Zdarzenie losowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zdarzenie losowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
19
lip

Istota:

Czy zasądzone na rzecz wnioskodawcy wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. świadczenie z tytułu należnej Panu Ł. jednorazowej pomocy materialnej /finansowanej/ ze środków budżetu państwa w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym — zaatakowaniem stada indyków przez wirus ptasiej grypy, stanowiące 2/3 wartości rynkowej zwierzęcia ustalonej na podstawie art. 50 ust. 2 w związku z art. 49 cyt. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 342) oraz zwrot kosztów utylizacji padłych zwierząt na skutek zaatakowania stada przez wirus ptasiej grypy jest zwolnione na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26a ustawy” „Podatek dochodowy od osób Fizycznych” od podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) od Skarbu Państwa świadczenie nie pokrywa nawet kosztów paszy oraz ceny wsadu piskląt i kosztów utylizacji. Po trzecie - wnioskodawca już zapłacił podatek dochodowy od każdej sztuki wstawionej do indycznika w tym także od każdej padłej sztuki. Po czwarte - gdyby został nałożony na wnioskodawcę podatek dochodowy na zasadach ogólnych od świadczenia otrzymanego od Skarbu Państwa to po raz drugi wnioskodawca obciążony by został podatkiem dochodowym. Po piąte — gdyby nie zdarzenie losowe /upadek stada przez zaatakowanie go przez wirus ptasiej grypy/ to wnioskodawca uzyskałby większy dochód ze sprzedaży indyków i nie płaciłby podatku dochodowego, ponieważ podatek dochodowy zapłacił już z chwilą wstawienia piskląt do indycznika. Ponadto jak wykazano wyżej otrzymane świadczenie od Skarbu Państwa nie może być traktowane, jako odszkodowanie, ponieważ rekompensuje tylko 2/3 wartości rynkowej padłego stada. W świetle obowiązującego stanu prawnego (...)

2011
1
sie

Istota:

Należy wskazać, że przepis art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym upoważnia do zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku, jeśli wskutek zdarzenia losowego, siły wyższej lub innego zdarzenia wyłączającego bezprawność lub winę Podatnika, pomimo dochowania wszystkich środków należytej staranności, wykaże on zaistnienie okoliczności, w jakich powstał ubytek. Nie oznacza to jednak, że przepis ten odnosi się obligatoryjnie do wszystkich zdarzeń wskazanych we wniosku. Każda okoliczność czy zdarzenie w wyniku którego nastąpił ubytek paliwa, wymaga odrębnego postępowania dowodowego

Fragment:

(...) Wnioskodawcy istnieje ryzyko, iż podczas transportu tego paliwa np. ze składu podatkowego do Wnioskodawcy, w trakcie nabycia wewnątrzwspólnotowego, w trakcie importu z kraju trzeciego, kiedy stosowane są różne środki transportu np. statek morski, transport kolejowy, transport drogowy, jak również podczas operacji przeładunkowych, nastąpi utrata/strata/ubytek tego paliwa, np. wskutek zdarzeń losowych takich jak: przypadkowy rozlew paliwa, wypadek morski, drogowy, kolejowy, inne zdarzenie losowe lub siła wyższa. Zdarzenia takie lub siła wyższa i ich zaistnienie będzie należycie udokumentowane a Spółka będzie w stanie wykazać te okoliczności. Wnioskodawca nie posiada ustalonych w trybie art. 85 ww. ustawy norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W związku z zaistniałym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego wskazanego w art. 30 ust 3 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o (...)

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych zapomogi otrzymanej od organizacji związkowej.

Fragment:

(...) pkt 40 i 79. W powołanym powyżej przepisie ustawodawca wymienił przypadki, których wystąpienie umożliwia zwolnienie zapomogi z podatku dochodowego. Tak więc ze zwolnienia korzystają zapomogi otrzymane w związku z zaistnieniem określonych sytuacji, tj.: indywidualnego zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby, śmierci. Zarówno powołany wyżej przepis jak również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „zdarzenie losowe”. W orzecznictwie podatkowym wskazuje się, że w sytuacji, gdy w prawie podatkowym termin użyty w przepisach nie jest bliżej określony to wykładnia takiego pojęcia winna odbywać przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie ma ono w języku potocznym. Mając powyższe na uwadze, pod pojęciem „indywidualnego zdarzenia losowego” można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy wypłata zasiłków celowych bezzwrotnych z tytułu zdarzenia losowego jak i zasiłków celowe bezzwrotne na pokrycie wydatków zwianych z klęską żywiołową, które wnioskodawca przyznał i wypłacił rodzinom poszkodowanym w 2008r należy uznać za wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) zdarzeniem losowym. Art. 21 ust. 1 pkt 26a ww. ustawy dodany został przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret ósme ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 209 poz. 1316). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2009r. i ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2008r. Wprawdzie ustawodawca nie zdefiniował pojęcia "zdarzenie losowe", ale zgodnie ze znaczeniem, jakie ma ono w języku potocznym, określamy je jako zdarzenie zależne od kolei losu, wydarzeń życia. Zatem zdarzenia losowe mogą być spowodowane nie tylko działaniem sił przyrody, ale również działaniem ludzi, pod warunkiem jednak, że zachowane są przesłanki losowości, tzn. musi zachodzić zdarzenie nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności. W świetle powyższego ze (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie zapomóg zdrowotnych wypłaconych z ZFŚS dla emerytów (nauczycieli).

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2009 r. (data wpływu 7 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zapomóg zdrowotnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłaconych emerytom - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2009 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody uzyskane z tytułu wypłaty tej zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 26.07.1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr. 14, poz. 176 ze zm.)?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 05.12.2005 r. (data wpływu do US 07.12.2005r.), uzupełnionym w dniu 13.02.2006 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie postanawia uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy. W dniu 07.12.2005 r. do tutejszego Organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku. W 2005 roku złożył Pan wniosek z prośbą do zakładu pracy o przyznanie zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na zakup cyfrowego aparatu słuchowego dla córki. Do wniosku dołączył Pan orzeczenie o niepełnosprawności córki oraz fakturę świadczącą o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy od wypłaconej pracownikowi jednorazowej zapomogi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku z kradzieżą portfela z wszystkimi poborami słusznie płatnik pobrał podatek oraz czy kradzież portfela można traktować jako zdarzenie losowe?

Fragment:

(...) finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, a podstawą do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych jest stwierdzenie faktu wystąpienia określonego zdarzenia. Tak więc ze zwolnienia korzystać może każda zapomoga, która spełniać będzie kryteria przedmiotowo-kwotowe, niezależnie od statusu osoby, która ją otrzymuje. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w tej konkretnej sytuacji nastąpiło zdarzenie losowe ? kradzież środków finansowych ? a przyznana zapomoga w związku z zaistnieniem tego zdarzenia może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 w/cyt ustawy o podatku dochodowym i jest wolna od podatku. Powyższej interpretacji udzielono z uwzględnieniem stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przyznana zapomoga losowa korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 ptk 26 updof i jak należy udokumentować zdarzenie losowe?

Fragment:

(...) 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Zarówno powołany wyżej przepis jak również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia "zdarzenie losowe". W orzecznictwie podatkowym zasadą jest, że w sytuacji, gdy w prawie podatkowym termin użyty w przepisach nie jest bliżej określony to wykładnia takiego pojęcia winna odbywać przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie ma ono w języku potocznym. Mając powyższe na uwadze, pod pojęciem "indywidualnego zdarzenia losowego" można rozumieć wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przyznana zapomoga z tytułu indywidualnego zdarzenia lsoowego, które bylo nieprzewidzialne, niemożliwe do uniknięcia i spowodowało trwały uszczerbek na zdrowiu (ofiara przestępstwa) winna być zwolniona z podatku dochodowego ?

Fragment:

(...) 2 280 zł., z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaczenia słowa "zdarzenie losowe" przyjąć należy potoczne znaczenie, oznaczające zdarzenie zależne od losu - kolei, wydarzeń życia. Są to zdarzenia nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka. Wobec powyższego zapomoga wypłacona osobie w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych będzie zwolniona w 2005 roku z podatku dochodowego, jako zdarzenie losowe, w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 26 w/w ustawy, do wysokości 2 280 zł. Opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka przekazanej kwoty zapomogi ponad kwotę zwolnioną z opodatkowania. Kwota zapomogi przewyższająca kwotę 2 280 zł stanowi przychód z innych źródeł.Podatnik kwotę dochodu podlegającą opodatkowaniu zobowiązany jest doliczyć do dochodu osiągniętego w roku podatkowym i wykazać w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy. Od skumulowanych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zapomogi, otrzymywane przez pracowników z tytułu zgonu współmałżonka, dziecka lub rodziców są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowy kwoty 2.280,00 zł ?

Fragment:

(...) z dnia 21 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79. Z uwagi na fakt, iż ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znaczenia słowa "zdarzenie losowe" przyjąć należy potoczne znaczenie, oznaczające zdarzenie zależne od losu - kolei, wydarzeń życia. Są to zdarzenia nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka. Wobec powyższego zapomogi otrzymane z tytułu zgonu współmałżonka, dziecka lub rodziców do kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 26 ww ustawy korzystać będą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeżeli wypłacona zostanie zapomoga w wysokości przekraczającej w roku podatkowym (...)