IBPBI/2/423-451/13/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
1. Czy dla celow obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT), Wnioskodawca moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na podstawie Zezwolen (zwolnionej) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu?2. Czy Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w lacznej kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla poszczegolnych Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 03 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz ? 5 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajac w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Spolki, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wplywu do tut. BKIP 27 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie skutkow podatkowych prowadzenia dzialalnosci na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ? jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2013 r. wplynal do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych w zakresie skutkow podatkowych prowadzenia dzialalnosci na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle:

Wnioskodawca prowadzi dzialalnosc w branzy aluminiowych stopow odlewniczych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej ?SSE?) na podstawie trzech zezwolen strefowych (dalej ?Posiadane Zezwolenia?). W dniu 14 lipca 2004 r. Wnioskodawca uzyskal Zezwolenie (dalej ?Pierwsze Zezwolenie?) na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenie SSE.

Pierwsze Zezwolenie zostalo udzielone Wnioskodawcy w trakcie obowiazywania rozporzadzenia z dnia 9 wrzesnia 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 1997 r. Nr 135 poz. 907 ze zm., dalej ?Rozporzadzenie TSSE?) i obejmuje dzialalnosc produkcyjna, handlowa i uslugowa w zakresie nastepujacych wyrobow wedlug Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug Glownego Urzedu Statystycznego (dalej ?PKWiU?} wytworzonych na terenie SSE:

 • Sekcja D, podsekcja DJ, Dzial 27, Klasa 27.42 - aluminium i produkty aluminiowe oraz dzialalnosci pomocniczej, niezbednej do realizacji zakresu podstawowego.

Przedmiot dzialalnosci Pierwszego Zezwolenia decyzja z dnia 6 pazdziernika 2006 r. zostal rozszerzony o wyroby i uslugi okreslone w PKWiU:

 • Sekcja D, podsekcja DN, Dzial 37, Klasa 37.10 - surowce wtorne metalowe.

Rownoczesnie Wnioskodawca prowadzi dzialalnosc w oparciu o kolejne dwa zezwolenia strefowe tj.:

 • Zezwolenie z dnia 1 lipca 2010 r. (dalej ?Drugie Zezwolenie?),
 • Zezwolenie z dnia 8 grudnia 2011 r. (dalej ?Trzecie Zezwolenie?).

Zarowno Drugie, jak i Trzecie Zezwolenie zostalo udzielone Wnioskodawcy w trakcie obowiazywania rozporzadzenia z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiebiorcom dzialajacym na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 232 poz. 1548, dalej ?Rozporzadzenie SSE?).

Drugie i Trzecie Zezwolenie obejmuja dzialalnosc produkcyjna, handlowa i uslugowa w zakresie wyrobow i uslug wytworzonych na terenie SSE okreslonych w nastepujacych pozycjach PKWiU:

 • Sekcja C, Dzial 24, Klasa 24.42 - Aluminium,
 • Sekcja E, Dzial 38, Klasa 38.32 - Uslugi w zakresie odzysku surowcow z materialow segregowanych, surowce wtorne.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm., dalej ?ustawa o CIT?), w zwiazku z art. 12 ustawy z dnia 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 274 ze zm., dalej: ustawa o SSE) Wnioskodawca kwalifikuje dochody z dzialalnosci gospodarczej objetej Posiadanymi Zwolnieniami i prowadzonej na terenie TSSE jako zwolnione z opodatkowania.

Jednoczesnie Wnioskodawca prowadzi rowniez dzialalnosc gospodarcza w zakresie nieobjetym Posiadanymi Zezwoleniami. Dochody z tej dzialalnosci podlegaja opodatkowaniu.

Wnioskodawca prowadzi ewidencje rachunkowa pozwalajaca wyodrebnic laczny dochod zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych (dalej ?CIT?) osiagany w zwiazku z Posiadanymi Zezwoleniami oraz dochod podlegajacy opodatkowaniu, stosownie do wymagan okreslonych w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT w zwiazku z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy.

W chwili obecnej, planowane jest polaczenie Wnioskodawcy, w trybie art. 492 ? 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spolek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm., dalej ?KSH?) z A. Sp. z o.o. (dalej ?Spolka Przejmowana? lub lacznie z Wnioskodawca ?Spolki?), ktora prowadzi dzialalnosc gospodarcza na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej ?K-SSSE? lub lacznie z TSSE: ?SSE?). W wyniku polaczenia, Wnioskodawca w drodze sukcesji uniwersalnej wynikajacej z art. 494 ? 1 i 2 KSH oraz z art. 93 ? 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 749 ze zm., dalej ?OP?) wejdzie w posiadanie nastepujacych kolejnych zezwolen strefowych Spolki Przejmowanej:

 • Zezwolenie z dnia 15 lipca 2008 r. (dalej ?Czwarte Zezwolenie?),
 • Zezwolenie z dnia 22 marca 2012 roku (dalej ?Piate Zezwolenie?),

zwanych dalej lacznie Przejmowane Zezwolenia lub lacznie z Posiadanymi Zezwoleniami: Zezwolenia.

Czwarte Zezwolenie zostalo wydane w trakcie obowiazywania rozporzadzenia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 236 poz. 1704 ze zm., dalej ?Rozporzadzenie K-SSSE?).

Natomiast Piate Zezwolenie zostalo udzielone Spolce Przejmowanej w trakcie obowiazywania Rozporzadzenia SSE.

Zakres Czwartego Zezwolenia obejmuje dzialalnosc produkcyjna, handlowa i uslugowa w zakresie wyrobow i uslug wytworzonych na terenie SSE okreslonych w nastepujacych pozycjach PKWiU:

 • Sekcja D, podsekcja DJ, Dzial 27, Grupa 27.4,Klasa 27.42 - aluminium i produkty aluminiowe,
 • Sekcja D, podsekcja DN, Dzial 37, Grupa 37.1, Klasa 37.10 - surowce wtorne metalowe.

Natomiast Piate Zezwolenie obejmuje dzialalnosc produkcyjna, handlowa i uslugowa w zakresie wyrobow i uslug wytworzonych na terenie SSE okreslonych w nastepujacych pozycjach PKWiU:

 • Sekcja C, Dzial 24, Grupa 24.4, Klasa 24.42 - Aluminium,
 • Sekcja E, Dzial 38, Grupa 38.3 - Uslugi w zakresie odzysku surowcow z materialow segregowanych, surowce wtorne.

Zakresy dzialalnosci okreslonych w Zezwoleniach sa tozsame. Rozbieznosci w nazewnictwie poszczegolnych zakresow wynikaja ze zmiany ukladu i brzmienia PKWiU na dzien wydania poszczegolnych Zezwolen.

Wnioskodawca pragnie rowniez wskazac, ze na podstawie wlasciwych przepisow maksymalna intensywnosc pomocy regionalnej otrzymanej w ramach Posiadanych oraz Przejmowanych Zezwolen wynosi w kazdym przypadku 50% wydatkow inwestycyjnych.

Po wejsciu w posiadanie Przejmowanych Zezwolen Wnioskodawca bedzie nadal prowadzic ewidencje ksiegowa w sposob umozliwiajacy jednoznaczne przyporzadkowanie wydatkow inwestycyjnych oraz utworzonych nowych miejsc pracy do kazdego z zezwolen strefowych. Ewidencja bedzie zatem umozliwiala wyodrebnienie srodkow trwalych oraz utworzonych nowych miejsc pracy zwiazanych z kazdym projektem inwestycyjnym objetym Zezwoleniami. Ewidencja umozliwi rozliczenie projektow z perspektywy wypelnienia warunkow okreslonych w Zezwoleniach oraz ustalenia kosztow kwalifikowanych poniesionych w zwiazku z realizacja tych projektow dla celow kalkulacji przyslugujacego Wnioskodawcy limitu pomocy publicznej. Polaczenie nie bedzie wiazalo sie ze zmianami inwestycji objetych Zezwoleniami, w szczegolnosci nie bedzie prowadzilo do relokacji zadnej z inwestycji, w zwiazku, z ktorymi Zezwolenia zostaly wydane. Inwestycje rozumiane jako ogol nabytych przez Spolki srodkow trwalych oraz stworzone przez nie nowe miejsca pracy pozostana wiec w dotychczasowej lokalizacji, tj. regionie, w jakim inwestycja uzyskala zezwolenie strefowe oraz zgodnie z nim miala zostac zrealizowana i utrzymana.

Spolki sa duzymi przedsiebiorcami w rozumieniu rozporzadzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. U. UEL 214 z 9 sierpnia 2008 r.).

Niniejszy wniosek dotyczy rozliczen podatkowych Wnioskodawcy dokonywanych w okresie posiadania pieciu zezwolen na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w SSE.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytania:

 1. Czy dla celow obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT), Wnioskodawca moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na podstawie Zezwolen (zwolnionej) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu...
 2. Czy Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w lacznej kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla poszczegolnych Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celow obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenach SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT) po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Przejmowanych Zezwolen, Wnioskodawca moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na podstawie wszystkich zezwolen strefowych (dzialalnosci zwolnionej) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu, do ktorej Wnioskodawca zaliczy dzialalnosc nieobjeta Zezwoleniami.

Po wejsciu w posiadanie Przejmowanych Zezwolen, Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia, dyskontowania oraz okresu waznosci Zezwolen.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy sa obowiazani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokosci naleznego podatku za rok podatkowy, a takze do uwzglednienia w ewidencji srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia odpisow amortyzacyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu stanowiacego podstawe opodatkowania nie uwzglednia sie przychodow i kosztow ze zrodel przychodow polozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, jezeli dochody z tych zrodel nie podlegaja opodatkowaniu CIT lub sa wolne od podatku. Ponadto, w mysl art. 7 ust. 4 ustawy o CIT, przy ustalaniu straty nie uwzglednia sie przychodow i kosztow uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 3 tego artykulu.

Na mocy art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w ramach zezwolenia, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza sa zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach okreslonych w przepisach o podatku dochodowym od osob prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Zgodnie z ? 5 ust. 3 Rozporzadzenia TSSE, a takze ? 5 ust. 3 Rozporzadzenia K-SSSE oraz ? 5 ust. 5 Rozporzadzenia SSE zwolnienia z podatku przysluguja wylacznie z tytulu dzialalnosci prowadzonej na terenie danej specjalnej strefy ekonomicznej. W przypadku prowadzenia przez przedsiebiorce dzialalnosci gospodarczej rowniez poza obszarem strefy, dzialalnosc prowadzona na terenie strefy musi byc wydzielona organizacyjnie, a wielkosc zwolnienia okresla sie w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzacej dzialalnosc wylacznie na terenie strefy.

Art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT stanowi, ze wolne od podatku sa dochody uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym wielkosc pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie moze przekroczyc wielkosci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarow kwalifikujacych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokosci, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Zgodnie z powyzszym przepisem wszelkie dochody z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez podatnika na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie okreslonym w zezwoleniu, objete sa zwolnieniem z opodatkowania.

Takie stanowisko zostalo potwierdzone m.in. w interpretacji z 1 lutego 2008 r. wydanej w imieniu Ministra Finansow przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Znak: IP-PB3-423-426/07-3/KB). W pismie tym stwierdza sie, ze ?wykladnia gramatyczna powyzszych przepisow wskazuje, ze poza kryteriami okreslajacymi wielkosc pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnienia, wolny od podatku dochodowego od osob prawnych jest kazdy dochod uzyskany z dzialalnosci gospodarczej, w zakresie przedmiotowym okreslonym w zezwoleniu i prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej."

W swietle powyzszego, wszystkie dochody Wnioskodawcy uzyskane z dzialalnosci okreslonej w Zezwoleniach, prowadzonej na terenach SSE, podlegac beda zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT. Wnioskodawca ma przy tym zapewnic na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o CIT oraz ? 5 ust. 3 Rozporzadzenia TSSE, ? 5 ust. 3 Rozporzadzenia K-SSSE i ? 5 ust. 5 Rozporzadzenia SSE - mozliwosc wyodrebnienia dochodow uzyskiwanych z dzialalnosci podlegajacej zwolnieniu oraz z dzialalnosci nieobjetej zwolnieniem z CIT (pozostajacej poza zakresem okreslonym w Zezwoleniach lub poza terytorialnym obszarem SSE).

Nalezy zaznaczyc, ze ustawodawca nie przewidzial okreslonej formy wyodrebnienia ewidencyjnego oraz organizacyjnego dzialalnosci prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nie jest zatem konieczne tworzenie formalnie wyodrebnionych oddzialow prowadzacych oraz nieprowadzacych dzialalnosci na terenach SSE.

Zarowno wykladnia literalna, jak i celowosciowa przepisow wskazuje, ze obowiazkiem korzystajacego ze zwolnienia jest prowadzenie odrebnej ewidencji rachunkowej dla dzialalnosci zwolnionej oraz dzialalnosci nieobjetej zwolnieniem.

Powyzsze podejscie zostalo potwierdzone przez Ministerstwo Finansow w odpowiedzi na interpelacje poselska z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Znak: SPS-023-2267/06): ?Organizacyjne wyodrebnienie z osoby prawnej - prowadzacej dzialalnosc na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jak i poza nia - jednostki, ktorej wypracowany dochod korzysta ze zwolnienia podatkowego, sluzy przede wszystkim prawidlowemu ustaleniu dochodu podlegajacego zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych oraz dochodu podlegajacego opodatkowaniu. W zwiazku z tym przedsiebiorca musi zapewnic, by na podstawie prowadzonych ksiag rachunkowych mozliwe bylo ustalenie wysokosci dochodu podlegajacego zwolnieniu. A zatem wyodrebnienie organizacyjne sluzace prawidlowemu ustaleniu dochodu podlegajacego zwolnieniu polega na wyodrebnieniu rachunkowym (w tym majatkowym) oraz kadrowym." Wczesniej Ministerstwo Finansow zajelo podobne stanowisko w pismie z dnia 31 pazdziernika 2003 r. (Znak: PB4/ KGK-8214-2434-319/03) skierowanym do Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej, zgodnie z ktorym: ?Zdaniem Ministerstwa Finansow organizacyjne wyodrebnienie, sluzace prawidlowemu ustaleniu dochodu podlegajacego zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osob prawnych, polega na wyodrebnieniu rachunkowym (w tym majatkowym) oraz kadrowym".

Jak wynika z powyzszego, wymogi dotyczace prowadzenia stosownej ewidencji rachunkowej oraz wyodrebnienia organizacyjnego maja na celu prawidlowe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego z opodatkowania i pod katem realizacji tych celow nalezy oceniac prawidlowosc prowadzonej przez podatnikow ewidencji.

Oznacza to, ze Wnioskodawca zobowiazany bedzie jedynie do odrebnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (dochodu z dzialalnosci nieobjetej Zezwoleniami) oraz dochodu zwolnionego (osiaganego na terenach SSE w ramach posiadanych przez Wnioskodawce Zezwolen). Ani wykladnia literalna, ani celowosciowa powolanych na wstepie przepisow nie wymaga od Wnioskodawcy wyodrebniania dochodu osiaganego w ramach poszczegolnych Zezwolen (jako ze dochod ten korzysta w calosci ze zwolnienia, a same deklaracje podatkowe nie przewiduja mozliwosci odrebnego rozliczania dochodu uzyskiwanego w ramach poszczegolnych Zezwolen).

Biorac powyzsze pod uwage, Wnioskodawca - podobnie jak czyni to obecnie - bedzie zobowiazany do wydzielania ksiegowego dochodow, ktore podlegaja opodatkowaniu CIT oraz dochodow zwolnionych z opodatkowania (osiaganych w SSE z dzialalnosci wskazanej w Zezwoleniach lacznie). Innymi slowy, podczas prowadzenia przez Wnioskodawce dzialalnosci na terenie SSE w okresie waznosci Zezwolen, Wnioskodawca bedzie prowadzic dwie odrebne ewidencje dochodow: jedna dla dzialalnosci opodatkowanej oraz jedna dla dzialalnosci zwolnionej z CIT.

Po wejsciu w posiadanie Przejmowanych Zezwolen (przy zalozeniu spelnienia warunkow okreslonych w tych zezwoleniach) Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia, dyskontowania oraz okresu waznosci Zezwolen.

Tak obliczona pula pomocy przyslugujaca Wnioskodawcy bedzie konsumowana przez dochod wolny od podatku, osiagany w zakresie okreslonym w Zezwoleniach (jak wskazano w stanie faktycznym (winno byc ?zdarzeniu przyszlym?), Wnioskodawca zapewni odpowiednia ewidencje gwarantujaca, ze limit dopuszczalnej wysokosci pomocy publicznej okreslony w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT nie zostanie przekroczony).

Podsumowujac - Wnioskodawca stwierdza, ze:

 • moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu, do ktorej Wnioskodawca zaliczy dzialalnosc nieobjeta Zezwoleniami,
 • zgodnie z obowiazujacymi przepisami do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci na terenie SSE na podstawie Zezwolen moze ustalic laczna pule pomocy publicznej przyslugujacej mu w nastepstwie przejecia Spolki Przejmowanej, jako sume iloczynow intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla poszczegolnych Zezwolen (uwzgledniajac dyskontowanie, dotychczasowy poziom wykorzystania puli zwolnienia oraz okres waznosci Zezwolen), na podstawie przepisow wlasciwych dla kazdego Zezwolenia.

Przedstawione stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego i drugiego znajduje potwierdzenie w dotychczasowej linii interpretacyjnej organow podatkowych, przykladowo w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 stycznia 2011 r. (Znak IBPBI/2/423-1511/10/CzP),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 maja 2012 r. (Znak IBPBI/2/423-198/12/CzP),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lipca 2012 r. (Znak: ILPB3/423-162/12-4/AO),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 wrzesnia 2012 r. (Znak: IBPBI/2/423-929/12/MO),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 wrzesnia 2012 r. (Znak IBPBI/2/423-788/12/MO),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2012 r. (Znak: IBPBI/2/423-1151/12/SD),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 pazdziernika 2012 r. (Znak: IBPBI/2/423-888/12/BG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 pazdziernika 2012 r. (Znak: IBPBI/2/423-889/12/BG),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 wrzesnia 2012 r. (Znak: ITPB3/423-319/12/MK),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 wrzesnia 2012 r. (Znak: ILPB3/423-664/10/12-S/GC),
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Znak: ILPB3/423-46/11-2/MM).

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego uznaje sie za prawidlowe.

Majac powyzsze na wzgledzie, stosownie do art. 14c ? 1 Ordynacji podatkowej, odstapiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszow, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biala.