IBPP1/4512-252/15/AW | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku dla organizowania „zielonych szkół”
IBPP1/4512-252/15/AWinterpretacja indywidualna
 1. dzieci i młodzież
 2. usługi turystyczne
 3. wypoczynek
 4. zielona szkoła
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 marca 2015 r. (data wpływu 20 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, świadcząc usługę organizowania „zielonych szkół” dla jednostek oświatowych, może korzystać ze zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2015 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca, świadcząc usługę organizowania „zielonych szkół” dla jednostek oświatowych, może korzystać ze zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Wniosek został uzupełniony pismem z 28 maja 2015 r. (data wpływu 29 maja 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 19 maja 2015 r. nr IBPP1/4512-252/15/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca to stowarzyszenie działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104). Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 28 czerwca 2013 r. Obecnie nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, korzysta bowiem ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

W niedalekiej przyszłości zamierza na dużą skalę organizować na zlecenie publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów imprezy wyjazdowe tzw. „zielone szkoły” związane z realizacją programu nauczania tych jednostek, o których mowa w § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 1516). Działalność ta będzie wykonywana w oparciu o usługi sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

 • 63.30 A tj. działalność organizatorów turystyki oraz
 • 80.42 B tj. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Imprezy te będą organizowane wyłącznie na rzecz szkół będących jednostkami oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), które w oparciu o § 1 ust. 1 przytoczonego wcześniej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu mogą organizować dla wychowanków i uczniów, różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Co kluczowe dla przedmiotu niniejszej interpretacji – przepis ten statuuje, iż szkoły te mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka. Zielona szkoła będzie odbywała się w oparciu o umowę zawartą pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za zapewnienie uczestnikom zielonej szkoły:

 • przejazdu w obie strony autokarem,
 • noclegów,
 • pełnego wyżywienia,
 • ubezpieczenia NNW uczestników,
 • zajęć z zakresu ekologii, ochrony środowiska itp.

Cena wyjazdu przedstawiana szkole będzie dodatkowo zawierała koszty zakupu biletów wstępu oraz pobytu opiekunów uczniów.

Stowarzyszenie nie będzie doliczało żadnych prowizji (marży). Cena oparta będzie wyłącznie na kalkulacji kosztów danego wyjazdu. Usługa organizowania wycieczek i zielonych szkół jest realizacją celów statutowych Stowarzyszenia; zgodnie bowiem z § 10 ust. 5 statutu Stowarzyszenia celem statutowym jest „organizowanie wycieczek, obozów i innych form turystyki (...) zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto:

 1. Stowarzyszenie nie działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w zakresie kształcenia i wychowania.
 2. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi organizacji „zielonych szkół” będą stanowić usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w świetle cytowanych w punkcie 1 przepisów; aczkolwiek realizowane są nie jako jednostka objęta systemem oświaty (jak wyjaśniono wyżej), ale jako organizacja pozarządowa, która wspiera takie jednostki zgodnie z art. 2a cytowanej ustawy.Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnił, iż na podstawie tejże ustawy, a dokładnie art. 22 ust. 2 pkt 12 minister właściwy do spraw oświaty i wychowania otrzymał delegacje do wydania stosowanego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 3. Wnioskodawca organizując „zielone szkoły” spełnia wszystkie wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 1516 ze zm.).
 4. Uczestnicy „zielonych szkół” to każdorazowo inne grupy wychowanków; Wnioskodawca nie prowadzi z tymi wychowankami stałych zajęć, ani nie zrzesza ich w jakiejkolwiek formie.
 5. Planowane usługi organizacji „zielonych szkół” miałyby stanowić kompleksowe usługi stanowiące przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie oraz zajęcia z zakresu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody, oraz mające na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, prowadzone w formie warsztatów terenowych, wykładów, prelekcji, prezentacji, zajęć na ścieżkach dydaktycznych.Zdaniem Wnioskodawcy usługa nie obejmuje dodatkowych „usług związanych z uatrakcyjnianiem czasu wolnego” – wszystkie zajęcia prowadzone na tzw. zielonej szkole służą celom dydaktycznym.
 6. Świadcząc wymienione w punkcie wyżej usługi Wnioskodawca będzie zarówno działać na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, jak też będzie nabywać towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „zielonych szkół”.
 7. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „zielonych szkół” oraz oczywiście będzie posiadać wszystkie dokumenty, z których będą wynikać te kwoty.
 8. Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług własnych składających się na usługi „zielonych szkół” za wyjątkiem usług edukacyjnych polegających na tym, iż Wnioskodawca zatrudnia trenerów edukacji ekologicznej na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia) do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami „zielonych szkół”. Zdaniem Wnioskodawcy usługa ta klasyfikuje się w PKWiU pod numerem 85.59.19.
 9. Jak już wyjaśniono w punkcie 1 oraz 2 pisma z 28 maja 2015 r. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w zakresie kształcenia i wychowania, aczkolwiek na postawie art. 2a wymienionej ustawy, jako organizacja pozarządowa wspiera takie jednostki w wykonywaniu ich zadań określonych w ustawie, a dokładnie w przepisach wykonawczych do ustawy wydanych na podstawie delegacji art. 22 ust. 2 pkt 12 tejże ustawy.Dokładnie rzecz ujmując, na podstawie cytowanej ustawy delegacji z art. 22 ust. 2 pkt 12 wydano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 1516 ze zm.).Wnioskodawca zaś będzie wykonywał we współpracy z jednostkami objętymi systemem oświaty zadania wynikające z § 3 i § 4 ust. 5 cyt. rozporządzenia „imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne”.
 10. Zleceniodawcą dla Wnioskodawcy będą szkoły zdefiniowane w art. 2 pkt 2 ustawy w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.). Umowy zawierane będą z dyrektorem szkoły lub z Radą Rodziców szkoły. Umowy będą zobowiązywać Wnioskodawcę do zorganizowania na rzecz szkoły imprezy wyjazdowej związanej z realizacją programu nauczania według przedstawionego programu zawierającego cel, trasę i harmonogram „zielonej szkoły”, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. W szczególności Wnioskodawca zobowiązuje się do przewiezienia uczestników wyjazdu w ustalone miejsce, zapewnienia im noclegu i wyżywienia, a przede wszystkim przeprowadzenia przez pracowników zleceniobiorcy zajęć edukacji ekologicznej i przyrodniczej według programu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Stowarzyszenie, świadcząc usługę organizowania „zielonych szkół” dla jednostek oświatowych, może korzystać ze zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722)...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on uprawniony do korzystania z powyższego zwolnienia.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwaną dalej ustawą o VAT, działalność Stowarzyszenia stanowi świadczenie usług co w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”. Jednakże biorąc pod uwagę dwa akty prawne tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, które w § 3 ust. 1 pkt 8 stwierdza, iż zwalnia się od podatku „usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek” oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 1516) uważa się, iż skoro w § 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wymienia się stowarzyszenia jako podmiot umocowany do współdziałania ze szkołami w organizowaniu zielonych szkół, tym samym Wnioskodawca – Stowarzyszenie może być objęte tym zwolnieniem. Tym samym mając na uwadze, iż wszelkie zwolnienia od podatku określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych, jako odstępstwo od zasady ogólnej, muszą być interpretowane ściśle, Wnioskodawca – Stowarzyszenie stoi na stanowisku, iż jako podmiot współdziałający ściśle ze szkołami i działający na zlecenie tych szkół w wyżej wymienionej działalności będzie zwolniony z podatku od towarów i usług w zakresie organizowania „zielonych szkół” na postawie cytowanych wyżej przepisów wykonawczych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy o VAT towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Definicja dostawy towarów zawarta została w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W świetle art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie natomiast do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Podkreślić jednak należy, iż wszelkie zwolnienia od podatku, określone w ustawie i przepisach wykonawczych jako odstępstwo od ogólnej zasady muszą być interpretowane ściśle.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Katalog podmiotów objętych ustawą o systemie oświaty został wymieniony w art. 2 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym system oświaty obejmuje:

1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2. szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne;

3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a. placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b. placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

5. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6. (uchylony);

7. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8. (uchylony);

9. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10. biblioteki pedagogiczne;

11. kolegia pracowników służb społecznych.

Na mocy art. 2a ust. 1 ww. ustawy system oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Odnosząc powyższy opis do obowiązującego stanu prawnego należy zauważyć, że analiza powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, prowadzi do wniosku, iż zwolnienie określone tym przepisem jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Zatem przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione:

 1. świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty, tj. wymienionym w cyt. art. 2 ustawy o systemie oświaty,
 2. podmiot musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki.

Jak stwierdził Wnioskodawca – nie działa on jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, a także nie prowadzi z uczestnikami „zielonych szkół” stałych zajęć, ani nie zrzesza ich w jakiejkolwiek formie.

Powyższe oznacza, że świadcząc usługi organizowania „zielonych szkół” dla dzieci i młodzieży, które nie są uczestnikami zajęć stałych organizowanych przez Wnioskodawcę i działając jako podmiot niewymieniony w art. 2 ustawy o systemie oświaty – Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że jest on uprawniony do korzystania ze zwolnienia z § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722) – należało uznać za nieprawidłowe.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że niniejsza interpretacja stanowi ocenę jednoznacznie przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do konkretnie zadanego pytania o możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku usług świadczonych przez Wnioskodawcę w oparciu o podany przez niego przepis § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. poz. 1722 ze zm.).

Ponieważ Wnioskodawca przedmiotem interpretacji uczynił ww. przepis, zatem interpretacja ta nie rozstrzyga innych kwestii nie wynikających z tego przepisu. Przedmiotem interpretacji nie była więc analiza zwolnień wynikających z innych regulacji, ani kwestia sposobu opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-252/15/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.