Zgłoszenie identyfikacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie identyfikacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
mar

Istota:

W zakresie obowiązku uzyskania numeru NIP

Fragment:

Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy o NIP zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL w przypadku osób fizycznych objętych tym rejestrem. Stosownie do art. 5 ust. 2a ustawy o NIP zgłoszenia identyfikacyjnego nie dokonują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Z ww. przepisów wynika, że podatnicy oraz płatnicy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu. Podmioty te są zobowiązane do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do właściwego organu. Każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom, jak również posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

2017
21
paź

Istota:

Nadanie nowego NIP w związku z przekształceniem Szkoły

Fragment:

W myśl art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem: przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy; przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową; przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie. W przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a. Poza wymienionymi wyjątkami, na każdym nowopowstałym, również w wyniku przekształcenia podmiocie, który na podstawie odrębnych ustaw posiada status podatnika, ciąży obowiązek ewidencyjny, tj. obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, na podstawie którego w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego zostanie nadany NIP. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jako zespół szkół - w wyniku reformą ustroju szkolnego - zostanie przekształcony w szkołę podstawową. W tym miejscu należy przywołać ustawę z 14 grudnia 2017 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 60 ze zm). Zgodnie z art. 191 ust. 1 i 2 tej ustawy z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1.

2012
11
gru

Istota:

W sytuacji transgranicznego przejęcia spółki francuskiej przez spółkę brytyjską, zarówno brytyjska spółka jak i jej polski oddział powinny wystąpić o NIP. Spółka brytyjska powinna wystąpić o NIP dla celów CIT i VAT, natomiast Oddział tej spółki powinien wystąpić o oddzielny NIP w związku z pełnioną przez siebie funkcją płatnika

Fragment:

Oddział X, działając jako płatnik, będzie posługiwał się własnym NIP i stosownie do art. 2 ust. 2 UoE będzie podlegał obowiązkowi ewidencyjnemu, czyli powinien złożyć zgłoszenie identyfikacyjne aby uzyskać NIP, jednakże wyłącznie jako płatnik. Podobne rozumienie przepisów zaprezentował Minister Finansów w cytowanej już indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 15 lipca 2011 roku (sygn. ILPP1/443-640/11-5/BD ). Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji transgranicznego przejęcia spółki francuskiej C. S.A. przez spółkę brytyjską X, X i Oddział X nie będzie mógł korzystać z praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia ewidencyjnego dokonanego uprzednio odpowiednio przez C. S.A. i Oddział C. S.A.. Reasumując, w sytuacji transgranicznego przejęcia spółki francuskiej C. S.A. przez spółkę brytyjską X, zarówno brytyjska spółka X jak i jej polski oddział powinny wystąpić o NIP. X powinien wystąpić o NIP dla celów CIT i VAT, natomiast Oddział X powinien wystąpić o oddzielny NIP w związku z pełnioną przez siebie funkcją płatnika. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

2011
1
wrz

Istota:

Konieczność dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego miejsc prowadzenia działalności na druku NIP-2 w poz. B.11 w przypadku nabycia nieruchomości niezabudowanej, z której Wnioskodawca nie będzie pobierał pożytków lub będzie je pobierał w przypadku postawienia na nieruchomości panelu reklamowego

Fragment:

Nr 269, poz. 2681 ze zm.), zwanej dalej ustawą o NIP - zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych. W myśl art. 5 ust. 4 ww. ustawy - zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o NIP - podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 z zastrzeżeniem ust. 1c: wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków.

2011
1
cze

Istota:

Wymienione przez Spółkę miejsca wykonywania pracy przez zatrudnionych handlowców, określone w umowach o pracę miejscowości zamieszkania handlowców (bez podania dokładnego adresu), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla siedziby Wnioskodawcy nie są miejscami prowadzenia działalności.Uwzględniając powyższe, stanowisko Spółki iż nie ma obowiązku wykazywania adresów powyższych miejsc wykonywania pracy przez zatrudnionych handlowców w formularzu NIP-2 należało uznać za prawidłowe.

Fragment:

Nr 269, poz. 2681 ze zm.),zwanej dalej ustawą - zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej. W myśl art. 5 ust. 4 ustawy - zgłoszenie identyfikacyjne podatników wykonujących działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące tej działalności. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4 wymienieni w art. 6 ust. 1 (tj. podatnicy podatku od towarów i usług) - nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

2011
1
kwi

Istota:

Dot. podpisu zgłoszeń NIP-1, NIP-2, NIP-3 przez pełnomocnika

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, iż zgłoszenia aktualizacyjne lub identyfikacyjne powinny być dokonywane przez podatnika, jednakże w w/w ustawie zawarty jest przepis szczególny, tj. art. 5 ust. 4a, zgodnie z którym zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne może być dokonane przez pełnomocnika strony. W takim przypadku do zgłoszenia aktualizacyjnego lub identyfikacyjnego każdorazowo dołącza się uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że stanowisko podatnika - dopuszczające możliwość podpisywania zgłoszeń identyfikacyjnych, a także aktualizacyjnych - NIP-1, NIP-2, NIP-3 przez pełnomocnika jest prawidłowe. Wobec powyższego tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. POUCZENIE Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika i inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

2011
1
kwi

Istota:

Czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do reprezentowania jej przed organami podatkowymi może podpisywać formularze NIP-2 - w pozycjach odnoszących się do osoby reprezentującej składającego ?

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 4a wyżej cyt. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne może byćdokonane prze pełnomocnika strony. W takim przypadku do zgłoszenia identyfikacyjnego dołącza się uwierzytelnioną lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Podobna zasada obowiązuje w przypadku zmiany danych, która wymaga - zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy - dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego. Według art. 9 ust. 6 pkt 1 tej ustawy - do aktualizacji danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4a. Obowiązek dołączania uwierzytelnionej lub urzędowo poświadczonej kopii pełnomocnictwa do zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych składanych przez pełnomocnika został zatem wprowadzony przez ustawodawcę, a nie przez organ podatkowy. W związku z tym nie można podzielić zarzutów zażalenia o „generowaniu utrudnień biurokratycznych podmiotom gospodarczym". Należy podkreślić, że wybór, czy do zgłoszenia zostanie dołączona kopia uwierzytelniona, czy też urzędowo poświadczona należy wyłącznie do pełnomocnika; ww. ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie tworzy bowiem jakiejkolwiek hierarchii w zakresie sposobu dokumentowania informacji wynikających ze zgłoszeń.

2011
1
mar

Istota:

Czy każda umowa najmu lokalu (zawarta na czas określony i nieokreślony) w celu prowadzenia działalności gospodarczej podlega wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, co skutkuje zgłoszeniem w Urzędzie Skarbowym jako nowe miejsce prowadzenia działalności ?

Fragment:

Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) zgłoszenie identyfikacyjne podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zawiera również informacje dotyczące miejsc prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o NIP, podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizującego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. W związku z powyższym nie podzielam Pani stanowiska w sprawie i stwierdzam, że ma Pani obowiązek zgłoszenia nowych miejsc prowadzenia działalności we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku na dzień zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika (art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 2 ww. ustawy). Jednocześnie informuję, że w zakresie dotyczącym tego czy zawarte umowy najmu na czas określony i nieokreślony w celu prowadzenia działalności gospodarczej, podlegają obowiązkowi aktualizacji zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy możliwości podpisywania zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 2 przez podmiot, któremu udzielono do dokonania powyższych czynności pełnomocnictwa szczególnego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

Zgodnie z art. 5 ust. 4a wyżej cytowanej ustawy o NIP, zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne może być dokonane przez pełnomocnika strony. W takim przypadku do zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego każdorazowo dołącza się uwierzytelnioną notarialnie lub poświadczoną urzędowo kopię pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa wyłącznie do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, do zgłoszenia dołącza się oryginał pełnomocnictwa. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu podatkowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.