IBPBI/2/423-163/12/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji (będących produktami o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej) stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop na podstawie dotychczasowego Zezwolenia, w sytuacji gdy wydatki poniesione w związku z Inwestycją Spółka w całości uwzględni dla potrzeb określenia dostępnego limitu zwolnienia z pdop na podstawie Nowego Zezwolenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 16 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji stanowić będzie przychód podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji stanowić będzie przychód podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Podstawowa działalność Spółki polega na produkcji oraz montażu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, a także części do tych samochodów i pojazdów jak również zestawów części służących do montażu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych.

Spółka prowadzi przedmiotową działalność na podstawie zezwolenia z 27 września 1996 r. (Zezwolenie) „na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w dziale 34 podsekcji DM sekcji D Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego” wydanego przez Ministra Przemysłu i Handlu. Zezwolenie zostało udzielone do 25 lipca 2016 roku i w pkt III określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie określonej zdolności produkcyjnej). W związku z Zezwoleniem Spółka przeprowadziła inwestycję polegającą m.in. na budowie linii produkcyjnej samochodów osobowych i podjęła działalność w zakresie określonym w Zezwoleniu.

Zezwolenie zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki z 29 sierpnia 1997 r. (Decyzja 1997) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zezwolenie 1997 w pkt II określało szczegółowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (tj. m.in. wysokość wydatków inwestycyjnych, osiągnięcie zdolności produkcyjnej), zaś w pkt III Decyzja 1997 określała m.in. dopuszczalny procentowy udział materiałów nie wytworzonych na terenie SSE oraz usług nie wykonanych na terenie SSE użytych do wytworzenia wyrobów lub wykonania usług na terenie SSE.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w brzmieniu obowiązującym w 1996 r. - Sekcja D obejmuje produkty przetwórstwa przemysłowego. Podsekcja DM - sprzęt transportowy, dział 34 - pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy. Zgodnie z wyjaśnieniami do PKWIU: „Dział ten obejmuje:

 1. silniki spalinowe do pojazdów mechanicznych,
 2. pojazdy mechaniczne do przewozu osób,
 3. pojazdy mechaniczne do przewozu towarów oraz specjalnego przeznaczenia,
 4. nadwozia do pojazdów mechanicznych, przyczepy i naczepy,
 5. części i akcesoria do pojazdów mechanicznych i ich silników”.

Zezwolenie zostało uzupełnione decyzją Ministra Gospodarki z 30 czerwca 1998 (Decyzja 1998) w ten sposób, że jako przedmiot działalności gospodarczej wskazano „prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w tym nabywanie, składowanie, przechowywanie i sprzedaż części zamiennych, a także przygotowywanie i sprzedaż zestawów, w zakresie wyrobów określonych w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego”. Zmianie uległy również pewne szczegółowe warunki prowadzenia działalności. Decyzja 1998 została wydana „w związku ze zmianą prawa regulującego funkcjonowanie strefy oraz poszerzeniem zakresu działalności spółki”.

Zezwolenie zostało po raz ostatni zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2003 r. (Decyzja 2003) na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Ustawa zmieniająca 2003), w ten sposób, że do przedmiotu działalności gospodarczej wcześniej określonej dodano również działalność „w zakresie odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności”. Jednakże przede wszystkim Decyzja 2003 wskazywała, że: „Przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę na podstawie zezwolenia od dnia jego uzyskania do dnia 31 grudnia 2006 r., w tym koszty ujęte w planie przyjętym przez Spółkę stanowiącym załącznik nr 1 do wniosku z dnia 8 grudnia 2003 r. o zmianę zezwolenia. Koszty inwestycji uwzględniane przy obliczaniu wielkości pomocy publicznej zostaną określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 4 ust. 4 pkt 7 ustaw z dnia 20 października 1994 r., o specjalnej strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późniejszymi zmianami). Sp. z o.o. korzysta z pomocy publicznej w innych formach niż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach określonych w szczególności przepisami ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840)”. Ta zmiana zezwolenia wynikała z konieczności dostosowania zezwoleń wydanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych do wymogów przedstawionych przez Komisję Europejską.

Spółka była i jest przedsiębiorcą innym niż mały i średni (tj. dużym przedsiębiorcą) w rozumieniu art. 5 ustawy zmieniającej 2003. Spółka działa w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 a) ustawy zmieniającej 2003.

Spółka wypełniła wszystkie warunki wskazane w Zezwoleniu zmienianym wskazanymi wyżej decyzjami, od spełnienia których uzależnione było uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego.

Jednocześnie Spółka podkreśla, iż z dopuszczalnej pomocy publicznej w związku z działalnością prowadzoną na terenie SSE skorzystała dotychczas w nieznacznym stopniu.

Spółka rozważa dokonanie inwestycji polegającej na zmodernizowaniu i zmodyfikowaniu linii produkcyjnej (służącej do produkcji samochodów) w taki sposób, aby dostosować ją do planowanej produkcji zupełnie nowego modelu samochodu. Inwestycja ta polegać będzie także na nabyciu środków trwałych przeznaczonych do produkcji nowego modelu samochodu. Bez tej inwestycji produkcja nowego modelu samochodu nie będzie możliwa. Inwestycja będzie dokonana w dotychczasowym zakładzie produkcyjnym na terenie SSE (Inwestycja). Inwestycja prowadzona będzie w całości na terenie SSE. Produkty wytworzone w wyniku Inwestycji będą produktami, o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej. Rozpoczęcie Inwestycji może nastąpić w 2012 roku lub później. Spółka zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży nowego modelu samochodu wyprodukowanego w wyniku Inwestycji uzyska najprawdopodobniej w 2014 r.

Zważywszy na planowaną Inwestycję Spółka rozważa możliwość wystąpienia z wnioskiem o nowe zezwolenie (Nowe Zezwolenie) na działalność prowadzoną w związku z Inwestycją. Spółka przewiduje, iż Nowe Zezwolenie będzie obowiązywać do końca działalności Strefy (czyli zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami - do 31 grudnia 2020 r.).

Spółka będzie uzyskiwać w przyszłości przychody ze sprzedaży produktów zgodnie z PKWiU wskazanym w Zezwoleniu, wytworzonych zarówno w rezultacie dotychczasowych inwestycji, jak i w rezultacie Inwestycji, o której mowa powyżej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę ze sprzedaży produktów wytworzonych w wyniku Inwestycji (będących produktami o których mowa w sekcji D, podsekcji DM, dział 34 Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego, o której mowa w Zezwoleniu, zmienianym decyzjami jak wyżej) stanowić będzie przychód z działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop na podstawie dotychczasowego Zezwolenia, w sytuacji gdy wydatki poniesione w związku z Inwestycją Spółka w całości uwzględni dla potrzeb określenia dostępnego limitu zwolnienia z pdop na podstawie Nowego Zezwolenia... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Spółki, na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa o pdop), wolne od pdop są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 188, poz. 1840; dalej: ustawa o sse), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 17 ust. 4 ustawy o pdop precyzuje, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Ustawa o pdop wskazuje zatem, że dochód (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) może korzystać ze zwolnienia z pdop pod warunkiem, że łącznie spełnione są 2 warunki:

 • dochód jest uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz
 • przedmiotowa działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o sse.

Ustawa o pdop nie określa żadnych innych warunków do zastosowania zwolnienia od podatku w przypadku dochodów uzyskiwanych w związku z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Spełnienie powyższych warunków skutkuje więc automatycznie uznaniem dochodów podatnika za zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o pdop nie precyzuje jak należy rozumieć „dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy” i odsyła w tej mierze do ustawy o sse.

Ponieważ Spółka klasyfikowana była i jest jako tzw. duży przedsiębiorca, zastosowanie mają do niej zasady wskazane w art. 5 ust. 2 pkt 1) ustawy zmieniającej 2003, co oznacza, że dochody Spółki „z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r. są zwolnione z podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy, o której mowa w art. 1 (od Spółki - tj. ustawy o sse w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), z tym, że

 1. maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej wynosi:
 1. 30% kosztów inwestycji poniesionych do dnia 31 grudnia 2006 r. - dla przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze motoryzacyjnym".

Art. 16 ust. 1 ustawy o sse w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r. wskazuje, że podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej zezwoleniem.

Zgodnie z art. 16 ust. 2 to właśnie zezwolenie określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności dokonania inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Literalna wykładnia ww. przepisów wskazuje zatem, że zwolniony z pdop będzie dochód z działalności, która jest prowadzona na terenie strefy, na podstawie zezwolenia, w którym to zezwoleniu określa się w szczególności przedmiot działalności gospodarczej.

Tak skonstruowane przepisy oznaczają, iż jedynymi warunkami zastosowania zwolnienia od podatku są więc:

 • działalność prowadzona na terenie strefy ekonomicznej
 • na podstawie i w ramach określonych Zezwoleniem.

Nie ma zatem znaczenia czy dochód uzyskany został w wyniku poniesienia wydatków, które służyły do ustalenia wysokości limitu zwolnienia z pdop przysługującego na podstawie Zezwolenia, czy też w wyniku wydatków poniesionych w związku z Inwestycją (które posłużą do wyliczenia dostępnego limitu zwolnienia z pdop na podstawie Nowego Zezwolenia). Żaden przepis nie różnicuje dochodów uzyskiwanych na terenie SSE z uwagi na fakt czy zostały one uzyskane z tytułu używania maszyn nabytych w ramach wydatków inwestycyjnych określonych w zezwoleniu, czy też zostały nabyte poza wydatkami określonymi w zezwoleniu.

Brak jest również przepisu, który nakazywałby Spółce prowadzenie odrębnych ewidencji w celu ustalenia dochodu na działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie Zezwolenia, oraz odrębnie - na podstawie Nowego Zezwolenia (obowiązek taki istnieje bowiem jedynie wówczas gdy podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie strefy i poza nią). Spółka ustalać będzie zatem jeden wynik podatkowy (jeden dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolenia oraz Nowego Zezwolenia) i tak ustalony dochód korzystał będzie ze zwolnienia z pdop (pod warunkiem, że nie przekroczony zostanie dopuszczalny dla Spółki limit pomocy publicznej).

Nie istnieje również warunek ograniczający zastosowanie zwolnienia od podatku do dochodów wynikających z działalności określonej we wniosku Spółki o wydanie Zezwolenia. Jeżeli więc dochody pochodzą z działalności gospodarczej (prowadzonej na terenie strefy) prowadzonej na podstawie i w zakresie objętym Zezwoleniem wówczas dochody takie będą objęte zwolnieniem od podatku także w przypadku, gdy wytwarzanie danego modelu samochodu nie zostało explicite ujęte we wniosku o wydanie Zezwolenia.

Zezwolenie, z uwzględnieniem kolejnych zmian, jako przedmiot działalności gospodarczej Spółki wskazuje działalność „produkcyjną, handlową i usługową” w zakresie określonym w przywołanych częściach PKWIU (tj. w zakresie produktów przetwórstwa przemysłowego -sprzętu transportowego - pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep). Warunki te spełniają zarówno produkty Spółki wyprodukowane w związku z dotychczasową działalnością jak i te, które będą wytwarzane w związku z Inwestycją. Spółka już od początku swojej działalności w SSE zamierzała wdrażać najbardziej zaawansowane i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku oraz szybki postęp technologiczny, kolejne działania Spółki podejmowane są w celu utrzymania swojej pozycji na bardzo konkurencyjnym rynku. W związku z tym, Spółka zamierza zrealizować przedmiotową Inwestycję, której efektem będzie możliwość produkowania produktów - odpowiadających klasyfikacji PKWiU wskazanej w Zezwoleniu (zmienianym kolejnymi decyzjami). Realizacja owej Inwestycji nie wpłynie jednak na zmianę przedmiotu działalności Spółki określonej w Zezwoleniu (z późniejszymi zmianami) - przedmiotem tym nadal będzie bowiem działalność produkcyjna, handlowa i usługowa, w zakresie sprzętu transportowego, wskazanego w nadmienionej w stanie faktycznym części PKWiU.

Spółka zaznacza również, że art. 5 ust. 2 pkt 1 a) ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1840) wskazuje, że maksymalna „pula pomocy publicznej (tj. maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna) jest obliczana jako 30% wydatków inwestycyjnych poniesionych do 31 grudnia 2006 r. Ograniczenie to zostało w przypadku Spółki uwzględnione w Decyzji 2003 („Przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się koszty inwestycji poniesione przed przedsiębiorcę na podstawie zezwolenia od dnia jego uzyskania do dnia 31 grudnia 2006 r.”). Spółka obliczyła dostępną jej pomoc publiczną w taki właśnie sposób (tj. bez uwzględniania wydatków ponoszonych w ramach Inwestycji).

Podsumowując, Spółka uważa, że cały dochód osiągany przez Spółkę z działalności gospodarczej określonej w Zezwoleniu (ze zmianami), prowadzonej na terenie SSE a zatem także dochód uzyskany w wyniku przedmiotowej Inwestycji korzysta ze zwolnienia z pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop, na podstawie Zezwolenia również wówczas, gdy Spółka posiadać będzie Nowe Zezwolenie, a wydatki poniesione przez Spółkę w związku z Inwestycją wyznaczą limit dostępnego Spółce zwolnienia z pdop na podstawie Nowego Zezwolenia.

Stanowisko przedstawione przez Spółkę jest również akceptowane przez organy podatkowe w dotychczas wydawanych oficjalnych interpretacjach prawa podatkowego. Np.:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 listopada 2011 r. (IBPBI/2/423-996/11/SD) zaakceptował stanowisko podatnika, że „nie ma znaczenia czy dochód uzyskany jest z maszyn zakupionych w ramach limitów inwestycyjnych ustalonych w zezwoleniu, czy też dochód ten uzyskany jest z tytułu produkcji na maszynach nabytych po wypełnieniu warunków zezwolenia, czyli maszyn nabytych nie na podstawie zezwolenia”;
 • podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 2 sierpnia 2011 r. (IBPBI/2/423-506/11/AP);
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 listopada 2010 r. (IBPB1/2/423-1075/10/AP) potwierdził stanowisko podatnika, że „brak jest regulacji, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do przychodów wygenerowanych w oparciu o inwestycję, która jest podstawą do skalkulowania dostępnej puli pomocy. Jedynym warunkiem jest ograniczenie zwolnienia do przychodów z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia (...); ustawodawca nie nałożył na podatników obowiązku wydzielania odrębnie dochodu dla każdego projektu inwestycyjnego, ale uznał za wystarczające jedynie prowadzenie ewidencji umożliwiającej określenie dochodu zwolnionego i opodatkowanego”. W stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że realizował będzie nową inwestycję, której efektem będzie wprowadzenie nowej rodziny produktów. Organ wskazał, że: „istotnym jest także to, aby wielkość dochodu zwolnionego nie przekroczyła dopuszczalnego limitu pomocy ustalonego dla przedsiębiorcy. Bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop pozostaje natomiast okoliczność przy pomocy jakich Inwestycji dochód ten został osiągnięty. (...) Jeżeli zatem dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego”;
 • podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 grudnia 2010 r. (ILPB3/423-737/10-4/MM) potwierdził stanowisko podatnika, że rozszerzenie działalności gospodarczej o produkcję tub laminowanych mieści się w zezwoleniu uzyskanym przez wnioskodawcę; w szczególności Dyrektor potwierdził, że to zezwolenie wyznacza zakres działalności gospodarczej, która korzysta ze zwolnienia z pdop na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o pdop a „żaden przepis ustawy nie precyzuje, w jaki sposób przedmiot ten powinien zostać określony, ani nie wskazuje, że zapisy zezwolenia powinny być odczytywane przez pryzmat oferty złożonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia”, w tym również przez „opis planowanej działalności przedstawiony przez przedsiębiorcę na etapie ubiegania się o zezwolenie”. Organ potwierdził, że „decydujące znaczenie w tym zakresie (tj. dla zwolnienia z pdop) ma treść samego zezwolenia”;
 • podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 11 października 2010 r. (IBPBI/2/423-925/10/AK) wskazał, że: „warunkami skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie stosownego zezwolenia oraz poniesienie określonych wydatków Inwestycyjnych i osiągnięcie poziomu zatrudnienia. Brak jest natomiast wymogu, aby zwolnienie podatkowe odnosić wyłącznie do przychodów wygenerowanych w oparciu o nową inwestycję (...), z tym jednak zastrzeżeniem, iż zwolnienie jest ograniczone do dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy. (...) dochód Spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w zakresie określonym w zezwoleniu będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, niezależnie od tego czy zostanie on wygenerowany za pomocą obecnie funkcjonującej instalacji W-2, czy w oparciu o nową instalację NW-1”;
 • podobne stanowisko zaprezentował również np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 września 2009 r. (IPPB3/423-480/10-4/MS).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, iż w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Odnosząc się do powoływanych we wniosku interpretacji organów podatkowych należy wskazać, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j.t. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.