IBPBI/2/423-788/12/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 02 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) na podstawie zezwolenia z dnia 29 grudnia 2006 r. (dalej: „Zezwolenie”). Zezwolenie obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów 34.30 według Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego - czyli części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników. Wnioskodawca zajmuje się produkcją lamp i reflektorów samochodowych. W związku z planowaną reorganizacją struktury grupy, w najbliższym czasie planowane jest połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki X. Spółka X należy do tej samej grupy kapitałowej co Wnioskodawca.

Spółka X prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia z dnia 29 grudnia 2006 r. zmienionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2009 r. (dalej: „Zezwolenie X”). Zezwolenie X, podobnie jak Zezwolenie, obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów 34.30 według Polskiej Kwalifikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego - czyli części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników. Spółka X zajmuje się produkcją układów wydechowych do samochodów. Nie jest wykluczone, że Spółka X uzyska kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE przed planowanym połączeniem Wnioskodawcy oraz Spółki X.

Jak wskazano powyżej data wydania Zezwolenia i Zezwolenia X jest identyczna.

Zakres działalności gospodarczej spółki po połączeniu Wnioskodawcy oraz Spółki X (dalej: „Spółka”, „Spółka po połączeniu”) będzie taki sam jak dotychczasowa działalność obu tych spółek. Spółka po połączeniu prowadziła będzie działalność produkcyjną, handlową i usługową w zakresie części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników wytworzonych na terenie SSE. Działalność prowadzona przez Spółkę po połączeniu objęta będzie zakresem dwóch wymienionych zezwoleń (Zezwolenia i Zezwolenia X) oraz ewentualnie zezwolenia, które Spółka X uzyska przed planowanym połączeniem.

Połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki X podyktowane jest koniecznością reagowania na kryzys na rynku motoryzacyjnym. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę oraz Spółkę X pozwolą na uproszenie struktury oraz procesów zarządzania w obu spółkach (np. poprzez stworzenie jednego zarządu) oraz redukcję kosztów administracji (np. poprzez zmniejszenie liczby bieżących kont bankowych, zmniejszenie opłat za usługi audytu).

Połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki X ma również na celu wprowadzenie działań oszczędnościowych poprzez redukcję kosztów oraz wzmożenie działań handlowych. W związku z faktem, że Wnioskodawca jest spółką o wysokim stopniu zadłużenia wynikającym z przeprowadzanych inwestycji, a Spółka X posiada nadwyżkę środków finansowych, połączenie Wnioskodawcy oraz Spółki X pozwoli na zrównoważenie struktury finansowej Spółki po połączeniu.

Ponadto, w wyniku połączenia obu spółek, Spółka X uzyska dostęp do bazy klientów Wnioskodawcy, co ułatwi Spółce X pozyskiwanie nowych kontrahentów. Spółka po połączeniu będzie miała także możliwość uzyskania korzystniejszych cen na rynku surowców.

Oprócz działalności objętej Zezwoleniem, Zezwoleniem X i ewentualnie kolejnym zezwoleniem uzyskanym przez Spółkę X Wnioskodawca po połączeniu prowadziła będzie również niewielką działalność gospodarczą nieobjętą w/w zezwoleniami. W konsekwencji działalność ta będzie podlegała opodatkowaniu.

Po połączeniu Spółka planuje dalsze inwestycje na terenie SSE. W związku z tym nie jest wykluczone, że Spółka po połączeniu uzyska kolejne zezwolenie (zezwolenia) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń...

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka, po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwolenia uzyskanego przez niego (Zezwolenie) oraz zezwoleń uzyskanych przez Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń.

Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: „KSH”), Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Natomiast zgodnie z art. 494 § 2 KSH, na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną, co do zasady, przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

Wskazane wyżej przepisy przewidują sukcesję wszystkich praw i obowiązków jako podstawowy skutek połączenia się spółek. Zgodnie z w/w przepisem, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wszelkie zezwolenia, koncesje czy też ulgi przyznane wcześniej spółce przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą. Sukcesja generalna będąca skutkiem połączenia spółek dotyczy zatem wszelkich praw i obowiązków zarówno cywilnoprawnych, jak i administracyjnych, jakie na przejmowanej spółce ciążyły przed dokonaniem połączenia. Niezależnie od powyższego, przepisy Ordynacji podatkowej przewidują również szczególną sukcesję podatkową. Zgodnie z art. 93 § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób. Jednocześnie zgodnie z art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, powyższy § 1 art. 93 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej.

Wskazane przepisy regulują zasadę ciągłości praw i zobowiązań podatkowych w przypadku łączenia się spółek. Jak wynika z powyższego, zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: „strefa”, „SSE”) na podstawie zezwolenia, zostanie po połączeniu Wnioskodawcy i Spółki X przejęte przez Spółkę w drodze sukcesji generalnej.

Mając na uwadze powyższe argumenty stwierdzić należy, iż Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 26 maja 2011 r. (sygn. ILPB3/423-80/11-2/MM), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 31 stycznia 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1511/10/CzP) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 22 września 2010 r. (sygn. IBPBI/2/423-819/10/SD).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej „Ksh”), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą (...). W myśl art. 492 § 1 Ksh, połączenie może być dokonane:

  1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
  2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

Stosownie do art. 494 § 1 Ksh, spółka przejmująca albo spółka nowozawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. Art. 494 § 2 Ksh dodaje ponadto, iż na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. W myśl art. 93 § 2 tej Ordynacji, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zatem w wyniku połączenia się spółek, o którym mowa w art. 492 § 1 Ksh, na spółkę przejmującą bądź nowo zawiązaną przechodzi nie tylko majątek spółki przejmowanej, (łączącej się), lecz w drodze sukcesji uniwersalnej przechodzą na nią wszystkie prawa i obowiązki, jakie spółka ta posiadała na dzień wykreślenia jej z rejestru sądowego. Ponadto proces łączenia się spółek przez przejęcie bądź zawiązanie nowej spółki związany jest z sukcesją podatkową. Oznacza to, że spółka przejmująca/nowozawiązana wstępuje, co do zasady, we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Zatem Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę oraz spółkę X.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w sprawie będącej przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.