IBPBI/2/423-29/12/PP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w celu weryfikacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE uzasadnione jest w pierwszej kolejności, całą pomoc publiczną osiąganą z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, dyskontować najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia SSE i rozliczyć z limitem pomocy przysługującym na podstawie tego zezwolenia, a po wykorzystaniu pomocy publicznej, dyskontować na dzień uzyskania II Zezwolenia SSE i rozliczać z pomocą publiczną przyznaną na podstawie tego zezwolenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 10 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie SSE (na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE) (pytanie oznaczone we wniosku Nr 4) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2012r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie metodologii rozliczania zwolnienia podatkowego na terenie SSE (na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka w 2010r. prowadziła działalność gospodarczą w 5-ciu samobilansujących oddziałach zlokalizowanych na terenach:

 1. Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z dnia 4 sierpnia 1999r., przekonwertowanego na nowe warunki decyzją z dnia 18 czerwca 2007r. (dalej Zezwolenie SSE);
 2. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z dnia 22 grudnia 2003r. (dalej Zezwolenie SSE);
 3. Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na podstawie zezwolenia z dnia 11 grudnia 2007r. (dalej Zezwolenie SSE);
 4. 2-ch różnych gminach województwa śląskiego nie objętych terenem SSE.

W dniu 18 sierpnia 2011 roku Podatnik uzyskał kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zwane dalej II Zezwoleniem SSE), gdzie warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy jest realizacja nowej inwestycji oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Wymaga podkreślenia, że zakres przedmiotowy II Zezwolenia SSE zasadniczo pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia SSE.
Zezwolenie SSE obejmuje:

 1. szkło płaskie 26.11,
 2. szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce 26.12,
 3. szkoło gospodarcze 26.13,
 4. włókna szklane 26.14,
 5. wyroby ze szkła pozostałe, włączając wyroby szklane do celów technicznych 26.15,
 6. usługi wykończeniowe w zakresie szkła płaskiego 26.12.09.

oraz sprzedaż odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzeniem ww. działalności.

Nowe zezwolenie obejmuje:

 1. szkło płaskie 23.11,
 2. szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce 23.12,
 3. szkło gospodarcze 23.13,
 4. włókna szklane 23.14,
 5. pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne 23.19,
 6. sprzedaż odpadów i złomu powstałych w związku z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe pozycje II Zezwolenia SSE to:

 1. podgrzewacze wody przepływowej lub pojemnościowe nieelektryczne (podkategoria 27.52.14,
 2. elementy elektroniczne (klasa 26.11).

Niemniej nie jest planowane uruchomienie produkcji przedmiotowych wyrobów (na pewno nie rozpocznie się ona przed 28 maja 2017r. tj. w okresie obowiązywania Zezwolenia SSE).

Inwestycja realizowana na podstawie II Zezwolenia SSE polega na rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego znajdującego się na terenie SSE. Obejmuje ona rozbudowę hali produkcyjnej oraz zakup nowych maszyn i urządzeń. Podatnik pragnie podkreślić, że nowa inwestycja zrealizowana na podstawie II Zezwolenia SSE nie ma charakteru samodzielnego, odrębnego przedsięwzięcia. Jest ona ściśle związana z uprzednią inwestycją poczynioną na podstawie Zezwolenia SSE. Celem inwestycji jest rozbudowa zaplecza produkcyjnego (nowe linie produkcyjne, ich rozbudowa oraz modernizacja oraz powiększenie powierzchni zakładu produkcyjnego). Należy zaznaczyć, że inwestycje budowlane oraz rozbudowa parku maszynowego pozostają w ścisłym związku z prowadzoną obecnie na terenie SSE działalnością.

Z uwagi na to, że zakres przedmiotowy II Zezwolenia SSE pokrywa się z zakresem przedmiotowym Zezwolenia SSE, Podatnik nie może dokonać faktycznego wyodrębnienia działalności na poszczególne zezwolenia (zezwolenia na prowadzenia działalności na terenie SSE).

W związku z powyższym, dla działalności prowadzonej na terenie SSE Podatnik nie może zastosować dotychczasowej metodologii rozliczeń, ponieważ oba zezwolenia dotyczą tej samej, samobilansującej się komórki (oddziału). Również niemożliwe będzie stosowne wydzielenie w księgach. Na podstawie obu zezwoleń będą wytwarzane identyczne wyroby. Nie będą one posiadać cech szczególnych, które pozwoliłby rozróżnić wyroby i przypisać do właściwych zezwoleń. Niemożliwe będzie wyodrębnienie działalności również z punktu widzenia kosztów. Wyrób gotowy może być częściowo wytworzony z wykorzystaniem środków trwałych zakupionych na Zezwolenie SSE a częściowo przy użyciu środków trwałych nabytych na nowe zezwolenie. Pracownicy zatrudnieni na dane zezwolenie, w praktyce mogą obsługiwać zarówno maszyny już nabyte jak i nowe. Ponadto w ramach swoich obowiązków pracownicy mogą obsługiwać kilka maszyn (zarówno stare jak i nowe). Niemożliwe jest również przypisanie kosztów sprzedaży takich jak np. koszty pakowania, transportu, zwłaszcza gdy wysyłka dotyczy jednocześnie wyrobów gotowych wytworzonych na podstawie obu zezwoleń.

W konsekwencji wyodrębnienie działalności pod poszczególne zezwolenia dla działalności prowadzonej na terenie SSE jest niemożliwe.

Podatnik pragnie podkreślić, że mając na uwadze warunki poszczególnych zezwoleń, prowadzone jest również odrębne dla każdego zezwolenia, zestawienie wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną oraz nowych miejsc pracy, w sposób umożliwiający jednoznaczne przyporządkowanie wydatków inwestycyjnych oraz tworzonych nowych miejsc pracy do każdego zezwolenia.

Podatnik zamierza cały dochód strefowy osiągnięty przez oddział usytuowany na terenie SSE, w pierwszej kolejności rozliczyć z limitem pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia SSE. Po wykorzystaniu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej albo po upływie okresu obowiązywania zezwolenia, Podatnik przystąpi następnie do korzystania z pomocy publicznej przysługującej na podstawie II Zezwolenia SSE. Od strony technicznej będzie to polegało na tym, że cała pomoc publiczna osiągnięta z tytułu prowadzenia działalności w SSE (w tym również pomoc publiczna otrzymywana w związku z rozbudową działalności strefowej na podstawie II Zezwolenia SSE) zostanie dyskontowana na dzień uzyskania Zezwolenia SSE. W dacie gdy zdyskontowana pomoc publiczna przekroczy limit pomocy publicznej przyznany na podstawie tego zezwolenia (z uwzględnieniem wydatków kwalifikowanych poniesionych na podstawie Zezwolenia SSE i zdyskontowanych na dzień otrzymania tego zezwolenia) albo po dniu 28 maja 2017r. (dniu do kiedy obowiązuje Zezwolenie SSE), Podatnik przystąpi do konsumpcji pomocy publicznej przysługującej na podstawie II Zezwolenia SSE. W związku z tym odpowiednio cała pomoc publiczna osiągana z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE będzie dyskontowana na dzień uzyskania nowego zezwolenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w celu weryfikacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE uzasadnione jest w pierwszej kolejności, całą pomoc publiczną osiąganą z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, dyskontować najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia SSE i rozliczyć z limitem pomocy przysługującym na podstawie tego zezwolenia, a po wykorzystaniu pomocy publicznej, dyskontować na dzień uzyskania II Zezwolenia SSE i rozliczać z pomocą publiczną przyznaną na podstawie tego zezwolenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, akceptacja opisanego systemu rozliczeń pociągnie również konsekwencje, w zakresie rozliczenia maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej dla działalności prowadzonej na terenie SSE. W związku z brakiem możliwości wyodrębnienia dochodu zwolnionego spod opodatkowania dla Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE, Podatnik uważa, że zwolnienie podatkowe z tytułu prowadzenia działalności w oddziale położonym w SSE w pierwszej kolejności będzie rozliczał z pomocą publiczną udzieloną na podstawie Zezwolenia SSE (nie dłużej niż do 28 maja 2017r. tj. dnia obowiązywania Zezwolenia SSE), a następnie przystąpi do konsumpcji pomocy przysługującej na podstawie II Zezwolenia SSE.

Zwolnienie z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej jest limitowane (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej). W celu weryfikacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia sse 2007 i § 7 ust. 1 rozporządzenia sse, koszty inwestycji oraz wielkość pomocy muszą być zdyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.

Uwzględniając specyfikę działalności prowadzonej na terenie SSE, w ocenie Podatnika od strony technicznej rozliczenie będzie to polegało na tym, że do dnia wykorzystania pomocy publicznej przysługującej w ramach Zezwolenia SSE, całą pomoc publiczną uzyskaną na dzień 31 marca kolejnego roku podatkowego, Podatnik zdyskontuje wyłącznie na dzień uzyskania Zezwolenia SSE. Jako pomoc publiczną odpowiednio uznaje niezapłacony podatek od sumy dochodów strefowych. W roku podatkowym, w którym suma otrzymanej pomocy publicznej zdyskontowanej na dzień uzyskania Zezwolenia SSE przekroczy koszty kwalifikowane zdyskontowane na dzień uzyskania Zezwolenia SSE (maksymalną intensywność pomocy publicznej dla Zezwolenia SSE) ale nie później niż do 28 maja 2017r. (dnia do kiedy obowiązuje Zezwolenie SSE), Spółka rozpocznie rozliczanie pomocy publicznej w ramach II Zezwolenia SSE. Spółka będzie korzystać ze zwolnienia podatkowego, do dnia, kiedy suma udzielonej pomocy publicznej dyskontowanej na dzień uzyskania II Zezwolenia SSE, przekroczy koszty kwalifikowane drugiej Inwestycji (maksymalną intensywność pomocy dla II Zezwolenia SSE), ale nie później niż do dnia, do kiedy może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie II Zezwolenia SSE (do dnia 31 grudnia 2020r.). Adekwatnie więc cała uzyskana pomoc publiczna (w formie zwolnienia z podatku dochodowego) z tytułu prowadzenia działalności w SSE będzie dyskontowana najpierw na dzień 11 grudnia 2007r. (data wydania Zezwolenia SSE), po wyczerpaniu jej limitu, na dzień 18 sierpnia 2011r. (data wydania II Zezwolenia SSE).

Podatnik pragnie zaznaczyć, że opisany system rozliczeń został zaakceptowany przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 11 maja 2009r. znak: IBPBI/2/423-256/09/AM.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Specjalne Strefy Ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.).

Na mocy art. 12 ust. 1 tej ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia. Wielkość tego zwolnienia jest uzależniona od wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych.

Równocześnie art. 17 ust. 4 updop, stanowi, że powyższe zwolnienie przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W dniu 11 grudnia 2007r. Spółka uzyskała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast w dniu 18 sierpnia 2011r. uzyskała drugie.

Updop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego.

Spółka, jako przedsiębiorca strefowy, będzie posiadać dwa zezwolenia na działalność w strefie. W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

Obowiązek ustalania odrębnego wyniku podatkowego odnosi się tylko do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i poza nią. W związku z tym, Spółka korzystająca z dwu zezwoleń uprawniona jest do równoczesnego korzystania ze zwolnienia podatkowego będącego sumą dwóch limitów pomocy publicznej. Ani przepisy strefowe, ani updop, nie wymagają wyodrębnienia wyniku podatkowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o każde z zezwoleń z osobna - tak, aby odrębnie dla każdego zezwolenia monitorować poziom wykorzystywania dostępnego limitu.

W konsekwencji, zdaniem tut. Organu, brak jest przeszkód, aby limit wielkości pomocy publicznej określony dla inwestycji prowadzonej w oparciu o drugie zezwolenie, został zsumowany z limitem pomocy publicznej określonym dla pierwszej inwestycji, a zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych obliczone w ten sposób objęło cały dochód Spółki uzyskany z działalności strefowej prowadzonej na podstawie dwóch zezwoleń.

Spółka może zatem objąć zwolnieniem dochód z całej działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując limit pomocy publicznej dostępnej w ramach pierwszego zezwolenia, a po jego wyczerpaniu limit wynikający z drugiego zezwolenia.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.