Zdarzenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zdarzenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
lis

Istota:

Czy w związku z jednorazowym przyjęciem ziemi (piasku) przez Wnioskodawcę zdarzenie to należy traktować incydentalnie, czy też pomimo takiego jednorazowego zdarzenia Wnioskodawca staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego i zapłaty podatku dochodowego na zasadach ogólnych?

Fragment:

Ponadto we własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, iż opisane przez Niego zdarzenie miało charakter „pojedynczej incydentalnej transakcji”. Przepisy podatkowe nie zawierają definicji pojęcia „incydentalny”. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym słowniku Języka Polskiego PWN, termin „incydentalny” oznacza „mający małe znaczenie lub zdarzający się bardzo rzadko”. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko w sprawie uznać należy za nieprawidłowe, bowiem opisana we wniosku transakcja, nie stanowi działalności rolniczej i pomimo że - jak wskazano - było to zdarzenie incydentalne, spowodowała przysporzenie po stronie Wnioskodawcy stanowiące dla Niego przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, fakt że była to pojedyncza transakcja między dwoma podmiotami, nie uzasadnia stanowiska, że uzyskane z tej transakcji wynagrodzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przepisy ww. ustawy nie uzależniają bowiem opodatkowania od częstotliwości wykonywania czynności. Nie znajduje również uzasadnienia twierdzenie, że brak opodatkowania tym podatkiem wynika z tego że transakcja ta jest objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2011
1
lip

Istota:

Uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. W niniejszej sprawie, której przedmiotem jest interpretacja co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego, uzasadnienie wyroku nie zawiera przedstawienia interpretacji organów, z podaniem przepisów mających zastosowanie w sprawie, ich wyjaśnienia. Nie można więc zorientować się jakie było stanowisko organów. Zaś WSA powołując treść dwóch przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zajmując jednozdaniowe, arbitralne stanowisko, odsyła w zakresie uzasadnienia do zaskarżonej decyzji organu. Uchybienie to, polegające na lakoniczności motywów zapadłego orzeczenia, co podniesiono w skardze kasacyjnej, uniemożliwia realizację kontroli instancyjnej sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Fragment:

Natomiast na ocenę legalności zaskarżonej decyzji nie wpływa zarzut nie rozważenia w zaskarżonej decyzji sytuacji, w której w wyniku zgonu ubezpieczonego uprawnionym do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci jest osoba trzecia (beneficjent) a nie osoba, która dokonywała wpłat składek ubezpieczeniowych (inwestowała te składki) tj. ubezpieczający się. Odnosząc się do kwestii otrzymania świadczenia przez osobę trzecia wobec zgonu ubezpieczonego Sąd I instancji zauważył, że ani art. 21 ust. 1 pkt 4, ani art. 24 ust. 15 p.d.o.f. nie ograniczają pojęcia beneficjenta odszkodowania do osoby ubezpieczonego. Nie dopatrując się naruszeń przepisów prawa wskazanych w skardze, Wojewódzki Sąd Administracyjny , w myśl art. 151 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej zwanej p.p.s.a.- skargę oddalono. We wniesionej skardze kasacyjnej wyrokowi zarzucono, po pierwsze, naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 4 p.d.o.f. przez uznanie, że w przypadku wypłaty sumy ubezpieczenia otrzymanej z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych nie przysługuje zwolnienie z opodatkowania. Ponad to zarzucono niewłaściwe zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 4 lit.b) w związku z art. 24 ust. 15 p.d.o.f. poprzez uznanie, że w przypadku wypłaty sumy ubezpieczenia mamy do czynienia z dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w rozumieniu art. 24 ust. 15 p.d.o.f. Po wtóre, strona (...)