IPPP2/443-58/13-2/DG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony i żetonów na środki pieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2013r. (data wpływu 21.01.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony i żetonów na środki pieniężne /pytanie nr 1/ – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2013r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony i żetonów na środki pieniężne.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Z uwagi na fakt, iż nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do chwili obecnej nie ma obowiązku ewidencjonowania swoich obrotów przy pomocy kasy fiskalnej.

W najbliższym czasie Wnioskodawca będzie właścicielem portalu internetowego, na którym Użytkownicy czynni (Prezentujący), będą mogli prezentować określone treści audio-wizualne, na żywo, z miejsca w którym się znajdują, a Użytkownicy bierni (Oglądający) będą mogli oglądać zdalnie prezentowane treści i wynagradzać za nie Prezentujących. Konta użytkowników będą jednolite, co oznacza, że ten sam Użytkownik w części transakcji będzie mógł występować jako Oglądający, a w innej części jako Prezentujący. Rozróżnienie na Prezentującego i Oglądającego ma więc na celu jedynie uwidocznienie ról pełnionych przez strony zaangażowane w opisaną w dalszej części wniosku transakcję. Użytkownicy Portalu, aby móc posiadać dostęp do stron Portalu muszą się uprzednio zarejestrować.

Do rejestracji niezbędne będą m.in. takie dane jak:

  • login (nazwa Użytkownika);
  • adres e-mail Użytkownika;
  • wiek użytkownika;
  • oświadczenie, że rejestrujący się jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskodawca nie będzie wymagał podania jakichkolwiek innych danych osobowych (np. imienia, nazwiska łub adresu) przez Użytkowników Portalu, gdyż zapewnienie anonimowości Użytkowników jest jednym z podstawowych oczekiwań zarówno Prezentujących jak i Oglądających. Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania tych danych osobowych z innych źródeł.

Zgodnie z Regulaminem Portalu (dalej: Regulamin), akceptowanym przy rejestracji przez Użytkowników, Użytkownikami Portalu mogą być jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Portal prowadzony będzie wyłącznie w języku polskim, a jakiekolwiek wypłaty środków dokonywane będą wyłącznie na konta bankowe w polskich oddziałach banków.

Prezentujący przed rozpoczęciem swojej prezentacji na Portalu będzie musiał zaakceptować Regulamin, z którego wynikać będzie m.in., że Wnioskodawca zobowiązuje się do tego, że prowadzona prezentacja dostępna będzie na Portalu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią nieograniczonej liczbie Oglądających, którzy zarejestrują się na tym Portalu, jako Użytkownicy. Wnioskodawca zapewni również funkcjonowanie na Portalu takiego mechanizmu działającego w sposób automatyczny, który umożliwi Prezentującemu otrzymanie wynagrodzenia od Oglądającego i właściwe rozliczenie finansowe tej transakcji dla obu jej stron.

Wnioskodawca w celu wyszukania Oglądających dla Prezentujących, będzie prowadził kampanie promocyjne i reklamowe mające na celu rozreklamowanie Portalu. W ramach działania marketingowego możliwe będzie również udzielenie ograniczonego dostępu dla niezarejestrowanych Oglądających, przy czym większość funkcjonalności Portalu będzie dla nich niedostępna, a w szczególności nie będą oni mogli wynagradzać Prezentujących ani zawierać, żadnych innych transakcji z pozostałymi Użytkownikami.

Wnioskodawca umożliwi dokonywanie zapłaty za wykonaną prezentację za pośrednictwem Portalu pomiędzy Oglądającymi a Prezentującymi w sposób uproszczony, opierający się na rozliczeniach za pomocą wirtualnych żetonów. Oglądający, w celu dysponowania nimi musi najpierw dokonać wymiany środków pieniężnych w walucie polskiej (dalej środki pieniężne lub PLN) na żetony. Dokonywał tego będzie wpłacając określoną kwotę PLN na konto Wnioskodawcy. W zamian za wpłatę, Wnioskodawca przekaże w posiadanie Użytkownika określoną pulę żetonów, stanowiącą równowartość wpłaconej kwoty środków pieniężnych. Żetony będą gromadzone przez Użytkowników na indywidualnym koncie każdego z nich na Portalu. Dostęp do konta posiadał będzie wyłącznie dany Użytkownik. Wartość jednego żetonu na portalu będzie określona w PLN, przy czym Oglądający przy jednorazowym nabyciu większej ilości żetonów będzie otrzymywał stosowny rabat, którego wysokość uzależniona będzie od ilości zakupionych żetonów.

Jednocześnie z wpłatą środków pieniężnych w celu wymiany ich na żetony, Użytkownik wpłacał będzie dodatkowo wynagrodzenie prowizyjne na rzecz Wnioskodawcy jako opłatę za dostęp do portalu i możliwość korzystania z jego funkcjonalności, w tym: za możliwość nabywania prezentacji bezpośrednio od innych Użytkowników, za możliwość wykonywania odpłatnych prezentacji na rzecz innych Użytkowników oraz za możliwość uproszczonego rozliczania transakcji zawieranych z innymi Użytkownikami za pomocą wirtualnych żetonów Portalu. Wysokość tego wynagrodzenia określona będzie w Regulaminie a naliczana będzie proporcjonalnie do kwoty nabywanych żetonów.

Zgodnie z Regulaminem, otrzymane przez Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Wnioskodawcy. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie zamiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępnie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia wyłącznie od innego Użytkownika Portalu, a więc do otrzymania w określonym terminie, określonych usług. Poza portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń. Zarówno Użytkownik, który uprzednio wpłacił żetony, jak i Użytkownik, który otrzymał żetony tytułem wynagrodzenia za wyświadczoną usługę będą mogli otrzymać w drodze zwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne równowartość środków pieniężnych na jaką opiewają żetony (po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, tj. podaniu danych niezbędnych do wypłaty na rachunek bankowy i zgromadzeniu odpowiedniej kwoty żetonów do wypłaty).

W celu uproszczenia systemu przyjmowania wpłat środków pieniężnych wpłacanych w celu wymiany na żetony oraz kwot prowizji, Wnioskodawca zawrze umowę z agentem rozliczeniowym (np. PAYU) w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.) . Za pośrednictwem agenta będą dokonywane przez Użytkowników płatności za wirtualne żetony i uiszczana kwotą prowizji na rzecz Wnioskodawcy. W pierwszym etapie środki pieniężne od Użytkowników w celu wymiany na żetony wpływać będą na rachunek bankowy u agenta, a następnie z rachunku agenta pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Od agenta Wnioskodawca otrzymywać będzie okresowo raport, który będzie zawierać:

  1. ID transakcji;
  2. Opis usługi i kwotę;
  3. Dane osoby wpłacającej (login, adres e-mail);
  4. Numer konta lub telefonu osoby wpłacającej;
  5. ID transakcji w banku lub u operatora.

Żetony zachowają swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownicy będą mogli gromadzić je na swoich kontach i dokonywać nimi transakcji niezależnie od okresu jaki upłynie od ich otrzymania od Wnioskodawcy w zamian za środki pieniężne lub od Oglądających za wykonane prezentacje.

W momencie dokonywania zapłaty za wykonaną prezentację przez Oglądającego na rzecz Prezentującego, określona ilość żetonów, będąca ceną ustaloną bezpośrednio pomiędzy Oglądającym a Prezentującym, automatycznie przekazywana będzie z konta Oglądającego, na analogiczne konto Prezentującego.

Wnioskodawca, po zgromadzeniu przez Prezentującego na swoim koncie w Portalu odpowiedniej liczby żetonów ze sprzedaży prezentacji, i podaniu przez niego danych niezbędnych do przelewu, na jego wniosek, ma obowiązek dokonać zwrotnej wymiany żetonów i określoną kwotę wyrażoną w PLN, stanowiącą równowartość wymienianych żetonów, wpłacić Prezentującemu na rachunek bankowy.

Prezentujący w każdym momencie będzie miał dostęp do informacji o tym, na jaką wartość w przeliczeniu na PLN opiewają zgromadzone przez niego żetony.

Akceptacja Regulaminu dokonywana będzie przez Użytkowników poprzez zaznaczenie właściwego pola podczas rejestrowania się na Portalu, a dowód akceptacji znajdować się będzie w bazie Portalu w formie plików w wersji elektronicznej. Zainteresowane strony w każdej chwili będą miały możliwość wydrukowania tych dokumentów w wersji papierowej. Wpływ środków pieniężnych do Wnioskodawcy dokumentowany będzie dla celów księgowych poprzez raporty otrzymywane od agenta oraz wyciągi bankowe z konta Wnioskodawcy, na które przelewane będą przez agenta środki otrzymane uprzednio od Użytkowników Wnioskodawcy tytułem wymiany na żetony. Wypłaty środków pieniężnych dokonywane na rzecz Użytkowników tytułem zwrotnej wymiany żetonów na PLN, dokumentowane będą wyciągami bankowymi z konta Wnioskodawcy. Przy użyciu systemu rozliczeniowego Portalu, Wnioskodawca prowadził będzie w sposób zautomatyzowany i ciągły bieżącą ewidencję wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Portalu, zawierającą w szczególności takie dane jak data dokonania transakcji, kwoty (wyrażonej w żetonach) i stron transakcji. Ewidencja ta pozwalała będzie na generowanie okresowych zestawień i podsumowań.

Kwota otrzymywanej od Użytkowników prowizji ujmowana będzie przez Wnioskodawcę w prowadzonej przez niego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż będzie więc dla Użytkownika paragon fiskalny. Kwota podatku należnego VAT oraz kwota uzyskanego przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych ustalana będzie przez Wnioskodawcę na podstawie raportów dobowych z kasy fiskalnej.

Każda zapłata prowizji przez Użytkownika skutkować będzie zaewidencjonowaniem wpłaty na kasie fiskalnej i wydrukiem paragonu fiskalnego. Wobec braku bezpośredniego kontaktu z wpłacającym oraz brakiem danych dotyczących jego adresu - Wnioskodawca nie będzie miał fizycznej możliwości przekazania oryginału paragonu wpłacającemu. W Regulaminie zawarty zostanie zapis, że w celu otrzymywania paragonów należy dostarczyć Wnioskodawcy adres, na który dokonywane będą wysyłki tych dokumentów. Niepodanie takiego adresu skutkować będzie tym, iż oryginał paragonu pozostanie u Wnioskodawcy i będzie przez niego przechowywany przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym został wydrukowany. Na żądanie Użytkownika, Wnioskodawca wystawiał będzie również faktury VAT dokumentujące dokonaną sprzedaż.

Płatność za wszystkie transakcje przeprowadzone na portalu przebiegać będzie w sposób bezgotówkowy, co oznacza, że Wnioskodawca nie będzie przyjmował żadnych wpłat gotówkowych od Użytkowników (wszelkie wpłaty i wypłaty w relacji Użytkownik-Wnioskodawca-Użytkownik dokonywane będą za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy). Wynagrodzenie za udostępnianie Portalu pobierane będzie od Użytkownika wpłacającego środki pieniężne w celu wymiany ich na żetony. Jego kwota określona będzie procentowo od kwoty PLN wymienianych przez Użytkownika na żetony.

Przykładowo:

Jeżeli wynagrodzenie Wnioskodawcy zostanie ustalone w Regulaminie na poziomie 20% a wartość jednego żetonu na 0,1 PLN, to Użytkownik, który będzie chciał wejść w posiadanie 1000 żetonów będzie zobowiązany do wpłaty 100 PLN tytułem wymiany środków pieniężnych na żetony a dodatkowo 20 PLN tytułem wynagrodzenia dla Wnioskodawcy (łącznie wpłaci więc 120 PLN). Po dokonaniu wpłaty na koncie Użytkownika na Portalu zaewidencjonowane zostanie 1000 żetonów o wartości 100 PLN, którymi będzie mógł rozporządzać w celu wynagradzania innych użytkowników za wykonywane na jego rzecz prezentacje. Jeżeli przykładowo, przekaże wszystkie 1000 żetonów innemu Użytkownikowi, to ten Prezentujący uzyska możliwość dowolnego rozporządzania otrzymaną kwotą żetonów, tj. będzie mógł również przekazywać je innym użytkownikom w zamian za wykonaną prezentacje lub zwrócić się do Wnioskodawcy o ich zwrotną wymianę na środki pieniężne i wypłatę tych środków w kwocie 100 PLN na konto bankowe. Na etapie przekazania żetonów pomiędzy Użytkownikami lub zwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne nie będą pobierane przez Wnioskodawcę żadne inne prowizje lub opłaty.

Zgodnie z Regulaminem usługa elektroniczna udostępniania Portalu zostanie wykonana (zrealizowana) w momencie dokonania przez Użytkownika wymiany środków pieniężnych na żetony z jednoczesną zapłatą prowizji dla Wnioskodawcy. W tym bowiem momencie Użytkownik uzyska od Wnioskodawcy pełny dostęp do portalu z możliwością korzystania ze wszystkich jego funkcjonalności.

Zgodnie z Regulaminem środki pieniężne w PLN przekazywane będą Użytkownikom (Oglądającym - jeśli wystąpią o zwrotną wymianę żetonów, Prezentującym - gdy będą chcieli wymienić żetony uzyskane od Oglądających) nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia żądania wymiany żetonów na środki pieniężne, na wskazany rachunek bankowy w polskim oddziale banku. Do czasu ich przekazania na rachunek Użytkownika środki te znajdować się będą na rachunku Wnioskodawcy. Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegała będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu w celu wykonywania i nabywania odpłatnych prezentacji przez Użytkowników, a nie na obrocie żetonami. Żetony te stanowić będą przez cały czas własność Wnioskodawcy, który w zamian za środki pieniężne przekazywał będzie je w posiadanie Użytkownikom, którzy z kolei dzięki nim uzyskają znaczne uproszczenie w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń.

Zobowiązania Użytkowników lub Wnioskodawcy wynikać będą z Regulaminu oraz umów zawartych na Portalu bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami, a nie z samego faktu posiadania żetonów.

Wnioskodawca będzie świadczyć usługi wyłącznie na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
  1. Czy wymiana środków pieniężnych na żetony oraz żetonów na środki pieniężne dokonywana przez Wnioskodawcę w sposób opisany powyżej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wymiana środków pieniężnych na żetony oraz żetonów na środki pieniężne dokonywana przez Wnioskodawcę w sposób opisany powyżej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: uptu), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 uptu stwierdzić należy, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 uptu).

W myśl art. 8 ust. 1 uptu, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się natomiast każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak wynika z zawartego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, płatność za wykonanie Prezentacji dokonywana będzie przez Oglądającego za pomocą wirtualnych żetonów. Potencjalny Oglądający w celu dysponowania nimi musi najpierw dokonać u Wnioskodawcy wymiany środków pieniężnych na żetony. Dokonywał tego będzie wpłacając określoną kwotę w PLN na konto Wnioskodawcy (za pośrednictwem agenta). Żetony przekazane od tego momentu w posiadanie Oglądającego, gromadzone będą na wyodrębnionym na Portalu koncie, do którego dostęp będzie miał tylko ten Użytkownik. Wartość jednego żetonu na portalu będzie określona w PLN, przy czym Oglądający przy jednorazowym nabyciu większej ilości żetonów będzie otrzymywał stosowny rabat, którego wysokość uzależniona będzie od ilości nabywanych żetonów. Żetony będące w posiadaniu Użytkownika nigdy nie stracą ważności, co oznacza, że będą uprawniały do przeprowadzenia transakcji lub zwrotnej wymiany na środki pieniężne, niezależnie od okresu jaki upłynął od ich otrzymania lub wymiany. Żetony, przy spełnieniu określonych warunków, będą podlegały ponownej wymianie na środki pieniężne. Po dokonaniu przez Oglądającego zakupu prezentacji od Prezentującego określona ilość żetonów, będąca ceną za wykonanie prezentacji, automatycznie przekazywana będzie z konta Oglądającego, na analogiczne konto Prezentującego. Wynagrodzenie od Użytkownika na rzecz Wnioskodawcy regulowane będzie odrębnie w formie dodatkowej opłaty za uzyskanie dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu wpłacanej przez Użytkownika równocześnie z kwotą na pokrycie otrzymywanych żetonów.

Zatem żetony oferowane są jako środek płatniczy, umożliwiający dokonywanie zapłat pomiędzy Użytkownikami Portalu za wykonywane prezentacje. Żetony stanowić będą zatem jedynie rodzaj pieniądza elektronicznego (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych usług. Żetony nie są więc towarem, lecz jedynie miernikiem uprawniającym do zakupu usług. Zastępują one środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary lub usługi, natomiast nabycie żetonów następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez Użytkownika na rzecz Wnioskodawcy.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy wymiana środków pieniężnych na żetony nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 uptu. Żeton stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do otrzymania w oznaczonym terminie określonych usług i dlatego jak stwierdzono powyżej nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 6 uptu. Żeton nie jest towarem, lecz tylko kwitem, którym można zapłacić za nabywane usługi. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się usługi. Wymianę środków pieniężnych na żetony, ze względu na ich specyfikę, nie można też uznać za świadczenie usług. Żetony same w sobie nie zaspokajają żadnych potrzeb - nie stanowią więc autonomicznego świadczenia, a świadczenie jest elementem konstytutywnym usługi.

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez Oglądającego na rzecz Wnioskodawcy w celu wymiany ich na żetony, nie można również uznać, zdaniem Wnioskodawcy, za świadczenie usług za odpłatnością. Jak wynika z opisanego powyżej zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca nie stawia żadnych ograniczeń lub warunków jakie Oglądający musi spełnić aby nabyć żetony. Wnioskodawca dokonujący wymiany środków pieniężnych na żetony ma na celu ułatwienie sposobu zapłaty za świadczone przez innych Użytkowników i przez siebie usługi. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji, w odniesieniu do transakcji wymiany środków pieniężnych na żetony (i żetonów na środki pieniężne), nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz Użytkowników Portalu Wnioskodawcy.

A zatem, zdaniem Wnioskodawcy czynność odpłatnego przekazania żetonów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 uptu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się w zakresie pytania nr 1 za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że od dnia 1 stycznia 2011r. art. 2 pkt 6 ustawy stanowi, że przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Jednakże powyższe nie wpływa na rozstrzygnięcie podjęte w niniejszej sprawie.

W zakresie pozostałych pytań wniosku /nr 2-4/ oraz przepisów ustawy kodeks karny skarbowy zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.