DD9/033/441/KCT/2014/RWPD-63544 | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.
DD9/033/441/KCT/2014/RWPD-63544interpretacja indywidualna
 1. spadek
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. zbycie
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr ILPB2/415-652/10-4/ES wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2010 r. i uzupełnieniu wniosku z dnia 26 lipca 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży mieszkania, nabytego w 2010 roku, w związku z wydatkowaniem, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychodu na spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w dniu 19 czerwca 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na zakup w 2007 r. i remonty mieszkania, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 16 sierpnia 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 18 maja 2010 r. uzupełniony pismem z dnia 26 lipca 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca jest właścicielem mieszkania, które nabył w drodze spadku po matce zmarłej w dniu 20 lutego 2010 roku. (...) W przyszłości Wnioskodawca chciałby je sprzedać. Wnioskodawca posiada mieszkanie w Wieruszowie, w którym mieszka i na zakup, którego zaciągnął kredyt. Ze względu na brak środków finansowych i dość dużą odległość nie jest w stanie zajmować się i utrzymywać odziedziczone mieszkanie. Powierzchnia nabytego mieszkania wynosi 24,39 m2.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w 2007 roku wraz z żoną wzięli kredyty na cele mieszkaniowe (zakup mieszkania i remonty). Ze względu na niskie pobory nie mogli podołać zbyt wysokim ratom. W marcu 2009 roku Wnioskodawca wziął kredyt konsolidacyjny na spłatę zaciągniętych kredytów (na cele mieszkaniowe), lecz i te raty kredytu okazały się zbyt wysokie jak na pobory małżonków.

Dnia 19 czerwca 2009 roku Wnioskodawca wziął kredyt konsolidacyjny w celu zmniejszenia rat, gdyż spłata ww. kredytu okazała się zbyt wysoka.

Po sprzedaży odziedziczonego mieszkania uzyskane pieniądze Wnioskodawca chciałby przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego 19 czerwca 2009 roku aby nie powtórzyła się ww. sytuacja, ponieważ może okazać się że nie będzie małżonków stać na utrzymanie dwóch mieszkań i spłatę rat kredytu.

Data zaciągnięcia kredytu – 19.06.2009 r. Kredyt został zaciągnięty w „A” S.A. Kredyt został zaciągnięty tylko i wyłącznie na cele mieszkaniowe. W odniesieniu do przedmiotowego kredytu Wnioskodawca nie korzystał z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Sprzedaż odziedziczonego mieszkania nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Czy Wnioskodawca zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od przychodu uzyskanego ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania jeżeli w całości uzyskany przychód przeznaczy na spłatę zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, w którym mieszka...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie posiadanej wiedzy i uzyskanych informacji jest możliwość zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku uzyskanego przychodu ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania pod warunkiem, że w całości zostanie on przeznaczony na spłatę kredytu mieszkaniowego. Ponieważ wiedza Wnioskodawcy na ten temat może być niewystarczająca w związku z tym zwraca się z prośbą o interpretację.

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 16 sierpnia 2010 r. Nr ILPB2/415-652/10-4/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) O ile przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania odziedziczonego przez Zainteresowanego po matce będzie stanowił majątek wspólny małżonków i zostanie przeznaczony na spłatę kredytu konsolidacyjnego, którym Wnioskodawca skonsolidował wcześniej zaciągnięte kredyty na zakup i remont mieszkania, w którym mieszka – to dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania będzie korzystał w całości ze zwolnienia (...) na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. nabył mieszkanie, które zamierza sprzedać.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę mieszkania przed upływem pięciu lat, licząc od końca 2010 roku, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Przepis ten ma zastosowanie do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a-c ustawy, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, remont własnego lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto regulacje prawne zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a-c ustawy stanowią, że wydatkami na „własne cele mieszkaniowe”, są również wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. „wydatków mieszkaniowych”, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma charakter wyczerpujący.

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia mieszkania, na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w 2010 roku, zostanie przeznaczony na spłatę kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w dniu 19 czerwca 2009 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na zakup w 2007 r. i remonty mieszkania, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji jednakże należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) O ile przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania (...) będzie stanowił majątek wspólny małżonków (...) to dochód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania będzie korzystał w całości ze zwolnienia (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.