ILPB3/423-62/12-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 24 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dot. pytania nr 3 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w dalszej części: „SSE”) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2009 r. oraz zezwolenia z 10 marca 2011 r. (dalej łącznie: „Zezwolenie”).

Zezwolenie upoważnia Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: PKWiU):

 • Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego (PKWiU 10.11.9)
 • Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu (PKWiU 10.12.9)
 • Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe (PKWiU 10.13)
 • Pozostałe artykuły spożywcze (PKWiU 10.8)
 • Przędza i nici (PKWiU 13.1)
 • Tkaniny (PKWiU 13.2)
 • Usługi wykończalnicze (PKWiU 13.3)
 • Pozostałe wyroby tekstylne (PKWiU 13.9)
 • Masa włóknista, papier i tektura (PKWiU 17.1)
 • Wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.2)
 • Usługi poligraficzne i pokrewne związane z drukowaniem (PKWiU 18.1)
 • Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (PKWiU 20.1)
 • Pozostałe wyroby chemiczne (PKWiU 20.5)
 • Włókna chemiczne (PKWiU 20.6)
 • Wyroby z gumy (PKWiU 22.1)
 • Wyroby z tworzyw sztucznych (PKWiU 22.2)
 • Wyroby ścierne i pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych (PKWiU 23.9)
 • Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyclingu (PKWiU 38.11.5)
 • Odpady rozpuszczalników organicznych (PKWiU 38.21.3)
 • Usługi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne (PKWiU 38.3)
 • Transport drogowy towarów (PKWiU 49.41)
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKWiU 52.1)
 • Usługi wspomagające transport (PKWiU 52.2)
 • Usługi przetwarzania danych; usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobne usługi; usługi portali internetowych (PKWiU 63.1)
 • Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU 72.1)
 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKWiU 72.1)
 • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKWiU 72.2).

W zakresie objętym Zezwoleniem Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest produkcja wysokiej jakości osłonek do wędlin stosowanych w nowoczesnych zakładach przetwórstwa mięsnego sektora przemysłowego i rzemieślniczego.

W zależności od okoliczności (w tym, m. in. rodzaju produktu, oczekiwań kontrahentów) działalność Spółki zorganizowana jest wg jednego z poniższych schematów:

 1. Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji osłonek od kontrahentów zewnętrznych. W zakładzie produkcyjnym Spółki położonym na terenie SSE odbywa się całość procesu produkcyjnego (obejmującego drukowanie, marszczenie, podwiązywanie, rolowanie). Gotowy produkt (w całości wyprodukowany na terenie SSE) sprzedawany jest klientowi.
 2. Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji osłonek od podmiotu zewnętrznego. Materiały transportowane są do magazynu Spółki na terenie SSE. Przed pobraniem materiałów z magazynu i zużyciem ich do produkcji następuje sprzedaż podmiotowi zewnętrznemu (Spółka nie dokonuje produkcji osłonek).
 3. Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji osłonek od podmiotu zewnętrznego. Materiały transportowane są do magazynu Spółki na terenie SSE. Następnie materiały przesyłane są do zlokalizowanego poza SSE podwykonawcy Spółki, który z ich wykorzystaniem produkuje osłonki do wędlin. Wyprodukowane osłonki przesyłane są do Spółki. Spółka dokonuje ich przepakowania oraz sprzedaży/wysyłki do klienta.
 4. Spółka nabywa surowiec w postaci sklejonych w rolach osłonek. W ramach procesu produkcyjnego Spółka dokonuje tzw. rolowania, tj. szeregu działań zmierzających do wyprodukowania wyrobu gotowego zgodnego z oczekiwaniami klienta. Proces ten obejmuje m.in. przewijanie, rozklejanie, kontrolę jakości, cięcie.
 5. Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji osłonek od podmiotu zewnętrznego. Materiały te transportowane są do magazynu Spółki na terenie SSE. Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za proces produkcyjny i sprawuje nadzór nad całością jego przebiegu. Proces produkcyjny osłonek do wędlin prowadzony jest przez Spółkę na terenie SSE. Niemniej, niektóre z etapów tego procesu podzlecane są podmiotom zewnętrznym i odbywają się poza SSE (np. podwiązywanie). Wyprodukowane osłonki są wysyłane do klienta z terenu SSE.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 1 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży materiałów do produkcji osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 2 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 3. Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 4. Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 4 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 5. Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 5 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie pytania nr 3. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami w dniu 24 maja 2012 r. nr ILPB3/423-62/12-2/MM, ILPB3/423-62/12-3/MM, ILPB3/423-62/12-5/MM, ILPB3/423-62/12-6/MM.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego dochody z tytułu sprzedaży osłonek nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Szczegółowe uzasadnienie swego stanowiska Spółka przedstawia poniżej.

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – zasady ogólne.

Na podstawie art. 12 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.; dalej: „Ustawa o SSE”), „dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady zwolnienia podatkowego wskazanego w Ustawie o SSE zostały zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy o SSE, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W myśl art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z powyższych przepisów wynika, iż w celu skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych konieczne jest łączne spełnienie dwóch warunków:

 1. dochody muszą być osiągnięte wyłącznie z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej;
 2. dochody muszą być osiągnięte z działalności objętej zezwoleniem, tj. dotyczyć wyrobów i usług wymienionych w zezwoleniu oraz wytworzonych na terenie SSE.

Sytuacja Spółki.

Przenosząc powyższe zasady na grunt stanu faktycznego przedstawionego na wstępie, Spółka pragnie wskazać, że w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego dochody z tytułu produkcji osłonek nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na to, że sprzedawane osłonki wytworzone zostały w całości poza terenem SSE.

W opinii Spółki, właściwym byłoby uznanie, że podejmowana przez Nią aktywność polegająca na przepakowaniu gotowych wyrobów wytworzonych poza SSE nie może być traktowana jako wystarczająca do uznania, iż sprzedawane osłonki do wędlin są wyrobami wytworzonymi na terenie SSE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Podkreślenia wymaga fakt, iż prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i wynikające stąd zwolnienie dochodów pochodzących z tej działalności jest wyjątkiem od zasady równości i sprawiedliwości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczącej zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując oceny zakresu zwolnień podatkowych, należy uwzględnić, iż wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej, w zakresie określonym w zezwoleniu, prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Podobnie w przypadku gdy dany rodzaj działalności jest prowadzony poza terenem strefy, wówczas również działalność taka nie będzie podlegała zwolnieniu.

Warto podkreślić również, iż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleń: z dnia 19 lutego 2009 r. oraz z dnia 10 marca 2011 r. Przedmiotem działalności gospodarczej na terenie strefy, wykonywanej przez Spółkę jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w ww. zezwoleniach.

W trzecim przedstawionym schemacie produkcyjnym, Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji osłonek od podmiotu zewnętrznego, które transportowane są do Jej magazynu na terenie strefy. Następnie materiały te przesyłane są do zlokalizowanego poza strefą podwykonawcy Spółki, który z ich wykorzystaniem produkuje ww. osłonki. Wyprodukowane osłonki przesyłane są do Spółki, która dokonuje ich przepakowania oraz sprzedaży / wysyłki do klienta.

Odnosząc się do powyższego schematu, stwierdzić należy, iż dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży osłonek nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

W przedmiotowym schemacie produkcyjnym Spółka nie dokonuje produkcji osłonek, lecz Jej działania ograniczają się do zakupu, a następnie przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu zlokalizowanemu poza SSE (podwykonawcy) materiału do ich produkcji, a po przesłaniu Spółce gotowych produktów od podwykonawcy, ich przepakowania i sprzedaży / wysyłki gotowego produktu do klienta.

W przedmiotowym schemacie, cały proces produkcyjny odbywa się poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej i jest dokonywany przez podmiot zewnętrzny, a nie Wnioskodawcę. Powoduje to powstanie produktu, który nie został wytworzony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nieobjętego zakresem zezwolenia, co pozbawia go przymiotu „produktu strefowego”. Dokonywane przez Spółkę wyłącznie przepakowanie i sprzedaż / wysyłka gotowego produktu do klienta na terenie strefy nie pozwala na uznanie, iż mamy do czynienia procesem produkcyjnym na terenie strefy.

Nie można zatem przyjąć, iż dochód uzyskany przez Spółkę ze sprzedaży tych produktów został uzyskany z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia (w nim określonej) na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Reasumując powyższe, osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 3 stanu faktycznego nie mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) interpretacja indywidualna, wydawana przez Ministra Finansów, na wniosek zainteresowanego, dotyczy wyłącznie przepisów prawa podatkowego.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie zawierają żadnych podstaw do dokonania przez tut. Organ interpretacji decyzji administracyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm). Wątpliwości co do treści decyzji administracyjnej wyjaśniane są w drodze postanowienia na wniosek strony, przez organ, który wydał decyzję (art. 113 § 2 Kodeksu).

Mając na uwadze powyższe, tut. Organ dokonując rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy przyjął, zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę, iż „w zakresie objętym Zezwoleniem Spółka prowadzi działalność, której przedmiotem jest produkcja wysokiej jakości osłonek do wędlin (...)”. W oparciu bowiem o przepisy art. 14b Ordynacji podatkowej nie jest możliwe rozstrzygnięcie, czy „produkcja osłonek” jest objęta przedmiotem tego zezwolenia, czy też nie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.