Zeznanie podatkowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zeznanie podatkowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Kataru.

Fragment:

Osoba, która za granicą uzyskała dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, ma obowiązek złożyć w Polsce roczne zeznanie podatkowe, nawet jeżeli w Polsce nie uzyskała żadnych dochodów. Osoby, które za granicą uzyskały dochody m.in. z pracy bądź z prowadzenia działalności gospodarczej, podlegające w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mają prawo do odliczenia podatku dochodowego tzw. ulgi abolicyjnej. Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej nie została uzależniona od tego, czy ww. dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w państwie, w którym podatnik je uzyskuje. Nie ma też znaczenia, czy Polska zawarła czy nie zawarła z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. W ocenie Wnioskodawczyni, uprawnienie do skorzystania przez podatnika z ulgi abolicyjnej zrównuje sytuację osób podlegających opodatkowaniu metodą proporcjonalnego odliczenia z sytuacją osób podlegających metodzie wyłączenia z progresją. Powyższe zatem oznacza, że w odniesieniu do dochodów osób wykonujących pracę najemną na rzecz katarskiego pracodawcy, chociaż zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia, efektywne opodatkowanie tego dochodu w Polsce będzie nie wyższe niż w wyłączeniu z progresją.

2017
11
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z Kataru.

Fragment:

Osoba, która za granicą uzyskała dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, ma obowiązek złożyć w Polsce roczne zeznanie podatkowe, nawet jeżeli w Polsce nie uzyskała żadnych dochodów. Osoby, które za granicą uzyskały dochody m.in. z pracy bądź z prowadzenia działalności gospodarczej, podlegające w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mają prawo do odliczenia podatku dochodowego tzw. ulgi abolicyjnej. Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej nie została uzależniona od tego, czy ww. dochody osiągnięte za granicą zostały opodatkowane w państwie źródła, tj. w państwie, w którym podatnik je uzyskuje. Nie ma też znaczenia, czy Polska zawarła czy nie zawarła z tym państwem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najważniejsze jest to, czy dochody zagraniczne podlegają opodatkowaniu w Polsce przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego. W ocenie Wnioskodawcy, uprawnienie do skorzystania przez podatnika z ulgi abolicyjnej zrównuje sytuację osób podlegających opodatkowaniu metodą proporcjonalnego odliczenia z sytuacją osób podlegających metodzie wyłączenia z progresją. Powyższe zatem oznacza, że w odniesieniu do dochodów osób wykonujących pracę najemną na rzecz katarskiego pracodawcy, chociaż zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia, efektywne opodatkowanie tego dochodu w Polsce będzie nie wyższe niż w wyłączeniu z progresją.

2015
30
gru

Istota:

Czy Spółka będzie zobowiązana - w sporządzonym przez siebie rocznym rozliczeniu osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w zeznaniu CIT-8 za rok podatkowy, w którym nastąpi połączenie przez przejęcie - do uwzględnienia w swoich przychodach i kosztach uzyskania przychodów również przychodów i kosztów uzyskania przychodów wygenerowanych przez Spółkę przejmowaną w roku podatkowym, w którym nastąpi planowane połączenie?

Fragment:

Również Minister Finansów w przytoczonych we wniosku spółki interpretacjach, wypowiadając się w większości przypadków w stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych) podobnych do zdarzenia przyszłego opisanego przez spółkę, zgodził się ze stanowiskiem, że art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości zwołania z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, gdy do przejęcia dochodzi metodą łączenia udziałów, z tego też względu pogląd zaprezentowany w zaskarżonej interpretacji jawi się jako odosobniony i niezasadny. ” W konsekwencji zgodnie z zasadą sukcesji, o której mowa w art. 93 § 1 w związku z § 2 Ordynacji podatkowej to na Wnioskodawcy - jako sukcesorze prawnym Spółki przejmowanej - ciążyć będzie obowiązek uwzględnienia w swoim zeznaniu podatkowym za rok, w którym doszło do połączenia, wszelkich kosztów i przychodów wygenerowanych w roku połączenia przez Spółkę przejmowaną (bieżący wynik podatkowy Spółki przejmowanej). Jedyne bowiem ograniczenie zasady sukcesji zostało wprowadzone w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inna spółkę.

2015
7
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę wspólnego zeznania podatkowego PIT-37 na indywidualne i rozliczyć się oddzielnie?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w miesiącu kwietniu 2015 r. do Urzędu Skarbowego zostało złożone zeznanie podatkowe PIT-37 o rozliczeniu wspólnym małżonków Haliny i Romana Ś. (Wnioskodawcy) za rok podatkowy 2014. W dniu 6 lipca 2015 r. Wnioskodawca i Jego żona otrzymali wezwanie do złożenia korekty zeznania podatkowego. Korekta dotyczy zmiany sposobu opodatkowania – według Urzędu Skarbowego – małżonkowie nie mogą złożyć wspólnego zeznania podatkowego lecz indywidualne, gdyż żona Wnioskodawcy z działalności gospodarczej w XXX spółka jawna w likwidacji rozlicza się podatkiem liniowym na formularzu PIT-36L. Spółka jawna XXX w likwidacji zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2012 r. Krajowy Rejestr Sądowy nie dokonał wykreślenia spółki z rejestru z powodu braku podpisu drugiego ze wspólników pod jedną z uchwał dotyczących likwidacji spółki. Uchwała ta dotyczyła wzajemnych rozliczeń. Jednocześnie wskazuje, że wykreślenie spółki z KRS jest jedynie formalnym potwierdzeniem stanu faktycznego, tzn. że spółka zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2012 r. W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 84 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

2015
7
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna złożyć korektę wspólnego zeznania podatkowego PIT-37 na indywidualne i rozliczyć się oddzielnie?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w miesiącu kwietniu 2015 r. do Urzędu Skarbowego zostało złożone zeznanie podatkowe PIT-37 o rozliczeniu wspólnym małżonków Haliny (Wnioskodawczyni) i Romana Ś. za rok podatkowy 2014. W dniu 6 lipca 2015 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż otrzymali wezwanie do złożenia korekty zeznania podatkowego. Korekta dotyczy zmiany sposobu opodatkowania – według Urzędu Skarbowego – małżonkowie nie mogą złożyć wspólnego zeznania podatkowego lecz indywidualne, gdyż Wnioskodawczyni z działalności gospodarczej w XXX spółka jawna w likwidacji rozlicza się podatkiem liniowym na formularzu PIT-36L. Spółka jawna XXX w likwidacji zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2012 r. Krajowy Rejestr Sądowy nie dokonał wykreślenia spółki z rejestru z powodu braku podpisu drugiego ze wspólników pod jedną z uchwał dotyczących likwidacji spółki. Uchwała ta dotyczyła wzajemnych rozliczeń. Jednocześnie wskazuje, że wykreślenie spółki z KRS jest jedynie formalnym potwierdzeniem stanu faktycznego, tzn. że spółka zakończyła działalność w dniu 31 grudnia 2012 r. W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 84 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) likwidatorzy powinni zgłosić zakończenie likwidacji i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

2015
31
sty

Istota:

Czy biorąc pod uwagę termin złożenia pierwszej deklaracji podatkowej Wnioskodawca jest nadal uprawniony do wspólnego wraz z małżonką rozliczenia za 2013 r.?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zeznanie podatkowe za 2013 r., w którym Wnioskodawca rozlicza się wspólnie z małżonką, zostało przesłane poprzez system e-Deklaracje w terminie nakazanym w art. 6 ust. 10 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na błąd w danych autoryzujących, deklaracja została negatywnie zweryfikowana (nie została dostarczona). Ponowne, poprawnie zweryfikowane złożenie zeznania podatkowego miało miejsce dnia 1 maja 2014 r. W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić że urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) jest dokumentem poświadczającym potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w dacie zarejestrowania. Zatem nie można uznać, że złożenie pierwszej deklaracji podatkowej uprawnia Wnioskodawcę do wspólnego rozliczenia wraz z małżonką. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.

2012
10
lis

Istota:

Sposób opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu powierzenia środków finansowych osobie, która inwestowała je we własnym imieniu na rynku Forex.

Fragment:

Wnioskodawca chciałby aby jego zeznanie podatkowe było sporządzone rzetelnie, uwzględniało wszystkie przychody, które jego dotyczą, a powinny być w nim zawarte. Nie chciałby dopuścić do sytuacji w, której okazałoby się, że cześć jego przychodów z powodu błędnych informacji, nie zostanie uwzględniona w jego zeznaniu podatkowym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychody wnioskodawcy, które nie powstały na jego rachunku maklerskim, powinny być uwzględnione w jego zeznaniu rocznym i czy w związku z tym musi zapłacić jeszcze raz podatek od zysków... Zdaniem wnioskodawcy, posiada on swoje konto maklerskie, z którego korzysta. Od brokera otrzymał PIT-8C, na którym były jego dane, uzyskał przychód, uwzględnił go w zeznaniu rocznym i zapłacił podatek od zysków. W ocenie wnioskodawcy z inwestycji, która została przeprowadzona na rachunku maklerskim nie wnioskodawcy podatek powinien zostać zapłacony przez osobę, która jest jego właścicielem i bezpośrednio na nim inwestowała, ponieważ wnioskodawca tylko przekazał środki na inwestycje, na rynku Forex. Wnioskodawca wskazał, że zakładając hipotetyczną sytuację gdyby kolega wnioskodawcy powierzył mu pieniądze i wpłaciłby je na jego rachunek maklerski i na tym rachunku wnioskodawca dokonywałby transakcji zarabiając dla niego, to wnioskodawca uwzględniłby zyski w swoim zeznaniu rocznym ponieważ konto byłoby jego.

2012
27
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca kontynuujący działalność jest uprawniony do odliczenia strat z lat 2007-2009 i 2010 w oparciu o art. 7 ust. 5, czy na mocy art. 7 ust. 3 pkt 4 został pozbawiony tej możliwości z uwagi na przeprowadzony podział?

Fragment:

Przepis art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy dotyczy ustalania dochodu osiągniętego w roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie podatkowe (art. 7 ust. 2). Prawo określone w art. 7 ust. 5 dotyczy strat wykazanych w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe, więc nie jest związane z dochodem określonym w art. 7 ust. 1 i 2. Tezę tę zdaje się potwierdzać konstrukcja deklaracji CIT-8. W pierwszej kolejności, w części D następuje ustalenie dochodu/straty za rok podatkowy, a następnie w części E „ Ustalenie podstawy opodatkowania/straty ” w pozycji E1 podatnik dokonuje odliczenia m.in. strat za lata ubiegłe, wykazanych w załączniku CIT-8/O w pozycji B2. Wobec powyższego, Wnioskodawcy przysługuje prawo odliczenia strat podatkowych za lata 2007-2009 oraz 2010, a sukcesja podatkowa spółki nowo zawiązanej odnosi się jedynie do przychodów i kosztów roku wydzielenia związanych z przejmowaną zorganizowaną częścią majątku, nie zaś do strat za lata poprzedzające podział. Udział rodzaju działalności Wnioskodawcy w stracie ogółem nie ma znaczenia, bo strata związana jest z podmiotem prawnym, który ją wygenerował. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Cechą szczególną podziału spółki dokonanego w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych jest fakt, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

2012
5
paź

Istota:

Czy może to zrobić Wnioskodawczyni, ponieważ do niej należą pieniądze i zyski pomimo, iż to inna osoba jest zarejestrowana w banku jako właściciel konta?

Fragment:

W przypadku osiągania dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych osoba osiągająca te dochody (właściciel konta) nie jest zobowiązana sama rozliczać się z osiągniętego dochodu i składać zeznanie podatkowe PIT-38. Obowiązek poboru podatku ciąży na banku. Wobec tego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe. Dodatkowo zauważa się, że jeżeli zawarta umowa ma na celu ukrycie innej czynności prawnej np. umowy darowizny środków pieniężnych i jednostek uczestnictwa w funduszu kapitałowym na rzecz osoby obcej to zawarta umowa ma na celu obejście przepisów prawa podatkowego w szczególności ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.), co podlega ocenie właściwego organu podatkowego w postępowaniu podatkowym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2012
15
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe za rok 2011 na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C i zapłacić z tego tytułu podatek?

Fragment:

Czy Wnioskodawczyni powinna składać zeznanie podatkowe za rok 2011 na podstawie otrzymanej informacji PIT-8C i zapłacić z tego tytułu podatek... Zdaniem Wnioskodawczyni nie występuje konieczność składania zeznania. Środki pieniężne wykazane jako przychód w informacji PIT-8C nie powinny podlegać opodatkowaniu, ponieważ wchodziły w skład spadku, jaki odziedziczyła. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.