IBPP3/443-373/09/AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Ewidencjonowanie usług mycia samochodów za pomocą kasy fiskalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2009 r. (data wpływu 25 lutego 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ewidencjonowania usług za pomocą kasy fiskalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2009 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania usług za pomocą kasy fiskalnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą i montażem stolarki budowlanej. Sprzedaż jak i wykonanie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonuje za pomocą kasy fiskalnej. Od dnia 19 stycznia 2009 r. Wnioskodawca zaczął świadczyć usługi mycia samochodów – automatyczna myjnia samochodowa bezdotykowa. Opłaty za wybrane programy myjące dokonywane są przez klienta poprzez wrzucenie monet bądź żetonów do automatu.

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poz. 41 załącznika do rozporządzenia (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2008 r. Nr 228, poz. 1510) Wnioskodawca nie ewidencjonuje obrotów przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obroty z tytułu świadczonych usług ustalane są w oparciu o co tygodniowe i na koniec miesiąca wyjęcie monet i żetonów z automatów, zliczenie i wartościowe ujęcie w ewidencji. Osoby fizyczne prowadzące działalność jak i osoby prawne zwracają się z prośbą o wystawienie faktury na usługi mycia samochodów.

Klienci zgłaszają chęć skorzystania z usług Wnioskodawcy o określonej wartości następnie otrzymują żetony. W następnej kolejności wystawiana jest faktura na usługę mycia samochodu. Płatność za żetony dokonywana jest gotówką bądź przelewem we wskazanym terminie na fakturze. Termin wykorzystania wydanych żetonów tj. realizacja usługi jest dobrowolny i często rozłożony w czasie i nie zawsze pokrywa się z miesiącem wydania, tylko zależy od klienta.

Wnioskodawca nie jest w stanie określić konkretnie kiedy dany podmiot realizuje swoją usługę. Ma tylko ogólną sumę wrzuconych żetonów i nie może określić czy dane żetony dotyczą zakupu za gotówkę, czy płatności dokonano w innym terminie – przelewem i w ogóle jaki podmiot skorzystał z usługi mycia samochodu wrzucając żetony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obrót z opisywanych usług powinien być rejestrowany w kasie fiskalnej, jeżeli spółka ewidencjonuje sprzedaż towarów i usług artykułów budowlanych m.in. stolarki budowlanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi korzystają ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących poz. 41 załącznika do rozporządzenia, a spółka nie rozpoczęła ewidencjonowania tych usług przed 1 stycznia 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z powyższym przepisem podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowani kas rejestrujących.

Obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Jednocześnie w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższa delegacja ustawowa została zrealizowana poprzez wydanie w dniu 19 grudnia 2008 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących poszczególnych czynności i podatników zawarte są w § 2 i 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Stosownie do § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku do wyżej cyt. rozporządzenia pod pozycją 41 zostały umieszczone usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  • w bilonie lub banknotach, lub
  • innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Powyższe, zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009r.

Z powyższego przepisu wynika, że w sytuacji gdy usługi są świadczone na zasadzie samoobsługi, a należność jest przyjmowana w systemie bezobsługowym w formie bezgotówkowej, warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej ww. czynności konieczne jest prowadzenie przez Wnioskodawcę ewidencji z której jednoznacznie można ustalić „cechy podatkowe” świadczonej usługi, a mianowicie rodzaj świadczonej usługi, wartość świadczonej usługi oraz stawkę podatkową tejże usługi. Ponadto Wnioskodawca winien posiadać dowody dokumentujące (np. ewidencja sprzedaży żetonów) jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Ustawodawca określił jeszcze jeden warunek który winien być spełniony aby móc skorzystać z ww. zwolnienia, a mianowicie nie powstał obowiązek ewidencjonowania tych usług do 31 grudnia 2008r.

Warto też zauważyć, że podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwoty podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (art. 109 ust. 3 ustawy). Ewidencja prowadzona dla celów VAT dokumentuje kwotę uzyskanego obrotu. Zatem bezspornym pozostaje fakt, iż obrót, jaki będzie uzyskiwany w samoobsługowej myjni samochodowej musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w prowadzanej przez Wnioskodawcę ewidencji.

Obowiązek prowadzenia ewidencji to jeden z podstawowych wymogów, jakie ustawodawca nałożył na podatników VAT, a dane, jakie powinny zawierać ewidencje prowadzone przez podatników, mają przede wszystkim umożliwić prawidłowe sporządzenie przez nich deklaracji dla podatku od towarów i usług. Podatnik winien prowadzić przede wszystkim ewidencję sprzedaży i ewidencję zakupów, a ponieważ ustawodawca nie określił wymogów, co do formy prowadzenia ewidencji, podatnik sam powinien zaplanować taki sposób jej prowadzenia, który ułatwi terminowe sporządzenie deklaracji podatkowej na podstawie zgromadzonych w ewidencjach danych. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji składanej w urzędzie skarbowym, stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji. Całość ewidencji powinna być dostosowana do potrzeb podatnika.

Na marginesie warto zauważyć, że w przypadku klientów myjni - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych, które będą mogły korzystać z myjni po wrzuceniu do urządzenia myjącego zakupionych wcześniej żetonów, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy, nie powstanie obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowani kas rejestrujących. W tym przypadku należy mieć na uwadze uregulowania art. 106 ust. 1 ustawy o podatku VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zatem mając na względzie powołane wyżej powyżej przepisy oraz przedstawione przez Wnioskodawcę stan faktyczny, należy stwierdzić, iż powyższa usługa świadczona za pomocą automatycznej myjni samochodowej będzie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009r., bowiem Wnioskodawca rozpoczął świadczenie przedmiotowych usług po 1 stycznia 2009r. (19 stycznia 2009r.) jednakże jedynie pod warunkiem:

  • prowadzenia odpowiedniej ewidencji z której będzie można w sposób jednoznaczny określić rodzaj świadczonej usługi, wartość świadczonej usługi oraz stawkę podatkową tejże usługi która będzie opłacana za pomocą żetonów oraz będzie posiadał,
  • będzie posiadał dowody dokumentujące jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, przy spełnieniu ww. warunków, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedmiotowym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę, zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.