ITPP2/4512-640/15/EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zbycie budynków biurowo-warsztatowych korzysta ze zwolnienia od podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 22 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Nieruchomość, dwa budynki biurowo-warsztatowe, wybudowano około 1990 r. W 1992 r. zostały zakupione przez spółkę z o.o., która w 2007 r. przekształciła się w spółkę jawną. Spółka jawna została rozwiązana 16 lipca 2012 r. na podstawie art. 58 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku rozwiązania spółki jawnej jedynym właścicielem nieruchomości stała się Pani. Nieruchomość posiada kilka lokali biurowych, pomieszczenie na warsztat oraz działalność gastronomiczną. Pomieszczenia te są od 1995 r. wynajmowane różnym spółkom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, do kwoty najmu doliczany jest podatek od towarów i usług. Również Pani od sierpnia 2012 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmuje pomieszczenia w wymienionej nieruchomości. Od początku jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Do ustalonych stawek za wynajem jest doliczany podatek od towarów i usług. Nieruchomość ujęta jest w ewidencji środków trwałych i jest amortyzowana. Wartość początkowa wynosi 359.273,07 zł. Nie posiada Pani dokładnej wiedzy na temat nakładów na nieruchomość w latach 1992-2006 oraz czy były dokonywane nakłady na ulepszenie nieruchomości przekraczające 30% wartości początkowej. Dlatego 2007 r., w sposób bezpieczny przyjęto ostatecznie jako pierwsze zasiedlenie. W tym roku wykonano wprawdzie większe prace, były to jednak tylko prace remontowe, a nie ulepszenia, ale nie przekroczyły one 30% wartości początkowej nieruchomości, tj. kwoty 107.782,00 zł. W kolejnych latach były wykonywane tylko drobne naprawy eksploatacyjne, które nie przekroczyły 30% wartości nieruchomości. Przy nabyciu na podstawie uchwały rozwiązującej spółkę jawną nie wystąpił podatek od towarów i usług. Nie odliczyła Pani podatku naliczonego przy nabyciu. Lokale są wynajmowane z naliczeniem podatku od 1995 r. bez przerwy. Planuje Pani sprzedaż nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż opisanej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy jest zwolniona, a jeżeli tak na podstawie art. 43 ust. 1 pkt, 10 czy pkt 10a...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż opisanej nieruchomości będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Sprzedaż ta może skorzystać ze zwolnienia od podatku zarówno na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10, jak i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Oznacza to, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi przy pierwszej sprzedaży nieruchomości, lub też w momencie oddania jej do używania innemu podmiotowi, np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu. Od 1995 r. lokale w tej nieruchomości są wynajmowane z uwzględnieniem kwoty podatku. Ten rok można więc traktować jako tzw. „pierwsze zasiedlenie”. Według art. 43 ust. 1 pkt 10 lit b) ustawy wymagane jest dwa lata od pierwszego zasiedlenia dla uzyskania zwolnienia od podatku. W opisanej sytuacji od pierwszego zasiedlenia upłynęło 20 lat. Pierwsze zasiedlenie powstaje na nowo jeśli podatnik poniósł wydatki na ulepszenie nieruchomości przekraczającej 30% wartości początkowej. W latach 90 tych były czynione różne nakłady, mogły one przekraczać ten limit. Nie posiada Pani dokładnej wiedzy na ten temat. Natomiast posiada Pani informacje, co się działo z nieruchomością od 2007 r. W tym roku wykonywano większe prace. Były to tylko prace remontowe, a nie ulepszenia, ale nawet one nie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości, tj. kwoty 107.782,00 zł. W kolejnych latach dokonywano tylko niezbędnych eksploatacyjnych remontów. Przyjęcie 2007 r. jako daty pierwszego zasiedlenia wskazuje, że minęło powyżej 7 lat, przy czym przez cały czas lokale są wynajmowane, a czynność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Uważa Pani, że warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zostały spełnione. Dodatkowo, ponieważ nie odliczyła Pani podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości, zbycie jej może skorzystać również ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pod pojęciem towaru – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%.

Jednakże w myśl art. 146a pkt 1 tej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W art. 2 pkt 14 ustawy ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem pierwszego zasiedlenia. Zgodnie z tym przepisem, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści powyższego przepisu wynika, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków (budowli) lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, bądź go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie wyniosą co najmniej 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany obiekt zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę lub najem, bowiem zarówno sprzedaż, dzierżawa, czy najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 (czyli zwolnienia dostawy budynku, budowli lub ich części dokonywanego po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia) i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 11 ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

 1. imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;
 2. planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;
 3. adres budynku, budowli lub ich części.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30 % wartości początkowej tych obiektów.

Analiza treści wniosku oraz przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie dwóch budynków biurowo-warsztatowych, które – jak wskazano we wniosku – od 1995 r. są przedmiotem najmu, będzie zwolnione od podatku. Podstawą zwolnienia będzie wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, bowiem zbycie to będzie dokonane po pierwszym zasiedleniu oraz po upływie dwóch lat od tego zasiedlenia, o ile strony transakcji nie wybiorą opcji opodatkowania, na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 ustawy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w ww. przepisach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.