DD5.8221.19.2016.DZQ | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Czy prowadzenie dzia3alnooci na terenie SSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 Ustawy o CIT w oparciu o trzy (lub w przysz3ooci wiecej) zezwolenia na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie SSE rodzi obowi1zek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powo3anej wczeoniej ustawy odrebnie dla ka?dego z tych zezwolen?

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Rozwoju i Finansów zmienia z urzedu, jako nieprawid3ow1, interpretacje indywidualn1 wydan1 przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 16 maja 2012 r. znak: IBPBI/2/423-169/12/AP w ten sposób, i? uznaje stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 17 lutego 2012 r. o wydanie interpretacji indywidulanej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w przedmiocie mo?liwooci prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlegaj1cej zwolnieniu, wspólnej dla kilku zezwolen - za nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

Z akt sprawy wynika, i? w dniu 17 lutego 2012 r. Sp. zo.o. (dalej: Spó3ka lub Wnioskodawca) z3o?y3a do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych (zdarzenie przysz3e) w przedmiocie mo?liwooci prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej podlegaj1cej zwolnieniu, wspólnej dla kilku zezwolen.

Z ww. wniosku wynika, ?e przedmiotem dzia3alnooci Spó3ki prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „SSE”) jest g3ównie produkcja ceramicznych wk3adów do silników wysokopre?nych s3u?1cych do filtracji gazów spalinowych, wykorzystywanych w pojazdach silnikowych. Ponadto, w roku 2012 Spó3ka rozpocznie produkcje czujników odpowiedzialnych za pomiar ste?enia tlenków azotu.

Spó3ka posiada nastepuj1ce zezwolenia [dalej: „Zezwolenia”):

a. Zezwolenie nr 138

Zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Wyrobów i Us3ug G3ównego Urzedu Statystycznego zakres Zezwolenia nr 138 obejmuje:

 • 26.24.12 - wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych i innych technicznych pozosta3e,
 • 26.25.12 - wyroby ceramiczne pozosta3e, poza budowlanymi, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • 26.26.14 - produkty ogniotrwa3e niepalne, ogniotrwa3e wyroby ceramiczne pozosta3e,
 • 34.30.20 - czeoci i akcesoria do pojazdów mechanicznych pozosta3e, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
 • 73.10.12 - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i biologicznych,
 • 73.10.13 -prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych i technologii.

b. Zezwolenie nr 324

Zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Wyrobów i Us3ug G3ównego Urzedu Statystycznego zakres Zezwolenia nr 324 obejmuje:

 • 29.32 - pozosta3e czeoci i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wy31czeniem motocykli,
 • 23.44.1 - pozosta3e wyroby ceramiczne do celów technicznych,
 • 23.49.1 - pozosta3e wyroby ceramiczne,
 • 23.20.14 - wyroby ogniotrwa3e niewypalane i pozosta3e ogniotrwa3e wyroby ceramiczne,
 • 26.51.82.0 - czeoci i akcesoria do wyrobów objetych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy,
 • 49.41 - transport drogowy towarów,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 72.19 - us3ugi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozosta3ych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 71.20 - us3ugi w zakresie badan i analiz technicznych,
 • oraz w zakresie sprzeda?y odpadów powsta3ych w zwi1zku z prowadzeniem wy?ej wymienionej dzia3alnooci sklasyfikowanych w pozycjach:
  • 38.11.5 - odpady inne ni? niebezpieczne nadaj1ce sie o recyclingu,
  • 38.12.24 - niebezpieczne odpady chemiczne,
  • 38.12.25 - oleje odpadowe,
  • 38.12.27 - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zu?yte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
  • 38.21.3 - odpady rozpuszczalników organicznych,
  • 38.3 - us3ugi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne.

c. Zezwolenie nr 326

Zgodnie z Polsk1 Klasyfikacj1 Wyrobów i Us3ug G3ównego Urzedu Statystycznego zakres Zezwolenia nr 326 obejmuje:

 • 29.32 - pozosta3e czeoci i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wy31czeniem motocykli,
 • 23.44.1 - pozosta3e wyroby ceramiczne do celów technicznych,
 • 23.49.1 - pozosta3e wyroby ceramiczne,
 • 23.20.14 - wyroby ogniotrwa3e niewypalane i pozosta3e ogniotrwa3e wyroby ceramiczne,
 • 26.51.82.0 - czeoci i akcesoria do wyrobów objetych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy,
 • 49.41-transport drogowy towarów,
 • 52.10 - magazynowanie i przechowywanie towarów,
 • 72.19 - us3ugi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozosta3ych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 71.20 - us3ugi w zakresie badan i analiz technicznych,
 • oraz w zakresie sprzeda?y odpadów powsta3ych w zwi1zku z prowadzeniem wy?ej wymienionej dzia3alnooci sklasyfikowanych w pozycjach:
  • 38.11.5 - odpady inne ni? niebezpieczne nadaj1ce sie do recyclingu,
  • 38.12.24 - niebezpieczne odpady chemiczne,
  • 38.12.25 - oleje odpadowe,
  • 38.12.27 - odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych, zu?yte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
  • 38.21.3 - odpady rozpuszczalników organicznych,
  • 38.3 - us3ugi w zakresie odzysku surowców, surowce wtórne.

Ponadto, Spó3ka posiada Zezwolenie nr 258 z dnia 13 maja 2008 r., które nie jest przez ni1 wykorzystywane.

Oprócz dzia3alnooci objetej Zezwoleniami, Spó3ka identyfikuje i wydziela równie? zdarzenia gospodarcze nieobjete Zezwoleniami i w konsekwencji podlegaj1ce opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych na zasadach ogólnych.

W zwi1zku z powy?szym zadano m.in. nastepuj1ce pytanie:

Czy prowadzenie dzia3alnooci na terenie KSSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z póYn. zm. dalej zwana ustawa CIT) w oparciu o trzy (lub w przysz3ooci wiecej) zezwolenia na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie KSSE rodzi obowi1zek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powo3anej wczeoniej ustawy odrebnie dla ka?dego z tych zezwolen?

Zdaniem Spó3ki, niezale?nie od liczby posiadanych zezwolen strefowych, Spó3ka w celu ustalenia przychodu (dochodu) na dzia3alnooci zwolnionej jest zobowi1zana dó prowadzenia jednej ewidencji spe3niaj1cej wymogi art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm., dalej: "ustawa o SSE"), dochody uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach otrzymanego zezwolenia s1 zwolnione z podatku dochodowego na zasadach okreolonych w ustawie o CIT. Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wolne od podatku s1 dochody uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w ustawie o SSE, przy czym wielkooa pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo?e przekroczya wielkooci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj1cych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokooci, zgodnie z odrebnymi przepisami. Jednoczeonie, zgodnie z ust. 4 powy?szej regulacji zwolnienie przys3uguje podatnikowi wy31cznie z tytu3u dochodów uzyskanych z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie okreolonego rodzaju dzia3alnooci na terenie strefy oraz uzyskanie dochodu z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (dzia3alnooci objetej zezwoleniem).

Na gruncie § 5 ust. 5 Rozporz1dzenia "w przypadku prowadzenia przez przedsiebiorce dzia3alnooci gospodarczej równie? poza obszarem strefy, dzia3alnooa prowadzona na terenie strefy musi bya wydzielona organizacyjnie, a wielkooa zwolnienia okreola sie w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadz1cej dzia3alnooa wy31cznie na terenie strefy". W ocenie Spó3ki, powo3ane przepisy nakazuj1 wydzielenie organizacyjne i prowadzenie ewidencji rachunkowych maj1cych na celu prawid3owe ustalenie dochodu opodatkowanego oraz dochodu zwolnionego, w przypadku prowadzenia dzia3alnooci na terenie SSE i poza terenem SSE. Natomiast, w celu ustalania dochodu zwolnionego osi1gnietego na podstawie dwóch lub wiecej zezwolen nie ma obowi1zku wydzielenia organizacyjnego dzia3alnooci strefowych, a tym samym wyodrebniania przychodów i kosztów przypadaj1cych na ka?de z tych zezwolen odrebnie. Oznacza to, ?e prowadz1c dzia3alnooa na terenie SSE na podstawie dwóch lub wiecej zezwolen podatnik zobowi1zany jest prowadzia jedn1 wspóln1, wyodrebnion1 ewidencje rachunkow1, na podstawie której bedzie mo?liwe ustalenie dochodu zwolnionego uzyskanego z tej (zwolnionej z C1T) dzia3alnooci.

W owietle powy?szego, Spó3ka zobowi1zana bedzie jedynie do odrebnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osi1ganego poza zakresem zezwolen) oraz dochodu zwolnionego (osi1ganego w ramach posiadanych przez Spó3ke zezwolen). Nie bedzie natomiast konieczne wyodrebnianie dochodu osi1ganego w ramach poszczególnych zezwolen (jako ?e dochód ten korzysta w ca3ooci ze zwolnienia). Podsumowuj1c, niezale?nie od liczby posiadanych zezwolen strefowych, Spó3ka w celu ustalenia przychodu (dochodu) na dzia3alnooci zwolnionej jest zobowi1zana do prowadzenia jednej ewidencji spe3niaj1cej wymogi art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT.

Stanowisko Spó3ki potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 listopada 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1036/ll/AK), który uzna3 za prawid3owe stanowisko Spó3ki mówi1ce, ?e "na potrzeby dzia3alnooci objetej Zezwoleniami Spó3ka jest zobowi1zana do prowadzenia odrebnej ewidencji rachunkowej dochodów, które podlegaj1 opodatkowaniu PDOP (osi1gane poza obszarem Strefy lub na obszarze Strefy, ale z dzia3alnooci niewymienionej w Zezwoleniach) oraz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie Zezwolen", a tak?e w interpretacji z 21 lutego 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-1632/10/SD), w której Dyrektor Katowickiej Izby Skarbowej stwierdzi3, ?e "w przypadku prowadzenia dzia3alnooci na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie dwóch zezwolen, Spó3ka bedzie zobowi1zana do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytu3u dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie objetym posiadanymi zezwoleniami" oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 2 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-946/10-2/MM), który uzna3 za prawid3owe stanowisko spó3ki mówi1ce, ?e "brak jest podstawy prawnej, która nak3ada3aby na podatnika obowi1zek prowadzenia odrebnej ewidencji celem ustalenia dochodu zwolnionego spod opodatkowania, przypadaj1cego na ka?de z zezwolen na prowadzenie dzia3alnooci na terenie strefy".

W interpretacji z dnia 16 maja 2012 r nr IBPBI/2/423-169/12/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uzna3 stanowisko Spó3ki za prawid3owe, wskazuj1c, i? co prawda cytowane wy?ej § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 5 ww. rozporz1dzen w sprawie pomocy publicznej nie znajduj1 wprost zastosowania w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku, dotycz1 bowiem sytuacji, w której przedsiebiorca prowadzi dzia3alnooa gospodarcz1 równie? poza terenem strefy, jednak?e przepis ten potwierdza zasadnooa stanowiska, i? przedsiebiorca zobowi1zany jest do takiego prowadzenia ksi1g, aby mo?liwe by3o ustalenie dochodu podlegaj1cego opodatkowaniu. Nie ma natomiast obowi1zku prowadzenia ewidencji odrebnie dla ka?dego zezwolenia. W konsekwencji, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przypadku prowadzenia dzia3alnooci na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwolen, Spó3ka bedzie zobowi1zana

do prowadzenia jednej ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu (straty) z tytu3u dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie objetym posiadanymi zezwoleniami.

Po zapoznaniu sie z aktami sprawy, Minister Rozwoju i Finansów zwa?y3, co nastepuje.

Zgodnie z art. I4e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Rozwoju i Finansów mo?e, z urzedu, zmienia wydan1 interpretacje ogóln1 lub indywidualn1, je?eli stwierdzi jej nieprawid3owooa, uwzgledniaj1c w szczególnooci orzecznictwo s1dów, Trybuna3u Konstytucyjnego lub Trybuna3u Sprawiedliwooci Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczen czasowych, co oznacza, ?e jeoli stwierdzona zostanie nieprawid3owooa, wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Rozwoju i Finansów mo?e, z urzedu, zmienia j1 skutecznie w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Rozwoju i Finansów stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyra?onego w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 16 maja 2012 r. nr IBPB 1/2/423- 169/12/AP nie mo?na uznaa za prawid3owe.

Specjalne strefy ekonomiczne s1 czeoci1 terytorium kraju wyodrebnion1 administracyjnie, na której mo?liwe jest prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególnooci korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraYnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Podstaw1 do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie danej strefy uprawniaj1ce do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT wolne od podatku s1 dochody uzyskane z dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Wielkooa pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie mo?e przekroczya wielkooci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikuj1cych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokooci, zgodnie z odrebnymi przepisami. Pomoc1 publiczn1 udzielan1 przedsiebiorcy prowadz1cemu dzia3alnooa gospodarcz1 na terenie strefy jest niezap3acony przez tego przedsiebiorce podatek obliczony od dochodu osi1ganego wy31cznie z dzia3alnooci prowadzonej na terenie strefy na podstawie w3aociwego zezwolenia. Wielkooa tego zwolnienia jest uzale?niona od wysokooci poniesionych przez przedsiebiorce wydatków kwalifikowanych.

Minister Rozwoju i Finansów podkreola, i? przepis art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT jednoznacznie wskazuje na zwolnienie dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na podstawie jednego zezwolenia, w obrebie którego okreolony jest limit dopuszczalnej pomocy. Tak ustalone Yród3o zwolnienia dochodu nie mo?e bya 31czone z innym analogicznym Yród3em, gdy? godzi3oby to nie tylko w literaln1 wyk3adnie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT, ale tak?e w kwestie zwi1zane z rozliczaniem i przyznaniem pomocy publicznej.

Odnosz1c sie do limitu wielkooci pomocy publicznej Minister Rozwoju i Finansów stwierdza, i? zezwolenie na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej wydawane jest na wykonywanie ociole okreolonej dzia3alnooci prowadzonej w obrebie konkretnej specjalnej strefy ekonomicznej. Dla okreolonego zezwolenia (dzia3alnooci gospodarczej) ustalane s1 limity dopuszczalnej pomocy, tj. maksymalna intensywnooa udzielanej pomocy. Wykazuj1c dochody podlegaj1ce zwolnieniu z tytu3u prowadzenia dzia3alnooci na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Spó3ka zobowi1zana jest odrebnie obliczaa dla tej dzia3alnooci prowadzonej w oparciu o konkretne zezwolenie, przychody i koszty.

Minister Rozwoju i Finansów podkreola, i? w przypadku prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na terenie jednej strefy ekonomicznej w oparciu o kilka zezwolen, Wnioskodawca powinien oceniaa dopuszczalny limit korzystania z pomocy publicznej odrebnie w odniesieniu do ka?dej dzia3alnooci prowadzonej w ramach konkretnego zezwolenia, z uwzglednieniem przyznanych limitów. Zasade te nale?y stosowaa równie? w przypadku prowadzenia dzia3alnooci gospodarczej na podstawie zezwolenia na terenie kilku stref.

Z uwagi na fakt, i? limit wielkooci pomocy publicznej przyznanej jednym zezwoleniem ustalany jest w kwocie niezap3aconego podatku dochodowego nale?nego od dochodu wygenerowanego na dzia3alnooci okreolonej w jednym zezwoleniu (art. 12 ustawy z dnia 20 paYdziernika 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych Dz. U. z 2015 r. poz.282), to aby dope3nia wszelkiej starannooci w prawid3owym rozliczeniu pomocy publicznej, ustalenie wyniku podatkowego (dochodu/straty) powinno sie odbywaa w ramach poszczególnych dzia3alnooci wymienionych w poszczególnych zezwoleniach.

Brak dochowania przez Spó3ke takiej starannooci móg3by powodowaa nieuprawnione obni?enie dochodu z jednej dzia3alnooci o strate wygenerowan1 na innej dzia3alnooci, okreolonej odrebnym zezwoleniem. Natomiast obni?enie dochodu o strate ma bezpooredni wp3yw na ustalenie wielkooci wykorzystanej pomocy publicznej.

Reasumuj1c, wyk3adnia literalna oraz celowoociowa art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT przes1dza, ?e interpretacja tego przepisu nie mo?e bya dokonywana z pominieciem zasad przyznawania i wykorzystywania pomocy publicznej, poniewa? pomoc publiczna przyznawana w specjalnych strefach ekonomicznych opiera sie na wielkooci dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym. Skoro zatem wielkooa przyznanej pomocy publicznej jest bezpoorednio zwi1zana z pomoc1 publiczn1 okreolon1 konkretnym zezwoleniem, to na dzia3alnooci prowadzonej na podstawie tego konkretnego zezwolenia nale?y ustalaa wynik podatkowy w postaci dochodu lub straty. Tylko dzia3alnooa generuj1ca dochód mo?e bya podstaw1 rozliczenia udzielonego limitu pomocy publicznej. Dzia3alnooa generuj1ca strate w rozliczeniu pomocy publicznej nie mo?e bya brana pod uwage (w roku jej uzyskania). Strata taka nie jest strat1 podatkow1, podlegaj1c1 odliczeniu od dochodu podatkowego, tylko powsta31 na Yródle zwolnionym strat1 o charakterze ekonomicznym. W orzecznictwie s1dów administracyjnych dominuje pogl1d, i? wola ustawodawcy w kwestii kwalifikacji strat poniesionych przez podmioty zwolnione z podatku dochodowego zosta3a w art. 7 ustawy CIT zamanifestowana w sposób wyraYny i konsekwentny. Sens przyjetej w tym przepisie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji polega na uniemo?liwieniu przerzucenia na Skarb Panstwa ryzyka gospodarczego podmiotu wolnego od podatku. Szeroki zakres, jaki nadano zakazowi odliczenia straty, decyduje o tym, ?e zakaz ten nie ma charakteru dyskryminuj1cego wobec pomiotów niekorzystaj1cych ze zwolnienia podatkowego. Wszystkie podmioty objete zakresem art. 7 ust. 3 ustawy CIT, zarówno te nie podlegaj1ce opodatkowaniu jak i zwolnione z obowi1zku p3acenia podatku, s1 pozbawione mo?liwooci odliczania strat poniesionych w dzia3alnooci wolnej od podatku (wyrok Trybuna3u Konstytucyjnego z 8 czerwca 1999 r., SK 12/98, wyrok S1du Najwy?szego z 3 grudnia 1997 r. III RN 70/97 oraz wyroki NSA z 7 maja 1999 r. III S.A. 5404/98, z dnia 12 maja 1999 r. sygn. akt ISA/Gd 1519/97, NSA z dnia 17 wrzeonia 2015 r., II FSK 3396/13, z dnia 17 wrzeonia 2015 r. II FSK 3467/13).

Minister Rozwoju i Finansów zauwa?a, i? ka?de zwolnienie podatkowe, czy ulga w podatku dochodowym ma charakter wyj1tkowy i stanowi odstepstwo od zasady powszechnooci i równooci opodatkowania (wyrok NSA z dnia 19 lipca 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 2029/97, SN z 7 maja 1997 r. sygn. akt III RN 22/97, wyrok SN z dnia 9 grudnia 1993 r. sygn. akt III ARN 53/93 i wyrok NSA z dnia 13 stycznia 1994 r. sygn. akt. SA/Po 1598/93). Zwolnienie podatkowe z jednej strony zmniejsza obci1?enia fiskalne podatnika, z drugiej zao dochody sektora finansów publicznych. W konsekwencji wszelkie przepisy prawa podatkowego dotycz1ce szeroko

rozumianych preferencji podatkowych nale?y wyk3adaa ociole, co wyklucza stosowanie zarówno wyk3adni rozszerzaj1cej, jak i zawe?aj1cej.

Dodatkowo nale?y wskazaa, ?e stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy CIT, podatnicy s1 obowi1zani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposób zapewniaj1cy okreolenie wysokooci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokooci nale?nego podatku za rok podatkowy, a tak?e do uwzglednienia w ewidencji orodków trwa3ych oraz wartooci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia wysokooci odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art, 16a - lóm. Zasady prowadzenia tej ewidencji przez podatników okreola ustawa z dnia 29 wrzeonia 1994 r. o rachunkowooci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Spó3ka zobowi1zana jest zatem do prowadzenia ksi1g rachunkowych (art. 9 ustawy CIT) w sposób pozwalaj1cy na odrebne rozliczenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów dla dzia3alnooci w strefie w oparciu o konkretne zezwolenie, jak i poza ni1. Je?eli przedsiebiorca posiada kilka zezwolen, ksiegi rachunkowe powinny uwzgledniaa przychody i koszty uzyskania przychodów generowane z dzia3alnooci okreolonej w poszczególnych zezwoleniach, w sposób odrebny. W przypadku, gdy nie mo?na dokonaa rozdzielenia kosztów wed3ug rzeczywistych cen nabycia lub wytworzenia, Spó3ka powinna zastosowaa regu3e podzia3u kosztów, okreolon1 w przepisach art. 15 ust. 2 i 2a ustawy CIT.

Z praktycznego punktu widzenia konieczne jest stworzenie mo?liwooci przyporz1dkowania okreolonych przychodów i kosztów do dzia3alnooci strefowej tak, aby móc okreolia dochód podlegaj1cy zwolnieniu w celu rozliczenia przyznanej pomocy publicznej. W zwi1zku z tym, mimo braku koniecznooci prowadzenia odrebnych ksi1g, przedsiebiorca musi zapewnia mo?liwooa wiarygodnego ustalenia wartooci dochodu uzyskanego z dzia3alnooci gospodarczej na terenie strefy, w oparciu o konkretne zezwolenie, i podlegaj1cego zwolnieniu, tj. konta ksi1g rachunkowych odnosz1ce sie do przychodów i kosztów powinny bya prowadzone w sposób odrebny dla poszczególnych zezwolen.

Odnosz1c sie do wskazanych przez Wnioskodawce interpretacji indywidualnych potwierdzaj1cych stanowisko Spó3ki, co do braku obowi1zku prowadzenia, wspólnej dla kilku zezwolen, jednej ewidencji rachunkowej dla dzia3alnooci gospodarczej prowadzonej na terenie sse podlegaj1cej zwolnieniu, Minister Rozwoju i Finansów informuje, interpretacje te zosta3y wydane w indywidualnych sprawach i zgodnie z przepisem art. I4e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Rozwoju i Finansów mo?e, z urzedu, zmienia wydan1 interpretacje indywidualn1, je?eli stwierdzi jej nieprawid3owooa, uwzgledniaj1c w szczególnooci orzecznictwo s1dów, Trybuna3u Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybuna3u Sprawiedliwooci.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 zmiane interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piomie Ministra Rozwoju i Finansów, który wyda3 zmiane interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi; tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego wnosi sie (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi Ministra Rozwoju i Finansów na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli Minister Rozwoju i Finansów nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem Ministra Rozwoju i Finansów, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy) na adres: Ministerstwo Finansów, ul. Owietokrzyska 12, 00-916 Warszawa.