IBPBI/2/423-165/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (tj. na podstawie Zezwolenia oraz Nowego Zezwolenia), wykorzystując w pierwszej kolejności limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a następnie (po jego wyczerpaniu) limit pomocy dostępny w ramach Nowego Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia zwolnieniem dochodu z całej działalności podstawowej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z drugiego zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie objęcia zwolnieniem dochodu z całej działalności podstawowej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z drugiego zezwolenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Podstawowa działalność Spółki polega na produkcji oraz montażu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, a także części do tych samochodów i pojazdów jak również zestawów części służących do montażu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.

Spółka prowadzi przedmiotową działalność na podstawie zezwolenia z 27 września 1996 r. (Zezwolenie) „na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w dziale 34 podsekcji DM sekcji D Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego” wydanego przez Ministra Przemysłu i Handlu. Zezwolenie zostało udzielone do 25 lipca 2016 roku i w pkt III określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie określonej zdolności produkcyjnej). W związku z Zezwoleniem Spółka przeprowadziła inwestycję polegającą m.in. na budowie linii produkcyjnej samochodów osobowych i podjęła działalność w zakresie określonym w Zezwoleniu.

Zezwolenie zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki z 29 sierpnia 1997 r. (Decyzja 1997) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zezwolenie 1997 w pkt II określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie zdolności produkcyjnej), zaś w pkt III Decyzja 1997 określała m.in. dopuszczalny procentowy udział materiałów nie wytworzonych na terenie SSE oraz usług nie wykonanych na terenie SSE użytych do wytworzenia wyrobów lub wykonania usług na terenie SSE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r. - Sekcja D obejmuje produkty przetwórstwa przemysłowego. Podsekcja DM - sprzęt transportowy, dział 34 - pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWIU: „Dział ten obejmuje:

  1. silniki spalinowe do pojazdów mechanicznych,
  2. pojazdy mechaniczne do przewozu osób,
  3. pojazdy mechaniczne do przewozu towarów oraz specjalnego przeznaczenia,
  4. nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczepy i naczepy,
  5. części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników”.

Zezwolenie zostało uzupełnione decyzją Ministra Gospodarki z 30 czerwca 1998 (Decyzja 1998) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zmianie uległy również pewne szczegółowe warunki prowadzenia działalności. Decyzja 1998 została wydana „w związku ze zmianą prawa regulującego funkcjonowanie strefy oraz poszerzeniem zakresu działalności spółki”.

Zezwolenie zostało po raz ostatni zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2003 r. (Decyzja 2003) na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Ustawa zmieniająca 2003), w ten sposób, że do przedmiotu działalności gospodarczej wcześniej określonej dodano również działalność „w zakresie odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności”. Jednakże przede wszystkim Decyzja 2003 wskazywała, że: „Przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę na podstawie zezwolenia od dnia jego uzyskania do dnia 31 grudnia 2006 r., w tym koszty ujęte w planie przyjętym przez Spółkę stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku z dnia 8 grudnia 2003 r. o zmianę zezwolenia. Koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej zostaną określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 4 pkt 7 ustaw z dnia 20 października 1994 r., o specjalnej strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami). Sp. z o.o. korzysta z pomocy publicznej w innych formach niż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach określonych w szczególności przepisami ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840)”. Ta zmiana zezwolenia wynikała z konieczności dostosowania zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych do wymogów przedstawionych przez Komisję Europejską.

Spółka była i jest przedsiębiorcą innym niż mały i średni (tj. dużym przedsiębiorcą) w rozumieniu art. 5 ustawy zmieniającej 2003. Spółka działa w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 a) ustawy zmieniającej 2003.

Spółka wypełniła wszystkie warunki wskazane w Zezwoleniu zmienianym wskazanymi wyżej decyzjami, od spełnienia których uzależnione było uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż z dopuszczalnej pomocy publicznej w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE skorzystała dotychczas w nieznacznym stopniu.

Spółka rozważa dokonanie inwestycji polegającej na zmodernizowaniu i zmodyfikowaniu linii produkcyjnej (służącej do produkcji samochodów) w taki sposób, aby dostosować ją do planowanej produkcji zupełnie nowego modelu samochodu. Inwestycja ta polegać będzie także na nabyciu środków trwałych przeznaczonych do produkcji nowego modelu samochodu. Bez tej inwestycji produkcja nowego modelu samochodu nie będzie możliwa. Inwestycja będzie dokonana w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym na terenie SSE (Inwestycja). Inwestycja prowadzona będzie w całości na terenie SSE. Produkty wytworzone w wyniku Inwestycji będą produktami, o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej. Rozpoczęcie Inwestycji może nastąpić w 2012 roku lub później. Spółka zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży nowego modelu samochodu wyprodukowanego w wyniku Inwestycji uzyska najprawdopodobniej w 2014 r.

Zważywszy na planowaną Inwestycję Spółka rozważa możliwość wystąpienia z wnioskiem o nowe zezwolenie (Nowe Zezwolenie) na działalność prowadzoną w związku z Inwestycją. Spółka przewiduje, iż Nowe Zezwolenie będzie obowiązywać do końca działalności Strefy (czyli zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami - do 31 grudnia 2020 r.).

Spółka będzie uzyskiwać w przyszłości przychody ze sprzedaży produktów zgodnie z PKWiU wskazanym w Zezwoleniu, wytworzonych zarówno w rezultacie dotychczasowych inwestycji jak i w rezultacie Inwestycji, o której mowa powyżej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE, Spółka może objąć zwolnieniem dochód z całej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (tj. na podstawie Zezwolenia oraz Nowego Zezwolenia), wykorzystując w pierwszej kolejności limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a następnie (po jego wyczerpaniu) limit pomocy dostępny w ramach Nowego Zezwolenia... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)

Zdaniem Spółki, na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Jak wskazano w Uzasadnieniu do pytania 1 i 2, Spółka nie jest zobowiązana prowadzić odrębnej ewidencji dochodu z działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia i Nowego Zezwolenia. Cały dochód ze sprzedaży produktów wymienionych w sekcji PKWiU, jak wskazano w stanie faktycznym, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z pdop, przy czym w granicach dopuszczalnego dla Spółki limitu pomocy publicznej (który wyznacza m.in. wysokość poniesionych przez Spółkę wydatków inwestycyjnych - przy czym limit dopuszczalnej pomocy odrębnie wyznaczany jest na podstawie Zezwolenia oraz Nowego Zezwolenia).

W związku z posiadaniem dwóch zezwoleń, Spółce przysługiwał będzie zatem łączny limit pomocy publicznej w kwocie odpowiadającej limitowi wyznaczonemu na podstawie Zezwolenia oraz limitowi wyznaczonemu na podstawie Nowego Zezwolenia. Tak ustalony łączny limit dopuszczalnej pomocy publicznej będzie „konsumowany” przez łączny dochód (ustalony jak w uzasadnieniu do pytania 1 i 2). Z uwagi na to, że uprawnienia wynikające z Zezwolenia zostały przyznane Spółce jako pierwsze, zdaniem Spółki konsekwentnie należy również uznać, że jako pierwszy „konsumowany” będzie limit wyznaczony na podstawie Zezwolenia, aż do momentu wyczerpania tego limitu. Spółka nie będzie bowiem wykazywała na terenie SSE dochodu, który nie mógłby korzystać ze zwolnienia (jak wskazano w uzasadnieniu do pytania 1 i 2).

W następnej kolejności, „konsumowany” będzie natomiast limit pomocy publicznej wyznaczony na podstawie Nowego Zezwolenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „ustawa o pdop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 ustawy o pdop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka prowadzi działalność na terenie Specjalnej Stefy Ekonomicznej na podstawie Zezwolenia z dnia 27 września 1996 r., zmienionego decyzjami z dnia 29 sierpnia 1997 r., 30 czerwca 1998 r. oraz 30 grudnia 2003 r. Spółka rozważa dokonanie nowej inwestycji i w związku z tym wystąpienie z wnioskiem o nowe zezwolenie.

Ustawa o pdop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka, jako przedsiębiorca strefowy, posiada zezwolenie na działalność w strefie, ale rozważa możliwość wystąpienia z wnioskiem o nowe zezwolenie. W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

Obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią. W związku z tym, Spółka korzystająca z kilku zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu.

W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla dwóch zezwoleń został zsumowany, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie ww. zezwoleń.

Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania zezwoleń).

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 2 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.