Zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującą od 01.01.2007 r. definicją | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z obowiązującą od 01.01.2007 r. definicją. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy świadczone usługi stanowią pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym przed 01 lipca 2007 roku (j.t. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej na podstawie art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / j.t. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, po rozpatrzeniu złożonego w tutejszym organie wniosku z dnia 01.06.2007r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego 06.06.2007r.) , w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym stwierdza, że przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie jest prawidłowe. W dniu 06.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu 5a pkt 6 i 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w którym przedstawił Pan następujący (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywane przez Podatnika w przyszłości czynności należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą, czy jako zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania wykonywanych przez Pana w przyszłości czynności, które określone byłyby w umowie o współpracę za pozarolniczą działalność gospodarczą, a nie umowę o pracę - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r., - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Pana wniosku z dnia 27.12.2006r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 12.01.2007r.). Pismem z dnia 27.12.2006r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 12.01.2007r.), które zostało (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle dokonanej z dniem 01.01.2007r. nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) mogę nadal prowadzić działalność gospodarczą w niżej podanym zakresie ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20.03.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania wykonywanych przez Pana czynności za pozarolniczą działalność gospodarczą - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2007r. - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym przez Pana wniosku z dnia 20.03.2007r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 20.03.2007r.). Pismem z dnia 20.03.2007r. (data doręczenia do tutejszego organu podatkowego: 20.03.2007r.), które zostało przez Pana uzupełnione w dniu 15.05.2007r. zwrócił się Pan do tutejszego organu (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy wykonywanie usług kierowania pojazdem w sytuacji, gdy Podatnik:
- ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wykonanie usługi,
- w czasie wykonania usługi nie podlega kierownictwu zlecającego,
- ponosi odpowiedzialność za rezultat swoich czynności,
będzie (od 01.01.2007 r.) traktowane jako świadczenie usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 22.12.2006r., (data wpływu 09.01.2007r.) uzupełnionego dnia 13.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wyjaśnienia: Czy wykonywanie usług kierowania pojazdem w sytuacji, gdy Podatnik: ponosi odpowiedzialność wobec klienta za wykonanie usługi, w czasie wykonania usługi nie podlega kierownictwu zlecającego, ponosi odpowiedzialność za rezultat swoich czynności, będzie (od 01.01.2007r.) traktowane jako świadczenie usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać stanowisko (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 06.02.2007 r., złożonym w dniu 05.03.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie kwalifikowania źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie postanawia uznać, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W dniu 05.03.2007 r. wpłynął do urzędu skarbowego Pana wniosek z dnia 06.02.2007 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 5a pkt 6 w związku z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) prowadzona przez podatniczkę działalność od 1 stycznia 2007 r. będzie uważana za pozarolniczą działalność gospodarczą.

Fragment:

(...) Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatniczka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła umowę z X o: - pozyskiwanie nowych firm na zakup usług świadczonych przez Centra Rekreacji, na lodowiska, kąpieliska zarządzanych przez zleceniodawcę; - sprzedaż miejsc reklamowych i usług do Centrów Rekreacji, na lodowiska, kąpieliska i obsługa dotychczasowych klientów. Ze zleceniodawcą podatniczki nigdy nie łączył stosunek pracy. Wnioskodawczyni ponosi ryzyko gospodarcze, gdyż wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wartości sprzedanych usług. Podatniczka otrzymuje prowizję według ustalonej tabeli. Ponad to usługi nie muszą być wykonywane w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, nie ma ustalonych godzin pracy. Firma X nie jest jedynym zleceniodawcą na rzecz którego podatniczka świadczy usługi. W związku z powyższym wnioskodawczyni wniosła o wyjaśnienie czy w związku ze zmianą art. 5b ust. 1 ustawy o podatku (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą (od dnia 01.01.2007r) definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki łączy podatnika ze spółką „A.” sp. z o.o., w świetle postanowień art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie nadal traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza z uwagi na brak łącznego spełnienia warunków wymienionych w art. 5b ust.1 w/w ustawy.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r.Nr 14 poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.06.2007r dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku . Wnioskiem z dnia 04.06.2007r Podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000r Nr 14 poz. 176 ze zm.) w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem wniosku Podatnika jest zapytanie czy w związku ze zmianą od dnia 01.01.2007r. definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki łączy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą (od dnia 01.01.2007r) definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki łączy podatnika ze spółką „X” spółka z o.o., w świetle postanowień art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie nadal traktowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza z uwagi na brak łącznego spełnienia warunków wymienionych w art. 5b ust.1 w/w ustawy?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.Nr 14 poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu Pana wniosku z 14.02.2007r (data wpływu 15.02.2007 r.) dotyczącego zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie objętej wnioskiem postanawia uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku. Wnioskiem z dnia 14.02.2007 r. (data wpływu 15.02.2007 r.) Podatnik zwrócił się o wydanie wiążącej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie. Przedmiotem wniosku Podatnika jest zapytanie czy w związku ze zmianą (od dnia 01.01.2007r) definicji pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) stosunek prawny jaki łączy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie usług kierowania pojazdem jest wykonywaniem działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami), art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz.176 z późniejszymi zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8.02.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 10.04.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia uznać, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Pan M. w dniu 8.02.2007 r. działając na podstawie art.14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa wniósł pismo z zapytaniem co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczące kwestii zakwalifikowania świadczenia usług kierowania pojazdem do działalności gospodarczej. Z (...)