PP-443/28/2005/IPP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest zastosowanie jednej kasy fiskalnej potwierdzającej sprzedaż żetonów będących środkiem płatniczym w całym obiekcie turystyczno-wypoczynkowym oraz prowadzenie jednego rejestru zwrotu żetonów bez konieczności pozyskiwania od klienta wcześniej otrzymanego paragonu potwierdzającego sprzedaż?

PP-443/28/2005/IPP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. kasa rejestrująca
  2. usługi gastronomiczne
  3. usługi turystyczne
  4. zwrot towarów
  5. żetony
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ) w związku z wnioskiem z dnia ... oraz pismem uzupełniającym z dnia ... złozonym przez ... w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatniczki zawarte we wniosku złożonym w dniu ... oraz piśmie uzupełniającym z dnia ... dotyczące ewidencjonowania za pomocą jednej kasy rejestrującej sprzedaży żetonów, które stanowią środek płatniczy za usługi gastronomiczne i inne usługi wykonywane w obiekcie turystyczno-wypoczynkowym z równoczesną możliwością zwrotów żetonów.

UZASADNIENIE

W złożonym w dniu ... wniosku podatniczka zwróciła się z prośbą o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ewidencjonowania za pomocą jednej kasy rejestrującej sprzedaży żetonów, które stanowią środek płatniczy w obiekcie turystyczno-wypoczynkowym. Żetony są środkiem płatniczym zarówno za usługi gastronomiczne ( opodatkowane stawką VAT 7% ) oraz za pozostałe usługi (opodatkowane wg stawki 22%) na terenie całego obiektu. Stan faktyczny: Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług turystyczno -wypoczynkowych w postaci „wigwamów” oraz usług gastronomicznych na zamkniętym terenie.

W celu uatrakcyjnienia miejsca wypoczynku wprowadzono „walutę-żetony” obowiązującą na całym terenie „wigwamów”. W tym celu zamontowane są bramki wejściowe oraz punkt sprzedaży i zwrotu „żetonów – waluty” . Sprzedaż żetonów jest dokonywana za po- mocą kasy fiskalnej w momencie wymiany złotówek na „ walutę” obowiązującą w obiekcie i obciążona 22% podatkiem VAT. Klienci mogą posługiwać się w ten sposób pozyskanym środkiem płatniczym płacąc za wszystkie oferowane atrakcje oraz usługi gastronomiczne. Na koniec pobytu mogą zwrócić niewykorzystane żetony w odpowiedniej kasie otrzymując zwrot złotówek. Zwroty żetonów są ewidencjonowane w stosownym rejestrze oraz księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie miesięcznego zestawienia wartości zwrotów. Sprzedawane żetony są w ciągłym obiegu. Pytanie podatniczki: Czy prawidłowe jest zastosowanie jednej kasy fiskalnej potwierdzają- cej sprzedaż żetonów będących środkiem płatniczym w całym obiekcie turystyczno-wypoczynkowym oraz prowadzenie jednego rejestru zwrotu żetonów bez konieczności pozyskiwania od klienta wcześniej otrzymanego paragonu potwierdzającego sprzedaż...

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 54, poz. 535 ze zmianami ) „ podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi, w tym również w zakresie handlu i gastronomii, na rzecz osób fizycznych prowadzących działalności gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących”.

Podatnik obowiązany jest do prowadzenia ewidencji we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży. Bowiem zgodnie z brzmieniem §6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie kas rejestrujących ( Dz. U. Nr 273, poz. 2706 ) podatnik ma obowiązek: „W terminach wynikających z § 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 2 i 4-7 oraz § 4 podatnicy obowiązani są rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1 / 5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas, która zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy została zgłoszona przez podatnika do naczelnika właściwego urzędu skarbowego we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania”.

Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Biorąc pod uwagę powyższe, rejestrowanie obrotu w zakresie wykonywanych usług w kasie fiskalnej powinno być dokonane z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z powyższym, każda zapłacona kwota od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej za wykonywane usługi (w tym również zaliczka), powinna być zaewidencjonowana w kasie rejestrującej w dniu jej otrzymania.

W przedstawionym stanie faktycznym sprzedaż dokonywana jest w momencie nabycia „żetonów-waluty” (zapłata ) i w tym momencie powstaje obowiązek zarejestrowania transakcji poprzez kasę rejestrującą. Nabyty „żeton-waluta” uprawnia do nabycia towarów ( gastronomia ) lub usługi ( turystyczno-wypoczynkowej ) na terenie obiektu.

Ponieważ z chwilą wymiany polskich złotych na „walutę- żetony” nie jest Pani w stanie określić na jaką usługę ( gastronomiczną lub inną ) klient je przeznaczy właściwą stawką podatku jest stawka podstawowa tj. 22%.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 1994 roku, Nr PP-7253/ 010/94, w przypadku zwrotu towarów zaleca się prowadzenie tzw. „ ewidencji korekt ", w której powinny być zapisywane wszelkie zdarzenia związane z korektą obrotu jak: błędy kasjera, udzielone rabaty, zwroty towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wprowadzone przez Panią „żetony-waluta” nie są towarem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który mówi: „ Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa: o towarach rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towa- rów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o sta- tystyce publicznej, a także grunty;”.

Ponieważ w/w nabyty „środek płatniczy” nie jest towarem, przedmiotem sprzedaży rejestrowanym poprzez kasę fiskalną winna być w Pani przypadku usługa kompleksowa.

W przypadku świadczenia usług zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi ( art.19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ). Usługa jest wykonana gdy usługodawca zrealizował wszystkie czynności składające się na rodzaj usługi.

W artykule 19 ust.11 przedmiotowej ustawy postanowiono, że jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę , zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

W Pani przypadku pobieranie opłaty za usługę, która dopiero ma być świadczona ma charakter pobrania przedpłaty – zaliczki . Może ona być stuprocentowa i wtedy nie występuje konieczność jej korygowania. Może również być w praktyce świadczona ( wg życzenia klienta ) tylko częściowo. W tym przypadku występuje wpłacenie zaliczki większej niż wartość świadczonej usługi i konieczność jej prawidłowego rozliczenia do faktycznej wartości wykorzystanych przez klienta usług, co wiąże się z przeprowadzeniem odpowiedniej korekty.

O dopuszczalności korekty danych zapisanych w kasie rejestrującej wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 20 kwietnia 1999 roku, sygn. akt III SA 5200/98, stwierdził m.in.: " (...) Obrotem jest kwota rzeczywiście należna, a nie figuru- jąka np. na paragonie. Zakaz korekty paragonu jest tylko warunkiem stosowania kasy rejestrującej.

Nie przekreśla natomiast zasady wynikającej z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, że podstawą opodatkowania jest obrót. Możliwe jest więc wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca w paragonie.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych , którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników ( Dz. U. Nr 108, poz. 48 ze .)nie sformułowano przepisu zakazującego korekt transakcji sprzedaży zakończonej wydrukiem paragonu. W przypadku gdy sprzedaż była zarejestrowana jedynie w kasie, a tym samym udokumentowana paragonem fiskalnym, stosownych korekt można dokonać jedynie poprzez zapisy dokonywane w specjalnie dla tego celu stworzonym rejestrze korekt, odnoszącym się do sprzedaży udokumentowanych poszczególnymi paragonami.

Kasa rejestrująca dzięki swej konstrukcji i zastosowanych zabezpieczeniach nie daje żadnych technicznych możliwości dokonywania przez podatnika korekty informacji zapisanych w pamięci fiskalnej. Korekta sprzedaży możliwa jest jedynie przed wydrukowaniem paragonu, czyli przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Skoro niemożliwa jest żadna korekta sprzedaży w kasie rejestrującej, to musi być ona dokonana poza kasą, ponieważ jest oczywiste, że w każdej działalności handlowej występują przypadki, kiedy korekta sprzedaży jest niezbędna (zwrot towarów, pomyłki kasjera, udzielanie rabatów po sprzedaży).

Jak wynika z powyższego podatnik może zmniejszyć w deklaracji VAT obrót zapisany w kasie fiskalnej, jednak musi to zrobić w sposób na tyle wiarygodny, żeby organy podatkowe go nie zakwestionowały. Sposób taki polega na odbiorze od klientów oryginału paragonu, zarejestrowaniu go w ewidencji zwrotów oraz wystawienia paragonu fiskalnego na prawidłową kwotę równą kwocie skonsumowanych przez nabywcę usług.

Powyższe postanowienie wydano na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia – ewentualna zmiana stanu prawnego skutkuje utratą aktualności interpretacji.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.