Zeznanie wspólne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zeznanie wspólne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
9
lip

Istota:

Jaka forma opodatkowania podatnika pozbawia go możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem?

Fragment:

(...) art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Stosownie do treści art. 6 ust. 8 powołanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (tj. m.in. osób fizycznych osiągających przychody z tytułu umowy najmu) niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Z treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy, bezspornie wynika, że prawa do łącznego opodatkowania dochodów, pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

2012
22
cze

Istota:

Czy wobec przedstawionego stanu Wnioskodawca może dokonać rozliczenia wspólnego z małżonką, dochodów za 2011 r.?

Fragment:

Jednakże art. 6 ust. 2 ww. ustawy, przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Powołany przepis stanowi, iż małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Stosownie do art. 6 ust. 8 powołanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Na podstawie art. 6 ust. 9 cytowanej ustawy, zasada określona (...)

2011
1
cze

Istota:

Możliwość wspólnego opodatkowania małżonków z innych dochodów gdy jedno z nich jest podatnikiem karty podatkowej

Fragment:

Stosownie do zapisu art.6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / jed. tekst Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust.1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak, z zastrzeżeniem ust.8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, z zastrzeżeniem art. 6a, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art.9 ust.1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy dochodów nie wlicza się dochodów ( przychodów ) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Zgodnie z art.6 ust.8 w/wym ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2003r. sposób opodatkowania, opisany wyżej, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art.30.c lub ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm./ zwanej dalej „ ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym”. Wyżej opisane przepisy mają zastosowanie do dochodów osiągniętych po 01.01.2003r.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości prawidłowości rozliczenia dochodów za rok 2006 wspólnie z żoną na zasadach ogólnych, w przypadku gdy Podatnika dochody z działalności gospodarczej podlegają wyłączeniu z opodatkowania podatkiem liniowym.

Fragment:

Jednocześnie art. 6 ust. 2 z zastrzeżeniem ust. 10 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osiąganych przez małżonków. Przepis ten stanowi, że małżonkowie między, którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8 oraz ust. 6a, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Przytoczony ust. 8 cytowanego art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Oznacza to, że wspólne opodatkowanie z małżonkiem nie jest możliwe w przypadku, gdy z opodatkowania dochodów według 19% liniowej stawki, korzysta chociażby jeden z małżonków. Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że w przypadku wyłączenia Pana z zastosowania opodatkowania podatkiem liniowym zgodnie z art. 30c cytowanej ustawy, przepisy art. 6 ust. 8 nie mają zastosowania i w roku 2006 przysługuje Panu prawo do złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

2011
1
maj

Istota:

Czy ZUS prawidłowo pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględniania wspólnego opodatkowania małżonków oraz ulgi prorodzinnej?

Fragment:

(...) przepisach o szkolnictwie wyższym, lub w przepisach o wyższych szkołach zawodowych, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku. Odliczenie określonej wyżej kwoty dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga. Wskazać należy również, że opisane wyżej odliczenie obowiązuje dopiero od 01.01.2007 r. Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłaconych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust. 3 miesięcznie. Na uwagę zasługuje zapis art. 32 ust. 1a pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, zgodnie z którym, jeżeli podatnik złoży płatnikowi (...)

2011
1
kwi

Istota:

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku z PPL na PIT, wspólne rozliczenie z małżonkiem

Fragment:

U. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3 mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c czyli opodatkowanie wg stawki 19%. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje jaki dzień bądź okoliczności uważa się za dzień rozpoczęcia działalności. Niemniej jednak z cytowanego przepisu wynika, iż jest to dzień inny i wcześniejszy niż dzień uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie o wyborze opodatkowania wg stawki 19% należy złożyć do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności. Z powyższego zapisu wynika więc, że dokonanie pierwszej transakcji związanej z działalnością gospodarczą (np. zakup towaru, poniesienie kosztu związanego z zakupem materiałów do świadczonych usług, itp.) należy uznać za rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z opisanego przez Panią we wniosku stanu faktycznego wynika, że wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokonała Pani we właściwym czasie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, z której uzyskane dochody opodatkowane są 19% podatkiem liniowym oraz uzyskując dochody ze stosunku pracy, mam prawo do wspólnego rozliczenia z małżonką, korzystając z ulg i odliczeń?

Fragment:

(...) do żadnego z nich nie miały zastosowania przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym, złożyli zeznanie w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Jednakże, jak stanowi art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Z przedstawionych regulacji prawnych wynika, że małżonkowie (przy spełnieniu warunków, o których mowa w treści art. 6 ust. 2 mają prawo do wspólnego opodatkowania swoich dochodów, pod warunkiem, że do żadnego z nich nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym lub ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.).W przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzić należy, iż z uwagi na fakt, że mają do Pana zastosowanie przepisy art. 30c w/w ustawy (uzyskuje Pan dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym), nie ma Pan prawa rozliczenia wspólnie z żoną uzyskanych w 2005r. dochodów z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy.Zgodnie z art. 30c ust.6 w/cyt. ustawy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych wg 19% stawki liniowej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art.27 oraz art.30b ustawy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy mogę dochody za rok podatkowy 2005 rozliczyć wspólnie z małżonką w sytuacji, gdy mam zarejestrowaną działalność gospodarczą w formie ryczałtu, lecz w czasie ubiegłego roku podatkowego nie uzyskałem żadnych przychodów z działalności gospodarczej?

Fragment:

Obecnie wystarczy sam fakt podlegania przepisom ustawy. Jeżeli więc Pan prowadził działalność gospodarcza i wybrał formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to chociaż w grudniu 2005 r. Zawiadomił Pan o likwidacji działalności i przez cały rok nie uzyskał z prowadzonej działalności żadnych przychodów, to nadal przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym do prowadzonej przez pana działalności mają zastosowanie. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego (...). Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.Za likwidację działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uznaje się zaprzestanie wykonywania tej działalności, które w sferze podatkowej jest konsekwencją decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy mając prawo do ulgi nabytej z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w banku prowadzącym kasę mieszkaniową podatnik może skorzystać ze wspólnego opodatkowania, określonego w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z mażłonką nie korzystającą wcześniej z odliczeń dot. dużej ulgi mieszkaniowej?

Fragment:

Organ podatkowy informuje, iż zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zmian.) małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku przez cały rok podatkowy, mogą być z zastrzeżeniem ust. 8 na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cyt. ustawy. W związku z powyższym spełniacie Państwo warunki do wspólnego opodatkowania. Odnośnie ulgi z tytułu oszczędności w kasie mieszkaniowej, pomimo skreślenia jej z ustawy z dniem 1 stycznia 2002 r., na mocy art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509) podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku poniesionych wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt.2 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia mogą nadal z ulgi skorzystać. Ulga ta dotyczy łącznie obojga małżonków, w związku z tym może Pan wraz z małżonką złożyć wspólne zeznanie podatkowe.

2011
1
kwi

Istota:

Czy małżonkowie mający różne miejca stałego zamieszkania mogą się wspólnie rozliczyć? Czy jest ograniczenie co do wyboru urzędu skarbowego?

Fragment:

Natomiast odnośnie wyboru Urzędu Skarbowego to nie ma znaczenia, który urząd rozliczy, ale musi być on właściwy dla jednego lub drugiego współmałżonka. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić małżonkowie: 1) podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy; 2) pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy; 3) między którymi istnieje wspólność majątkowa; 4) jeżeli do żadnego z nich w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy: * art. 30c ustawy, * ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami), regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; 5) którzy wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków złożyli nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy.