Zgłoszenie aktualizacyjne | Interpretacje podatkowe

Zgłoszenie aktualizacyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie aktualizacyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej
Fragment:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są bowiem - na podstawie art. 9 ust. 1 Ustawy - objęte generalnym obowiązkiem do aktualizowania swoich danych w urzędzie skarbowym „ na bieżąco ”, tj. w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Tenże sam art. 9 ust. 1 Ustawy ustanawia jednak także wyjątek od wskazanej generalnej zasady bieżącej aktualizacji danych, który dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT lub akcyzy: innymi słowy, przepis ten całkowicie wyłącza takich podatników z kręgu podmiotów objętych obowiązkiem bieżącej aktualizacji danych zgłaszanych do urzędu skarbowego. Co więcej, z treści art. 9 ust. 1d Ustawy wynika wprost, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, zmieniając miejsce zamieszkania nie mają obowiązku informowania urzędu skarbowego o tym fakcie w ramach odrębnego zgłoszenia aktualizacyjnego. Mogą oni bowiem dokonać tej czynności w ramach np. składanej deklaracji rocznej w podatku dochodowym od osób fizycznych - bez względu na czas, jaki pozostaje do dnia jej złożenia. Należy więc uznać, że Wnioskodawca w zdarzeniu przyszłym będącym (...)
2017
20
paź

Istota:
Czy w związku ze zleceniem wykonywania niektórych procesów księgowych na zewnątrz, Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2 w rubryce B-10 pole 56?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. W myśl art. 5 ust. 3 ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto: w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej; w przypadku spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych - dane dotyczące wspólników, w tym również NIP nadany poszczególnym wspólnikom; w przypadku podatkowych grup kapitałowych - dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.
2013
1
gru

Istota:
Zgłoszeniem identyfikacyjnym winny zostać objęte wszystkie punkty, w których są wykonywane czynności mające związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością – osiąganiem obrotów z tytułu sprzedaży (przyjmowania zakładów wzajemnych)
Fragment:
Zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia (§ 1 pkt 1 rozporządzenia). W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia (adresy miejsc prowadzenia działalności) wpisano: „W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc prowadzenia działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. Zauważyć należy, iż ani ustawa o NIP, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) nie definiują pojęcia „ miejsce prowadzenia działalności ”. Jedynie art. 3 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż pod pojęciem „ działalności (...)
2012
26
lip

Istota:
Obowiązek wykazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 wszystkich miejsc prowadzenia działalności.
Fragment:
Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia, określonego jako „ adresy miejsc prowadzenia działalności ”, wypełniając warunki ustawowe zgłoszenia identyfikacyjnego wymienione w art. 5 ust. 4 ustawy wpisano: „ W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc wykonywania działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym – stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. ” Zauważyć należy, iż ani ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie definiują pojęcia „ miejsce prowadzenia działalności ”.
2011
6
gru

Istota:
Informacje, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2
Fragment:
Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2008r. (data wpływu 13 marca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie informacji, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 marca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ewidencji i identyfikacji podatników w zakresie informacji, które powinno zawierać zgłoszenie aktualizacyjne NIP-2. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca został utworzony na mocy ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji... <dalej: ustawa o A.>. Wnioskodawca prowadzi działalność polegającą na: zarządzaniu nieruchomościami Grupy A., zagospodarowaniu zbędnego majątku (w tym sprzedaży nieruchomości), wyposażaniu w majątek spółek z Grupy A., wynajmowaniu i wydzierżawianiu nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom, oraz sprzedaży lokali komercyjnych w budynkach mieszkalnych. W ww. działalności Wnioskodawca wykorzystuje nieruchomości, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub władającym. Wnioskodawca z mocy prawa został powołany do zarządzania majątkiem dawnego przedsiębiorstwa państwowego B., dlatego też stał się posiadaczem składników jego majątku.
2011
1
paź

Istota:
Czy wskutek dokonania księgowań w systemie księgowym zainstalowanym na serwerze zlokalizowanym poza granicami Polski, Spółka będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-2?
Fragment:
W związku z tym, zdaniem Spółki, wskutek zmiany struktury prowadzenia ksiąg, nie zmieni się ani podmiot prowadzący księgi (będzie nim nadal sama Spółka) ani miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej (pełna dokumentacja w formie papierowych wydruków będzie nadal przechowywana w siedzibie Spółki). W konsekwencji, w ocenie Spółki w przypadku wprowadzenia rozważanej struktury prowadzenia ksiąg, nie będzie ona zobowiązana do złożenia do urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ”, podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Stosownie do art. 5 ust. 3 ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną (...)
2011
1
paź

Istota:
Konieczność dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego miejsc prowadzenia działalności na druku NIP-2 w poz. B.11 w przypadku zakupu nieruchomości zabudowanej, z której Wnioskodawca będzie pobierał pożytki w postaci najmu pomieszczeń
Fragment:
Należy jednakże dodać, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być dokonane w momencie zakupu, gdyż takiego terminu nie przewiduje ustawa, zgodnie natomiast z powołanym już przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIP podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c: wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2011
1
wrz

Istota:
Który urząd skarbowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym 2010r. dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki jawnej prowadzącej działalność: w XXX jest właściwy w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej?
Fragment:
Na dzień składnia wniosku podatnik jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w B, gdzie też złożył zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca jako osoba fizyczna nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż podatnikiem tego podatku jest spółka jawna, której Wnioskodawca jest udziałowcem. W związku z tym należy uznać, że właściwym miejscowo organem podatkowym w zakresie identyfikacji podatkowej i do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej jest dla Wnioskodawcy naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego. Ponieważ zaś Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie dwóch województw: podlaskiego i mazowieckiego, to właściwym dla niego organem podatkowym w zakresie identyfikacji podatkowej i do składania wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej, jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, na podstawie w/cyt. § 5 ust. 1 w powiązaniu z § 5 ust. 3 rozporządzenia. W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie identyfikacji podatkowej i co do składnia wszelkich zgłoszeń identyfikacyjnych określonych ustawą o identyfikacji podatkowej jest nieprawidłowe.
2011
1
wrz

Istota:
Obowiązku dokonania zgłoszenia aktualizującego NIP-2
Fragment:
Należy jednakże dodać, że zgłoszenie aktualizacyjne nie musi być dokonane w momencie zakupu, gdyż takiego terminu nie przewiduje ustawa, zgodnie natomiast z powołanym już przepisem art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o NIP podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego określonego w art. 4, z zastrzeżeniem ust. 1c: wymienieni w art. 6 ust. 1 - nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych; wymienieni w art. 6 ust. 2-7 - nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, z zastrzeżeniem ust. 1a. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.
2011
1
sie

Istota:
Obowiązek wykazania w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP-2 wszystkich miejsc prowadzenia działalności.
Fragment:
Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia. W opisie pola B.11 niniejszego zgłoszenia, określonego jako „ adresy miejsc prowadzenia działalności ”, wypełniając warunki ustawowe zgłoszenia identyfikacyjnego wymienione w art. 5 ust. 4 ustawy wpisano: „ W zgłoszeniu identyfikacyjnym należy podać adresy wszystkich miejsc wykonywania działalności (również hurtowni, magazynów, składów), a w zgłoszeniu aktualizacyjnym – stosownie do okoliczności i zmian. W przypadku braku miejsca na wpisanie dalszych adresów należy wypełnić formularz NIP-C lub sporządzić listę adresów tych miejsc z zaznaczeniem powodu zgłoszenia każdego adresu. W przypadku adresu nietypowego (np. sklep w przejściu podziemnym, działalność na terenie całego kraju) dane adresowe należy podać z możliwą dokładnością. ” Zauważyć należy, iż ani ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ani też ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa nie definiują pojęcia „ miejsce prowadzenia działalności ”.
2011
1
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.