ILPB1/415-594/11-4/AGr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy uzyskany dochód ze sprzedaży tych gruntów musi być opodatkowany podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2011 r. (data wpływu 14 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 1 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży działek – jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej zakupu i sprzedaży działek dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży działek.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3, art. 14f § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-673/11-2/SJ, ILPB1/415-594/11-2/TW wezwano Zainteresowaną do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 czerwca 2011 r., natomiast w dniu 1 lipca 2011 r. Zainteresowana uzupełniła wniosek o brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Zainteresowana jest podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawczyni zamierza jako osoba fizyczna, nie w ramach działalności gospodarczej, kupić grunt rolny o powierzchni 1,8318 ha. Według miejscowego studium teren ten przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. Po podziale tego gruntu na działki o powierzchni ok. 3.000 m2 Wnioskodawczyni zamierza je sprzedać. Zainteresowana zamierza również zakupić większe areały gruntów rolnych, które chce podzielić na działki różnej wielkości o powierzchni w granicach powyżej 10.000 m2 i planuje je sprzedać różnym nabywcom, w tym osobom, które będą je uprawiać rolniczo, tworząc gospodarstwa rolne. Zakupu i sprzedaży Wnioskodawczyni może dokonać również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jaki Wnioskodawczyni będzie miała obowiązek zapłacenia podatku dochodowego jako osoba fizyczna...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany ze sprzedaży gruntów rolnych z przeznaczeniem na użytkowanie przez rolnika jest w myśl art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniony z podatku, a w pozostałych przypadkach sprzedaży jako osoba fizyczna zapłaci podatek w wysokości 19% od uzyskanego dochodu (art. 30e ww. ustawy).

W przypadku zakupu i sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni od uzyskanego dochodu zapłaci podatek dochodowy, zgodnie z przyjętą formą opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu sprzedaży działek uznaje się za:
 • prawidłowe – w części dotyczącej zakupu i sprzedaży gruntów dokonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części, oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej), oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Do przychodów z ww. źródła ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe przewidziane w treści art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Brak jest natomiast możliwości zastosowania omawianego zwolnienia do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

   - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Aby określoną działalność uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi ona mieć charakter zarobkowy. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności. Definicja działalności gospodarczej wymaga również, aby działalność taka wykonywana była w sposób zorganizowany i ciągły. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu.

Prowadzenie działalności w sposób zorganizowany oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy sprzedaż wyodrębnionych działek wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Zainteresowana zamierza jako osoba fizyczna, nie w ramach działalności gospodarczej kupić grunt rolny o powierzchni 1,8318 ha, który przeznaczony jest pod zabudowę jednorodzinną. Po podziale tego gruntu Wnioskodawczyni zamierza go sprzedać. Zainteresowana zamierza również zakupić większe areały gruntów rolnych, które chce podzielić na działki różnej wielkości o powierzchni w granicach powyżej 10.000 m2 i planuje je sprzedać różnym nabywcom, w tym osobom, które będą je uprawiać rolniczo, tworząc gospodarstwa rolne. Zakupu i sprzedaży Wnioskodawczyni może dokonać również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższej definicji stwierdzić należy, że działanie takie jest rodzajem aktywności określonej jako działalność handlowa podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, w kontekście powołanych wyżej definicji, przychody uzyskane przez Zainteresowaną należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 30e oraz zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód uzyskany ze sprzedaży opisanych działek, winien być opodatkowany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, sprzedaż przez Wnioskodawczynię przedmiotowych działek należy zakwalifikować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W konsekwencji, dochód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów winien być opodatkowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego właśnie źródła – pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w pozostałej części rozstrzygnięto odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.