ITPB3/4510-26/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 19 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku druk ORD-IN numerem 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca – spółka akcyjna prowadzi działalność gospodarczą w branży chemicznej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „Strefa”, „SSE”). Grunty, na których zlokalizowana jest część zakładu w X, zostały objęte statusem SSE rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie X specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U.2014.389) na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (ustawa z dnia 20 października 1994 r., dalej: „ustawa o SSE”).

Po zakończeniu procesu objęcia części zakładu w X statusem SSE, na rzecz Spółki zostało wydane Zezwolenie nr XX/XXX z 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie 1”) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,
 • 10.84.30 sól spożywcza,
 • 20.11 gazy techniczne,
 • 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,
 • 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,
 • 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 23.52 wapno i gips,
 • 49.41 transport drogowy towarów,
 • 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),
 • 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 1 są następujące:

 1. poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 140 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.U.2008.232.1548 ze zm., „Rozporządzenie Strefowe”);
 2. zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 518 pracowników do dnia 30 września 2017 r.;
 3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2016 r.

Następnie, w związku z nowym projektem inwestycyjnym zostało na rzecz Spółki wydane Zezwolenie nr XX/SSE z 2014 r. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE (dalej: „Zezwolenie 2”) rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie Strefy, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług:

 • 08.93 sól i czysty chlorek sodu; woda morska,
 • 10.84.30 sól spożywcza,
 • 20.11 gazy techniczne,
 • 20.12.19 tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali,
 • 20.13 pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne,
 • 20.41. 10 gliceryna,
 • 20.59 pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 23.52 wapno i gips,
 • 49.41 transport drogowy towarów,
 • 52.1 magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 52.2 usługi wspomagające transport (z wył. 52.21.25 - usługi holowania w transporcie drogowym),
 • 71.2 usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
 • 72.1 usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Warunki prowadzenia działalności określone w Zezwoleniu 2 są następujące:

 1. Poniesienie na terenie Strefy - w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatków inwestycyjnych o wartości przewyższającej kwotę 100 000 000 zł w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Strefowego;
 2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy po uzyskaniu zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 30 września 2016 r. i utrzymanie zatrudnienia na łącznym poziomie 528 pracowników do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 3. Zakończenie inwestycji do dnia 31 grudnia 2019 r.

Spółka rozważa w przyszłości także realizację dalszych inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej - realizacja zarówno przez Zakład w X, jak również potencjalnie przez drugi zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w XJ (co też wymagałoby przeprowadzenia procedury objęcia nieruchomości zakładu statusem SSE). Zezwolenia te będą obejmować swoim zakresem także podstawową działalności produkcyjną Spółki, analogicznie jak Zezwolenia 1 i 2.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zakresem zwolnienia podatkowego objęta będzie całość dochodu generowanego przez Spółkę na terenie X SSE (w ramach rodzajów działalności określonych w treści Zezwoleń) w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej...
 2. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP”) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń... W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno...
 3. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, Spółka może dokonać zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych całości dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywany jest limit dostępnej pomocy publicznej w ramach zezwolenia, na podstawie którego Spółka nabyła prawo do korzystania ze zwolnienia najwcześniej, a po jego wyczerpaniu w oparciu o limity dostępne w ramach zezwoleń, na podstawie których Spółka chronologicznie później nabyła prawo do zwolnienia (w tym także w ramach ewentualnych, dalszych zezwoleń uzyskanych przez Spółkę w związku z realizacją inwestycji na terenie zakładu w XJ)...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego i trzeciego zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania nr 2, biorąc pod uwagę brzmienie przepisów, a także spójną i szeroką praktykę organów podatkowych w niniejszej kwestii, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że korzystanie z więcej niż jednego zezwolenia strefowego nie kreuje obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z zezwoleń. Tym samym Spółka może prowadzić jedną łączną ewidencję i na jej podstawie ustalać: (i.) wynik (dochód lub stratę) osiągany z działalności mogącej podlegać zwolnieniu z opodatkowania w ramach dostępnego limitu pomocy publicznej (tj. dochód z działalności prowadzonej przez Spółkę fizycznie na terenie SSE w zakresie wskazanym w zezwoleniach); (ii.) wynik (dochód lub stratę) osiągany z działalności podlegającej opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Analogicznie, w przypadku uzyskania kolejnych zezwoleń (w tym w odniesieniu do projektów realizowanych na terenie zakładu w XJ) na prowadzenie działalności na terenie SSE obejmujących swoim zakresem podstawowy przedmiot działalności Spółki, nie będzie konieczne prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej dla każdego z kolejnych zezwoleń, ani też nie będzie konieczne odrębne ustalanie wyniku dla każdego nowego projektu inwestycyjnego będącego podstawą do uzyskania potencjalnych, kolejnych zezwoleń.

Spółka przestrzegać będzie jednocześnie zasad odnoszących się do kwestii ustalenia momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, zgodnie z tzw. Rozporządzeniem Strefowym.

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 2

Zdaniem Spółki w treści przepisów ustalających zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w Strefach brak jest zapisów, które nakładałyby obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości podatkowej dla każdego z projektów, na które wydane zostały zezwolenia strefowe. W szczególności, brak jest takich zapisów (i.) w ustawie o PDOP, (ii.) w ustawie o SSE, (iii.) jak również w Rozporządzeniu Strefowym.

Stosownie do art. 12 ustawy o SSE, ustalającej podstawowe zasady prowadzenia działalności w Strefie, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach zezwolenia strefowego, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP stanowi, iż wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie zezwolenia, stanowiącego, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, podstawę do korzystania z pomocy publicznej. Art. 17 ust. 4 ustawy o PDOP określa, iż zwolnienie to przysługuje wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy.

Tym samym, zwolnieniem podatkowym objęty jest dochód z działalności gospodarczej: (i.) prowadzonej przez Spółkę na terenie Strefy, która równocześnie (ii.) została wymieniona w treści zezwolenia strefowego. Brak jest we wskazanych przepisach regulacji nakazujących ustalanie odrębnego wyniku finansowego/podatkowego, w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę więcej niż jednego zezwolenia strefowego. Brak jest również regulacji zabraniających posiadania więcej niż jednego zezwolenia strefowego.

Warto także podkreślić, iż Rozporządzenie Strefowe wskazuje w § 5 ust. 5, iż w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem Strefy, działalność prowadzona na terenie Strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie Strefy.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, obowiązek ustalania odrębnego wyniku odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie Strefy i poza nią.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku prowadzenia działalności na terenie Strefy, na podstawie więcej niż jednego zezwolenia strefowego przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o PDOP, czyli w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego od PDOP oraz podlegającego opodatkowaniu. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie Strefy dla projektów inwestycyjnych związanych z poszczególnymi zezwoleniami.

Biorąc pod uwagę powyższe, korzystanie z więcej niż jednego zezwolenia strefowego nie kreuje obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z Zezwoleń.

Analogicznie, w przypadku uzyskania kolejnych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE (w tym także w związku z realizacją nowych projektów na terenie zakładu w XJ) Spółka nie będzie zobligowana do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej ani też do odrębnego ustalania wyniku podatkowego dla każdego z nowo wydanych zezwoleń.

Równocześnie Spółka jest świadoma, iż powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia środków trwałych oraz utworzonych, nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym, będącym podstawą do wydania Spółce poszczególnych Zezwoleń.

Powyższe umożliwi niezależne rozliczenie każdego z projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych we właściwym zezwoleniu oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej jak również wielkości dostępnego limitu pomocy publicznej (z uwzględnieniem właściwej intensywności pomocy publicznej). Wskazane przez Spółkę stanowisko jest w pełni zgodne z jednolitą linią interpretacyjną prezentowaną między innymi przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 17 marca 2014 r., znak IBPBI/2/423-1705/13/CzP;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12 lutego 2014 r. znak ILPB3/423-550/13-2/PR;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 9 grudnia 2013 r., znak ITPB3/423-475a/13/DK;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2013 r., znak IPTPB3/423-382/13-2/KJ oraz IPTPB3/423-382/13-3/KJ;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 10 października 2013 r., znak IBPBI/2/423-829/13/JD, znak IBPBI/2/423-830/13/JD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 3 października 2013 r., znak IBPBI/2/423-813/13/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2013 r. znak IBPBI/2/423-1427/12/ MO;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 15 listopada 2012 r., znak ILPB3/423-310/12-2/AO;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 24 lutego 2012 r. znak IBPBI/2/423-19/12/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2011 r., znak IBPBI/2/423-995/11/SD;
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 29 sierpnia 2011 r., znak ILPB3/423-241/11-2/MM.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające, w tym wynikające z własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem nie mogły być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego. Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w którym bada okoliczności danej sprawy. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które stanowią podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w ramach tego postępowania właściwy organ nie może jednak dokonywać weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż wykraczałoby to poza zakres przedmiotowego postępowania.

Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku stan faktyczny/opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w interpretacji indywidualnej ocenie nie podlegały kwestie interpretacji treści decyzji administracyjnych – przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają żadnych podstaw do dokonania przez Ministra Finansów interpretacji decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), do których należy również zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie jest decyzją o charakterze indywidualnym, szczegółowo określającą warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Cofnięcie i zmiana zezwolenia następuje na warunkach określonych w art. 19 ust. 3 – 4 (art. 16 ust. 4 cyt. ustawy). W myśl natomiast art. 16 ust. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Natomiast, jak wynika z treści art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.