Żegluga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to żegluga. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
lip

Istota:

Zwolnienie od akcyzy zużycia paliwa żeglugowego

Fragment:

Odnośnie pojęcia „ żegluga ” w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy dyrektywy 92/81 Trybunał przypomniał że już orzekł w punkcie 23 wyroku w sprawie Deutsche See-bestattungs-Genossenschaft (C-346/97), iż każda działalność żeglugowa w celach komercyjnych mieści się w zakresie zastosowania zharmonizowanego zwolnienia przewidzianego przez ten przepis. W punkcie 25 tego wyroku Trybunał stwierdził, że przepis ten nie wprowadza żadnego zróżnicowania ze względu na cel danej żeglugi, ponieważ zakłócenia konkurencji, których uniknięciu służą przepisy dyrektywy, mogą pojawić się niezależnie od rodzaju żeglugi w celach komercyjnych. Z wyżej wymienionego wyroku wynika również, że cel przebycia danej trasy jest pozbawiony znaczenia, ponieważ chodzi o żeglugę, która stanowi odpłatne świadczenie usług. W związku z powyższym Europejski Trybunał Sprawiedliwości doszedł do wniosku, że manewry przeprowadzane przez pogłębiarkę w trakcie wykonywania czynności zasysania i zrzutu materiału, to znaczy przemieszczanie się nierozerwalnie związane z wykonywaniem czynności pogłębiania, mieszczą się w zakresie zastosowania pojęcia „ żegluga ” w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy dyrektywy 92/81, zmienionej dyrektywą 94/74.

2011
1
cze

Istota:

Nabywane wewątrzwspólnotowo i przewożone w procedurze zawieszenia poboru podatku akcyzowego, do krajowego składu podatkowego, na podstawie ADT oleje napędowe oraz oleje opałowe firma zamierza znaczyć ; barwić oraz komponować oleje opałowe w celu obniżenia lepkości olejów opałowych (mieszanie olejów napędowych i olejów opałowych). Ww. czynności oraz czynność składowania wyrobów akcyzowych miałoby się odbywać w składzie podatkowym, z którym Spółka zawrze w tym zakresie umowę.Oznakowane i zabarwione oleje napędowe oraz oleje opałowe, a także oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi znakowania i barwienia (mazut) Spółka zamierza sprzedawać bezpośrednio ze składu podatkowego dla podmiotów posiadających jednostki pływające wykorzystywane do celów żeglugowych.Stanowisko Podatnika jest następujące:Sprzedaż olejów ze składu podatkowego na cele żeglugowe, podmiotom posiadającym jednostki pływające w przedstawionym stanie faktycznym jest zwolniona z podatku akcyzowego na podstawie § 8 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Ponadto Spółka utrzymuje, że przepisy § 4 nie mają zastosowania, gdyż dotyczą tylko przypadku sprzedaży podmiotowi dokonującemu odsprzedaży olejów.

Fragment:

Drugą grupą uprawnionych podmiotów są podmioty, którym zgodnie z par. 8 ust. l rozporządzania Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, prowadzący skład podatkowy na terytorium kraju dokonuje sprzedaży olejów do celów żeglugi, a następnie nabywca odsprzedaje te wyroby podmiotom, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt l z zastrzeżeniem warunków przewidzianych przez wyżej cytowane przepisy. Mając powyższe na uwadze zdaniem Naczelnika Urzędu Celnego przypisanie uprawnień do zwolnienia z podatku akcyzowego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w trybie § 8 przedmiotowego rozporządzenia Ministra Finansów innemu niż wyżej wymienione podmioty jest nieuprawnione. Ponadto w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawcy nie można przypisać statusu „uprawnionego nabywcy dokonującego odsprzedaży", a także statusu „składu podatkowego" tym samym nie jest możliwe zwolnienie od akcyzy sprzedaży olejów napędowych, olejów opałowych oraz olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.10.18-02.50 oraz objętych kodem CN 2710 1981, wykorzystywanych do celów żeglugi. Naczelnik Urzędu Celnego zauważa również, iż zgodnie z § 8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przedmiotowe zwolnienie ma równieżzastosowanie do importu olejów do celów żeglugi, gdzie zakres podmiotów mogących skorzystać ze zwolnienia został ograniczony wyłącznie do uprawnionego nabywcy, oraz gdzie zdefiniowano również obowiązki podmiotu korzystającego ze zwolnienia.

2011
1
kwi

Istota:

"Czy zwolnienia wynikające z § 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego znajdują zastosowanie do olejów napędowych, wykorzystywanych w żegludze statków oraz podczas prac statków przy pogłębianiu portów poprzez połączone z nimi urządzenia, pochodzących od przedmiotowej spółki ?"

Fragment:

Podatnik stoi na stanowisku, że skoro polskie regulacje prawne dotyczące prawa wodnego i morskiego nie definiują pojęcia ,,żegluga", to należy przyjąć wykładnię, iż w pojęciu żegluga mieści się zarówno żegluga morska jak i śródlądowa. Niewyjaśnionym pozostaje czy prace techniczne statków można uznać za żeglugę morską (jeśli prowadzone są na morskich drogach wewnętrznych) czy to śródlądową, a tym samym czy dla potrzeb takich prac zakup paliwa przez operatora statku może się odbywać w procedurze zawieszonej akcyzy. Statki, dla których przeznaczony jest olej napędowy, prowadzą prace przy pogłębianiu dna portów. W czasie prac przy pogłębianiu portów statki nie znajdują się w ruchu . Stąd też należy rozstrzygnąć wątpliwość czy olej napędowy zużywany podczas pracy koparek i innych urządzeń znajdujących się na przedmiotowych statkach może zostać nabyty w procedurze zawieszonej akcyzy jako wykorzystywany do celów żeglugi. Brak ustawowej definicji terminu ,,żegluga", nie uzasadnia interpretacji zawężającej. W rozumieniu potocznym termin ,,żegluga" oznacza każdą podróż morską lub powietrzną, która rozpoczyna się opuszczeniem portu na stałym lądzie, a kończy powrotem do portu na stałym lądzie. W takim rozumieniu ,,żeglugą" jest również wpłynięcie statku w celu wykonywania pracy na wodzie.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zwolnienia od podatku akcyzowego przewidziane w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, które obowiązuje od dnia 1 maja 2004 roku znajdują również zastosowanie w sytuacji, gdy Podatnik dokonuje zakupu oleju napędowego i opałowego od producentów oraz importerów tego paliwa, a następnie sprzedaje olej na rzecz armatorów rybołówstwa morskiego z przeznaczeniem na ich wykorzystanie w celach żeglugowych.

Fragment:

Nr 97, poz. 966 ze zmianą) zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18– 02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot dokonujący odsprzedaży tych wyrobów podmiotom posiadającym jednostki pływające. Uprawnionym nabywcą w myśl § 8 ust 3 wyżej wymienionego rozporządzenia jest podmiot dokonujący zakupu olejów napędowych olejów opałowych lub olejów smarowych wykorzystywanych do celów żeglugi, który : posiada jednostkę lub jednostki pływające i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów wyżej wymienionych wymienionych; dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom posiadającym jednostki pływające lub zużywa je na własne potrzeby do celów żeglugi. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że: podmiot dokonujący odsprzedaży dołączy do zamówienia złożonego sprzedawcy oświadczenia stwierdzające, że zakupione wyroby akcyzowe zostaną odsprzedane lub zużyte na cele, o których mowa w ust. 1; podmiot, o którym mowa w pkt 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U.

2011
1
lut

Istota:

W związku ze zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 181, poz. 1875) firma ma wątpliwości, czy jako podmiot dokonujący zakupu paliwa do celów żeglugi w celu dalszej odsprzedaży podmiotom posiadającym jednostki pływające może nabywać to paliwo u uprawnionego nabywcy nabywającego wyroby z państwa trzeciego?

Fragment:

(...) żeglugi regulują przepisy § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 97, poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami ). Zgodnie z dyspozycją § 8 ust. ust. 1 zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych , opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.18 – 02.50 oraz objętych kodem CN 2710 19 81, wykorzystywanych do celów żeglugi ( włączając rejsy rybackie ), dokonywaną ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywaną przez podmiot dokonujący odsprzedaży podmiotom posiadającym jednostki pływające. Uprawnionym nabywcą w myśl § 8 ust 3 w/w rozporządzenia jest podmiot dokonujący zakupu olejów napędowych olejów opałowych lub olejów smarowych wykorzystywanych do celów żeglugi, który : posiada jednostkę lub jednostki pływające i złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów w/w wymienionych. dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom posiadający jednostki pływające lub zużywa je na własne potrzeby do celów żeglugi. Ponadto zgodnie z dyspozycją § 8 ust 6 w/w rozporządzenia przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie również (...)