Zezwolenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zezwolenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
gru

Istota:

Czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie (...) SSE w oparciu o Zezwolenie I oraz Zezwolenie II, Spółka jest (będzie) uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, tj. wspólnej dla wskazanych wyżej zezwoleń

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dla celów określenia wysokości dochodu (straty) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie (...) SSE w oparciu o Zezwolenie I oraz Zezwolenie II, Spółka jest (będzie) uprawniona do prowadzenia jednej, łącznej ewidencji dla działalności podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych, tj. wspólnej dla wskazanych wyżej zezwoleń. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe: X S.A. (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: „ (...) SSE ”). Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...) SSE, tj.: Zezwolenie nr (...) z 4 listopada 2005 r. (dalej: „ Zezwolenie I ”) oraz Zezwolenie nr (...) z 23 października 2017 r. (dalej: „ Zezwolenie II ”). Zezwolenie I zostało Spółce udzielone w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na rozbudowie przedsiębiorstwa oraz wyposażeniu go w zestaw nowoczesnych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń służących do produkcji polioli, środków powierzchniowo-czynnych, uniepalniaczy oraz chloru i alkali. Zezwolenie I pierwotnie udzielone zostało do 29 maja 2017 r. Na mocy decyzji z 12 stycznia 2015 r., minister właściwy do spraw gospodarki stwierdził nieważność wydanego na rzecz Spółki zezwolenia w części dotyczącej terminu jego obowiązywania.

2017
4
sie

Istota:

1. Czy prowadząc działalność na terenie SSE w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE Spółka ma prawo korzystać z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy dostępnej intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych dla poszczególnych zezwoleń, z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne Zezwolenia, a co za tym idzie, uzyskiwany przez Spółkę dochód z działalności na terenie SSE objętej Zezwoleniami 1 i 2 najpierw może korzystać ze zwolnienia w CIT na podstawie jednego zezwolenia, a po wyczerpaniu dostępnej na jego podstawie pomocy publicznej (ew. po jego wygaśnięciu) kolejno na podstawie kolejnego zezwolenia?2. Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz z uwzględnieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia prowadząc działalność na terenie SSE zwolnioną z CIT w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE, Spółka ma obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń?

Fragment:

Zakres działalności prowadzonej na podstawie Zezwolenia 1 jest zatem zbieżny z zakresem działalności określonym w Zezwoleniu 2, przy czym Zezwolenie 2 obejmuje dodatkowo produkcję szkła bezpiecznego oraz sprzedaż odpadów. Po zrealizowaniu przez Spółkę inwestycji, której dotyczy Zezwolenie 2, w zakładzie Spółki będą istniały łącznie cztery linie produkcyjne: pierwsza linia produkcyjna szkła float, uruchomiona w ramach inwestycji objętej Zezwoleniem 1, służąca do produkcji szkła większej grubości (od 4 do 12 mm); druga linia produkcyjna szkła float, powstała w ramach inwestycji objętej Zezwoleniem 2, służąca do produkcji szkła mniejszej grubości (od 3 do 12 mm); linia produkcyjna szkła powlekanego, uruchomiona w ramach inwestycji objętej Zezwoleniem 1; linia produkcyjna szkła bezpiecznego, powstała w ramach inwestycji objętej Zezwoleniem 2. Na obu liniach szkła float wykorzystywana będzie ta sama technologia oraz takie same materiały i surowce, tj. przede wszystkim tzw. zestaw szklarski (tj. surowce podlegające topieniu, m.in. piasek szklarski, soda, dolomit itd.), a także paliwo gazowe, wykorzystywane do zasilania piecy szklarskich. Ze względu jednak na zastosowanie mniejszego rozmiaru pieca szklarskiego na drugiej linii produkcyjnej, możliwe będzie wyprodukowanie cieńszego szkła (3 mm).

2017
15
sty

Istota:

Czy prowadzenie dzia3alnooci na terenie SSE zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust 1 pkt 34 Ustawy o CIT w oparciu o trzy (lub w przysz3ooci wiecej) zezwolenia na prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej na terenie SSE rodzi obowi1zek prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 powo3anej wczeoniej ustawy odrebnie dla ka?dego z tych zezwolen?

Fragment:

Natomiast, w celu ustalania dochodu zwolnionego osi1gnietego na podstawie dwóch lub wiecej zezwolen nie ma obowi1zku wydzielenia organizacyjnego dzia3alnooci strefowych, a tym samym wyodrebniania przychodów i kosztów przypadaj1cych na ka?de z tych zezwolen odrebnie. Oznacza to, ?e prowadz1c dzia3alnooa na terenie SSE na podstawie dwóch lub wiecej zezwolen podatnik zobowi1zany jest prowadzia jedn1 wspóln1, wyodrebnion1 ewidencje rachunkow1, na podstawie której bedzie mo?liwe ustalenie dochodu zwolnionego uzyskanego z tej (zwolnionej z C1T) dzia3alnooci. W owietle powy?szego, Spó3ka zobowi1zana bedzie jedynie do odrebnego ewidencjonowania dochodu opodatkowanego (osi1ganego poza zakresem zezwolen) oraz dochodu zwolnionego (osi1ganego w ramach posiadanych przez Spó3ke zezwolen). Nie bedzie natomiast konieczne wyodrebnianie dochodu osi1ganego w ramach poszczególnych zezwolen (jako ?e dochód ten korzysta w ca3ooci ze zwolnienia). Podsumowuj1c, niezale?nie od liczby posiadanych zezwolen strefowych, Spó3ka w celu ustalenia przychodu (dochodu) na dzia3alnooci zwolnionej jest zobowi1zana do prowadzenia jednej ewidencji spe3niaj1cej wymogi art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT. Stanowisko Spó3ki potwierdza m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 18 listopada 2011 r. (sygn.

2016
28
lis

Istota:

1. Czy dla celow obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT), Wnioskodawca moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na podstawie Zezwolen (zwolnionej) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu?2. Czy Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w lacznej kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla poszczegolnych Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia?

Fragment:

Czy Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w lacznej kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla poszczegolnych Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia... Zdaniem Wnioskodawcy, dla celow obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenach SSE na podstawie Zezwolen (zwolnionej z CIT) po uzyskaniu w drodze sukcesji uniwersalnej Przejmowanych Zezwolen, Wnioskodawca moze prowadzic wspolna ewidencje dla dzialalnosci prowadzonej na podstawie wszystkich zezwolen strefowych (dzialalnosci zwolnionej) oraz odrebna ewidencje dla dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu, do ktorej Wnioskodawca zaliczy dzialalnosc nieobjeta Zezwoleniami. Po wejsciu w posiadanie Przejmowanych Zezwolen, Wnioskodawcy bedzie przyslugiwalo prawo do zwolnienia dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwolen w kwocie wynikajacej z sumy iloczynow dostepnej intensywnosci pomocy publicznej oraz wydatkow kwalifikowanych dla Zezwolen, z uwzglednieniem dotychczasowego poziomu wykorzystania puli zwolnienia, dyskontowania oraz okresu waznosci Zezwolen. Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy sa obowiazani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokosci naleznego podatku za rok podatkowy, a takze do uwzglednienia w ewidencji srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia odpisow amortyzacyjnych.

2016
9
lut

Istota:

Czy, z zachowaniem zasad co do momentu nabycia prawa do korzystania ze zwolnienia podatkowego, prowadzenie na terenie SSE działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych („PDOP") na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w oparciu o więcej niż jedno zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z zezwoleń? W konsekwencji, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE na części przypadające na każde zezwolenie osobno?

Fragment:

U. z 2013 r., poz. 267), do których należy również zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zezwolenie jest decyzją o charakterze indywidualnym, szczegółowo określającą warunki realizacji inwestycji na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, zezwolenie może być udzielone, jeżeli podjęcie działalności na terenie strefy przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w planie rozwoju strefy, o którym mowa w art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki udziela, cofa i zmienia zezwolenie. Cofnięcie i zmiana zezwolenia następuje na warunkach określonych w art. 19 ust. 3 – 4 (art. 16 ust. 4 cyt. ustawy). W myśl natomiast art. 16 ust. 6 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do postępowania w sprawie udzielania, cofania i zmiany zezwolenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Natomiast, jak wynika z treści art. 113 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji.

2014
1
maj

Istota:

Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Fragment:

Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „ Zezwolenie Spółki Przejmowanej ” lub „ Zezwolenie X ”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy). Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.: usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów, usługi wspomagające transport pozostałe, usługi agencji transportowych pozostałe, transport lądowy pozostały. Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, że wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią, jak i Zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE. W związku z powyższym zadano następujące (...)

2014
29
kwi

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym w wyniku połączenia przez przejęcie Spółka będzie uprawniona do korzystania z Zezwolenia udzielonego Spółce Przejmowanej (Zezwolenie X) na prowadzenie działalności na terenie SSE, tj. do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na jego podstawie w oparciu o kwalifikowane wydatki inwestycyjne projektu poniesione zarówno przed dniem połączenia przez Spółkę Przejmowaną, jak również po dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/

Fragment:

Spółka Przejmowana także prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia z 25 kwietnia 2006 r. udzielonego do 8 sierpnia 2016 r. (dalej: „ Zezwolenie Spółki Przejmowanej ” lub „ Zezwolenie X ”). Spółka Przejmowana jest jednostką powstałą dla celów obsługi logistycznej produkcji realizowanej przez Grupę M. (w tym również produkcji Spółki - Wnioskodawcy). Zezwolenie X obejmuje swoim zakresem wyłącznie grupowania statystyczne właściwe dla obsługi logistycznej, tj.: usługi w zakresie prac przeładunkowych, magazynowania i przechowywania towarów, usługi wspomagające transport pozostałe, usługi agencji transportowych pozostałe, transport lądowy pozostały. Z kolei wszystkie zezwolenia Spółki obok produkcji artykułów spożywczych zawierają swoim zakresem także grupowania właściwe dla obsługi procesów logistycznych. Zezwolenie X określa jedynie minimalną kwotę kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych do poniesienia przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2009 r. Zezwolenie niniejsze nie określa maksymalnej kwoty kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji, ani też terminu zakończenia inwestycji. Spółka wskazuje, że wszystkie zezwolenia (zarówno posiadane przez nią, jak i Zezwolenie X) dotyczą funkcjonowania na terenie tej samej SSE. W związku z powyższym zadano następujące (...)

2012
20
gru

Istota:

Czy Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń?

Fragment:

Oprócz działalności objętej Zezwoleniem, Zezwoleniem X i ewentualnie kolejnym zezwoleniem uzyskanym przez Spółkę X Wnioskodawca po połączeniu prowadziła będzie również niewielką działalność gospodarczą nieobjętą w/w zezwoleniami. W konsekwencji działalność ta będzie podlegała opodatkowaniu. Po połączeniu Spółka planuje dalsze inwestycje na terenie SSE. W związku z tym nie jest wykluczone, że Spółka po połączeniu uzyska kolejne zezwolenie (zezwolenia) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przez Wnioskodawcę (Zezwolenie) oraz Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń... Zdaniem Wnioskodawcy Spółka, po połączeniu będzie uprawniona do korzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwolenia uzyskanego przez niego (Zezwolenie) oraz zezwoleń uzyskanych przez Spółkę X (Zezwolenie X i ewentualnie kolejne zezwolenie), tj. będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z w/w zezwoleń. Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r.

2012
24
lis

Istota:

Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 1 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w dalszej części: „ SSE ”) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2009 r. oraz zezwolenia z 10 marca 2011 r. (dalej łącznie: „ Zezwolenie ”). Zezwolenie upoważnia Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: PKWiU): Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego (PKWiU 10.11.9) Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu (PKWiU 10.12.9) Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe (PKWiU 10.13) Pozostałe artykuły spożywcze (PKWiU 10.8) Przędza i nici (PKWiU 13.1) Tkaniny (PKWiU 13.2) Usługi wykończalnicze (PKWiU 13.3) Pozostałe wyroby tekstylne (PKWiU 13.9) Masa włóknista, papier i tektura (PKWiU 17.1) Wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.2) Usługi poligraficzne i pokrewne związane z drukowaniem (PKWiU 18.1) Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (PKWiU 20.1) Pozostałe wyroby chemiczne (PKWiU 20.5) Włókna chemiczne (PKWiU 20.6) Wyroby z gumy (PKWiU 22.1) Wyroby z (...)

2012
24
lis

Istota:

Czy osiągnięte przez Spółkę dochody z tytułu sprzedaży materiałów do produkcji osłonek w sytuacji opisanej w punkcie 2 stanu faktycznego mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (w dalszej części: „ SSE ”) na podstawie zezwolenia z 19 lutego 2009 r. oraz zezwolenia z 10 marca 2011 r. (dalej łącznie: „ Zezwolenie ”). Zezwolenie upoważnia Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie SSE, określonych w następujących pozycjach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: PKWiU): Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego (PKWiU 10.11.9) Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu (PKWiU 10.12.9) Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe (PKWiU 10.13) Pozostałe artykuły spożywcze (PKWiU 10.8) Przędza i nici (PKWiU 13.1) Tkaniny (PKWiU 13.2) Usługi wykończalnicze (PKWiU 13.3) Pozostałe wyroby tekstylne (PKWiU 13.9) Masa włóknista, papier i tektura (PKWiU 17.1) Wyroby z papieru i tektury (PKWiU 17.2) Usługi poligraficzne i pokrewne związane z drukowaniem (PKWiU 18.1) Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych (PKWiU 20.1) Pozostałe wyroby chemiczne (PKWiU 20.5) Włókna chemiczne (PKWiU 20.6) Wyroby z gumy (PKWiU 22.1) Wyroby z (...)