Zielona szkoła | Interpretacje podatkowe

Zielona szkoła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zielona szkoła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienia od podatku usług, za które pobierane jest czesne oraz usług w zakresie edukacji w ramach „Zielonej Szkoły”, zastosowania stawki podatku 23% dla usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w „Zielonej Szkole” w trakcie weekendów, wakacji i ferii.
Fragment:
(...) Zielonej Szkoły; dojazd do Zielonej Szkoły pokrywają rodzice, na rzecz dzieci i młodzieży zapewnione jest wyżywienie, zakwaterowanie, zajęcia edukacyjne, zajęcia ekologiczne, rekreacyjne. Usługi świadczone w zakresie Zielonej Szkoły są wykonywane w ramach i formach określonych w przepisach o systemie oświaty. Stowarzyszenie działa we własnym imieniu i na własny rachunek, usługi służą bezpośredniej korzyści uczestników, uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie czasu wolnego przez zajęcia edukacyjne, ekologiczne, rekreacyjne. Nabywanie od innych podatników usługi i towary są ściśle związane z organizowanym pobytem w Zielonej Szkole. Usługi dotyczą grup z Miasta i Gminy K. Usługi w zakresie Zielonej Szkoły w weekendy, ferie i wakacje są realizowane dla chętnych grup zorganizowanych, polegają na zakwaterowaniu, wyżywieniu gości Zielonej Szkoły. Stowarzyszenie zapewnia udostępnienie noclegu oraz wyżywienia dla gości Zielonej Szkoły (wolontariusze z XXXX dzieci z kolonii). Usługi te polegają wyłącznie na zapewnieniu noclegu i wyżywienia dla osób przebywających w Zielonej Szkole z grup spoza Miasta i Gminy K., świadczone usługi są wykonywane we własnym imieniu na rzecz obcych podmiotów.
2017
9
wrz

Istota:
Czy świadczone przez jednostki organizacyjne Miasta objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty: (i) usługi w zakresie kształcenia i wychowania, a także (ii) dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, tj. zielonej szkoły korzystają ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT?
Fragment:
Ponieważ dzieci przebywają poza miejscem zamieszkania, świadczone też są usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz dowozu dzieci na miejsce wypoczynku, które są niezbędne i składają się na całość usługi związanej z „ zieloną szkołą ”. Świadcząc usługi organizowania „ zielonej szkoły ” jednostki organizacyjne Miasta działają na rzecz uczestników wyjazdów we własnym imieniu i na własny rachunek oraz nabywają towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników. Jednostki organizacyjne Miasta dokonują kompleksowego zakupu usługi organizacji „ zielonej szkoły ” w ramach której zagwarantowane są zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety wstępów, wycieczki i inne atrakcje. Zakup służy bezpośredniej korzyści uczestników wypoczynku. Nabywane od innych podatników towary i usługi są ściśle związane z usługą organizowania „ zielonej szkoły ”. Nabywane towary i usługi są niezbędne do świadczenia usług „ zielonej szkoły ” w celu realizacji ramowego planu nauczania, a także realizacji celów krajoznawczo-poznawczych. Organizowanie „ zielonej szkoły ” nie powoduje uzyskiwania dochodu przez jednostki organizacyjne Miasta. Odpłatność jest równa kosztom zakupu usługi pomniejszonej o dofinansowanie z WFOS. Jednostki organizacyjne Miasta we własnym zakresie zapewniają opiekę uczestnikom na „ zielonych szkołach ”.
2017
11
maj

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 półkolonii, zielonych szkół i kolonii dla uczniów z jednostki Wnioskodawcy oraz dla uczniów z innych szkół Gminy.
Fragment:
Podczas pobytu na „ zielonej szkole ” nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne, gdzie wymagane jest użycie sprzętu takiego jak w salach lekcyjnych, dlatego celowy jest zakup notebooka czy rzutnika do ekspozycji materiałów dydaktycznych. 9.Organizowanie kolonii czy „ zielonej szkoły ” nie powoduje uzyskiwania dochodu przez Szkołę. Odpłatności tak są kalkulowane, aby pokryły koszty zakupu towarów i usług od innych podatników. Niektóre koszty związane z organizacją kolonii czy „ zielonej szkoły ” pokryte są z darowizn pieniężnych otrzymanych przez szkołę na ten cel, np. od Rady Rodziców. 10.Szkoła we własnym zakresie zapewnia opiekę uczestnikom na kolonii i „ zielonych szkołach ”. Nauczyciele Szkoły są wychowawcami i opiekunami. 11.Usługi własne Szkoły świadczone podczas kolonii i „ zielonych szkół ” polegające na opiece nad uczestnikami i prowadzenie z nimi zajęć dydaktyczno-wychowawczych mieszczą się w symbolu PKWiU 85.20.12.0 „ Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line ”. 12.Organizowanie półkolonii przez Szkołę odbywa się we współpracy z organem zarządzającym, czyli Gminą Miejską. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zorganizowaniu półkolonii podczas ferii lub wakacji i zawiadamia o tym Gminę.
2016
30
mar

Istota:
Stawka podatku dla organizowania „zielonych szkół
Fragment:
(...) zielonej szkole służą celom dydaktycznym. Świadcząc wymienione w punkcie wyżej usługi Wnioskodawca będzie zarówno działać na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, jak też będzie nabywać towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „ zielonych szkół ”. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „ zielonych szkół ” oraz oczywiście będzie posiadać wszystkie dokumenty, z których będą wynikać te kwoty. Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług własnych składających się na usługi „ zielonych szkół ” za wyjątkiem usług edukacyjnych polegających na tym, iż Wnioskodawca zatrudnia trenerów edukacji ekologicznej na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia) do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami „ zielonych szkół ”. Zdaniem Wnioskodawcy usługa ta klasyfikuje się w PKWiU pod numerem 85.59.19. Jak już wyjaśniono w punkcie 1 oraz 2 pisma z 28 maja 2015 r.
2015
12
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
Fragment:
Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca dofinansowuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej w formie „ zielonej szkoły ”. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego przez pracownika wniosku o przyznanie dopłaty wraz z fakturą VAT lub rachunkiem wystawionym na pracownika przez funkcjonujący w Polsce podmiot uprawniony do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, z określeniem osób korzystających z wypoczynku, formy wypoczynku (zielona szkoła) oraz miejsca i terminu pobytu. W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie „ zielona szkoła ”. Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (sjn.pwn.pl) „ zielona szkoła ”, to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego. Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy stwierdzić, że „ zielona szkoła ” to w istocie wypoczynek połączony dodatkowo z edukacją (nauką). Zatem dofinansowanie do wypoczynku w formie „ zielonej szkoły ” mieści się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
2015
22
maj

Istota:
Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół sklasyfikowanych wg PKWiU 55.2 podlega opodatkowaniu wg stawki 7% (8%).
Fragment:
Organizacja tego typu kolonii, obozów i zielonych szkół została przez Urząd Statystyczny zaklasyfikowana zgodnie z zasadami PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., do grupowania PKWiU 55.20.19.0 „ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ”. Zdarzenie przyszłe: W 2012 roku Spółka nie była organizatorem wskazanych zgodnie ze stanem faktycznym usług, lecz w przyszłości zamierza świadczyć usługi organizacji kolonii, obozów i zielonych szkół na takich samych zasadach, jak wskazano w stanie faktycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku świadczenia usług organizacji kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół na zasadach wskazanych w stanie faktycznym, sklasyfikowanych do 31 grudnia 2010 r. pod symbolem PKWiU 55.23.11, a od 1 stycznia 2011 r. pod symbolem 55.20.19, Spółka prawidłowo opodatkowywała je według 7% stawki VAT do 3l grudnia 2010 r. i 8% stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.... Czy w przypadku świadczenia w przyszłości wskazanych wyżej usług na takich samych zasadach jak w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka będzie miała prawo do wystawiania faktur VAT ze stawką 8% ...
2013
7
lut

Istota:
Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są dopłaty do „Zielonej szkoły” oraz wycieczek szkolnych organizowanych przez:1. szkołę,2. biuro turystyczne ?
Fragment:
W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie „ zielona szkoła ” i wycieczka. Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 1997-2011) „ zielona szkoła ” to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego. Natomiast wycieczka to wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych. Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy stwierdzić, iż „ zielona szkoła ” jak i wycieczka to w istocie formy wypoczynku. Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „ pod gruszą ”. Biorąc pod uwagę powyższe (...)
2012
11
gru

Istota:
Czy usługa wynajmu pokoi i wyżywienia dla "zielonych szkół" i kolonii będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?
Fragment:
Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku Pani xxxxxxxxxxxxx, z dnia 05 maja 2005 ( data wpływu do tut. organu podatkowego - 06.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, świadczonych usług wynajmu pokoi i wyżywienia w ramach tzw. "zielonych szkół" i kolonii, organizowanych przez szkoły na rzecz własnych uczniów oraz przez organizacje pożytku publicznego stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Ze złożonego wniosku wynika, że Wnosząca zapytanie będzie świadczyła usługi w zakresie wynajmu pokoi i wyżywienia dla dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół" i kolonii organizowanych bezpośrednio przez szkołę na podstawie zawartej ze szkołą umowy oraz w ramach organizowania wypoczynku dla dzieci przez organizację pożytku publicznego. W ocenie Podatniczki usługa wynajmu pokoi i wyżywienia dla "zielonych szkół" i kolonii będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny tut. organ podatkowy stwierdza niepoprawność stanowiska Wnoszącego zapytanie. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie letnie, zielone szkoły, obozy) obejmujące transport, zakwaterowanie wyżywienie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną, przy czym organizator odpowiedzialny jest za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie opieki pedagogicznej, zgłoszenie w kuratorium oświaty, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11 00.00 - "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci".
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychody będące dofinansowaniem z MOPR na obiady dla dzieci sporządzane przez ajenta w stołówce szkolnej oraz wpłaty rodziców za „zielone lekcje” i kolonie letnie stanowią o wysokości obrotu Szkoły obligującego placówkę do rejestracji w podatku od towarów i usług, po przekroczeniu kwoty 10.000 euro (art. 113 ustawy VAT)?
Fragment:
Nr 135, poz. 1516) „zielona szkoła” jest formą tzw. imprezy wyjazdowej, związanej z realizacją programu nauczania. Pobyt na „zielonej szkole” jest tożsamy z udziałem w zajęciach szkolnych, realizujących program szkolny obowiązujący w klasie III szkoły podstawowej. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze organizowane przez szkołę i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. Pobyt dzieci na „zielonej szkole” utożsamiany jest z udziałem w zajęciach szkolnych, zaś organizatorem tej formy realizacji programu nauczania jest szkoła. Również kolonie letnie organizowane są przez Szkołę na rzecz dzieci tejże placówki. Zgodnie z § 16 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z dnia 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana zarówno ze środków pozabudżetowych, jak i z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.