IBPBI/2/423-1701/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu do BKIP 20 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomiczne.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana jako: „Spółka”, „Spółka Przejmująca”). Prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przyznanych mu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. zezwolenia z 19 maja 1998 r., zmienionego decyzją z 14 lipca 2004 r. („Zezwolenie I”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 2. zezwolenia z 5 grudnia 2006 r. („Zezwolenie II”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 3. zezwolenia z 14 grudnia 2009 r. („Zezwolenie III”),
 4. zezwolenia z 31 lipca 2013 r. („Zezwolenie IV”).

Zezwolenia uzyskane przez Spółkę określają rodzaje prowadzonej przez nią działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wskazują warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (właściwe grupowania statystyczne uwzględnione zostały w treści poszczególnych, wskazanych powyżej zezwoleń).

Spółka planuje połączenie z inną jednostką X sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „Zezwolenie Spółki Przejmowanej” lub „Zezwolenie X”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy).

Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.:

 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • usługi wspomagające transport pozostałe,
 • usługi agencji transportowych pozostałe,
 • transport lądowy pozostały.

Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, że wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią, jak i Zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą... /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Zdaniem Spółki, po połączeniu ze Spółką Przejmowaną, stanie ona się sukcesorem ogółu praw i obowiązków związanych z Zezwoleniem X. Tym samym, po połączeniu Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) także w oparciu o niniejsze zezwolenie, pierwotnie udzielone Spółce Przejmowanej.

Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Jedną z metod połączenia spółek jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH metoda ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W szczególności w § 2 wskazano, że na spółkę przejmującą przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Należy podkreślić w tym miejscu, że ani przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych ani też sama treść Zezwolenia Spółki Przejmowanej nie wyłączają możliwości wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z posiadanego przez nią Zezwolenia w przypadku łączenia spółek przez przejęcie.

Natomiast na gruncie prawa podatkowego obowiązuje zasada sukcesji podatkowej, wyrażona w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”), zgodnie z którą osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do treści art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W razie cofnięcia zezwolenia, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 updop). Jest to jedyna wskazana w updop podstawa utraty tego zwolnienia podatkowego.

Natomiast w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”, brzmienie z daty wydania Zezwolenia Spółki Przejmowanej, analogiczne brzmienie obowiązuje także obecnie) wskazano, że zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 19 ust. 3 ustawy o SSE zawiera więc zamknięty katalog przyczyn cofnięcia zezwolenia, w którym nie znajduje się przesłanka następstwa prawnego przy łączeniu spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy wskazać należy, że Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikłe z posiadania zezwolenia wydanego na rzecz Spółki Przejmowanej (Zezwolenie X). Tym samym, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, na podstawie zezwolenia wydanego na rzecz Spółki Przejmowanej (w ramach limitu zwolnienia dostępnego na jego podstawie).

Stanowisko Spółki jest w pełni zgodne z wieloletnią, w pełni ukształtowaną linią interpretacyjną organów podatkowych prezentowaną m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2012 r. znak: IBPBI/2/423-788/12/MO,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lipca 2012 r. znak: ILPB3/423-162/12-4/AO,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2012 r. znak: IBPBI/2/423-198/12/CzP,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 września 2011 r. znak: ITPB3/423-307c/l l/AM,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2009 r. znak: ILPB3/423-97/09-4/ŁM.

Z uwagi na wskazaną zasadę sukcesji generalnej, Spółka Przejmująca uprawniona będzie do obliczania wartości dostępnego dla niej zwolnienia podatkowego z uwzględnieniem także kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych projektu poniesionych przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną. W przypadku braku sukcesji prawa do korzystania ze zwolnienia w oparciu o wydatki poniesione przed połączeniem przez Spółkę Przejmowaną, sukcesja praw wynikających z zezwolenia strefowego zostałaby w istotny sposób ograniczona, co byłoby sprzeczne zarówno z art. 494 § 1 i 2 KSH, jak i art. 93 § 1 i 2 Ordynacji Podatkowej (w istocie, w przypadku zakończenia projektu inwestycyjnego przed dniem dokonania połączenia, sukcesja prawa do zwolnienia podatkowego nie miałaby miejsca). Tożsame stanowisko, prezentowane jest także jednolicie przez organy podatkowe, przykładowo - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 czerwca 2009 r. znak: IBPBI/2/423-269/09/CzP, w której za prawidłowe uznane zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu będzie miał prawo do korzystania ze związanej z udzielonym L. zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, pomocy publicznej, w szczególności - ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 17 ust. l pkt 34 updop z tytułu poniesionych przez L. przed połączeniem kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

W konsekwencji, wielkość zwolnienia podatkowego, dostępnego dla Spółki po połączeniu w ramach Zezwolenia X kalkulowana będzie zarówno w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia oraz w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę po dniu połączenia (wyłącznie w ramach projektu inwestycyjnego, który był podstawą do wydania Zezwolenia X). Równocześnie Spółka jest świadoma, że powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia środków trwałych oraz utworzonych, nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym, będącym podstawą do wydania Spółce poszczególnych Zezwoleń. Powyższe umożliwi niezależne rozliczenie każdego z projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych we właściwym zezwoleniu oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 oraz w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.