Zielona szkoła | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zielona szkoła. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
9
wrz

Istota:

Zwolnienia od podatku usług, za które pobierane jest czesne oraz usług w zakresie edukacji w ramach „Zielonej Szkoły”, zastosowania stawki podatku 23% dla usług noclegowo-żywieniowych świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży, przebywających w „Zielonej Szkole” w trakcie weekendów, wakacji i ferii.

Fragment:

(...) Zielonej Szkoły; dojazd do Zielonej Szkoły pokrywają rodzice, na rzecz dzieci i młodzieży zapewnione jest wyżywienie, zakwaterowanie, zajęcia edukacyjne, zajęcia ekologiczne, rekreacyjne. Usługi świadczone w zakresie Zielonej Szkoły są wykonywane w ramach i formach określonych w przepisach o systemie oświaty. Stowarzyszenie działa we własnym imieniu i na własny rachunek, usługi służą bezpośredniej korzyści uczestników, uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i zapewnienie czasu wolnego przez zajęcia edukacyjne, ekologiczne, rekreacyjne. Nabywanie od innych podatników usługi i towary są ściśle związane z organizowanym pobytem w Zielonej Szkole. Usługi dotyczą grup z Miasta i Gminy K. Usługi w zakresie Zielonej Szkoły w weekendy, ferie i wakacje są realizowane dla chętnych grup zorganizowanych, polegają na zakwaterowaniu, wyżywieniu gości Zielonej Szkoły. Stowarzyszenie zapewnia udostępnienie noclegu oraz wyżywienia dla gości Zielonej Szkoły (wolontariusze z XXXX dzieci z kolonii). Usługi te polegają wyłącznie na zapewnieniu noclegu i wyżywienia dla osób przebywających w Zielonej Szkole z grup spoza Miasta i Gminy K., świadczone usługi są wykonywane we własnym imieniu na rzecz obcych podmiotów.

2017
11
maj

Istota:

Czy świadczone przez jednostki organizacyjne Miasta objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty: (i) usługi w zakresie kształcenia i wychowania, a także (ii) dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związanych, tj. zielonej szkoły korzystają ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT?

Fragment:

Ponieważ dzieci przebywają poza miejscem zamieszkania, świadczone też są usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz dowozu dzieci na miejsce wypoczynku, które są niezbędne i składają się na całość usługi związanej z „ zieloną szkołą ”. Świadcząc usługi organizowania „ zielonej szkoły ” jednostki organizacyjne Miasta działają na rzecz uczestników wyjazdów we własnym imieniu i na własny rachunek oraz nabywają towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników. Jednostki organizacyjne Miasta dokonują kompleksowego zakupu usługi organizacji „ zielonej szkoły ” w ramach której zagwarantowane są zakwaterowanie, wyżywienie, transport, bilety wstępów, wycieczki i inne atrakcje. Zakup służy bezpośredniej korzyści uczestników wypoczynku. Nabywane od innych podatników towary i usługi są ściśle związane z usługą organizowania „ zielonej szkoły ”. Nabywane towary i usługi są niezbędne do świadczenia usług „ zielonej szkoły ” w celu realizacji ramowego planu nauczania, a także realizacji celów krajoznawczo-poznawczych. Organizowanie „ zielonej szkoły ” nie powoduje uzyskiwania dochodu przez jednostki organizacyjne Miasta. Odpłatność jest równa kosztom zakupu usługi pomniejszonej o dofinansowanie z WFOS. Jednostki organizacyjne Miasta we własnym zakresie zapewniają opiekę uczestnikom na „ zielonych szkołach ”.

2016
30
mar

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 półkolonii, zielonych szkół i kolonii dla uczniów z jednostki Wnioskodawcy oraz dla uczniów z innych szkół Gminy.

Fragment:

Podczas pobytu na „ zielonej szkole ” nauczyciele prowadzą zajęcia dydaktyczne, gdzie wymagane jest użycie sprzętu takiego jak w salach lekcyjnych, dlatego celowy jest zakup notebooka czy rzutnika do ekspozycji materiałów dydaktycznych. 9.Organizowanie kolonii czy „ zielonej szkoły ” nie powoduje uzyskiwania dochodu przez Szkołę. Odpłatności tak są kalkulowane, aby pokryły koszty zakupu towarów i usług od innych podatników. Niektóre koszty związane z organizacją kolonii czy „ zielonej szkoły ” pokryte są z darowizn pieniężnych otrzymanych przez szkołę na ten cel, np. od Rady Rodziców. 10.Szkoła we własnym zakresie zapewnia opiekę uczestnikom na kolonii i „ zielonych szkołach ”. Nauczyciele Szkoły są wychowawcami i opiekunami. 11.Usługi własne Szkoły świadczone podczas kolonii i „ zielonych szkół ” polegające na opiece nad uczestnikami i prowadzenie z nimi zajęć dydaktyczno-wychowawczych mieszczą się w symbolu PKWiU 85.20.12.0 „ Usługi szkół podstawowych, z wyłączeniem usług szkół podstawowych on-line ”. 12.Organizowanie półkolonii przez Szkołę odbywa się we współpracy z organem zarządzającym, czyli Gminą Miejską. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zorganizowaniu półkolonii podczas ferii lub wakacji i zawiadamia o tym Gminę.

2015
12
lip

Istota:

Stawka podatku dla organizowania „zielonych szkół

Fragment:

(...) zielonej szkole służą celom dydaktycznym. Świadcząc wymienione w punkcie wyżej usługi Wnioskodawca będzie zarówno działać na rzecz nabywcy we własnym imieniu i na własny rachunek, jak też będzie nabywać towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „ zielonych szkół ”. Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści uczestników „ zielonych szkół ” oraz oczywiście będzie posiadać wszystkie dokumenty, z których będą wynikać te kwoty. Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług własnych składających się na usługi „ zielonych szkół ” za wyjątkiem usług edukacyjnych polegających na tym, iż Wnioskodawca zatrudnia trenerów edukacji ekologicznej na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia) do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wychowankami „ zielonych szkół ”. Zdaniem Wnioskodawcy usługa ta klasyfikuje się w PKWiU pod numerem 85.59.19. Jak już wyjaśniono w punkcie 1 oraz 2 pisma z 28 maja 2015 r.

2015
22
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca dofinansowuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej w formie „ zielonej szkoły ”. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego przez pracownika wniosku o przyznanie dopłaty wraz z fakturą VAT lub rachunkiem wystawionym na pracownika przez funkcjonujący w Polsce podmiot uprawniony do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, z określeniem osób korzystających z wypoczynku, formy wypoczynku (zielona szkoła) oraz miejsca i terminu pobytu. W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie „ zielona szkoła ”. Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (sjn.pwn.pl) „ zielona szkoła ”, to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego. Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy stwierdzić, że „ zielona szkoła ” to w istocie wypoczynek połączony dodatkowo z edukacją (nauką). Zatem dofinansowanie do wypoczynku w formie „ zielonej szkoły ” mieści się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy. Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

2013
7
lut

Istota:

Organizowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół sklasyfikowanych wg PKWiU 55.2 podlega opodatkowaniu wg stawki 7% (8%).

Fragment:

Organizacja tego typu kolonii, obozów i zielonych szkół została przez Urząd Statystyczny zaklasyfikowana zgodnie z zasadami PKWiU wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., do grupowania PKWiU 55.20.19.0 „ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ”. Zdarzenie przyszłe: W 2012 roku Spółka nie była organizatorem wskazanych zgodnie ze stanem faktycznym usług, lecz w przyszłości zamierza świadczyć usługi organizacji kolonii, obozów i zielonych szkół na takich samych zasadach, jak wskazano w stanie faktycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w przypadku świadczenia usług organizacji kolonii, obozów dla dzieci i młodzieży oraz zielonych szkół na zasadach wskazanych w stanie faktycznym, sklasyfikowanych do 31 grudnia 2010 r. pod symbolem PKWiU 55.23.11, a od 1 stycznia 2011 r. pod symbolem 55.20.19, Spółka prawidłowo opodatkowywała je według 7% stawki VAT do 3l grudnia 2010 r. i 8% stawki VAT od 1 stycznia 2011 r.... Czy w przypadku świadczenia w przyszłości wskazanych wyżej usług na takich samych zasadach jak w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka będzie miała prawo do wystawiania faktur VAT ze stawką 8% ...

2012
11
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku zwolnione są dopłaty do „Zielonej szkoły” oraz wycieczek szkolnych organizowanych przez:1. szkołę,2. biuro turystyczne ?

Fragment:

W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie „ zielona szkoła ” i wycieczka. Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 1997-2011) „ zielona szkoła ” to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego. Natomiast wycieczka to wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych. Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy stwierdzić, iż „ zielona szkoła ” jak i wycieczka to w istocie formy wypoczynku. Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „ pod gruszą ”. Biorąc pod uwagę powyższe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługa wynajmu pokoi i wyżywienia dla "zielonych szkół" i kolonii będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z 2005r. ) po rozpatrzeniu wniosku Pani xxxxxxxxxxxxx, z dnia 05 maja 2005 ( data wpływu do tut. organu podatkowego - 06.05.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, świadczonych usług wynajmu pokoi i wyżywienia w ramach tzw. "zielonych szkół" i kolonii, organizowanych przez szkoły na rzecz własnych uczniów oraz przez organizacje pożytku publicznego stwierdza, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Ze złożonego wniosku wynika, że Wnosząca zapytanie będzie świadczyła usługi w zakresie wynajmu pokoi i wyżywienia dla dzieci w ramach tzw. "zielonych szkół" i kolonii organizowanych bezpośrednio przez szkołę na podstawie zawartej ze szkołą umowy oraz w ramach organizowania wypoczynku dla dzieci przez organizację pożytku publicznego. W ocenie Podatniczki usługa wynajmu pokoi i wyżywienia dla "zielonych szkół" i kolonii będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny tut. organ podatkowy stwierdza niepoprawność stanowiska Wnoszącego zapytanie. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie letnie, zielone szkoły, obozy) obejmujące transport, zakwaterowanie wyżywienie, część rekreacyjną, sportową lub edukacyjną, przy czym organizator odpowiedzialny jest za sprawy bytowe i wychowawcze dzieci, zatrudnienie opieki pedagogicznej, zgłoszenie w kuratorium oświaty, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.23.11 00.00 - "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci".

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychody będące dofinansowaniem z MOPR na obiady dla dzieci sporządzane przez ajenta w stołówce szkolnej oraz wpłaty rodziców za „zielone lekcje” i kolonie letnie stanowią o wysokości obrotu Szkoły obligującego placówkę do rejestracji w podatku od towarów i usług, po przekroczeniu kwoty 10.000 euro (art. 113 ustawy VAT)?

Fragment:

Nr 135, poz. 1516) „zielona szkoła” jest formą tzw. imprezy wyjazdowej, związanej z realizacją programu nauczania. Pobyt na „zielonej szkole” jest tożsamy z udziałem w zajęciach szkolnych, realizujących program szkolny obowiązujący w klasie III szkoły podstawowej. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 97, poz. 970 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze organizowane przez szkołę i inne jednostki objęte ustawą o systemie oświaty, świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek. Pobyt dzieci na „zielonej szkole” utożsamiany jest z udziałem w zajęciach szkolnych, zaś organizatorem tej formy realizacji programu nauczania jest szkoła. Również kolonie letnie organizowane są przez Szkołę na rzecz dzieci tejże placówki. Zgodnie z § 16 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z dnia 08.11.2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana zarówno ze środków pozabudżetowych, jak i z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie.