. i latach późniejszych. Dochód uzyskany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał ofertę pracy najemnej (umowa o pracę) w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na rzecz pracodawcy - podmiotu z faktycznym zarządem usytuowanym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W pierwszym roku podatkowym, tj. w 2016 r. Wnioskodawca będzie przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni, posiadając również dochody osiągnięte w Polsce przed dniem wyjazdu. W kolejnych latach okres lub okresy pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będą przekraczały 183 dni. Wynagrodzenie wypłacane będzie przez pracodawcę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pracodawca posiada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakład lub stałą placówkę. Wypłacane wynagrodzenie będzie ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wynagrodzenie to jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zwolnione z podatku dochodowego. Zatrudnienie Wnioskodawcy i wypłata wynagrodzenia ma miejsce wyłącznie w placówce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wnioskodawca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku, barki, pojazdu drogowego ani statku powietrznego, eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej.
2016
17
sie

Istota:
1. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawczyni otrzymała w 2015 r. na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki, w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu w 2015 r., będzie opodatkowane wyłącznie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, zgodnie z brzmieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Polską obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r.?
2. Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni otrzymywane w 2015 r. tytułem pełnienia funkcji członka zarządu spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich będzie opodatkowane w Polsce, czy też będzie ono miało jedynie wpływ na ustalenie efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, według której będą opodatkowane inne dochody Wnioskodawczyni podlegające w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Powołany art. 19 umowy stanowi, iż wynagrodzenie i inne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje z tytułu członkostwa w zarządzie, radzie nadzorczej, lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, może być opodatkowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zatem, w ocenie Wnioskodawczyni wszelkie przychody otrzymane w związku ze sprawowaniem funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2015 r., mogą podlegać opodatkowaniu jedynie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (jeżeli wewnętrzne przepisy podatkowe tego kraju przewidują opodatkowanie takich dochodów), również bez względu na okoliczność, gdzie Wnioskodawczyni fizycznie sprawowała obowiązki członka zarządu spółki. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt a) cytowanej umowy (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.), jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Polska zwolni taki dochód od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby powyższy dochód nie podlegał zwolnieniu od podatku. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż na gruncie prawa polskiego z przepisem art. 24 ust. 1 pkt a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania koresponduje art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
12
cze

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Fragment:
Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Siedziba spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zarząd Spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład, co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich, będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi. Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu będzie podlegać nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Powołanie na członka zarządu Spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora nastąpi na mocy aktu wewnętrznego Spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatem stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski. Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz Spółki innych czynności niż wynikające z obowiązków jej członka zarządu (dyrektora).
2015
29
paź

Istota:
Od lutego 2014 r., tj. od dnia wyjazdu do ZEA rodziny Wnioskodawcy i przeniesienia ośrodka interesów życiowych i gospodarczych, Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko dochody uzyskane na terytorium Polski. Tym samym, z dochodów uzyskanych w tym okresie na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jako nie podlegających opodatkowaniu w Polsce, Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce.
Fragment:
Biorąc powyższe pod uwagę, wynagrodzenia Wnioskodawcy z tytułu pracy wykonywanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z uwagi na niespełnienie przesłanki określonej w art. 15 ust. 2 lit. a) umowy podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 1 umowy, tj. zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania (metodę wyłączenia z progresją) określoną w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy. Zgodnie z brzmieniem tegoż przepisu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień punktu b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, lecz może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolnionych od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania. Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody Wnioskodawcy za pracę wykonywaną na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich będą podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
22
paź

Istota:
Wynagrodzenia z powyższego tytułu, stosownie do treści art. 19 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu – będzie podlegało opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie jednak – zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) tej Umowy – ww. dochody będą zwolnione z opodatkowania w Polsce. W sytuacji natomiast osiągnięcia dochodów podlegających w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych, będą one opodatkowane w sposób określony w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnione z opodatkowania dochody z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, należy wówczas uwzględnić do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawca powinien obliczyć podatek należny od ww. dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.
Fragment:
Wnioskodawca zostanie powołany na członka zarządu (dyrektora) spółki posiadającej osobowość prawną, a powstałej i działającej według prawa obowiązującego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (zwana dalej „ spółką ”). Siedziba spółki będzie znajdować się na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Emiracie Ras Al Khaimah. Zarząd spółki będzie wieloosobowy, a w jego skład- co jest zgodne z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich- będą wchodziły osoby fizyczne, które nie będą polskimi rezydentami podatkowymi oraz osoby fizyczne, będące rezydentami polskimi. Spółka z siedzibą na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w której Wnioskodawca będzie pełnił funkcję członka zarządu, będzie podlegać nieograniczonemu obowiązku podatkowemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tj. będzie rezydentem podatkowym Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu (dyrektora) spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie. Powołanie na członka zarządu spółki, a także ustalenie wynagrodzenia i innych podobnych należności dyrektora, nastąpi na mocy aktu wewnętrznego spółki. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie zatem stosunek powołania Wnioskodawcy, nie będzie natomiast zawierany żaden dodatkowy stosunek prawny, a w szczególności umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.
2015
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.