Zezwolenie na prowadzenie działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zezwolenie na prowadzenie działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
30
wrz

Istota:

1. Czy fakt otrzymania drugiego zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE (II Zezwolenia SSE) wpłynie na dotychczasową metodologię rozliczenia zwolnienia podatkowego (ustalenie dochodu zwolnionego spod opodatkowania dla danego oddziału strefowego i rozliczenie go z pomocą publiczną przysługującą w ramach danej strefy na podstawie udzielonego (udzielonych) zezwolenia)?2. Czy dla działalności prowadzonej na terenie Łódzkiej SSE dopuszczalne będzie łączne ustalenie dochodu zwolnionego spod opodatkowania (na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE)?

Fragment:

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej (zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym) jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z tej pomocy (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „updop”), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Pomocą publiczną udzielaną przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie strefy jest niezapłacony przez tego przedsiębiorcę podatek obliczony od dochodu osiąganego wyłącznie z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie właściwego zezwolenia.

2012
30
wrz

Istota:

Czy w celu weryfikacji wielkości wykorzystanej pomocy publicznej przysługującej na podstawie Zezwolenia SSE oraz II Zezwolenia SSE uzasadnione jest w pierwszej kolejności, całą pomoc publiczną osiąganą z tytułu prowadzenia działalności na terenie SSE, dyskontować najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia SSE i rozliczyć z limitem pomocy przysługującym na podstawie tego zezwolenia, a po wykorzystaniu pomocy publicznej, dyskontować na dzień uzyskania II Zezwolenia SSE i rozliczać z pomocą publiczną przyznaną na podstawie tego zezwolenia?

Fragment:

Spółka uzyskała pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, natomiast w dniu 18 sierpnia 2011r. uzyskała drugie. Updop wprowadzając podział na działalność opodatkowaną oraz wyodrębnioną działalność zwolnioną nie nakazuje wydzielać różnych rodzajów działalności zwolnionej i traktować ich odrębnie - tym bardziej zatem nie ma obowiązku wydzielania w ramach działalności zwolnionej dochodów z poszczególnych projektów inwestycyjnych. Wobec tego, jeżeli dany rodzaj działalności jest objęty zezwoleniem i działalność Przedsiębiorcy spełnia wymogi ustawy i rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej oraz jednocześnie ogólny maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej nie został wykorzystany, nie ma formalnych przeszkód do skorzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Spółka, jako przedsiębiorca strefowy, będzie posiadać dwa zezwolenia na działalność w strefie. W celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego, winna określić maksymalny dostępny poziom pomocy publicznej wygenerowany przez wszystkie swoje wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz porównać go z wielkością pomocy już otrzymanej w jakiejkolwiek formie.

2012
13
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Fragment:

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 4 tej ustawy).

2012
13
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia strat na działalności zwolnionej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

Zarówno zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i będące jego konsekwencją zwolnienie z opodatkowania, stanowią uprawnienia Spółki. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że w efekcie otrzymania uprawnienia do zwolnienia z opodatkowania Spółka uzyskała również uprawnienie do jednostronnego kształtowania warunków tego zwolnienia. Zatem, strata poniesiona w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej przez Spółkę nie może być uznana za stratę podatkową w rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nadwyżka kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z tą działalnością nad osiągniętymi przychodami stanowi stratę jedynie w ujęciu ekonomicznym. Zatem nie może zostać rozliczona w oparciu o art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując powyższe, w sytuacji, w której Minister Gospodarki na podstawie negatywnego protokołu z kontroli realizacji warunków zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE cofnie posiadane przez Spółkę zezwolenie, z powodu nie spełnienia przez Spółkę warunków określonych (...)

2012
13
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych związanych z wygaszeniem zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 – 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 4 tej ustawy).

2012
13
lip

Istota:

Czy w przypadku, gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych i wystąpi o wygaszenie zezwolenia uzyskanego jako drugie, przed spełnieniem warunków określonych w tym zezwoleniu, istnieje obowiązek opodatkowania dochodów uprzednio zwolnionych na podstawie tego wygaszonego zezwolenia, czy też należy wówczas przyjąć, iż cała otrzymana (do momentu stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia) pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (dochód zwolniony zarówno w oparciu o pierwsze, jak i o drugie zezwolenie) powinna być rozliczona w oparciu o limit pomocy publicznej przysługujący Spółce na podstawie pierwszego z zezwoleń (które nie zostaje wygaszone)?

Fragment:

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisie uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy i korzystania z pomocy publicznej. Określa ono przedmiot i warunki prowadzenia działalności (art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych). Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami. Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ww. ustawy przysługuje wyłącznie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (art. 17 ust. 4 tej ustawy).

2012
11
kwi

Istota:

Czy po połączeniu Wnioskodawcy ze Spółką z o.o., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przejecie całego majątku Spółki z o.o. przez Spółkę, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki z o.o. wynikające z zezwolenia na prowadzenie działalności w Łódzkiej SSE otrzymanego przez Spółkę z o.o., oraz czy po spełnieniu warunków określonych w tym zezwoleniu Wnioskodawca będzie miał prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego dochodu uzyskanego z tej części działalności, która prowadzona będzie na terenie Łódzkiej SSE po połączeniu?

Fragment:

Wnioskodawca zauważa, iż powyższa interpretacja przepisów znajdzie zastosowanie do wszystkich przypadków sukcesji podatkowej, gdzie stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej zostało uzyskane po dniu 1 stycznia 2001 r. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przed 1 stycznia 2001 r. tracą prawo do zwolnień podatkowych, między innymi w przypadku gdy spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą połączyła się z inną spółką. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu i interpretacji wydanej przez Pomorski Urząd Skarbowy. W omawianym przypadku oba zezwolenia, tj. zarówno zezwolenie na prowadzenie działalności w S. SSE wydane dla Wnioskodawcy, jak i zezwolenie na prowadzenie działalności w Ł. SSE wydane dla Spółki z o.o., wydane zostały po tej dacie. Tym samym, powyższe ograniczenie nie znajdzie zastosowania w przypadku połączenia Wnioskodawcy i Spółki z o.o. Dla przykładu na potwierdzenie powyższych wniosków można również wskazać na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, (...)

2011
30
gru

Istota:

Czy w sytuacji, gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej istnieje możliwość wspólnego rozliczenia dochodu uzyskiwanego przez Spółkę w ramach obu zezwoleń?

Fragment:

Spółka otrzymała drugie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Warunkiem uzyskania przedmiotowego zezwolenia było: poniesienie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 33.180.000 PLN nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zatrudnienie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 30 osób do dnia 30 września 2015 r. i utrzymanie tego zatrudnienia do dnia 30 września 2020 r. Z uwagi na usytuowanie obydwu lokalizacji objętych zezwoleniami na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w stosunku do kluczowego klienta Spółki, mając na uwadze obniżenie kosztów bieżącej działalności produkcyjnej i względy organizacyjno-logistyczne, Spółka planuje przeniesienie niektórych maszyn i pracowników związanych z inwestycją objętą pierwszym zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do lokalizacji związanej z inwestycją objętą drugim zezwoleniem. Na ich miejsce w lokalizacji związanej z pierwszym zezwoleniem zostaną nabyte inne nowe maszyny i zatrudnieni nowi pracownicy. W związku z otrzymaniem dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej Spółka jest również zainteresowana możliwością łącznego rozliczania dochodu w ramach obu zezwoleń.

2011
23
gru

Istota:

1. Czy po uzyskaniu nowego zezwolenia i poniesieniu kosztów nowej inwestycji, zgodnie z powyższym rozporządzeniem Rady Ministrowi z dnia 10 grudnia 2008 r., spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia 60% nakładów inwestycyjnych od podatku od osób prawnych generowanego zarówno przez "część" przedsiębiorstwa „M.” Sp. z o.o. działającego na bazie zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r. (które wygaśnie z końcem 2011 r.), jak i przez tę "część" przedsiębiorstwa działającego na podstawie nowego zezwolenia, które spółka dopiero otrzyma?
Czy jest zatem możliwe stosowanie powyższego odliczenia od podatku wyliczonego łącznie z dochodu wypracowanego z obu "części" tego samego przedsiębiorstwa?
2. Czy Spółka po otrzymaniu nowego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE i po poniesieniu kosztów inwestycyjnych przed końcem 2011 r. (czyli jeszcze w czasie trwania obecnego zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r.) uzyska prawo do odliczenia 60% poniesionej kwoty nowej inwestycji począwszy od dnia 1 września 2011 r. - tj. po wygaśnięciu 100% zwolnienia od podatku od osób prawnych, czy też nabędzie prawo takiego odliczenia dopiero po wygaśnięciu "starego" zezwolenia z dnia 14 listopada 2000 r. - tj. po 31 grudnia 2011 r.?

Fragment:

W konsekwencji, z uwagi na to, że Spółka uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dniu 14 listopada 2000 r. r., tj. przed dniem 1 stycznia 2001 r. zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (małych i średnich przedsiębiorców), są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 93, poz. 421 ze zm.), w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. w zakresie w jakim określają prawo do zwolnień. Wyżej wymienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej weszło w życie 1 września 1996 r. i ustanowiło strefę na okres 20 lat ( § 1 ust. 4 oraz § 15 powołanego rozporządzenia ), tj. do 1 września 2016 r. W odniesieniu do poruszanej kwestii zastosowania zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej podnieść należy, że z dniem 30 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz.

2011
17
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty powstałej na działalności objętej zezwoleniem.

Fragment:

Zarówno zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, jak i będące jego konsekwencją zwolnienie z opodatkowania, stanowią uprawnienia Spółki. Nie można jednak na tej podstawie twierdzić, że w efekcie otrzymania uprawnienia do zwolnienia z opodatkowania Spółka uzyskała również uprawnienie do jednostronnego kształtowania warunków tego zwolnienia. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego. Podatnik zatem, w myśl art. 17 ust. 6 ustawy, jest obowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dochodu, w odniesieniu do którego utracił prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek, o którym mowa w art. 25, w którym utracił to prawo, a gdy utrata prawa nastąpi w ostatnim okresie wpłaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym. Zgodnie z przytoczonym przepisem skutki cofnięcia zezwolenia nie mogą być rozpatrywane w aspekcie sytuacji, jaka miałaby miejsce gdyby Spółka nie korzystała ze zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej.