IPPP3/4512-150/15-4/IG | Interpretacja indywidualna

Planowanej przez Wnioskodawcę i opisanej we wniosku transakcji sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę (podatnika niezarejestrowanego dla celów VAT), w ogóle nie dotyczą przepisy art. 113 pkt 13 i art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ponieważ z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem zobowiązanym do jej rozliczenia, z uwagi na odwrotne obciążenie i obowiązek rozliczenia przez nabywcę. Analiza tych przepisów w kontekście ich zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy jest zatem bezprzedmiotowa.
IPPP3/4512-150/15-4/IGinterpretacja indywidualna
 1. Szwajcaria
 2. podmiot niezarejestrowany
 3. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
 4. rozliczanie podatku od towarów i usług
 5. zgłoszenie rejestracyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inne grupy podatników
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2012 r. nadanym za pośrednictwem Poczty Polskiej w dniu 13 lutego 2015 r., (data wpływu 19 lutego 2015 r.), uzupełnionym w dniu 28 kwietnia 2015 r. (data nadania) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 kwietnia 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Pełnomocnika w dniu 21 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT czynnego dla planowanej transakcji i opodatkowania transakcji sprzedaży u Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestracji jako podatnika VAT czynnego dla planowanej transakcji i opodatkowania transakcji sprzedaży u Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony w dniu 28 kwietnia 2015 r. (data nadania) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 15 kwietnia 2015 r. do uzupełnienia wniosku otrzymane przez Pełnomocnika w dniu 21 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma - podatnik podatku od wartości dodanej w Szwajcarii zakupił nieruchomości zabudowane w Polsce. Firma nie rejestrowała się do VAT w Polsce. Zakup nieruchomości w niedalekiej przyszłości miał służyć działalności polegającej na wynajmie jej powierzchni innym firmom pod działalność gospodarczą.

Firma szwajcarska złożyła blisko rok temu wniosek do U.S. o zwrot zapłaconego VAT od zakupu tej nieruchomości - wniosek jest rozpatrywany, postępowanie nie zakończyło się z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w złożonej w Urzędzie dokumentacji.

Po ponad roku wydzielona część jednej z zakupionych zabudowanych działek decyzją firmy szwajcarskiej ma zostać sprzedana innej polskiej firmie.

Wydzielona część jest ogrodzona w części murem z cegły pełnej a w części ażurowym ogrodzeniem metalowym, zabudowana jest budynkiem administracyjno-warsztatowym częściowo dwukondygnacyjnym, częściowo parterowym o kubaturze 1920 m3; zabudowana jest wiatą zamkniętą o kubaturze 120 m3, posiada uzbrojenie wodno-kanalizacyjne, sieć elektryczną niskiego i wysokiego napięcia, plac utwardzony wybetonowany.

Wszystkie budynki i budowle były wybudowane przed datą nabycia to jest 9 grudnia 2013 r.

Budowa miała miejsce w latach sześćdziesiątych XX w.

Sprzedaż jest planowana na 4 maja 2015 r.

Dla działki tej nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta z dnia 9 lipca 2014 r. uchwała xxx Rady Miasta w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu usług.

Nabycie nieruchomości było opodatkowane podatkiem od towarów i usług w stawce 23%. Nieruchomość ta nie była wykorzystywana dotychczas w sposób komercyjny, nie była przedmiotem najmu, nie były dotychczas ponoszone wydatki na ulepszenie, rozbudowę, modernizację, nie odliczano żadnych kwot podatku naliczonego.

Nieruchomość ta była integralną częścią większej całości zarządzanej przez jedną firmę. Obecnie została podzielona i znajduje się w rękach kilku właścicieli. Wycofanie się z wcześniej deklarowanej sprzedaży przez właścicieli sąsiednich posesji uniemożliwia przeprowadzenie zamierzonego celu inwestycyjnego polegającego na wyburzeniu dotychczasowej zabudowy będącej w stanie częściowo zdewastowanym i budowie kompleksu usługowo-handlowego.

Wobec powyższego nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży celem odblokowania zaangażowanego kapitału.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy firma szwajcarska w opisanej sytuacji będzie zobowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT czynny w Polsce na okoliczność sprzedaży nieruchomości...
 2. Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości firma szwajcarska będzie obowiązana naliczyć i odprowadzić podatek VAT w Polsce od transakcji sprzedaży części nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Firmy szwajcarskiej nie dotyczy zwolnienie zawarte w art. 113 ust. 1 Ustawy o VAT i ma ona na okoliczność sprzedaży nieruchomości obowiązek przed dniem wykonania pierwszej czynności sprzedaży złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne.

Ad. 2

Biorąc pod uwag zapis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają m.in.: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz zapis art. 22 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, który wskazuje na miejsce dostawy towarów, którym w przypadku: towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy, Wnioskodawca uważa, że czynność sprzedaży nieruchomości przez firmę szwajcarską firmie polskiej będzie podlegała obowiązkowi naliczenia i odprowadzenia podatku VAT przez firmę szwajcarską. Ponadto o braku zwolnienia od podatku w wyżej opisanej sytuacji mówi również art. 113 pkt 13 i art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach - rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Art. 15 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Art. 17 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1624), zwanego rozporządzeniem, obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi, że miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3).

W myśl art. 96 ust. 4 ustawy Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „podatnika VAT czynnego”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie.

Art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z ust. 9 tego artykułu, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Natomiast art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca - podatnik podatku od wartości dodanej w Szwajcarii zakupił nieruchomości zabudowane w Polsce. Firma nie rejestrowała się do VAT w Polsce. Zakup nieruchomości w niedalekiej przyszłości miał służyć działalności polegającej na wynajmie jej powierzchni innym firmom pod działalność gospodarczą. Firma złożyła blisko rok temu wniosek do U.S. o zwrot zapłaconego VAT od zakupu tej nieruchomości - wniosek jest rozpatrywany, postępowanie nie zakończyło się z uwagi na konieczność uzupełnienia braków w złożonej w Urzędzie dokumentacji.

Po ponad roku wydzielona część jednej z zakupionych zabudowanych działek decyzją firmy ma zostać sprzedana innej polskiej firmie.

Wydzielona część jest ogrodzona w części murem z cegły pełnej a w części ażurowym ogrodzeniem metalowym, zabudowana jest budynkiem administracyjno-warsztatowym częściowo dwukondygnacyjnym, częściowo parterowym o kubaturze 1920 m3; zabudowana jest wiatą zamkniętą o kubaturze 120 m3, posiada uzbrojenie wodno-kanalizacyjne, sieć elektryczną niskiego i wysokiego napięcia, plac utwardzony wybetonowany.

Wszystkie budynki i budowle były wybudowane przed datą nabycia to jest 9 grudnia 2013 r. Budowa miała miejsce w latach sześćdziesiątych XX w. Sprzedaż jest planowana na 4 maja 2015 r. Dla sprzedawanej działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta z dnia 9 lipca 2014 r. uchwała xxx Rady Miasta w kategorii zagospodarowania terenu o symbolu usług.

Nabycie nieruchomości było opodatkowane podatkiem od towarów i usług w stawce 23%; nieruchomość ta nie była wykorzystywana dotychczas w sposób komercyjny, nie była przedmiotem najmu, nie były dotychczas ponoszone wydatki na ulepszenie, rozbudowę, modernizację, nie odliczano żadnych kwot podatku naliczonego.

Nieruchomość ta była integralną częścią większej całości zarządzanej przez jedną firmę. Obecnie została podzielona i znajduje się w rękach kilku właścicieli. Wycofanie się z wcześniej deklarowanej sprzedaży przez właścicieli sąsiednich posesji uniemożliwia przeprowadzenie zamierzonego celu inwestycyjnego polegającego na wyburzeniu dotychczasowej zabudowy będącej w stanie częściowo zdewastowanym i budowie kompleksu usługowo-handlowego.

Wobec powyższego nieruchomość ta została przeznaczona do sprzedaży celem odblokowania zaangażowanego kapitału.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy firma szwajcarska w opisanej sytuacji będzie zobowiązana zarejestrować się jako podatnik VAT czynny w Polsce na okoliczność sprzedaży nieruchomości i czy w związku ze sprzedażą nieruchomości firma szwajcarska będzie obowiązana naliczyć i odprowadzić podatek VAT w Polsce od transakcji sprzedaży części nieruchomości.

Odnosząc się do opisanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie spełnione są warunki, o których mowa w 17 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 w związku z art. 96 ust. 4 ustawy, dotyczące dokonującego dostawy i nabywcy.

Dokonującym dostawy nieruchomości na terytorium kraju będzie Wnioskodawca nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz niezarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy. Nabywcą będzie firma polska a więc podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W takim przypadku (spełnienie warunku wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy) dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego od zrealizowanej transakcji, gdyż jest do tego zobowiązany nabywca jako polski podatnik podatku od towarów i usług. Konsekwencją takiej transakcji, jak opisana we wniosku będzie to, że podatek rozlicza nabywca a Wnioskodawca jako podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, niezarejestrowany i niewykonujący na terytorium kraju innych czynności poza dostawą towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (§ 1 pkt 1 lit. k) rozporządzenia – nie ma obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego i naliczenia oraz odprowadzenia podatku od takiej transakcji.

Planowanej przez Wnioskodawcę i opisanej we wniosku transakcji sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę (podatnika niezarejestrowanego dla celów VAT), w ogóle nie dotyczą przepisy art. 113 pkt 13 i art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ponieważ z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem zobowiązanym do jej rozliczenia, z uwagi na odwrotne obciążenie i obowiązek rozliczenia przez nabywcę. Analiza tych przepisów w kontekście ich zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy jest zatem bezprzedmiotowa.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że na okoliczność sprzedaży nieruchomości będzie zobowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny w Polsce oraz naliczyć i odprowadzić podatek VAT w Polsce od tej sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa, dla nabywcy nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Szwajcaria
IBPBI/1/415-1100/14/BK | Interpretacja indywidualna

podmiot niezarejestrowany
IBPP3/443-812/12/UH | Interpretacja indywidualna

rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
IBPP3/4512-59/15/EJ | Interpretacja indywidualna

rozliczanie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-388/12-4/KC | Interpretacja indywidualna

zgłoszenie rejestracyjne
ITPP2/443-864/14/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.