Zgłoszenie rejestracyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie rejestracyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do korzystania ze zwolnienia na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Odnośnie obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R należy wskazać, że w myśl art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Przepis art. 96 ust. 4 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) stanowi, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „ podatnika VAT czynnego ”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ” i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r., ww. art. 96 ust. 4 ustawy obowiązuje w następującym brzmieniu: „Naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „ podatnika VAT czynnego ”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie”. Z kolei, w myśl art. 96 ust. 5 ustawy, jeżeli podmioty, o których mowa w ust. (...)

2017
11
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie złożenia wniosków rejestracyjnych oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Natomiast w celu zarejestrowania Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego jest on zobowiązany złożyć zgłoszenie rejestracyjne, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy. W zakresie natomiast złożenia wniosku rejestracyjnego, o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy ze wskazaniem, że ma on charakter retrospektywny należy stwierdzić, że na podstawie powołanego art. 97 ust. 3 ustawy Wnioskodawca nabywając usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy stanowiące u niego import usług, był zobowiązany przed dniem rozpoczęcia tych czynności zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 ustawy, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zatem obowiązek złożenia przez Wnioskodawcę zgłoszenia rejestracyjnego w celu zarejestrowania jako podatnik VAT UE reguluje art. 97 ust. 3 ustawy. Jak wynika z okoliczności sprawy, Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia importu usług księgowych oraz w zakresie doradztwa prawnego nabywanych po dniu 30 czerwca 2016 r., tj. po dniu utraty stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec. Zatem Wnioskodawca powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy, w tym na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy, które będzie miało charakter retrospektywny, związany z obowiązkiem rozliczenia należnego podatku od towarów i usług oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług księgowych oraz w zakresie doradztwa prawnego, a także z obowiązkiem rejestracji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych jako podatnika VAT UE.

2016
25
mar

Istota:

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 9 w przypadku złożenia VAT-R, w którym zgłoszono rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, by następnie nie uzyskawszy żadnego przychodu z działalności gospodarczej poprzez złożenie aktualizacji danych na druku VAT-R poinformować, że Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub ust. 9.

Fragment:

Tym samym przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zobowiązane są złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R). Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca złożył w dniu 4 listopada 2015 r. tj. przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, w którym zgłosił rezygnację ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT. Wnioskodawca zachował się zatem zgodnie z dyspozycją art. 113 ust. 4 oraz art. 96 ust. 1 ustawy o VAT. Na tej podstawie naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany był zarejestrować Wnioskodawcę jako „ podatnika VAT czynnego ”, w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej, co wynika z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT. Skoro więc Wnioskodawca zrezygnował ze zwolnienia od podatku, to zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT może ponownie skorzystać ze zwolnienia ale nie wcześniej niż po upływie roku licząc od końca roku, w którym zrezygnował z tego zwolnienia. Zatem Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego dopiero najwcześniej od 1 stycznia 2017 r. na podstawie art. 113 ust. 1 i art. 113 ust. 11 ustawy o VAT pod warunkiem, że Wnioskodawca z tytułu prowadzonej w 2016 r. działalności osiągnie obrót nieprzekraczający kwoty 150.000 zł. oraz nie będzie wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

2015
31
lip

Istota:

Planowanej przez Wnioskodawcę i opisanej we wniosku transakcji sprzedaży nieruchomości przez Wnioskodawcę (podatnika niezarejestrowanego dla celów VAT), w ogóle nie dotyczą przepisy art. 113 pkt 13 i art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ponieważ z tytułu tej transakcji Wnioskodawca nie będzie podatnikiem zobowiązanym do jej rozliczenia, z uwagi na odwrotne obciążenie i obowiązek rozliczenia przez nabywcę. Analiza tych przepisów w kontekście ich zastosowania w stosunku do Wnioskodawcy jest zatem bezprzedmiotowa.

Fragment:

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3). W myśl art. 96 ust. 4 ustawy Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika jako „ podatnika VAT czynnego ”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Art. 113 ust. 1 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie z ust. 9 tego artykułu, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

2014
18
lis

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy

Fragment:

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Na podstawie ust. 2 ww. artykułu, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się: wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: transakcji związanych z nieruchomościami, usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, usług ubezpieczeniowych jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Z treści art. 113 ust. 5 ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. Na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

2014
11
lis

Istota:

Możliwość dokonania korekty zgłoszenia rejestracyjnego

Fragment:

Ponadto, w myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy o VAT podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Natomiast jak stanowi art. 96 ust. 12 ustawy o VAT jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

2012
28
gru

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie lokalu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz wydatki związane z jego wykończeniem.

Fragment:

Podatniczka złożyła do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R w lipcu 2011r. i rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Będąc czynnym podatnikiem VAT Wnioskodawczyni dokumentuje sprzedaż usług doradczych, administracyjnych fakturami VAT stosując podstawową stawkę VAT. Podatniczka rozlicza się za okresy kwartalne deklaracjami VAT-7K. W świetle przedstawionego stanu prawnego stwierdzić należy, iż ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, że zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania bieżącej lub przyszłej działalności opodatkowanej. Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom, chcącym dokonać odliczenia podatku VAT od poczynionych nabyć, obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Reasumując, Wnioskodawczyni nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed rejestracją do podatku od towarów i usług, bowiem nabycie lokalu mieszkalnego wraz z garażem były związane z działalnością opodatkowaną, a warunek rejestracji jest niezbędny w momencie skorzystania z tego prawa. Prawo to można zrealizować na zasadach określonych w cyt. przepisach art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy, o ile nie zachodzą inne wyłączenia wskazane w art. 88 ustawy.

2012
14
wrz

Istota:

Czy rejestracja podatnika dla potrzeb podatku VAT (spółki przekształconej) następuje z momentem złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R?

Fragment:

I tak w art. 96 ust. 1 ustawy o VAT wskazano, iż podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Natomiast podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy o VAT). Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „ podatnika VAT czynnego ” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ”. Z powyższego wynika, iż ustawodawca nie określił wprost, od jakiego momentu podmiot składający zgłoszenie rejestracyjne do podatku od towarów i usług staje się zarejestrowanym podatnikiem tego podatku. Z treści ww. art. 96 ust. 4 wnioskować jednak należy, że rejestracja następuje w momencie złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Datę rejestracji podmiotu dla potrzeb podatku od towarów i usług wyznacza zatem dzień złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R, a nie dzień otrzymania potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako „ podatnika VAT czynnego ”. Wydawane potwierdzenie bowiem nie ma charakteru konstytutywnego dla nabycia statusu podatnika podatku VAT.

2012
15
sie

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT od transakcji zakupu inwestycji dokonanej przed momentem zgłoszenia podatnika do rejestracji VAT, jeżeli dokonane przez niego zakupy służą działalności opodatkowanej, a podatnik przed momentem skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego dokonał właściwej rejestracji.

Fragment:

Według regulacji art. 96 ust. 1 cyt. ustawy podmioty o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Jak stanowi art. 96 ust. 3 ustawy o VAT, podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne. Art. 96 ust. 4 ustawy stanowi, iż naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „ podatnika VAT czynnego ” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „ podatnika VAT zwolnionego ”. Rejestracja następuje zatem w momencie zgłoszenia rejestracyjnego tj. złożenia w urzędzie skarbowym druku VAT-R. Z tym momentem podmiot uzyskuje formalne znamiona statusu podatnika podatku od towarów i usług i od tego dnia przysługuje mu prawo do wystawienia faktur VAT, jak również odliczania podatku naliczonego od dokonywanych zakupów. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od towarów i usług (VAT). Zapewnia ono bowiem neutralność tego podatku dla podatników VAT, przy jednoczesnym faktycznym opodatkowaniu konsumpcji. Ma ono zapewniać, że podatek płacony przez podatnika VAT przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych w działalności opodatkowanej nie będzie stanowił dla niego faktycznego kosztu (obciążenia finansowego).

2012
15
sie

Istota:

Nie wystąpi konieczność korygowania odliczonego podatku VAT, a co za tym idzie konieczność ewentualnego zwrotu tego podatku, gdyż obiekt ten miał służyć i służył wykonywaniu wyłącznie czynności opodatkowanych wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, a po dokonaniu likwidacji tejże pozarolniczej działalności gospodarczej obiekt będzie nadal wykorzystywany do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych lecz w ramach działalności rolniczej, z tytułu której Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.
Brak obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R.

Fragment:

(...) zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. W myśl art. 96 ust. 2 ustawy, w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgłoszenie rejestracyjne może być dokonane wyłącznie przez jedną z osób, na które będą wystawiane faktury przy zakupie towarów i usług i które będą wystawiały faktury przy sprzedaży produktów rolnych. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach: przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży; przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa; przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia; przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.