Zgłoszenie aktualizacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie aktualizacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
mar

Istota:

W zakresie zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 i nazwy spółki cywilnej jaką powinna zawierać faktura

Fragment:

W świetle art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako „ podatnika VAT czynnego ”, a w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „ podatnika VAT zwolnionego ”, i na wniosek podatnika potwierdza to zarejestrowanie. Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że faktura dokumentująca sprzedaż powinna przede wszystkim zawierać dane określone w art. 106e ust. 1 ustawy, tj. m.in. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. Spółka cywilna jest instytucją prawa cywilnego, uregulowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem (art. 860 § 2 Kodeksu cywilnego). Stosownie do art. 863 § 1 Kodeksu cywilnego, wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Jak wynika z powyższego zawarcie umowy spółki prowadzi do powstania trwałego stosunku o charakterze obligacyjnym pomiędzy wspólnikami, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, najczęściej zysku, przez prowadzenie działalności gospodarczej.

2017
20
paź

Istota:

Obowiązek powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej

Fragment:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są bowiem - na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy - objęte generalnym obowiązkiem do aktualizowania swoich danych w urzędzie skarbowym „ na bieżąco ”, tj. w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Tenże sam art. 9 ust. 1 Ustawy ustanawia jednak także wyjątek od wskazanej generalnej zasady bieżącej aktualizacji danych, który dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT lub akcyzy: innymi słowy, przepis ten całkowicie wyłącza takich podatników z kręgu podmiotów objętych obowiązkiem bieżącej aktualizacji danych zgłaszanych do urzędu skarbowego. Co więcej, z treści art. 9 ust. 1d Ustawy wynika wprost, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmieniając miejsce zamieszkania nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o tym fakcie w ramach odrębnego zgłoszenia aktualizacyjnego. Mogą oni bowiem dokonać tej czynności w ramach np. składanej deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób fizycznych - bez względu na czas, jaki pozostaje do dnia jej złożenia. Należy więc uznać, że Wnioskodawca w zdarzeniu przyszłym będącym (...)

2013
1
gru

Istota:

Czy w związku ze zleceniem wykonywania niektórych procesów księgowych na zewnątrz, Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2 w rubryce B-10 pole 56?

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. W myśl art. 5 ust. 3 ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej; w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom; w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

2012
26
lip

Istota:

Zgłoszeniem identyfikacyjnym winny zostać objęte wszystkie punkty, w których są wykonywane czynności mające związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością – osiąganiem obrotów z tytułu sprzedaży (przyjmowania zakładów wzajemnych)

Fragment:

Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 rozporządzenia). W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia (adresy miejsc prowadzenia działalności) wpisano: „W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. Zauważyć należy, iż ani ustawa o NIP, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) nie definiują pojęcia „ miejsce prowadzenia działalności ”. Jedynie art. 3 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż pod pojęciem „ działalności (...)

2011
6
gru

Istota:

Obowiązek wykazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 wszystkich miejsc prowadzenia działalności.

Fragment:

Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia, określonego jako „ adresy miejsc prowadzenia działalności ”, wypełniając warunki ustawowe zgłoszenia identyfikacyjnego wymienione w art. 5 ust. 4 ustawy wpisano: „ W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc wykonywania działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym – stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. ” Zauważyć należy, iż ani ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie definiują pojęcia „ miejsce prowadzenia działalności ”.

2011
1
paź

Istota:

Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 13 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie informacji, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie informacji, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca został utworzony na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji... <dalej: ustawa o A.>. Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na: zarządzaniu nieruchomościami Grupy A., zagospodarowaniu zbędnego majątku (w tym sprzedaży nieruchomości), wyposażaniu w majątek spółek z Grupy A., wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, oraz sprzedaży lokali komercyjnych w budynkach mieszkalnych. W ww. działalności Wnioskodawca wykorzystuje nieruchomości, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym. Wnioskodawca z mocy prawa został powołany do zarządzania majątkiem dawnego przedsiębiorstwa państwowego B., dlatego też stał się posiadaczem składników jego majątku.

2011
1
paź

Istota:

Czy wskutek dokonania księgowań w systemie księgowym zainstalowanym na serwerze zlokalizowanym poza granicami Polski, Spółka będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2?

Fragment:

W związku z tym, zdaniem Spółki, wskutek zmiany struktury prowadzenia ksiąg, nie zmieni się ani podmiot prowadzący księgi (będzie nim nadal sama Spółka) ani miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej (pełna dokumentacja w formie papierowych wydruków będzie nadal przechowywana w siedzibie Spółki). W konsekwencji, w ocenie Spółki w przypadku wprowadzenia rozważanej struktury prowadzenia ksiąg, nie będzie ona zobowiązana do złożenia do urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ”, podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną (...)

2011
1
wrz

Istota:

Konieczność dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego miejsc prowadzenia działalności na druku NIP-2 w poz. B.11 w przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej, z której Wnioskodawca będzie pobierał pożytki w postaci najmu pomieszczeń

Fragment:

Należy jednakże dodać, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być dokonane w momencie zakupu, gdyż takiego terminu nie przewiduje ustawa, zgodnie natomiast z powołanym już przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIP podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c: wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
wrz

Istota:

Który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym 2010r. dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność: w XXX jest właściwy w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej?

Fragment:

Na dzień składnia wniosku podatnik jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w B, gdzie też złożył zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż podatnikiem tego podatku jest spółka jawna, której Wnioskodawca jest udziałowcem. W związku z tym należy uznać, że właściwym miejscowo organem podatkowym w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej jest dla Wnioskodawcy naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego. Ponieważ zaś Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego, to właściwym dla niego organem podatkowym w zakresie identyfikacji podatkowej i do składania wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej, jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, na podstawie w/cyt. § 5 ust. 1 w powiązaniu z § 5 ust. 3 rozporządzenia. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie identyfikacji podatkowej i co do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej jest nieprawidłowe.

2011
1
sie

Istota:

Obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizującego NIP-2

Fragment:

Należy jednakże dodać, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być dokonane w momencie zakupu, gdyż takiego terminu nie przewiduje ustawa, zgodnie natomiast z powołanym już przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIP podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c: wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.