Zeznania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zeznania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
paź

Istota:

Czy istnieje możliwość rozliczenia się z podatku dochodowego razem z mamą, z którą Wnioskodawczyni mieszka i opiekuje się nią każdego dnia?Czy jest możliwość ponownego przeliczenia podatku za 2017 r. z uwzględnieniem wspólnego rozliczenia z mamą?

Fragment:

(...) zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Preferencyjny sposób opodatkowania, przez małżonków i osobę samotnie wychowującą dzieci, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (art. 6 ust. 8 ww. ustawy). Ponadto art. 6 ust. 10 ww. ustawy określa, że sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym, określony w ust. 2 i 4, złożą po terminie, o którym mowa w art. 45 ust. 1. W wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Gl 1272/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zauważył, że cyt. „ (...) wspólne opodatkowanie przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można interpretować rozszerzająco.

2017
27
paź

Istota:

W zakresie możliwości wpłacania w roku podatkowym 2018 zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, tj. obliczonej na podstawie zeznania (CIT-8) złożonego przez Wnioskodawcę w roku podatkowym 2017, a więc zeznania Wnioskodawcy za 2016 rok

Fragment:

Tymczasem, jedynie zakończenie roku podatkowego (prowadzące do zmiany zeznania podatkowego, na podstawie którego obliczana jest wysokość zaliczek) prowadziłoby do zmiany wysokości miesięcznych zaliczek (pomijając szczególne przypadki dokonania korekty zeznania rocznego przez Wnioskodawcę i decyzji organu podatkowego zmieniającej wysokość podatku wykazanego w tym zeznaniu). Mając powyższe na względzie, w roku podatkowym 2018 Wnioskodawca będzie mógł wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, tj. obliczonej na podstawie zeznania (CIT-8) złożonego przez Wnioskodawcę w roku podatkowym 2017, a więc zeznania Wnioskodawcy za 2016 rok pod warunkiem zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia 2018 roku o wyborze tej formy wpłacania zaliczek. Nie ma przy tym znaczenia czy rejestracja połączenia Wnioskodawcy ze Spółką przejmowaną przez KRS nastąpi w 2017 r., czy w 2018 r. (przed lub po 20 stycznia 2018 r.). Zaprezentowane powyżej stanowisko Wnioskodawcy jest również potwierdzane w licznych interpretacjach indywidualnych wydawanych w imieniu Ministra Finansów, zawierających stan faktyczny zbliżony do zdarzenia przyszłego Wnioskodawcy: w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 7 marca 2013 r., sygn.

2017
20
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może złożyć korektę zeznania podatkowego PIT-36, celem wspólnego rozliczenia się z mężem?

Fragment:

Dopuszczalna jest zatem po dniu 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym korekta zeznania rocznego mająca na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy pierwotnym (poprzednim) jego sporządzaniu. Może ona dotyczyć każdej pozycji zeznania, np. kwoty przychodów, dochodu, kosztów uzyskania przychodów, odliczeń, określenia wysokości nadpłaty, zaliczek na podatek. Jednakże, dopuszczalność skorygowania po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w zeznaniu podatkowym poszczególnych kwot zamieszczonych w rubrykach zeznania podatkowego nie uprawnia do jednoczesnego złożenia nowego (zmienionego) oświadczenia o wyborze – stosownie do art. 6 ust. 1 lub art. 6 ust. 2 ww. ustawy – łącznego bądź rozdzielnego opodatkowania małżonków. Takie oświadczenie złożone po dniu 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, po którym składane jest zeznanie, nie wywołuje skutków prawnych. Czym innym jest złożenie korekty zeznania podatkowego, a czym innym złożenie oświadczenia o wspólnym, bądź rozdzielnym (indywidualnym) opodatkowaniu małżonków. W zakresie wyboru jednej z form opodatkowania, wymienionej w treści art. 6 ust. 1 lub art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik sam podejmuje decyzję i sam ponosi konsekwencje własnych działań.

2016
28
lis

Istota:

W zakresie zasadności sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku wierzytelności które uległy przedawnieniu oraz wierzytelności, których Spółka przestaje dochodzić

Fragment:

Natomiast zarówno w Przypadku 1 - tj. odpisania wierzytelności jako nieściągalnej i zaliczenia jej do kosztów podatkowych, jak również w Przypadku 2 -tj. jej przedawnienia, Klient-dłużnik nie otrzymuje przysporzenia, które miałoby charakter ostateczny i trwały. W obu tych przypadkach, Dłużnik nie uzyskuje żadnej korzyści majątkowej, ponieważ formalnie nadal jest zobowiązany do wykonania tego świadczenia, nawet jeśli B zaprzestała dochodzenia przedmiotowych wierzytelności, zamknęła rachunki inwestycyjne tych Klientów. Zdaniem niektórych organów podatkowych, „ w przypadku przedawnienia zobowiązania, jeżeli wierzyciel dopuścił do tego nie podejmując czynności, przed upływem terminu przedawnienia, w celu zaspokojenia swojego roszczenia przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń, po stronie dłużnika nie powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia opodatkowany podatkiem dochodowym ” - postanowienie z dnia 4 września 2006 r., wydane przez Urząd Skarbowy, interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. ITPB2/415-867c/09/MK ). Dodatkowym argumentem potwierdzającym brak uzyskania korzyści po stronie Klienta jest fakt, że w obu wyżej wskazanych Przypadkach, Klient-dłużnik nie przyjmuje zwolnienia z długu, cała operacja odbywa się bez jego wiedzy, ponieważ nie ma z nim kontaktu. Wnioskodawca chciałby również podkreślić, że istnieją obiektywne przeszkody w wystawianiu PIT-8C Klientom-dłużnikom, ponieważ w większości przypadków aktualne miejsce pobytu dłużnika nie jest znane, nie odbiera on korespondencji, wezwań do zapłaty, a jego miejsca pobytu nie można ustalić.

2016
24
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo złożyć taką korektę zeznania?

Fragment:

(...) zeznania rocznego PIT 37 – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2016 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości złożenia korekty zeznania rocznego PIT 37. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: W trybie art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca łącznie z małżonką złożyli zeznanie podatkowe za 2014 r. (PIT-37). Mając wspólność ustawową i pozostając w związku małżeńskim małżonkowie skorzystali z prawa o jakim mówi art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże po analizie swojej sytuacji Wnioskodawca podjął decyzję o indywidualnym rozliczeniu podatkowym. W związku z tym chciałby dokonać korekty zeznania podatkowego za 2014 r. i w miejsce jednego zeznania chciałby wraz z małżonką złożyć dwa odrębne zeznania. W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca ma prawo złożyć taką korektę zeznania... Zdaniem Wnioskodawcy, zasadą ustawową jest indywidualne rozliczenie podatku, jednak ustawa dopuszcza łączne rozliczenie małżonków.

2016
8
kwi

Istota:

Czy w zwiazku z polaczeniem Wnioskodawcy ze Spolka Przejmowana i w rezultacie zamknieciem ksiag rachunkowych Spolki Przejmowanej, nastapi zakonczenie roku podatkowego Spolki Przejmowanej, a w konsekwencji Wnioskodawca, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, bedzie zobowiazany do zlozenia zeznania CIT-8 za ostatni rok podatkowy tej spolki?

Fragment:

Tym samym, w zwiazku z faktem, ze ksiegi rachunkowe Spolki Przejmowanej zostana zamkniete, Wnioskodawca zobowiazany bedzie do zlozenia zeznania podatkowego za Spolke Przejmowana za rok podatkowy obejmujacy okres od pierwszego dnia tego roku do dnia polaczenia Spolek, tj. do dnia wpisania polaczenia do rejestru i wykreslenia Spolki Przejmowanej z rejestru. Ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych wiaze zamkniecie ksiag rachunkowych z zakonczeniem roku podatkowego i obowiazkiem zlozenia zeznania rocznego. Ze wzgledu na fakt zamkniecia ksiag rachunkowych przez Spolke Przejmowana, Wnioskodawca bedzie zobowiazany do zlozenia, jako nastepca prawny Spolki Przejmowanej, zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za okres od rozpoczecia przez Spolke Przejmowana roku podatkowego do dnia polaczenia, w terminie do konca trzeciego miesiaca roku nastepnego w urzedzie skarbowym wlasciwym dla Spolki Przejmowanej. Reasumujac, stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za prawidlowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszlego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach, ul.

2015
17
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może skorygować zeznanie podatkowe za 2013 rok nie dokonując doliczenia zwrotu podatku z Holandii?

Fragment:

W 2013 roku Wnioskodawczyni uzyskała zwrot części podatku z Holandii za lata 2011 i 2012, który doliczyła do podatku w poz. 178 zeznania PIT-36 za 2013 rok. Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna doliczać podatku zwróconego z Holandii w zeznaniu podatkowym za 2013 rok. Zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Powyższy przepis wskazuje jednoznacznie, że w roku podatkowym, w którym nastąpił zwrot podatku uprzednio odliczonego – należy dokonać doliczenia tegoż podatku w zeznaniu rocznym. Podkreślić tutaj należy, że rację ma Wnioskodawczyni twierdząc, że podatnicy rozliczający swoje dochody metodą wyłączenia z progresją nie doliczają zwrotów podatków z zagranicy w swoich zeznaniach podatkowych. Metoda wyłączenia z progresją oznacza bowiem, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie, jednak dla ustalenia podatku należnego od dochodu osiągniętego w Polsce, stosuje się stopę podatku obliczoną dla całego dochodu, tj.

2013
11
wrz

Istota:

Udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek na podstawie zeznania złożonego przed zakończeniem roku podatkowego.

Fragment:

Po drugie, brak jest również podstaw do uznania, że w analizowanym przypadku podatnik decydując się na wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej, mógłby wybrać jedynie zaliczki w wysokości l/12 podatku wynikającego z zeznania za 2012 r., a za 2013 r. już nie. Ponownie należy podkreślić, że zarówno jedno, jak i drugie zeznanie byłoby „ zeznaniem, o którym mowa w art. 27 list. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy ” w rozumieniu art. 25 ust. 6 udop. Przepis ten nie daje zatem podstaw do preferowania w jakikolwiek sposób zeznania za rok 2012 w stosunku do zeznania za 2013 r. Przeciwnie, więcej argumentów przemawia za ustaleniem wysokości uproszczonych zaliczek jako 1/12 kwoty podatku wynikającego z zeznania za rok 2013. Analiza treści art. 25 ust. 6 updop wskazuje na to, że preferowane przez ustawodawcę jest przyjęcie za podstawę ustalenia wysokości uproszczonych zaliczek podatku z zeznania za rok podatkowy najbliższy do roku, w którym mają być wpłacane te zaliczki. Przepis ten w pierwszej kolejności odwołuje się do zeznania składanego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, a dopiero w sytuacji, gdy w zeznaniu tym nie wykazano podatku należnego, dopuszcza ustalenie wysokości zaliczek na podstawie zeznania składanego dwa lata wcześniej. Zasadnie można zatem przyjąć, że odwołanie się przez ustawodawcę w art. 25 ust. 6 updop do zeznania składanego w roku poprzedzającym rok podatkowy służyło ustaleniu wysokości zaliczek uproszczonych w oparciu o podatek za rok najbliższy do bieżącego.

2013
20
kwi

Istota:

Czy w przypadku złożenia zeznania podatkowego za rok 2012 do dnia 20 stycznia 2013 r. kwotę podatku wynikającą z tego zeznania należy wpłacić do dnia 20 stycznia 2013 r., czy w tej sytuacji można zgodnie z art. 45 ustawy, dokonać zapłaty do dnia 30 kwietnia 2013 r.?

Fragment:

Artykuł 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza możliwość niewpłacenia zaliczki w sytuacji gdy podatnik złoży zeznanie do dnia 20 stycznia a wpłaty podatku wynikającego z zeznania dokona na zasadach określonych w art. 45 tej ustawy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku złożenia zeznania podatkowego za rok 2012 do dnia 20 stycznia 2013 r. kwotę podatku wynikającą z tego zeznania należy wpłacić do dnia 20 stycznia 2013 r., czy w tej sytuacji można zgodnie z art. 45 ustawy, dokonać zapłaty do dnia 30 kwietnia 2013 r.... Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku złożenia zeznania rocznego do dnia 20 stycznia 2013 r., kwotę podatku wynikającą z tego zeznania można uregulować do dnia 30 kwietnia 2013 r. Wnioskodawczyni wskazała, że Jej stanowisko potwierdza również uzasadnienie do projektu ustawy wprowadzającej zmianę w art. 44 ust. 6, druk sejmowy 666 z dnia 24 kwietnia 2008 r., ustawodawca w tym projekcie pozostawił podatnikowi swobodny wybór między wpłaceniem zaliczki za miesiąc grudzień do dnia 20 stycznia i niewpłaceniem zaliczki w ogóle pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego w terminie do 20 stycznia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2012
27
lis

Istota:

Czy nieterminowe złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, (PIT-39), ma wpływ na skorzystanie z ulgi, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Wnioskodawczyni źle zrozumiała informację o terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-39, ponieważ była przekonana, że na złożenie tego zeznania ma termin dwóch lat, czyli wtedy gdy będzie rozliczała w urzędzie skarbowym wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nieterminowe złożenie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, (PIT-39), ma wpływ na skorzystanie z ulgi, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ... Zdaniem Wnioskodawczyni, cele mieszkaniowe, na które może zostać wydatkowana kwota uzyskana ze sprzedaży, aby była ona zwolniona z podatku oraz dodatkowego obwarowania korzystania ze zwolnienia, zostały określone w art. 21 ust. 25-30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według Wnioskodawczyni żaden z warunków nie uzależnia prawa do skorzystania z ulgi od terminowego złożenia zeznania PIT-39. Na potrzeby skorzystania ze zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, terminowe złożenie zeznania nie ma wpływu. Zdaniem Wnioskodawczyni istotne jest to, że uzyskane ze sprzedaży środki pieniężne w odpowiedniej wysokości, zostaną wydane w określonym terminie na cele wskazane w ustawie oraz, że trzeba posiadać odpowiednie dowody potwierdzające te wydatki.