IBPBI/2/423-1701/13/CzP | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/
IBPBI/2/423-1701/13/CzPinterpretacja indywidualna
 1. specjalna strefa ekonomiczna
 2. sukcesja uniwersalna
 3. zezwolenie
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2013 r. (data wpływu do BKIP 20 grudnia 2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2013 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie skutków podatkowych przejęcia spółki korzystającej ze zwolnienia z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomiczne.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana jako: „Spółka”, „Spółka Przejmująca”). Prowadzi działalność na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przyznanych mu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. zezwolenia z 19 maja 1998 r., zmienionego decyzją z 14 lipca 2004 r. („Zezwolenie I”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 2. zezwolenia z 5 grudnia 2006 r. („Zezwolenie II”), udzielonego do 8 sierpnia 2016 r.,
 3. zezwolenia z 14 grudnia 2009 r. („Zezwolenie III”),
 4. zezwolenia z 31 lipca 2013 r. („Zezwolenie IV”).

Zezwolenia uzyskane przez Spółkę określają rodzaje prowadzonej przez nią działalności objętej zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych, jak również wskazują warunki uprawniające Spółkę do korzystania ze zwolnienia. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja artykułów spożywczych (właściwe grupowania statystyczne uwzględnione zostały w treści poszczególnych, wskazanych powyżej zezwoleń).

Spółka planuje połączenie z inną jednostką X sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmowana”) w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „Zezwolenie Spółki Przejmowanej” lub „Zezwolenie X”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy).

Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.:

 • usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów,
 • usługi wspomagające transport pozostałe,
 • usługi agencji transportowych pozostałe,
 • transport lądowy pozostały.

Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, że wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią, jak i Zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE.

W związku z powyższym zadano następujące m.in. pytanie:

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą... /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Zdaniem Spółki, po połączeniu ze Spółką Przejmowaną, stanie ona się sukcesorem ogółu praw i obowiązków związanych z Zezwoleniem X. Tym samym, po połączeniu Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”) także w oparciu o niniejsze zezwolenie, pierwotnie udzielone Spółce Przejmowanej.

Zgodnie z art. 491 § 1 zd. 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Jedną z metod połączenia spółek jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH metoda ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. W szczególności w § 2 wskazano, że na spółkę przejmującą przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Należy podkreślić w tym miejscu, że ani przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych ani też sama treść Zezwolenia Spółki Przejmowanej nie wyłączają możliwości wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z posiadanego przez nią Zezwolenia w przypadku łączenia spółek przez przejęcie.

Natomiast na gruncie prawa podatkowego obowiązuje zasada sukcesji podatkowej, wyrażona w art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”), zgodnie z którą osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do treści art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W razie cofnięcia zezwolenia, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 5 updop). Jest to jedyna wskazana w updop podstawa utraty tego zwolnienia podatkowego.

Natomiast w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej: „ustawa o SSE”, brzmienie z daty wydania Zezwolenia Spółki Przejmowanej, analogiczne brzmienie obowiązuje także obecnie) wskazano, że zezwolenie może być cofnięte, jeżeli przedsiębiorca:

 1. zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 2. rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 3. nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 19 ust. 3 ustawy o SSE zawiera więc zamknięty katalog przyczyn cofnięcia zezwolenia, w którym nie znajduje się przesłanka następstwa prawnego przy łączeniu spółek.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy wskazać należy, że Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikłe z posiadania zezwolenia wydanego na rzecz Spółki Przejmowanej (Zezwolenie X). Tym samym, Spółka będzie uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, na podstawie zezwolenia wydanego na rzecz Spółki Przejmowanej (w ramach limitu zwolnienia dostępnego na jego podstawie).

Stanowisko Spółki jest w pełni zgodne z wieloletnią, w pełni ukształtowaną linią interpretacyjną organów podatkowych prezentowaną m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2012 r. znak: IBPBI/2/423-788/12/MO,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 lipca 2012 r. znak: ILPB3/423-162/12-4/AO,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2012 r. znak: IBPBI/2/423-198/12/CzP,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 września 2011 r. znak: ITPB3/423-307c/l l/AM,
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 kwietnia 2009 r. znak: ILPB3/423-97/09-4/ŁM.

Z uwagi na wskazaną zasadę sukcesji generalnej, Spółka Przejmująca uprawniona będzie do obliczania wartości dostępnego dla niej zwolnienia podatkowego z uwzględnieniem także kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych projektu poniesionych przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną. W przypadku braku sukcesji prawa do korzystania ze zwolnienia w oparciu o wydatki poniesione przed połączeniem przez Spółkę Przejmowaną, sukcesja praw wynikających z zezwolenia strefowego zostałaby w istotny sposób ograniczona, co byłoby sprzeczne zarówno z art. 494 § 1 i 2 KSH, jak i art. 93 § 1 i 2 Ordynacji Podatkowej (w istocie, w przypadku zakończenia projektu inwestycyjnego przed dniem dokonania połączenia, sukcesja prawa do zwolnienia podatkowego nie miałaby miejsca). Tożsame stanowisko, prezentowane jest także jednolicie przez organy podatkowe, przykładowo - interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 czerwca 2009 r. znak: IBPBI/2/423-269/09/CzP, w której za prawidłowe uznane zostało stanowisko podatnika, zgodnie z którym zdaniem Wnioskodawcy, po połączeniu będzie miał prawo do korzystania ze związanej z udzielonym L. zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy, pomocy publicznej, w szczególności - ze zwolnienia od podatku dochodowego przewidzianego w art. 17 ust. l pkt 34 updop z tytułu poniesionych przez L. przed połączeniem kosztów kwalifikowanych inwestycji w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy o SSE.

W konsekwencji, wielkość zwolnienia podatkowego, dostępnego dla Spółki po połączeniu w ramach Zezwolenia X kalkulowana będzie zarówno w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia oraz w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne poniesione przez Spółkę po dniu połączenia (wyłącznie w ramach projektu inwestycyjnego, który był podstawą do wydania Zezwolenia X). Równocześnie Spółka jest świadoma, że powinna zapewnić możliwość wyodrębnienia środków trwałych oraz utworzonych, nowych miejsc pracy związanych z każdym projektem inwestycyjnym, będącym podstawą do wydania Spółce poszczególnych Zezwoleń. Powyższe umożliwi niezależne rozliczenie każdego z projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych we właściwym zezwoleniu oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że odnośnie spraw będących przedmiotem pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 oraz w zakresie stanu faktycznego wydano odrębne interpretacje indywidualne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.