1462.IPPP1.4512.1018.2016.2.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, wymiany żetonów na środki pieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 13 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony - jest nieprawidłowe,
 • podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, wymiany żetonów na środki pieniężne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, wymiany żetonów na środki pieniężne. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 13 stycznia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca lub „Administrator). Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w dacie zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza założyć portal internetowy (dalej: „Portal”). Z jego funkcjonalności będą mogli korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne z terytorium Polski, UE oraz spoza UE (dalej „Użytkownicy”). Korzystanie z funkcjonalności Portalu będzie wymagać uprzedniej rejestracji. Rejestracja będzie stanowić zawarcie z administratorem portalu umowy (dalej: „Umowa”) na warunkach wynikających z regulaminu Portalu, akceptowanego przez Użytkownika przy rejestracji.

Jednym z elementów zawieranej Umowy jest możliwość wymiany przez Użytkownika środków pieniężnych na „żetony”.

Z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony Administrator będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w Umowie jako wskazany procent wartości środków pieniężnych wymienianych na żetony (dalej: „Prowizja”). Zgodnie z Umową, wymienione na rzecz Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Administratora. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie wymiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępnie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony będą miały postać wyłącznie wirtualną i stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową (w postaci zapisu informatycznego) stosowaną na Portalu, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami czy korzystania z funkcjonalności Portalu. Liczba posiadanych przez Użytkownika żetonów będzie zapisywana na koncie użytkownika na Portalu. Poza Portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń.

Żetony te będą na moment wymiany przypisywane do określonego Użytkownika i będą widoczne na jego koncie w Portalu. Żetony będą podlegały odwrotnej wymianie (żeton za środki pieniężne), na żądanie Użytkownika, bez pobierania prowizji. Administrator będzie więc wypłacał na rzecz Użytkownika wynikającą z regulaminu Portalu równowartość żetonów w środkach pieniężnych.

Żetony zachowają swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownicy będą mogli gromadzić je na swoich kontach w Portalu i używać ich niezależnie od okresu, jaki upłynie od ich otrzymania od Wnioskodawcy w zamian za środki pieniężne lub od innych Użytkowników na skutek podejmowania aktywności na Portalu.

W celu uproszczenia systemu przyjmowania wpłat tytułem wymiany żetonów i należnej od tego prowizji oraz rozliczania środków pieniężnych z tytułu odwrotnej wymiany żetonów, Wnioskodawca może zawrzeć umowy z agentem/ami rozliczeniowymi (np. PayPal, PayU, itp.). Za pośrednictwem agentów będą dokonywane przez Użytkowników płatności za żetony i uiszczana kwota prowizji na rzecz Administratora. W takiej sytuacji, w pierwszym etapie środki pieniężne od Użytkowników w celu wymiany na żetony wpływać będą na rachunek bankowy u agenta, a następnie z rachunku agenta pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Również wypłaty środków przez Administratora na rzecz Użytkowników mogą się odbywać za pośrednictwem agentów rozliczeniowych.

Walutą rozliczeniową dla żetonów i rozliczeń dokonywanych pomiędzy Administratorem i użytkownikami będzie waluta EUR. Użytkownicy będą mogli na Portalu m.in. zawierać zakłady towarzyskie z innymi Użytkownikami (Administrator nie jest ani stroną zawieranego zakładu, ani nie bierze w inny sposób w nim udziału poza udostępnieniem narzędzi do jego zawarcia w postaci odpowiednich funkcjonalności Portalu). Użytkownik posiadający odpowiednią liczbę żetonów będzie mógł wejść z innym Użytkownikiem Portalu posiadającym odpowiednią liczbę żetonów w zakład towarzyski. Użytkownik w takiej sytuacji zgłasza się jako chętny do wzięcia udziału w zakładzie towarzyskim wg wybranych przez niego kryteriów. Portal wyszukuje innych Użytkowników zainteresowanych wzięciem udziału w takim zakładzie i informuje ich o tym umożliwiając jednocześnie przystąpienie do zakładu.

Użytkownicy zawierają przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Portal umowę o zakład towarzyski angażując w to taką samą liczbę żetonów. Żetony te są „blokowane” na kontach Użytkowników do czasu rozstrzygnięcia zakładu. Z chwilą zawarcia umowy o zakład towarzyski Administrator pobierze wynagrodzenie (dalej: „Opłata za zawarcie zakładu”) w postaci określonej w umowie/regulaminie części żetonów stawianych przez poszczególnych użytkowników (stanowiących pulę zakładu). Pobór wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, iż żetony stanowiące wynagrodzenie Administratora zostaną odliczone z puli żetonów posiadanych przez poszczególnych Użytkowników, po czym zostaną umorzone. Z chwilą „pobrania” żetonów z puli zakładu wygaśnie prawo do ich wymiany na środki pieniężne przez Użytkowników, a tym samym Administrator otrzyma swoje wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi (tzn. usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego).

Po rozstrzygnięciu zakładu towarzyskiego pula zakładu (pomniejszona o żetony „pobrane” przez Administratora w ramach opisanego wyżej wynagrodzenia) jest przekazywana Użytkownikowi, który wygrał zakład.

Żetony będą w obiegu wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami oraz Administratorem. Prawa do danego żetonu, który dany Użytkownik uzyskał w drodze wymiany środków pieniężnych za zapłatą Prowizji na rzecz Administratora, mogą przejść na innych Użytkowników wyłącznie w drodze rozstrzygnięcia zakładu towarzyskiego. Na ten moment nie przewiduje się możliwości swobodnej wymiany, udostępniania, sprzedaży żetonów pomiędzy Użytkownikami, czy na rzecz innych osób nie będących Użytkownikami. Tym samym dany Użytkownik może utracić żetony na rzecz innych Użytkowników w wyniku przegrania zakładu towarzyskiego, w którym wziął udział lub uzyskać żetony od innych Użytkowników w wyniku wygrania zakładu. Prawo do odwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne dotyczy wszystkich żetonów posiadanych przez danego Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania (w wyniku wymiany środków pieniężnych na żetony, czy w wyniku wygranych).

Poza tym żetony mogą być wykorzystywane do regulowania należności na rzecz Administratora z tytułu udostępnianych dodatkowych funkcjonalności Portalu (np. opłaty za utrzymanie konta, itp.), na zasadach podobnych do pobrania należności za skojarzenie Użytkowników zainteresowanych zawarciem zakładu towarzyskiego (tzn. za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności).

Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegać będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu (w tym jego określonych narzędzi/funkcjonalności) w celu umożliwienia zawierania zakładów towarzyskich pomiędzy Użytkownikami, a nie na obrocie żetonami. Żetony te stanowić będą przez cały czas własność Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zamian za środki pieniężne będzie je udostępniał Użytkownikom, którzy z kolei dzięki nim uzyskają znaczne uproszczenie w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń czy płatności za usługi Portalu.

Podatnik nie będzie dokumentował wykonanych usług poprzez wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wymiana środków pieniężnych na żetony stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, w tym czy pobierana Prowizja z tytułu tej wymiany podlega opodatkowaniu VAT?
 2. Jaka jest podstawa opodatkowania VAT i stawka VAT z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony? (pytanie jest zasadne w przypadku uznania w odpowiedzi na pyt. 1, że wymiana środków pieniężnych na żetony podlega opodatkowaniu VAT)
 3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony? (pytanie jest zasadne w przypadku uznania w odpowiedzi na pyt. 1, źe wymiana środków pieniężnych na żetony podlega opodatkowaniu VAT)
 4. Czy odwrotna wymiana żetonów na środki pieniężne stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Wymiana środków pieniężnych na żetony nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Pobierana przez Administratora Prowizja z tytułu tej wymiany nie podlega opodatkowaniu VAT Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 710, ze zm.; dalej „Ustawa o VAT”), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemąjącej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, Użytkownik będzie dokonywał wymiany środków pieniężnych na żetony u Administratora. Przy dokonywaniu wymiany zostanie pobrana Prowizja. Żetony te będą gromadzone na koncie Użytkownika i będą pozostawać w jego dyspozycji.

Następnie, przy wykorzystaniu tych żetonów, Użytkownik będzie mógł zawierać zakłady towarzyskie z innymi Użytkownikami, gdzie żetony będą stanowić stawkę zakładu towarzyskiego. W przypadku zawarcia zakładu towarzyskiego część postawionych żetonów zostanie pobrana przez Administratora tytułem wynagrodzenia za udostępnienie odpowiednich funkcjonalności Portalu. Niezależnie od powyższego żetony te mogą być wykorzystywane do dokonywania płatności na rzecz Administratora za wykonanie przez niego innych usług na rzecz Użytkownika.

Zatem żetony oferowane są jako znak legitymacyjny (równoważny ze środkiem płatniczym na Portalu), umożliwiający dokonywanie rozliczeń pomiędzy Użytkownikami Portalu z tytułu zawieranych zakładów towarzyskich lub do dokonywania płatności na rzecz Administratora za udostępnienie funkcjonalności Portalu lub inne usługi. Żetony pełnić zatem będą funkcję „pieniądza” ale wyłącznie w ramach Portalu.

W świetle powyższego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy wymiana środków pieniężnych na żetony nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług. Oznacza to, że wymiana środków pieniężnych na żetony nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT, jako że nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem wskazanym w art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT.

Żeton, jak wyżej wskazano, stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami, albo otrzymania w oznaczonym terminie określonych usług, albo podlega zwrotnej wymianie na środki pieniężne. Tym samym nie spełnia on definicji towaru zawartej w przepisie art. 2 pkt 6 Ustawy o VAT. Żeton zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary lub usługi.

Wymiana środków pieniężnych na żetony/ze względu na ich specyfikę i pełnioną funkcję znaku legitymacyjnego, nie może też zostać uznana za świadczenie usług. Żetony same w sobie nie zaspokajają bowiem żadnych potrzeb - nie stanowią więc odrębnego autonomicznego świadczenia. Definicja usługi zawarta w przepisie art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT wymaga zaś, aby w ramach usługi występowało świadczenie, jako jej konstytutywny element.

Mając powyższe na uwadze, Prowizji, pobieranej przez Administratora z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony (prowizja taka nie jest pobierana przy powrotnej wymianie), nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

Sama wymiana nie stanowi bowiem usługi i nie zaspokaja żadnych potrzeb Użytkowników, a jedynie wyposaża ich w znaki legitymacyjne niezbędne do dokonywania rozliczeń na Portalu z innymi Użytkownikami lub dokonywania płatności za udostępnienie funkcjonalności Portalu lub usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika. Tym samym żeton może być wykorzystany do nabycia usługi i wówczas dopiero dojdzie do wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu VAT, za którą należność zostanie uiszczona żetonami.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na własnym stanowisku, że wymiana środków pieniężnych na żetony nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, w tym także pobierana Prowizja nie jest odpłatnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT i jej pobranie nie podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w dotyczącej bardzo podobnej sytuacji interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2013 r. (IPPP2/443-58/13-2/DG).

Ponadto za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy przemawiają wydawane dla innych podatników interpretacje indywidualne dotyczące bonów towarowych i podarunkowych. Wynika z nich jednoznacznie, że wydanie takich bonów nie podlega VAT, Przykładem jest interpretacja z 22 września 2015 r. (IBPP2/4512-602/15/IK), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał, że: „W świetle powyższego, a także przywołanego wcześniej przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT bon towarowy, nazwany w omawianej sprawie przez Wnioskodawcę "Kartą Podarunkową”, nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy o VAT lecz jest jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty Środków pieniężnych przez klienta na rzecz Wnioskodawcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. kart klientom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez nabywcę na rzecz Wnioskodawcy, a w konsekwencji wydania Karty Podarunkowej nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.

Z wniosku nie wynika aby Wnioskodawca stawiał jakiekolwiek ograniczenia lub warunki jakie klient musiałby spełnić aby nabyć kartę podarunkową. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji nie mamy również do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz klientów Wnioskodawcy.

A zatem, czynność odpłatnego przekazania Karty Podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem karty podarunkowej nie stanowi zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego PWN", zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją.".

Ad. 2)

W przypadku uznania wymiany środków pieniężnych na żetony za usługę opodatkowaną VAT (z czym Wnioskodawca się nie zgadza), podstawa opodatkowania będzie równa kwocie pobieranej Prowizji, zaś właściwą stawką podatkową będzie stawka w wysokości 23 proc.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Wnioskodawca podtrzymuje prawidłowość stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na pytanie, iż wymiana nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest ani świadczeniem usługi, ani dostawą towarów. Poniższe stanowisko Wnioskodawca przedstawia wyłącznie z ostrożności procesowej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, tj. uznania, iż wymiana środków pieniężnych na żetony podlega opodatkowaniu podatkiem VAT konieczne będzie określenie prawidłowej podstawy opodatkowania oraz stawki VAT. Mając na uwadze niematerialny charakter żetonów, należałoby wówczas uznać, że wymiana środków pieniężnych na żetony stanowi usługę opodatkowaną VAT.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, należy wskazać, iż przy wymianie środków pieniężnych na żetony Administrator pobiera Prowizję z tytułu tej wymiany. Pozostałą część wpłaconych środków jest wymieniana na żetony, dla których wartość określa się w walucie EUR. Żetony podlegają zwrotnej wymianie na środki pieniężne poprzez wypłatę odpowiedniej ilości środków pieniężnych odpowiadającej żetonom podlegającym zwrotnej wymianie. Wobec tego, ewentualnym wynagrodzeniem z tytułu wymiany mogłaby być co najwyżej wartość pobranej Prowizji, gdyż tylko ona stanowi wynagrodzenie Administratora.

Zgodnie z przepisem art. 29a ust. 1 Ustawy o VAT podstawę opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Jako otrzymanej zapłaty nie można zatem traktować kwoty, która musi być Użytkownikowi zwrócona na każde jego żądanie w ramach zwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne. Przepisy Ustawy o VAT nie przewidują zwolnienia od podatku lub obniżonej stawki podatku dla tego rodzaju czynności (które zdaniem Wnioskodawcy nie stanowią świadczenia usługi). Tym samym, w przypadku uznania, iż jest to czynność opodatkowania będzie podlegać opodatkowaniu wg stawki podatkowej tj. 23 proc.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku uznania wymiany środków pieniężnych na żetony za usługę opodatkowaną VAT, podstawa opodatkowania będzie równa kwocie pobieranej Prowizji, zaś właściwą stawką podatkową będzie stawka w wysokości 23%.

Ad. 3).

W przypadku uznania wymiany środków pieniężnych na żetony za usługę opodatkowaną VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawcy Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Wnioskodawca podtrzymuje prawidłowość stanowiska wyrażonego w odpowiedzi na pytanie 1., iż wymiana nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ nie jest ani świadczeniem usługi, ani dostawą towarów. Poniższe stanowisko Wnioskodawca przedstawia wyłącznie z ostrożności procesowej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, tj. uznania, iż wymiana środków pieniężnych na żetony podlega opodatkowaniu podatkiem VAT konieczne będzie określenie momentu powstania obowiązku podatkowego. Mając na uwadze niematerialny charakter żetonów, należałoby wówczas uznać, że wymiana środków pieniężnych na żetony stanowi usługę opodatkowaną VAT.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe, należy wskazać, iż przy wymianie środków pieniężnych na żetony Administrator pobiera Prowizję z tytułu tej wymiany. Tym samym najpierw dochodzi do wpłaty środków, a dopiero w dalszej kolejności dochodzi do wymiany środków pieniężnych na żetony.

Zgodnie z przepisem art. 19a ust. 8 Ustawy o VAT, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Mając na uwadze, iż najpierw dochodzi do wpłaty na rachunek Wnioskodawcy, a następnie dochodzi do wymiany obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania środków pieniężnych.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku uznania wymiany środków pieniężnych na żetony za usługę opodatkowaną VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą otrzymania środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawcy.

Ad. 4). Zgodnie z przedstawionym we Wniosku zdarzeniem przyszłym, żetony posiadane przez Użytkownika mogą być wymieniane na środki pieniężne. Z tytułu wymiany żetonów na środki pieniężne nie jest pobierana żadna opłata, i nie dochodzi tu do żadnego świadczenia ze strony Administratora na rzecz Użytkownika.

Odwrotna wymiana żetonów, tj. wymiana żetonów na środki pieniężne, stanowi wymianę wcześniej przyznanych znaków legitymacyjnych na środki pieniężne, w ramach które nie dochodzi do żadnego świadczenia ze strony Administratora na rzecz Użytkownika i odwrotnie. Żetony nie stanowią także towaru, co uzasadniono w odpowiedzi na pytanie 1, a tym samym wymiana ta nie może być uznana za dostawę towarów, gdyż żetony nie mają postaci materialnej.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na własnym stanowisku, iż odwrotna wymiana żetonów na środki pieniężne nie stanowi czynności opodatkowanej VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest:
 • nieprawidłowe w zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony,
 • prawidłowe w zakresie podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, wymiany żetonów na środki pieniężne.

Ad 1 i 4

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Wskazać należy bowiem, że czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby zatem daną czynność uznać za świadczenie usługi, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zauważyć jednakże należy, że jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast „odpłatny” to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę.

Kolejnym czynnikiem decydującym o tym czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w dacie zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza założyć portal internetowy (Portal). Z jego funkcjonalności będą mogli korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne z terytorium Polski, UE oraz spoza UE. Korzystanie z funkcjonalności Portalu będzie wymagać uprzedniej rejestracji. Rejestracja będzie stanowić zawarcie z administratorem portalu (Wnioskodawcą) umowy na warunkach wynikających z regulaminu Portalu, akceptowanego przez Użytkownika przy rejestracji. Jednym z elementów zawieranej Umowy jest możliwość wymiany przez Użytkownika środków pieniężnych na „żetony”. Z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony Administrator będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w Umowie jako wskazany procent wartości środków pieniężnych wymienianych na żetony (Prowizja). Zgodnie z Umową, wymienione na rzecz Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Administratora. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie wymiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony będą miały postać wyłącznie wirtualną i stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową (w postaci zapisu informatycznego) stosowaną na Portalu, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami czy korzystania z funkcjonalności Portalu. Liczba posiadanych przez Użytkownika żetonów będzie zapisywana na koncie użytkownika na Portalu. Poza Portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń.

Żetony te będą na moment wymiany przypisywane do określonego Użytkownika i będą widoczne na jego koncie w Portalu. Żetony będą podlegały odwrotnej wymianie (żeton za środki pieniężne), na żądanie Użytkownika, bez pobierania prowizji. Administrator będzie więc wypłacał na rzecz Użytkownika wynikającą z regulaminu Portalu równowartość żetonów w środkach pieniężnych.

Żetony zachowają swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownicy będą mogli gromadzić je na swoich kontach w Portalu i używać ich niezależnie od okresu, jaki upłynie od ich otrzymania od Wnioskodawcy w zamian za środki pieniężne lub od innych Użytkowników na skutek podejmowania aktywności na Portalu.

W celu uproszczenia systemu przyjmowania wpłat tytułem wymiany żetonów i należnej od tego prowizji oraz rozliczania środków pieniężnych z tytułu odwrotnej wymiany żetonów, Wnioskodawca może zawrzeć umowy z agentem/ami rozliczeniowymi (np. PayPal, PayU, itp.). Za pośrednictwem agentów będą dokonywane przez Użytkowników płatności za żetony i uiszczana kwota prowizji na rzecz Administratora. W takiej sytuacji, w pierwszym etapie środki pieniężne od Użytkowników w celu wymiany na żetony wpływać będą na rachunek bankowy u agenta, a następnie z rachunku agenta pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Również wypłaty środków przez Administratora na rzecz Użytkowników mogą się odbywać za pośrednictwem agentów rozliczeniowych.

Walutą rozliczeniową dla żetonów i rozliczeń dokonywanych pomiędzy Administratorem i użytkownikami będzie waluta EUR. Użytkownicy będą mogli na Portalu m.in. zawierać zakłady towarzyskie z innymi Użytkownikami (Administrator nie jest ani stroną zawieranego zakładu, ani nie bierze w inny sposób w nim udziału poza udostępnieniem narzędzi do jego zawarcia w postaci odpowiednich funkcjonalności Portalu). Użytkownik posiadający odpowiednią liczbę żetonów będzie mógł wejść z innym Użytkownikiem Portalu posiadającym odpowiednią liczbę żetonów w zakład towarzyski. Użytkownik w takiej sytuacji zgłasza się jako chętny do wzięcia udziału w zakładzie towarzyskim wg wybranych przez niego kryteriów. Portal wyszukuje innych Użytkowników zainteresowanych wzięciem udziału w takim zakładzie i informuje ich o tym umożliwiając jednocześnie przystąpienie do zakładu.

Użytkownicy zawierają przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Portal umowę o zakład towarzyski angażując w to taką samą liczbę żetonów. Żetony te są „blokowane” na kontach Użytkowników do czasu rozstrzygnięcia zakładu. Z chwilą zawarcia umowy o zakład towarzyski Administrator pobierze wynagrodzenie („Opłata za zawarcie zakładu”) w postaci określonej w umowie/regulaminie części żetonów stawianych przez poszczególnych użytkowników (stanowiących pulę zakładu). Pobór wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, iż żetony stanowiące wynagrodzenie Administratora zostaną odliczone z puli żetonów posiadanych przez poszczególnych Użytkowników, po czym zostaną umorzone. Z chwilą „pobrania” żetonów z puli zakładu wygaśnie prawo do ich wymiany na środki pieniężne przez Użytkowników, a tym samym Administrator otrzyma swoje wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi (tzn. usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego).

Po rozstrzygnięciu zakładu towarzyskiego pula zakładu (pomniejszona o żetony „pobrane” przez Administratora w ramach opisanego wyżej wynagrodzenia) jest przekazywana Użytkownikowi, który wygrał zakład.

Żetony będą w obiegu wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami oraz Administratorem. Prawa do danego żetonu, który dany Użytkownik uzyskał w drodze wymiany środków pieniężnych za zapłatą Prowizji na rzecz Administratora, mogą przejść na innych Użytkowników wyłącznie w drodze rozstrzygnięcia zakładu towarzyskiego. Na ten moment nie przewiduje się możliwości swobodnej wymiany, udostępniania, sprzedaży żetonów pomiędzy Użytkownikami, czy na rzecz innych osób nie będących Użytkownikami. Tym samym dany Użytkownik może utracić żetony na rzecz innych Użytkowników w wyniku przegrania zakładu towarzyskiego, w którym wziął udział lub uzyskać żetony od innych Użytkowników w wyniku wygrania zakładu. Prawo do odwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne dotyczy wszystkich żetonów posiadanych przez danego Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania (w wyniku wymiany środków pieniężnych na żetony, czy w wyniku wygranych).

Poza tym żetony mogą być wykorzystywane do regulowania należności na rzecz Administratora z tytułu udostępnianych dodatkowych funkcjonalności Portalu (np. opłaty za utrzymanie konta, itp.), na zasadach podobnych do pobrania należności za skojarzenie Użytkowników zainteresowanych zawarciem zakładu towarzyskiego (tzn. za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności).

Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegać będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu (w tym jego określonych narzędzi/funkcjonalności) w celu umożliwienia zawierania zakładów towarzyskich pomiędzy Użytkownikami, a nie na obrocie żetonami. Żetony te stanowić będą przez cały czas własność Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zamian za środki pieniężne będzie je udostępniał Użytkownikom, którzy z kolei dzięki nim uzyskają znaczne uproszczenie w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń czy płatności za usługi Portalu.

Podatnik nie będzie dokumentował wykonanych usług poprzez wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Jak już wyżej wskazano, świadczenie usług zakłada istnienie dwóch podmiotów, a więc tego, który świadczy usługę (usługodawcę) i tego, który świadczenie odbiera (usługobiorcę), czyli konsumenta usługi. Skoro opodatkowaniu podlega odpłatne świadczenie usług, to znaczy, że istnieje stosunek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, a rezultatem tego związku jest wzajemne działanie tych podmiotów. Działanie to polega na tym, że wynagrodzenie otrzymywane przez wykonawcę usługi następuje w zamian za wykonanie usługi na rzecz jej odbiorcy. Pomiędzy odpłatną czynnością podlegającą opodatkowaniu, a otrzymywanym z tytułu tej czynności wynagrodzeniem musi istnieć bezpośredni, czytelny i dostrzegalny związek.

Odnosząc powołane przepisy prawa do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu sprawy wskazać należy, że w sytuacji, gdzie Wnioskodawca będzie odpłatnie na rzecz Użytkownika dokonywał wymiany środków pieniężnych na żetony wystąpią wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, określone w art. 8 Ustawy o VAT.

Beneficjentem świadczenia jest Użytkownik, który kupując żetony ma możliwość dostępu i dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami oraz korzystania z funkcjonalności Portalu, świadczenie ma charakter odpłatny, bowiem Wnioskodawcy przysługuje z tytułu wymiany wynagrodzenie (prowizja). Wymiana środków pieniężnych na żetony następuje w ramach zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Użytkownikiem. W analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie. Zatem czynność wymiany środków pieniężnych na żetony stanowi świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy. Tym samym pobierana przez Wnioskodawcę Prowizja z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony jest odpłatnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT i jej pobranie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast czynność wymiany żetonów na środki pieniężne nie będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, gdyż w tym przypadku nie jest pobierane przez Wnioskodawcę wynagrodzenie, jak również, Użytkownik z tytułu tej czynności nie odnosi bezpośredniej korzyści związanej z użytkowaniem Portalu. Zatem czynność odwrotna - wymiany żetonów na środki pieniężne nie będzie, w okolicznościach sprawy czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika.

Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył ww. usługi na rzecz osób fizycznych z terytorium Polski, UE oraz spoza UE.

Należy zatem wskazać, że ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami zawarta została w art. 28c ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – art. 28c ust. 2.

W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu gospodarczej – art. 28c ust. 3.

Zatem, gdy usługa jest świadczona na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, posiadającego siedzibę, stałe lub zwykłe miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, miejsce świadczenia usługi ustala się na podstawie art. 28c ustawy o VAT.

Zatem, że w okolicznościach opisanych we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymiany środków pieniężnych na żetony za wynagrodzeniem w postaci prowizji podlegają opodatkowaniu jako świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy stawką 23% i usługi te będą opodatkowane w Polsce.

Powołany wyżej art. 29a ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Pojęcie zapłaty użyte przez ustawodawcę powinno być rozumiane jako należność za daną czynność opodatkowaną, jako kwota bądź wartość, na którą strony się umówiły, czyli kwota, którą podatnik efektywnie ma otrzymać od nabywcy towarów lub usług lub osób trzeciej.

Zatem podstawą opodatkowania z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony, w opisanej sytuacji będzie, prowizja jaką Wnioskodawca pobiera od Użytkowników z tytułu tej wymiany.

Ad 3

Odnosząc się do powstania obowiązku podatkowego należy wskazać, że zgodnie zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W myśl art. 19a ust. 8 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W okolicznościach sprawy Wnioskodawca przy wymianie środków pieniężnych na żetony pobiera prowizję z tytułu tej wymiany, zatem najpierw dochodzi do wpłaty środków pieniężnych a następnie do wymiany środków pieniężnych na żetony.

Tym samym w przedstawionych okolicznościach należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu usługi polegającej na wymianie środków pieniężnych na żetony nastąpi zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy, tj. w chwili otrzymania środków pieniężnych (prowizji).

Jednocześnie, należy nadmienić, że w niniejszej sprawie nie znajdzie zastosowania wyrok TSUE z dnia 16 lipca 2015 C-264/14, dotyczący opodatkowania transakcji wymiany wirtualnej waluty „bitcoin” na tradycyjne waluty, gdzie waluta ta stanowi akceptowalny przez podmioty działające w internecie środek płatniczy. Wirtualną walutę „bitcoin” co do zasady używa się do płatności dokonywanych między osobami prywatnymi przez internet i w niektórych sklepach internetowych, które akceptują tę walutę. Waluta ta nie ma jednego emitenta, lecz jest tworzona bezpośrednio w sieci poprzez specjalny algorytm. System wirtualnej waluty „bitcoin” zezwala na anonimowe posiadanie i anonimowy transfer wartości „bitcoin” w obrębie sieci przez użytkowników, którzy posiadają adresy „bitcoin”. Adres „bitcoin” można porównać do numeru konta bankowego. Tymczasem w niniejszej sprawie, żetony nie stanowią środka płatniczego, który może być wykorzystywany poza stworzonym przez Wnioskodawcę portalem internetowym, ponadto, jak wynika z przedstawionych okoliczności, wymienione na rzecz Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Administratora, tj. Wnioskodawcy. Żetony, będą jedynie jednostką rozrachunkową stosowaną wyłącznie na Portalu, upoważnioną do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami Portalu czy korzystania z funkcjonalności Portalu.

Ponadto, niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-4, na pytania oznaczone we wniosku nr 5-7 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57 a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.