Zeznanie roczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zeznanie roczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
2
paź

Istota:

Jeśli Wnioskodawczyni wraz z mężem w terminie do złożenia zeznania (do dnia 30 kwietnia) złożyli zeznanie podatkowe, zaznaczyli kwadrat wskazujący wybór wspólnego opodatkowania, a zeznanie nie zostało podpisane, to nie mają możliwości skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów. Zgodnie z informacją zawartą na PIT-37 lub PIT-36 zaznaczenie odpowiednich kwadratów i złożenie podpisów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania. Dlatego brak podpisu Wnioskodawczyni i Jej małżonka na zeznaniu prowadzi do braku możliwości skorzystania z łącznego opodatkowania dochodów małżonków.

Fragment:

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku (art. 6 ust. 3 ustawy). Na mocy art. 6 ust. 8 cytowanej ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Natomiast przepis art. 6 ust. 10 ww. ustawy, sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1.

2011
30
lis

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym obowiązek zapłaty podatku od przychodów z tytułu wskazanych w stanie faktycznym odsetek spoczywa na Spółce, gdyż żaden z Pożyczkobiorców nie spełnia definicji płatnika z art. 26 ust. 1 updop?Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna składać zeznanie roczne i wpłacać podatek należny z tytułu przychodu z odsetek ze wskazanych w stanie faktycznym pożyczek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 updop?Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym z tytułu przychodów z odsetek, o których mowa w stanie faktycznym, Spółka nie jest ona zobowiązana do zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zgodnie z art. 25 ust. 1 i następne updop?

Fragment:

Pytanie 3 Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna składać zeznanie roczne i wpłacać podatek należny z tytułu przychodu z odsetek ze wskazanych w stanie faktycznym pożyczek na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 updop... Stanowisko Spółki Spółka stoi na stanowisku, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu przychodów z odsetek od pożyczek wskazanych w stanie faktycznym ciąży na Spółce, gdyż w świetle obowiązujących przepisów osoby fizyczne będące pożyczkobiorcami nie będą stanowić płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto w ocenie Spółki, pomimo ciążącego na niej obowiązku do zapłaty podatku z tytułu przychodów z odsetek od pożyczek wskazanych w stanie faktycznym, nie będzie ona zobowiązana do zapłaty z tego tytułu zaliczek na podatek, o których mowa w art. 25 ust. 1 i następne ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Spółka stoi także na stanowisku, że będzie zobowiązana do złożenia zeznania rocznego oraz zapłaty podatku z tytułu odsetek od pożyczek wskazanych w stanie faktycznym zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W pierwszej kolejności, przed przejściem do szczegółowego uzasadnienia stanowiska Spółki do poszczególnych pytań, Spółka pragnie zwrócić uwagę, że zasady poboru podatku w podatku dochodowym od osób prawnych uregulowane zostały w Rozdziale 6 - Pobór podatku.

2011
1
maj

Istota:

Jak rozliczyć zeznanie roczne oraz wykazać w nim stratę z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy?

Fragment:

(...) wartosciowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach majacych osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepięniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art.9 ust. 6 w/wym ustawy).Dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g lub art. 23 ust.1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 12 i 14 (art. 30b ust.2 pkt.1 cyt. ustawy)Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń z innych źródeł, z wyjątkim dochodów (przychodów) zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z tytułu umowy o pracę uzyskiwany na wyspie Jersey w 2006 i 2007 roku podlega opodatkowaniu również w Polsce?

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów/ nieograniczony obowiązek podatkowy/ Ustawa podatkowa przed 2007 r. nie zawierała pojęcia „ miejsca zamieszkania”, wobec tego pojecie „ miejsce zamieszkania definiowano w oparciu o art.25 Kodeksu cywilnego, t.j. miejscem zamieszkania osoby fizycznej miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu Od 1.01.2007 r. zgodnie z art.3 ust.1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: 1/ posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych / ośrodek interesów życiowych/ lub 2/przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Natomiast zgodnie z art. 3 ust.2a w/w ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów /przychodów/ osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej /ograniczony obowiązek podatkowy/.

2011
1
maj

Istota:

Czy należy złożyć zeznanie roczne w Polsce z tytułu prowadzonej w 2006 r. działalności gospodarczej w Hiszpanii, gdy w Polsce nie osiągało się żadnych dochodów?

Fragment:

We wniosku zostało zawarte zapytanie, czy należy złożyć zeznanie roczne w Urzędzie Skarbowym Kraków - Podgórze za 2006 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Powołany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Umowa podpisana między Polską a Hiszpanią - jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją. W związku z przepisami ustawy o podatku dochodowym (art. 27 ust. 8 w/w ustawy), jeżeli podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według określonej skali podatkowej.

2011
1
kwi

Istota:

Zeznanie roczne składane przez małżonków po ustaniu współwłasności majątkowej.

Fragment:

W złożonym do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażaleniu, na niniejsze rozstrzygnięcie zarzucono organowi podatkowemu błędną wykładnię przepisu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wnosząc przy tym o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przyznania, iż warunkiem wspólnego rozliczenia małżonków nie jest trwanie pomiędzy nimi wspólności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zważył co następuje. Generalną zasadą prawa podatkowego wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest odrębność opodatkowania osiąganych przez małżonków dochodów. Wyjątek od przyjętej reguły został przewidziany w art. 6 ust. 2 w/w ustawy. Zgodnie z treścią powołanej wyżej normy prawnej /w jej brzmieniu obowiązującym w 2005 r./ małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów /.../, w tym przypadku podatek ustala się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków /.../.

2011
1
kwi

Istota:

Jaki formularz podatkowy będzie właściwy dla rozliczenia dochodów osiągniętych w Polsce przez Podatnika podlegającego w tym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

Do dochodów osiąganych w Wielkiej Brytanii mają zastosowanie postanowienia umowy między Rządem Polskiej Rzeczospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych, podpisanej w Londynie w dniu 16 grudnia 1976r. (Dz. U. z 1978r. Nr 7, poz. 20). Z przedstawionego na wstępie stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w październiku 2005r. wyjechał na stałe do Anglii. Tam też podjął pracę, dopełnił obowiązku meldunkowego i przeniósł do tego kraju swoje centrum interesów życiowych. W dniu 01.03.2006r. Podatnik uzyskał certyfikat rezydencji. W Polsce natomiast Wnioskodawca nie prowadzi żadnych interesów, nie osiąga dochodów i nie planuje powrotu do tego kraju. Zatem, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy, Wnioskodawca w tym kraju podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i zobowiązany jest rozliczyć się wyłącznie z dochodów, jakie uzyska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2011
1
kwi

Istota:

Czy małżonkowie mogą wspólnie opodatkować dochody w Polsce poprzez wykazanie ich w zeznaniu podatkowym PIT-36, w sytuacji, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec?

Fragment:

Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w tej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce, kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie, czy w świetle umowy podpisanej przez Polskę z danym państwem działalność gospodarcza jest wykonywana poprzez zakład położony na terenie innego państwa, czy też bez pomocy takiego zakładu. W myśl art. 5 w/w umowy określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. W świetle art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, osiągał również dochody z tytułu prowadzonej działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według obowiązującej skali podatkowej, ustala się stopę procentową tego podatku, którą stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2011
1
kwi

Istota:

Płatnik nie wykazał w informacji rocznej o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) kosztów uzyskania przychodu, których udzielił przy wypłacie wynagrodzenia. Odmawia skorygowania informacji twierdząc, że pracownik może sam je uwzględnić w zeznaniu rocznym PIT-37.
Czy pracodawca ma obowiązek wykazywania w PIT-11 kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b)...". Natomiast art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym nakłada na płatnika, o którym mowa w art. 31 obowiązek przekazania w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym podatnikowi i urzędowi skarbowemu (...) imiennej informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) sporządzonej wg ustalonego wzoru. Stosownie do art. 45 ust. 1 w/w ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowy w terminie do 30 kwietnia następnego roku. Zgodnie z art. 22 ust. 2 w/w ustawy, kosztyuzyskaniaprzychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, (...) w przypadku gdy:podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy - wynoszą 102,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.227 zł,podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy - nie mogą przekroczyć łącznie 1.840,77 zł za rok podatkowy,miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy pracując w Niemczech i będąc tam zameldowanym podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne w Polsce?

Fragment:

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy pracując w Niemczech i będąc tam zameldowanym ma obowiązek złożyć zeznanie roczne w Polsce? W dniu 10.03.2006 r. tutejszy organ podatkowy w trybie art. 169 § 1 i art. 14a § 1 wezwał podatnika do uzupełnienia braków złożonego wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego poprzez uzupełnienie opłaty skarbowej, uzupełnienie stanu faktycznego, złożenie oświadczenia czy w przedmiotowe sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 23.03.06 r. uzupełniono wniosek pismem, w którym uzupełniono przedstawiony stan faktyczny, złożono stosowne oświadczenie oraz uzupełniono opłatę skarbową. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik pracuje w Niemczech, prowadzi tam jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza się w tamtejszym organie podatkowym. W Polsce nie posiada żadnego innego źródła przychodu. Podatnik jest również zameldowany w Niemczech i tam stale przebywa. Adres zameldowania w Polsce w Poznaniu, jest traktowany przez podatnika, jako adres pod który przychodzi korespondencja krajowa. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku składania w Polsce zeznania rocznego, ponieważ rozlicza się w organie podatkowym w Niemczech.