IPTPB3/423-127/12-3/KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?
2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...), przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2012 r. (data wpływu 3 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej również: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: SSE) poprzez zakłady w (...) w oparciu o:

 • Zezwolenie nr (...) z dnia 29 grudnia 2003 r. zmienione następnie Decyzją nr (...) z dnia 22 marca 2005 r. (dalej: Zezwolenie I),
 • Zezwolenie nr (...) z dnia 15 maja 2009 r. (dalej: Zezwolenie II),
 • Zezwolenie nr (...) z dnia 15 marca 2010 r., zmienione decyzją Ministra Gospodarki z dnia 6 października 2010 r., nr (...) (dalej: Zezwolenie III),
 • Zezwolenie nr (...) z dnia 30 listopada 2011 r. (dalej: Zezwolenie IV).

Zezwolenia uzyskane przez Wnioskodawcę określają rodzaje prowadzonej przez Spółkę działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego, jak również warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia.

Zezwolenie I określa rodzaj działalności, która może być prowadzona na terenie SSE jako działalność produkcyjna, usługowa i handlowa określona w następujących kategoriach PKWiU 2004:

 • wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne (PKWiU 26.21);
 • wyroby sanitarne ceramiczne (PKWiU 26.22);
 • izolatory ceramiczne i elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego (PKWiU 26.23);
 • wyroby ceramiczne do celów technicznych, pozostałe (PKWiU 26.24);
 • wyroby ceramiczne pozostałe (PKWiU 26.25);
 • wyroby ceramiczne ogniotrwałe (PKWiU 26.26);
 • płytki ceramiczne (PKWiU 26.30);
 • cegły, dachówki i pozostałe ceramiczne materiały budowlane (PKWiU 26.40);
 • gliny i kaoliny (PKWiU 14.22);
 • minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (PKWiU 14.30).
  Zezwolenie udzielone zostało na okres do dnia 28 maja 2017 r.

Zezwolenie II określa rodzaje działalności gospodarczej objętej zwolnieniem podatkowym, jako działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy, określoną w następujących pozycjach PKWiU 2008:

 • płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne (PKWiU 23.31);
 • cegły, dachówki i materiały budowlane z wypalanej gliny (PKWiU 23.32);
 • wyroby sanitarne ceramiczne (PKWiU 23.42);
 • pozostałe wyroby ceramiczne (PKWiU 23.49);
 • żwir, piasek, glina i kaolin (PKWiU 08.12);
 • minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (PKWiU 08.91).

Zezwolenie udzielone zostało na okres do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zezwolenie III określa rodzaj działalności, która może być prowadzona na terenie SSE jako działalność produkcyjna, usługowa: handlowa określona w następujących kategoriach PKWiU 2008:

 • płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne (PKWiU 23.31);
 • wyroby sanitarne ceramiczne (PKWiU 23.42);
 • pozostałe wyroby ceramiczne (PKWiU 23.49);
 • cegły, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny (PKWiU 23.32);
 • wyroby ogniotrwałe (PKWiU 23.20);
 • pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych (PKWiU 23.44);
 • żwir, piasek, glina, kaolin (PKWiU 08.12);
 • minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (PKWiU 08.91),
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU 23.19).

Zezwolenie IV określa rodzaj działalności, która może być prowadzona na terenie SSE jako działalność produkcyjna, usługowa i handlowa określona m. in. w następujących kategoriach PKWiU 2008:

 • płytki ceramiczne i płyty chodnikowe ceramiczne (PKWiU 23.31);
 • żwir, piasek, glina, kaolin (PKWiU 08.12);
 • minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów (PKWiU 08.91);
 • pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne (PKWiU 23.19).

Zezwolenie III oraz Zezwolenie IV udzielone zostały na okres do końca funkcjonowania SSE, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przedmiotem faktycznej działalności operacyjnej prowadzonej przez Spółkę na terenie SSE jest produkcja płytek i dekoracji ceramicznych oraz szklanych (dalej: Działalność Podstawowa). Spółka podkreśla, że przedmiot działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie posiadanych Zezwoleń jest spójny pod względem organizacyjnym. Zezwolenia zaś wydane zostały w związku z rozwojem Spółki, zwiększeniem wolumenu produkcji oraz rozszerzeniem asortymentu produktów.

Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może ubiegać się o kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Oprócz dochodów z działalności objętej Zezwoleniami, Spółka osiąga również dochody z działalności nieobjętej zwolnieniem podatkowym na podstawie Zezwoleń.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: Ustawa o SSE), Spółka kwalifikuje dochody z działalności gospodarczej objętej Zezwoleniami i prowadzonej na terenie SSE jako wolne od podatku.

W związku z prowadzeniem działalności na podstawie Zezwoleń, Spółka prowadzi ewidencję księgową w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do każdego Zezwolenia. Ewidencja umożliwia zatem wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych nowych miejsc pracy związanych z projektami inwestycyjnymi objętymi Zezwoleniami I, II, III i IV. Ewidencja umożliwia rozliczenie wszystkich projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

W związku z wnioskiem Spółki odnoszącym się do zwolnienia przysługującego Jej na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia II i Zezwolenia III (złożonym jeszcze przed otrzymaniem Zezwolenia IV), Spółka uzyskała interpretację indywidualną z dnia 3 listopada 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w której organ potwierdził, że Spółka jest uprawniona do zsumowania kwot zwolnień podatkowych przysługujących Jej w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych poniesionych na podstawie Zezwolenia I, Zezwolenia II i Zezwolenia III oraz zastosowania tak obliczonego limitu zwolnienia podatkowego do całości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy na podstawie wszystkich trzech Zezwoleń.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy w ramach Zezwoleń posiadanych obecnie oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń, Spółka może prowadzić jedną ewidencję dla działalności podlegającej zwolnieniu (wspólną dla wszystkich posiadanych zezwoleń) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu...
 2. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach posiadanych Zezwoleń, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwoleń uzyskanych chronologicznie najwcześniej, tj. w ramach kolejno Zezwolenia I, a po jego wyczerpaniu lub po jego wygaśnięciu - limit wynikający chronologicznie z Zezwolenia II, Zezwolenia III, Zezwolenia IV oraz ewentualnych dalszych, później uzyskanych zezwoleń Spółki...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2 dotyczące zdarzenia przyszłego.

Wniosek Spółki w zakresie dotyczącym stanu faktycznego zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę posiadane przez Spółkę Zezwolenia oraz uzyskaną uprzednio interpretację indywidualną z dnia 3 listopada 2010 r., wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wystarczające będzie prowadzenie jednej ewidencji rachunkowej dla działalności prowadzonej na terenie SSE, ponieważ na jej podstawie możliwe będzie określenie łącznego dochodu (straty) z działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (objętej Zezwoleniem I, Zezwoleniem II, Zezwoleniem III, Zezwoleniem IV).

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych albo są wolne od podatku.

Ponadto, w myśl art. 7 ust. 4 ww. ustawy, przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3 tego artykułu.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na mocy art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 ze zm. w brzmieniu obowiązującym w dniu 29 grudnia 2003 r., tj. w dniu uzyskania Zezwolenia I) zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności również poza obszarem strefy, wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej tego przedsiębiorcy prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy, pod warunkiem wyodrębnienia jej pod względem organizacyjnym.

Analogiczne uregulowanie zawarte zostało w § 5 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym w datach uzyskania przez Spółkę Zezwoleń II, III i IV): zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Jak wynika z powyższego, wszelkie dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie określonym w zezwoleniu, objęte są zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji z dnia 1 lutego 2008 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie W piśmie tym stwierdza się, że „wykładnia gramatyczna powyższych przepisów wskazuje, że poza kryteriami określającymi wielkość pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest każdy dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W świetle powyższego, wszystkie dochody Spółki uzyskane na terenie SSE z Działalności Podstawowej podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zobowiązana jest przy tym zapewnić - na podstawie art. 9 ust. 1 ww. ustawy - możliwość wyodrębnienia dochodów uzyskiwanych z działalności podlegającej zwolnieniu oraz z działalności nieobjętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych (pozostającej poza zakresem określonym w Zezwoleniach lub poza terytorialnym obszarem SSE).

Spółka zaznacza, że ustawodawca nie przewidział określonej formy wyodrębnienia organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zarówno wykładnia literalna, jak i celowościowa przepisów wskazuje, że obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest jedynie prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej oraz działalności nieobjętej zwolnieniem.

Powyższe podejście zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 19 kwietnia 2006 r „Organizacyjne wyodrębnienie z osoby prawnej - prowadzącej działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nią - jednostki, której wypracowany dochód korzysta ze zwolnienia podatkowego, służy przede wszystkim prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym przedsiębiorca musi zapewnić, by na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe było ustalenie wysokości dochodu podlegającego zwolnieniu. A zatem wyodrębnienie organizacyjne służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym.

Wcześniej Ministerstwo Finansów zajęło podobne stanowisko w piśmie z dnia 31 października 2003 r. skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z którym: „Zdaniem Ministerstwa Finansów organizacyjne wyodrębnienie, służące prawidłowemu ustaleniu dochodu podlegającego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, polega na wyodrębnieniu rachunkowym (w tym majątkowym) oraz kadrowym”.

Jak wynika z powyższego, wymogi dotyczące prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrębnienia organizacyjnego mają na celu prawidłowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod kątem realizacji tych celów należy oceniać prawidłowość prowadzonej przez podatników ewidencji.

Jednocześnie, zestawiając z powyższym, nie jest konieczne tworzenie formalnie wyodrębnionych podmiotów prawnych lub oddziałów dla celów działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Wobec powyższego, Spółka zobowiązana będzie jedynie do odrębnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osiąganego poza Zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiąganego w ramach posiadanych przez Spółkę wszystkich czterech Zezwoleń). Nie będzie natomiast konieczne wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych Zezwoleń (jako że dochód ten korzysta w całości ze zwolnienia). W sytuacji, gdy Zezwolenia dotyczą analogicznej przedmiotowo działalności, wyodrębnienie takie nie byłoby zresztą możliwe. Ustawodawca unika zaś nakładania na podatników obowiązków, które są z założenia niemożliwe do wykonania. Co więcej, na uwagę zasługuje fakt, że przepisy nie zawierają wskazania co do dokonywania wydzielenia w obrębie działalności zwolnionej w ramach jednego zezwolenia. Obowiązek taki powinien (aby można było wymagać jego dopełnienia) wynikać wprost z przepisów w sposób podobny do ustalonego przez ustawodawcę obowiązku wydzielenia działalności prowadzonej poza terytorium strefy (który został bezpośrednio wskazany w przepisach).

Powyższe twierdzenia w całości potwierdzone zostały interpretacją indywidualną z dnia 3 listopada 2010 r. wydaną na wniosek Spółki przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Jako że poprzednia interpretacja została wydana przed otrzymaniem przez Spółkę ostatniego - Zezwolenia IV, odnosiła się jedynie do trzech pierwszych Zezwoleń Spółki (Zezwolenie I, Zezwolenie II, Zezwolenie III). W ocenie Spółki, stanowisko potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w odniesieniu do Zezwoleń I, II i III, powinno znaleźć w pełni zastosowanie również do Zezwolenia IV, a także do zezwoleń otrzymanych ewentualnie przez Spółkę w przyszłości.

Podsumowując, należy stwierdzić, że na potrzeby działalności objętej wszystkimi czterema Zezwoleniami Spółka jest zobowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (osiągane poza obszarem Strefy lub na obszarze Strefy, ale z działalności niewymienionej w Zezwoleniach) oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie Zezwoleń.

Zdaniem Spółki, po wyczerpaniu limitu zwolnienia dostępnego w ramach najwcześniej wydanych Zezwoleń (lub po ich wygaśnięciu), tj. kolejno Zezwolenia I, Zezwolenia II, Zezwolenia III, a następnie Zezwolenia IV zwolnieniu podlegać będzie dochód z całej Działalności Podstawowej prowadzonej na terenie SSE do momentu wyczerpania puli zwolnienia dostępnej w ramach chronologicznie ostatniego zezwolenia posiadanego przez Spółkę lub do jego wygaśnięcia.

W związku z posiadaniem czterech Zezwoleń (w powiązaniu ze spełnieniem warunków określonych w każdym z tych Zezwoleń) Spółce będzie przysługiwało prawo do zwolnienia z opodatkowania dochodu w kwocie wynikającej z połączenia iloczynów dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych Zezwoleń, z uwzględnieniem dyskontowania.

Obliczona zgodnie z powyższymi zasadami pula pomocy przysługująca Spółce będzie konsumowana przez dochód wolny od podatku, osiągany w zakresie określonym w Zezwoleniach. Spółka prowadzi odpowiednią ewidencję umożliwiającą bieżące monitorowanie wykorzystania dostępnej puli pomocy, co w konsekwencji pozwala zagwarantować, że limit dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej określony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zostanie przekroczony.

Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia I są wcześniejsze, pierwotne w stosunku do pozostałych Zezwoleń, należy przyjąć, że do momentu wyczerpania puli pomocy publicznej dostępnej na podstawie tego Zezwolenia, jednak nie dłużej niż do dnia 28 maja 2017 r., tj. do momentu jego wygaśnięcia, Spółka będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z inwestycji, w związku z którą udzielone zostało Zezwolenie I.

Wraz z wygaśnięciem Zezwolenia I, lub po wykorzystaniu puli pomocy publicznej wynikającej z tego Zezwolenia, Spółka będzie mogła w ramach prowadzonej Działalności Podstawowej nadal korzystać z puli zwolnienia podatkowego dostępnej na podstawie Zezwolenia II, Zezwolenia III i Zezwolenia IV oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń (jednak nie dłużej niż do momentu ich wygaśnięcia, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.). W konsekwencji, dopóki Spółka będzie miała prawo do korzystania z ulgi podatkowej w ramach któregokolwiek z Zezwoleń, będzie również uprawniona do zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z Działalności Podstawowej (jako prowadzonej na terenie SSE w ramach posiadanych Zezwoleń).

Oznacza to, że przez cały okres prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności na terenie SSE (wynikający łącznie z wszystkich Zezwoleń), Spółka będzie prowadzić dwie odrębne ewidencje dochodów: jedną dla działalności opodatkowanej oraz jedną dla działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych.

Na marginesie powyższych argumentów Wnioskodawca wskazuje, że podejście Spółki znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 stycznia 2011 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 listopada 2010 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 marca 2010 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 sierpnia 2009 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 maja 2009 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 października 2008 r.
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 października 2008 r.
 • interpretacji Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 października 2008 r.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 i nr 2 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...) po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.