Żetony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to żetony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
maj

Istota:

W zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, wymiany żetonów na środki pieniężne

Fragment:

Po rozstrzygnięciu zakładu towarzyskiego pula zakładu (pomniejszona o żetony „ pobrane ” przez Administratora w ramach opisanego wyżej wynagrodzenia) jest przekazywana Użytkownikowi, który wygrał zakład. Żetony będą w obiegu wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami oraz Administratorem. Prawa do danego żetonu, który dany Użytkownik uzyskał w drodze wymiany środków pieniężnych za zapłatą Prowizji na rzecz Administratora, mogą przejść na innych Użytkowników wyłącznie w drodze rozstrzygnięcia zakładu towarzyskiego. Na ten moment nie przewiduje się możliwości swobodnej wymiany, udostępniania, sprzedaży żetonów pomiędzy Użytkownikami, czy na rzecz innych osób nie będących Użytkownikami. Tym samym dany Użytkownik może utracić żetony na rzecz innych Użytkowników w wyniku przegrania zakładu towarzyskiego, w którym wziął udział lub uzyskać żetony od innych Użytkowników w wyniku wygrania zakładu. Prawo do odwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne dotyczy wszystkich żetonów posiadanych przez danego Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania (w wyniku wymiany środków pieniężnych na żetony, czy w wyniku wygranych). Poza tym żetony mogą być wykorzystywane do regulowania należności na rzecz Administratora z tytułu udostępnianych dodatkowych funkcjonalności Portalu (np. opłaty za utrzymanie konta, itp.), na zasadach podobnych do pobrania należności za skojarzenie Użytkowników zainteresowanych zawarciem zakładu towarzyskiego (tzn. za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności).

2013
14
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania wymiany środków pieniężnych na żetony i żetonów na środki pieniężne

Fragment:

(...) żetonów Portalu. Wysokość tego wynagrodzenia określona będzie w Regulaminie a naliczana będzie proporcjonalnie do kwoty nabywanych żetonów. Zgodnie z Regulaminem, otrzymane przez Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Wnioskodawcy. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie zamiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępnie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do odbioru świadczenia wyłącznie od innego Użytkownika Portalu, a więc do otrzymania w określonym terminie, określonych usług. Poza portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń. Zarówno Użytkownik, który uprzednio wpłacił żetony, jak i Użytkownik, który otrzymał żetony tytułem wynagrodzenia za wyświadczoną usługę będą mogli otrzymać w drodze zwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne równowartość środków pieniężnych na jaką opiewają żetony (po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, tj. podaniu danych niezbędnych do wypłaty na rachunek bankowy i zgromadzeniu odpowiedniej kwoty żetonów do wypłaty).

2011
1
wrz

Istota:

Sposób rozliczania, sprzedaży dukata lokalnego kruszcowego i niekruszcowego, dokumentowania i ewidencji tej sprzedaży oraz odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Zasady działania akcji „ X ”: akcja promocyjna ..... polega na wprowadzeniu do obrotu, a ściślej do obiegu żetonów monetarnych (tzw. dukatów lokalnych) poprzez sieć punktów honorujących żeton monetarny (tzw. dukata lokalnego), jako bon towarowy o określonej wartości oraz sprzedaży numizmatów w postaci żetonów monetarnych (tzw. dukatów lokalnych). W akcji promocyjnej ..... występują trzy podmioty: Wnioskodawca, Władze Miasta, -Mennica Polska Przedmiotem Akcji jest rozprowadzenie/sprzedaż/wymiana na PLN żetonów monetarnych wykonanych albo z mosiądzu albo ze srebra albo ze złota, wśród osób fizycznych oraz wśród podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą. Żetony te noszą nazwę handlową ....... Żetony monetarne mosiężne są niekruszcowe. Żetony monetarne kruszcowe są wykonane ze złota lub srebra, tj. z metali szlachetnych. Spośród trzech wymienionych powyżej podmiotów (Wnioskodawca, Władze Miasta i Mennica Polska) jedynie Władze Miasta nie mają nic wspólnego z przepływami finansowymi. Rola zatem Władz Miasta: akceptują przeprowadzenie akcji promocyjnej .... na swoim terenie; udzielają wsparcia medialnego; nie uczestniczą w żadnych przepływach finansowych. Rola Mennicy Polskiej jest następująca: jest producentem dukatów lokalnych (stawka podatku VAT, jaka widnieje na fakturze wystawionej przez Mennicę Polską dla Wnioskodawcy to 22% - obojętnie jakich Dukatów Lokalnych to dotyczy kruszcowych czy też niekruszcowych).

2011
1
lip

Istota:

Ewidencjonowanie usług mycia samochodów za pomocą kasy fiskalnej.

Fragment:

Obroty z tytułu świadczonych usług ustalane są w oparciu o co tygodniowe i na koniec miesiąca wyjęcie monet i żetonów z automatów, zliczenie i wartościowe ujęcie w ewidencji. Osoby fizyczne prowadzące działalność jak i osoby prawne zwracają się z prośbą o wystawienie faktury na usługi mycia samochodów. Klienci zgłaszają chęć skorzystania z usług Wnioskodawcy o określonej wartości następnie otrzymują żetony. W następnej kolejności wystawiana jest faktura na usługę mycia samochodu. Płatność za żetony dokonywana jest gotówką bądź przelewem we wskazanym terminie na fakturze. Termin wykorzystania wydanych żetonów tj. realizacja usługi jest dobrowolny i często rozłożony w czasie i nie zawsze pokrywa się z miesiącem wydania, tylko zależy od klienta. Wnioskodawca nie jest w stanie określić konkretnie kiedy dany podmiot realizuje swoją usługę. Ma tylko ogólną sumę wrzuconych żetonów i nie może określić czy dane żetony dotyczą zakupu za gotówkę, czy płatności dokonano w innym terminie – przelewem i w ogóle jaki podmiot skorzystał z usługi mycia samochodu wrzucając żetony. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy obrót z opisywanych usług powinien być rejestrowany w kasie fiskalnej, jeżeli spółka ewidencjonuje sprzedaż towarów i usług artykułów budowlanych m.in. stolarki budowlanej...

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest zastosowanie jednej kasy fiskalnej potwierdzającej sprzedaż żetonów będących środkiem płatniczym w całym obiekcie turystyczno-wypoczynkowym oraz prowadzenie jednego rejestru zwrotu żetonów bez konieczności pozyskiwania od klienta wcześniej otrzymanego paragonu potwierdzającego sprzedaż?

Fragment:

W celu uatrakcyjnienia miejsca wypoczynku wprowadzono „walutę-żetony” obowiązującą na całym terenie „wigwamów”. W tym celu zamontowane są bramki wejściowe oraz punkt sprzedaży i zwrotu „żetonów – waluty” . Sprzedaż żetonów jest dokonywana za po- mocą kasy fiskalnej w momencie wymiany złotówek na „ walutę” obowiązującą w obiekcie i obciążona 22% podatkiem VAT. Klienci mogą posługiwać się w ten sposób pozyskanym środkiem płatniczym płacąc za wszystkie oferowane atrakcje oraz usługi gastronomiczne. Na koniec pobytu mogą zwrócić niewykorzystane żetony w odpowiedniej kasie otrzymując zwrot złotówek. Zwroty żetonów są ewidencjonowane w stosownym rejestrze oraz księgowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie miesięcznego zestawienia wartości zwrotów. Sprzedawane żetony są w ciągłym obiegu. Pytanie podatniczki: Czy prawidłowe jest zastosowanie jednej kasy fiskalnej potwierdzają- cej sprzedaż żetonów będących środkiem płatniczym w całym obiekcie turystyczno-wypoczynkowym oraz prowadzenie jednego rejestru zwrotu żetonów bez konieczności pozyskiwania od klienta wcześniej otrzymanego paragonu potwierdzającego sprzedaż... Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz.