IBPB-1-3/4510-13/16/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy w zwiazku z polaczeniem Wnioskodawcy ze Spolka Przejmowana i w rezultacie zamknieciem ksiag rachunkowych Spolki Przejmowanej, nastapi zakonczenie roku podatkowego Spolki Przejmowanej, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, bedzie zobowiazany do zlozenia zeznania CIT-8 za ostatni rok podatkowy tej spolki?
IBPB-1-3/4510-13/16/JKTinterpretacja indywidualna
  1. przejęcie
  2. rozliczanie (rozliczenia)
  3. zeznania
  4. łączenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz ? 4 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzialajacy w imieniu Ministra Finansow, stwierdza, ze stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 listopada 2015 r. (data wplywu do tut. BKIP 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych, w zakresie obowiazku zlozenia zeznania CIT-8 przez nastepce prawnego Spolki Przejmowanej - jest prawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2016 r. wplynal do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku dochodowego od osob prawnych, w zakresie obowiazku zlozenia zeznania CIT-8 przez nastepce prawnego Spolki Przejmowanej.

We wniosku zostalo przedstawione nastepujace zdarzenie przyszle:

Wnioskodawca (dalej: ?Wnioskodawca?, ?Spolka Przejmujaca?), posiada 100% akcji w kapitale zakladowym innej spolki akcyjnej majacej siedzibe na terytorium Polski (dalej: ?Spolka Przejmowana?).

Wnioskodawca planuje polaczyc sie ze Spolka Przejmowana na podstawie art. 492 ? 1 pkt 1 w zw. z art. 515 ? 1 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2015 r. Kodeks spolek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: ?KSH?), tj. poprzez przeniesienie calego majatku Spolki Przejmowanej na Wnioskodawce (tzw. laczenie sie przez przejecie), bez podwyzszania kapitalu zakladowego Spolki. Przedmiotowe polaczenie planowane jest wstepnie na dzien 30 czerwca 2016 r. Termin ten moze ulec zmianie, niemniej jednak polaczenie nastapi przed koncem 2016 r.

Polaczenie przeprowadzone zostanie metoda laczenia udzialow, o ktorej mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 330 ze zm.; dalej: ?ustawa o rachunkowosci?). W zwiazku z polaczeniem nastapi zamkniecie ksiag rachunkowych Spolki Przejmowanej, stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowosci.

Rok podatkowy Spolki Przejmowanej jest tozsamy z rokiem kalendarzowym.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie:

Czy w zwiazku z polaczeniem Wnioskodawcy ze Spolka Przejmowana i w rezultacie zamknieciem ksiag rachunkowych Spolki Przejmowanej, nastapi zakonczenie roku podatkowego Spolki Przejmowanej, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, bedzie zobowiazany do zlozenia zeznania CIT-8 za ostatni rok podatkowy tej spolki...

W ocenie Wnioskodawcy, z chwila zamkniecia ksiag rachunkowych Spolki Przejmowanej w zwiazku z polaczeniem z Wnioskodawca, dojdzie do zakonczenia roku podatkowego Spolki Przejmowanej, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 851, ze zm., dalej: ?ustawa o CIT?). W konsekwencji Wnioskodawca, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, bedzie zobowiazany do zlozenia zeznania CIT-8 za ostatni rok podatkowy tej spolki.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o CIT, za rok podatkowy uwaza sie co do zasady rok kalendarzowy (ewentualnie po spelnieniu okreslonych wymogow formalnych - wybrany przez podatnika okres kolejnych dwunastu miesiecy kalendarzowych). W mysl natomiast art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy z odrebnych przepisow wynika obowiazek zamkniecia ksiag rachunkowych (sporzadzenia bilansu) przed uplywem przyjetego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uwaza sie okres od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po zakonczeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkniecia ksiag rachunkowych. W tym przypadku za nastepny rok podatkowy uwaza sie okres od dnia otwarcia ksiag rachunkowych do konca przyjetego przez podatnika roku podatkowego.

Zgodnie z ustawa o rachunkowosci ksiegi rachunkowe, co do zasady, zamyka sie w spolce przejmowanej na dzien polaczenia zwiazanego z przejeciem jednostki przez inna jednostke, to jest na dzien wpisu do rejestru tego polaczenia, nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od tego dnia (art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowosci). Przy czym, gdy rozliczenie polaczenia nastepuje metoda laczenia udzialow i nie powoduje powstania nowej jednostki, wowczas podatnik moze, ale nie musi zamykac ksiag rachunkowych (art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowosci).

W analizowanym przypadku planowane polaczenie Wnioskodawcy i Spolki Przejmowanej nastapi metoda laczenia udzialow. Przy czym, laczace sie spolki nie skorzystaja z mozliwosci odstapienia od obowiazku zamkniecia ksiag Spolki Przejmowanej.

W swietle powyzszego, w ocenie Wnioskodawcy, skoro ksiegi rachunkowe Spolki Przejmowanej zostana zamkniete z dniem polaczenia z Wnioskodawca, wowczas nalezy uznac, ze okres od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po zakonczeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkniecia ksiag rachunkowych bedzie rokiem podatkowym Spolki Przejmowanej, w rozumieniu przepisow o CIT. W konsekwencji, w takim przypadku Wnioskodawca, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, bedzie zobowiazany do zlozenia zeznania CIT-8 za ostatni rok podatkowy tej spolki.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego uznaje sie za prawidlowe.

Zgodnie z art. 492 ? 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spolek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: ?KSH?), polaczenie moze byc dokonane przez przeniesienie calego majatku spolki (przejmowanej) na inna spolke (przejmujaca) za udzialy lub akcje, ktore spolka przejmujaca wydaje wspolnikom spolki przejmowanej (laczenie sie przez przejecie).

Stosownie natomiast do tresci art. 494 ? 1 KSH, spolka przejmujaca albo spolka nowo zawiazana wstepuje z dniem polaczenia we wszystkie prawa i obowiazki spolki przejmowanej albo spolek laczacych sie przez zawiazanie nowej spolki. Przepis ten zawiera zasade sukcesji generalnej.

Na gruncie prawa podatkowego powyzsza zasada sukcesji zostala wyrazona w art. 93 ? 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: ?Ordynacja podatkowa?), ktory stanowi, ze osoba prawna zawiazana (powstala) w wyniku laczenia sie osob prawnych wstepuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiazki kazdej z laczacych sie osob lub spolek. W mysl art. 93 ? 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepis ? 1, stosuje sie odpowiednio do osoby prawnej laczacej sie przez przejecie innej osoby prawnej (osob prawnych).

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ?ustawa o CIT?), jezeli z odrebnych przepisow wynika obowiazek zamkniecia ksiag rachunkowych (sporzadzenia bilansu) przed uplywem przyjetego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uwaza sie okres od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po zakonczeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkniecia ksiag rachunkowych. W tym przypadku za nastepny rok podatkowy uwaza sie okres od dnia otwarcia ksiag rachunkowych do konca przyjetego przez podatnika roku podatkowego.

Zasady dotyczace prowadzenia ksiag rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm., dalej: ?ustawa o rachunkowosci?).

W mysl art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowosci, ksiegi rachunkowe zamyka sie, z zastrzezeniem ust. 3, 3a, 3b i 3c w jednostce przejmowanej na dzien polaczenia zwiazanego z przejeciem jednostki przez inna jednostke, to jest na dzien wpisu do rejestru tego polaczenia - nie pozniej niz w ciagu 3 miesiecy od dnia zaistnienia tych zdarzen.

W takim przypadku spolka przejmujaca (nastepca prawny) ma obowiazek zlozenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy konczacy sie w dacie zamkniecia ksiag rachunkowych spolki przejmowanej. Obowiazek zamkniecia ksiag rachunkowych, a tym samym zakonczenia roku podatkowego i zlozenia do urzedu skarbowego zeznania, uzalezniony jest od zastosowania do rozliczen polaczen rachunkowej metody nabycia (art. 44b ustawy o rachunkowosci) lub metody laczenia udzialow (art. 44c ustawy o rachunkowosci).

Jednakze przepis art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowosci stanowi, ze mozna nie zamykac i nie otwierac ksiag rachunkowych w przypadku polaczenia jednostek, gdy w mysl ustawy rozliczenie polaczenia nastepuje metoda laczenia udzialow i nie powoduje powstania nowej jednostki.

Przepisem tym przewidziano zatem mozliwosc odstapienia od obowiazku zamkniecia ksiag rachunkowych. Nalezy przy tym podkreslic, ze spolka przejmowana moze w takim wypadku zamknac ksiegi rachunkowe, ale nie ma takiego obowiazku.

Jak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, podatnicy, z wyjatkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisow ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, sa obowiazani skladac urzedom skarbowym zeznanie, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci dochodu (straty) osiagnietego w roku podatkowym - do konca trzeciego miesiaca roku nastepnego i w tym terminie wplacic podatek nalezny albo roznice miedzy podatkiem naleznym od dochodu wykazanego w zeznaniu a suma naleznych zaliczek za okres od poczatku roku.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, ze Wnioskodawca (Spolka Przejmujaca) zamierza dokonac polaczenia z inna spolka akcyjna (Spolka Przejmowana). Polaczenie dokona sie przez przeniesienie calego majatku Spolki Przejmowanej na Spolke Przejmujaca. W zwiazku z planowanym polaczeniem, na dzien polaczenia ksiegi rachunkowe Spolki Przejmowanej zostana zamkniete.

Odnoszac powyzsze do przepisow prawa podatkowego, wskazac nalezy, ze Spolka Przejmujaca (Wnioskodawca) stanie sie nastepca prawnym przejmowanej Spolki i wstapi we wszelkie podatkowe prawa i obowiazki przejetego podmiotu. Tym samym, w zwiazku z faktem, ze ksiegi rachunkowe Spolki Przejmowanej zostana zamkniete, Wnioskodawca zobowiazany bedzie do zlozenia zeznania podatkowego za Spolke Przejmowana za rok podatkowy obejmujacy okres od pierwszego dnia tego roku do dnia polaczenia Spolek, tj. do dnia wpisania polaczenia do rejestru i wykreslenia Spolki Przejmowanej z rejestru.

Ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych wiaze zamkniecie ksiag rachunkowych z zakonczeniem roku podatkowego i obowiazkiem zlozenia zeznania rocznego. Ze wzgledu na fakt zamkniecia ksiag rachunkowych przez Spolke Przejmowana, Wnioskodawca bedzie zobowiazany do zlozenia, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za okres od rozpoczecia przez Spolke Przejmowana roku podatkowego do dnia polaczenia, w terminie do konca trzeciego miesiaca roku nastepnego w urzedzie skarbowym wlasciwym dla Spolki Przejmowanej.

Reasumujac, stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszynskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bialej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biala.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.