IBPBI/2/423-164/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w sytuacji, gdy Spółka uzyska Nowe Zezwolenie obejmujące m.in. działalność produkcyjną taką jak w Zezwoleniu, na podstawie którego uprawniona będzie do zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków w związku z Inwestycją dla potrzeb obliczenia wysokości zwolnienia na podstawie Nowego Zezwolenia, to równocześnie będzie uprawniona do zaliczania dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji określonych w Zezwoleniu i w Nowym Zezwoleniu do dochodu z działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop do końca okresu obowiązywania Nowego Zezwolenia? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji stanowić będzie przychód podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do końca okresu obowiązywania nowego zezwolenia (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji stanowić będzie przychód podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do końca okresu obowiązywania nowego zezwolenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Podstawowa działalność Spółki polega na produkcji oraz montażu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, a także części do tych samochodów i pojazdów jak również zestawów części służących do montażu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.

Spółka prowadzi przedmiotową działalność na podstawie zezwolenia z 27 września 1996 r. (Zezwolenie) „na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w dziale 34 podsekcji DM sekcji D Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego” wydanego przez Ministra Przemysłu i Handlu. Zezwolenie zostało udzielone do 25 lipca 2016 roku i w pkt III określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie określonej zdolności produkcyjnej). W związku z Zezwoleniem Spółka przeprowadziła inwestycję polegającą m.in. na budowie linii produkcyjnej samochodów osobowych i podjęła działalność w zakresie określonym w Zezwoleniu.

Zezwolenie zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki z 29 sierpnia 1997 r. (Decyzja 1997) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zezwolenie 1997 w pkt II określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie zdolności produkcyjnej), zaś w pkt III Decyzja 1997 określała m.in. dopuszczalny procentowy udział materiałów nie wytworzonych na terenie SSE oraz usług nie wykonanych na terenie SSE użytych do wytworzenia wyrobów lub wykonania usług na terenie SSE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r. - Sekcja D obejmuje produkty przetwórstwa przemysłowego. Podsekcja DM - sprzęt transportowy, dział 34 - pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWIU: „Dział ten obejmuje:

 1. silniki spalinowe do pojazdów mechanicznych,
 2. pojazdy mechaniczne do przewozu osób,
 3. pojazdy mechaniczne do przewozu towarów oraz specjalnego przeznaczenia,
 4. nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczepy i naczepy,
 5. części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników”.

Zezwolenie zostało uzupełnione decyzją Ministra Gospodarki z 30 czerwca 1998 (Decyzja 1998) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zmianie uległy również pewne szczegółowe warunki prowadzenia działalności. Decyzja 1998 została wydana „w związku ze zmianą prawa regulującego funkcjonowanie strefy oraz poszerzeniem zakresu działalności spółki”.

Zezwolenie zostało po raz ostatni zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2003 r. (Decyzja 2003) na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Ustawa zmieniająca 2003), w ten sposób, że do przedmiotu działalności gospodarczej wcześniej określonej dodano również działalność „w zakresie odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności”. Jednakże przede wszystkim Decyzja 2003 wskazywała, że: „Przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę na podstawie zezwolenia od dnia jego uzyskania do dnia 31 grudnia 2006 r., w tym koszty ujęte w planie przyjętym przez Spółkę stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku z dnia 8 grudnia 2003 r. o zmianę zezwolenia. Koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej zostaną określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 4 pkt 7 ustaw z dnia 20 października 1994 r., o specjalnej strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami). Sp. z o.o. korzysta z pomocy publicznej w innych formach niż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach określonych w szczególności przepisami ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840)”. Ta zmiana zezwolenia wynikała z konieczności dostosowania zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych do wymogów przedstawionych przez Komisję Europejską.

Spółka była i jest przedsiębiorcą innym niż mały i średni (tj. dużym przedsiębiorcą) w rozumieniu art. 5 ustawy zmieniającej 2003. Spółka działa w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 a) ustawy zmieniającej 2003.

Spółka wypełniła wszystkie warunki wskazane w Zezwoleniu zmienianym wskazanymi wyżej decyzjami, od spełnienia których uzależnione było uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż z dopuszczalnej pomocy publicznej w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE skorzystała dotychczas w nieznacznym stopniu.

Spółka rozważa dokonanie inwestycji polegającej na zmodernizowaniu i zmodyfikowaniu linii produkcyjnej (służącej do produkcji samochodów) w taki sposób, aby dostosować ją do planowanej produkcji zupełnie nowego modelu samochodu. Inwestycja ta polegać będzie także na nabyciu środków trwałych przeznaczonych do produkcji nowego modelu samochodu. Bez tej inwestycji produkcja nowego modelu samochodu nie będzie możliwa. Inwestycja będzie dokonana w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym na terenie SSE (Inwestycja). Inwestycja prowadzona będzie w całości na terenie SSE. Produkty wytworzone w wyniku Inwestycji będą produktami, o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej. Rozpoczęcie Inwestycji może nastąpić w 2012 roku lub później. Spółka zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży nowego modelu samochodu wyprodukowanego w wyniku Inwestycji uzyska najprawdopodobniej w 2014 r.

Zważywszy na planowaną Inwestycję Spółka rozważa możliwość wystąpienia z wnioskiem o nowe zezwolenie (Nowe Zezwolenie) na działalność prowadzoną w związku z Inwestycją. Spółka przewiduje, iż Nowe Zezwolenie będzie obowiązywać do końca działalności Strefy (czyli zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami - do 31 grudnia 2020 r.).

Spółka będzie uzyskiwać w przyszłości przychody ze sprzedaży produktów zgodnie z PKWiU wskazanym w Zezwoleniu, wytworzonych zarówno w rezultacie dotychczasowych inwestycji jak i w rezultacie Inwestycji, o której mowa powyżej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy Spółka uzyska Nowe Zezwolenie obejmujące m.in. działalność produkcyjną taką jak w Zezwoleniu, na podstawie którego uprawniona będzie do zaliczenia ponoszonych przez Spółkę wydatków w związku z Inwestycją dla potrzeb obliczenia wysokości zwolnienia na podstawie Nowego Zezwolenia, to równocześnie będzie uprawniona do zaliczania dochodu ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji określonych w Zezwoleniu i w Nowym Zezwoleniu do dochodu z działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop do końca okresu obowiązywania Nowego Zezwolenia... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Spółki, na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Podobnie, jak w uzasadnieniu do pytania 1, zakres zwolnienia z pdop określają art. 17 ust. 1 pkt 34 oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o pdop). Na podstawie tych przepisów, dochód (tj. przychód pomniejszony o koszy uzyskania przychodu) może korzystać ze zwolnienia z pdop pod warunkiem, że łącznie spełnione są 2 warunki:

 • dochód jest uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz
 • przedmiotowa działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o sse.

Ustawa o pdop nie określa żadnych innych warunków do zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spełnienie powyższych warunków skutkuje więc automatycznie uznaniem dochodów podatnika za zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Brak jest również takich ograniczeń w nowym rozporządzeniu, na podstawie którego wydawane są nowe zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych. Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 ze zm. - § 5 ust. 5) zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 3, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. § 3 rozporządzenia wskazuje, że zwolnienie z pdop stanowi pomoc publiczną i przysługiwać może z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej dla danego obszaru i kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, określonych w § 6 lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy (...).

Pomoc przeznaczona na nowe inwestycje może być udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych miejsc pracy (§ 6 ust. 7 rozporządzenia – winno być § 3 ust. 7). Rozporządzenie określa również dopuszczalny limit pomocy publicznej, który wyznaczany jest m.in. przez wysokość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (§ 4 rozporządzenia).

§ 6 rozporządzenia określa, które wydatki mogą być uznane za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą. Zatem wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Inwestycją wpłyną na dostępny Spółce limit pomocy publicznej (tj. wysokość zwolnienia z pdop) pod warunkiem, że spełniać będą warunki wskazane w § 6 rozporządzenia.

Brak jest natomiast przepisów, które ograniczałyby wysokość zwolnienia z pdop tylko do dochodów uzyskiwanych w wyniku wydatków ponoszonych na podstawie danego zezwolenia. Podobnie jak w uzasadnieniu do pytania 1 uznać należy zatem, że zwolniony z pdop będzie dochód z działalności, która jest prowadzona na terenie strefy, na podstawie zezwolenia, w którym to zezwoleniu określa się w szczególności przedmiot działalności gospodarczej. Zatem w sytuacji gdy przedmiot działalności gospodarczej wskazany w Nowym Zezwoleniu obejmował będzie działalność gospodarczą wskazaną w Zezwoleniu, dochód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży produktów, zaklasyfikowanych w PKWiU tak jak w wyżej przedstawionym stanie faktycznym - będzie mógł korzystać ze zwolnienia z pdop do wysokości limitu pomocy wyznaczonego ramami Nowego Zezwolenia (niezależnie od tego, czy dochód ten powstał w wyniku wykorzystania maszyn i urządzeń zakupionych w ramach Inwestycji, czy też w wyniku poniesienia przez Spółkę innych wydatków, nieobjętych Nowym Zwolnieniem, w szczególności w związku z wykorzystaniem w działalności produkcyjnej maszyn i urządzeń zakupionych w ramach Inwestycji Spółki dokonanej na podstawie dotychczasowego Zezwolenia).

Brak jest przepisu, który nakazywałby Spółce prowadzenie odrębnej ewidencji dochodu uzyskiwanego na podstawie każdego zezwolenia. W szczególności § 5 ust. 5 rozporządzenia wskazuje, że w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. Przepis ten odnosi się jednak jedynie do sytuacji prowadzenia działalności na terenie strefy i poza nią. Brak jest analogicznego przepisu nakazującego takie wyodrębnianie dochodu uzyskiwanego na podstawie każdego zezwolenia.

Stanowisko takie jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Np.

 • w interpretacji z 2 sierpnia 2011 r. (IBPBI/2/423-506/11/AP) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał: „obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią. W związku z tym, Spółka korzystająca z kilku zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą kilku limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani przepisy ustawy o pdop, nie wymagają wyodrębniania wyniku podatkowego z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystania dostępnego limitu”;
 • w interpretacji z 29 kwietnia 2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-46/11-3/MM) wskazał: „w konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla trzech ww. zezwoleń został zsumowany, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie trzech zezwoleń”;
 • w interpretacji z 23 listopada 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB3/423-209/11-3/KJ);
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 listopada 2011 r. (IBPBI/2/423-1036/11/AK).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do powoływanych we wniosku interpretacji organów podatkowych należy wskazać, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.