Zgłoszenie celne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie celne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
gru

Istota:

Czy otrzymanie przez agencję celną (agenta celnego), działająca jako przedstawiciel pośredni lub bezpośredni, dokumentów celnych potwierdzających rozpoczęcie procedury wywozu oraz dokumentów potwierdzających dokonanie wywozu towarów poza terytorium wspólnoty jest równoznaczne z otrzymaniem ich przez podatnika?

Fragment:

(...) od przyjętej umowy, jako przedstawiciel bezpośredni lub też, jako przedstawiciel pośredni. Standardowo Spółka upoważnia agenta do czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą (m.in. uiszczania należności celnych i podatków). W niektórych przypadkach z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do np. wnoszenia odwołań i podejmowania wszelkich czynności w postępowaniu przed organami celnymi w tym także w sprawach podatkowych. W związku z faktem, że zgłoszenie celne na rzecz Spółki składane było przez przedstawiciela celnego, dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty (dokument IE 599) przesyłane były do agenta Spółki. Następnie Spółka otrzymywała takie potwierdzenia od swojego przedstawiciela. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dla celów spełnienia wymogów niezbędnych dla zastosowania stawki 0% w stosunku do faktur wystawianych od 1 stycznia 2008r. do 31 listopada 2008r. (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty winien być wykazany w polu 21 czy 32 deklaracji VAT?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2011r. (data wpływu 23 maja 2011r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2011r (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie wypełnienia deklaracji podatkowanej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2011r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy podatek należny powstaje w miesiącu rozpoczęcia procedury uproszczonej, czy też w miesiącu, w którym Urząd Celny zarejestrował uzupełniające zgłoszenie celne?

Fragment:

(...) art. 19 ust. 7 ustawy stanowi, iż obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9. Zainteresowany ma wątpliwości, w jakim miesiącu należy dokonać rozliczenia w deklaracji VAT-7 z tytułu importu towarów – czy w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru procedury uproszczonej (tj. za miesiąc maj 2009 r.), czy też w rozliczeniu za miesiąc, w którym Urząd Celny zarejestrował uzupełniające zgłoszenie celne (tj. za miesiąc czerwiec 2009 r.). Zgodnie z art. 4 pkt 9 powołanego rozporządzenia Rady, dług celny oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowym. Art. 201 ust. 2 cyt. rozporządzenia Rady stanowi, iż dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy wszystkie należności celne wynikające z dokumentu celnego stanowią podatek VAT naliczony do odliczenia?

Fragment:

(...) towarów podlegających ocleniu i właściwych im stawek celnych.A zatem podatek od towarów i usług oraz cło stanowią odrębne kategorie należności płaconych na rzecz Skarbu Państwa, których ustalenie i pobór regulowane jest odrębnymi przepisami. Powyższe potwierdza również sposób wykazywania tych należności na dokumentach celnych. Zgodnie bowiem z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902 ze zm.) sposób wykonania formularzy dokumentu SAD określa art. 215 Rozporządzenia Wykonawczego oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia. Natomiast w myśl § 5 ww. rozporządzenia Dokument SAD wypełnia się i stosuje zgodnie z załącznikiem nr 37 i nr 38 do Rozporządzenia Wykonawczego w brzmieniu określonym w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003. Rozporządzenie Wykonawcze, o którym mowa w przywołanych wyżej przepisach to (...)

2011
1
maj

Istota:

Wniosek dotyczy obowiązku podatkowego w imporcie towarów, a także prawa do odliczenia podatku VAT oraz korekty deklaracji VAT

Fragment:

(...) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto Strona stoi na stanowisku, iż powinna dokonać rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2006, to jest miesiąc, w którym dokonano wpisu do rejestru procedury uproszczonej. Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy o podatku VAT obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego zgodnie z art. 201 ust. 1 i 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC). Zgodnie z art. 76 ust. 3 wprawdzie zgłoszenie celne uzupełniające stanowią jeden niepodzielny akt ze zgłoszeniami uproszczonymi, jednak wpisanie towarów do rejestru procedury uproszczonej zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. c) WKC (które w przedmiotowym przypadku miało miejsce 18 października 2006r.) ma tę samą moc prawną co przyjęcie zgłoszenia określonego w art. 62 WKC - to jest zwykłego zgłoszenia celnego. We wpisie do rejestru obliczono również należny podatek VAT. Odnośnie korekty Wnioskodawca uważa, że (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała eksportu towarów. Urząd celny wyjścia dokonał potwierdzenia wywozu towarów poprzez umieszczenie na odwrocie karty 3 SAD pieczęci wskazującej datę i nazwę urzędu celnego. Po otrzymaniu potwierdzonej karty 3 SAD Spółka stwierdziła, że zgłoszenie celne zostało nieprawidłowo wypełnione. Nieprawidłowość ta spowodowana została poprzez błędne zastosowanie przeliczenia kursu walut. Spółka niezwłocznie wystąpiła o sprostowanie tego zgłoszenia do urzędu celnego i oczekuje na decyzję w tej sprawie.
Pytanie:
Dotyczy możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy zostało błędnie wypełnione zgłoszenie celne.

Fragment:

(...) zostało nieprawidłowo wypełnione. Nieprawidłowość ta spowodowana została poprzez błędne zastosowanie przeliczenia kursu walut. Spółka niezwłocznie wystąpiła o sprostowanie tego zgłoszenia do urzędu celnego i oczekuje na decyzję w tej sprawie. Pytanie Spółki dotyczy możliwości zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług w przypadku gdy zostało błędnie wypełnione zgłoszenie celne. Zdaniem Spółki może ona zastosować 0% stawkę podatku VAT w sytuacji, gdy zgłoszenie celne zawiera w/w błędy. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. eksport towarów. Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług eksportem towarów jest potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o VAT, jeżeli wywóz dokonywany jest przez dostawcę lub w jego imieniu, lub nabywcę mającego (...)