Zgłoszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zgłoszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Należy stwierdzić, iż z tytułu darowizny od rodziców Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających dokonanie darowizny.

Fragment:

(...) składników majątku objętych zwolnieniem, ani sposób, czy czas ich użytkowania jak również ich maksymalna wartość. Dla skorzystania ze zwolnienia nie ma więc znaczenia wartość majątku jaki będzie przedmiotem darowizny. Reasumując, należy stwierdzić, iż z tytułu darowizny od rodziców Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, o ile spełni wszystkie wymienione w tym przepisie warunki. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających dokonanie darowizny. Interpretacja dotyczy (...)

2011
1
wrz

Istota:

Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych winno być dokonane na formularzu SD-Z2 w terminie 6-miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających otrzymanie darowizny, tj. dowodu bankowego potwierdzającego przelew z konta bankowego rodziców na konto Wnioskodawcy oraz umowy darowizny. Otrzymując darowiznę pieniężną od obojga rodziców Wnioskodawca powinien złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2.
Jeżeli miejscem zamieszkania Wnioskodawcy w dniu powstania obowiązku podatkowego będą Niemcy, wówczas właściwym dla Wnioskodawcy naczelnikiem urzędu skarbowego będzie Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762 ze zm.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających otrzymanie darowizny. Należy wskazać, iż Wnioskodawca w przypadku otrzymania darowizny od rodziców winien złożyć dwa odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2 od każdego z rodziców oddzielnie.

Fragment:

(...) do zgłoszenia SD-Z2 dokumentów potwierdzających otrzymanie darowizny, tj. dowodu bankowego potwierdzającego przelew z konta bankowego rodziców na konto Wnioskodawcy oraz umowy darowizny. Otrzymując darowiznę pieniężną od obojga rodziców Wnioskodawca powinien złożyć odrębne zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2. Odnosząc się natomiast do kwestii określenia właściwego Naczelnika urzędu skarbowego, do którego Wnioskodawca winien złożyć zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych SD-Z2, należy wskazać, iż zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2. Stosownie do zapisu art. 17 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku Wnioskodawczyni jest ona zobowiązana do zgłaszania w Polsce otrzymania spadku? (zgłoszenie takie już nastąpiło na terenie Niemiec). Jeśli tak, to czy z racji przynależności do pierwszej grupy uprzywilejowanej (jako córka) należy się Wnioskodawczyni ulga podatkowa i na jakiej zasadzie?

Fragment:

(...) wynika, że Wnioskodawczyni złożyła z tytułu nabytego spadku zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu. Reasumując należy stwierdzić, iż Wnioskodawczyni była zobowiązana do zgłoszenia w Polsce otrzymanego spadku, bez względu na fakt, że zgłoszenie nastąpiło na terenie Niemiec. Z uwagi na to, iż w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu Wnioskodawczyni złożyła zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych, przysługuje jej zwolnienie zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na to, iż wniosek z dnia 28.08.2008 r. (data wpływu 03.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie obowiązku podatkowego z tytułu nabycia spadku został opłacony w wysokości 25 euro - równowartość 82,87 zł, część opłaty (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy urząd skarbowy ma prawo żądać korekty zgłoszenia nabycia spadku według jego oceny zaistniałego stanu faktycznego oraz jakie skutki prawno podatkowe może wywołać brak korekty zgłoszenia nabycia spadku w zakresie żądanym przez urząd?

Fragment:

(...) którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku spadków i darowizn objęte są rzeczy i prawa majątkowe, których nieodpłatne nabycie zgłoszone zostało w terminie przewidzianym w tym przepisie, tj. w Pani przypadku w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu. W tym terminie przysługuje również Pani prawo do skorygowania złożonego zgłoszenia o nabyciu spadku. W konsekwencji uznać należy, iż rzeczy i prawa majątkowe, które nie zostały objęte ww. zgłoszeniem zgodnie z ust. 3 art. 4a ww. ustawy podlegają opodatkowaniu, tj. w Pani przypadku na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podlega nabycie od jednej osoby własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwoty wolne, określone w niżej wymienionych kwotach dla nabywców: zaliczonych do I grupy (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Na jakich warunkach po upływie nieprzekraczalnego terminu uruchomienia wszystkich punktów gier na automatach o niskich wygranych Wnioskodawca może dokonać wymiany takich punktów gry na automatach o niskich wygranych, w których ze względu na likwidację działalności gospodarczej przez podmioty, od których Wnioskodawca wynajmuje część powierzchni, prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych nie jest możliwe, na inne prowadzące czynną działalność usługową lub gastronomiczną?
2. Czy wniosek powinien zawierać zwyczajny materiał dowodowy jak do postępowania przy wydawaniu pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 30 ustawy o grach i zakładach wzajemnych?
3. Czy do postępowania przy wydawaniu (zmianie) pozwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z wymogami art. 32 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 5 ustawy o grach i zakładach wzajemnych obowiązuje tryb załatwienia sprawy określony w art. 35 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2008r. (data wpływu 23 stycznia 2008r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 kwietnia 2008r. (data wpływu 8 kwietnia 2008r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od gier w zakresie postępowania przy wydawaniu oraz zmianie zezwolenia na prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych w danym punkcie gier, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) - (...)

2011
1
sty

Istota:

Zwrot podatku VAT dla zagranicznych podróżnych

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zwrotu podatku VAT dla zagranicznych podróżnych. Stan faktyczny: Jednostka zawiadomiła pismem z dnia 24.02.2004 r. Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu , że będzie dokonywała zwrotu podatku VAT podróżnym zagranicznym dokonującym zakupu . Jako punkt sprzedaży i zwrotu podatku VAT dla zagranicznych podróżnych zgłosiła sklep firmowy w Prudniku. Jednakże sprzedaż jak i zwrot podatku został dokonany w sklepie firmowym w Opolu. Przy czym (...)