3063-ILPB1-2.4511.66.2017.1.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Skutki podatkowe sprzeda?y nieruchomooci.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 4 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2017 r. (data wp3ywu 3 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomooci – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2017 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomooci.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca jest nastepc1 prawnym dawnych w3aocicieli nieruchomooci. Zaowiadczenie Panstwowego Biura Notarialnego z dnia 15 stycznia 1991 r.

Dawnymi w3aocicielami przedmiotowej nieruchomooci byli:

  • K. Z. w 1/3 czeoci
  • Z. K. w 1/3 czeoci
  • F. i J. W. w 1/3 czeoci w miejsce M. W.,

na mocy wniosku z dnia 4 lipca 1938 r.

Objecie nieruchomooci przez gmine nast1pi3o dnia 19 kwietnia 1948 r., to jest z dniem og3oszenia w Dzienniku Urzedowym Rady Narodowej i Zarz1du Miejskiego m. X. Wniosek o ustanowienie prawa w3asnooci czasowej w stosunku do opisanej nieruchomooci zosta3 skutecznie z3o?ony przez osobe uprawnion1 dnia 15 paYdziernika 1948 r.

Dnia 24 czerwca 1948 r. zmar3 F. W., a spadek po nim stosownie do postanowienia S1du Powiatowego z dnia 6 czerwca 1958 r. na podstawie przepisów o dziedziczeniu ustawowym nabyli córka spadkodawcy D. L. W. z domu W. w 3/4 czeoci oraz ?ona spadkodawcy J. S. W. w 1/4 czeoci.

Dnia 24 listopada 1959 r. zmar3a J. W., a spadek po niej stosownie do postanowienia S1du Powiatowego z dnia 14 listopada 1962 r. na podstawie przepisów o dziedziczeniu ustawowym naby3a córka spadkodawczyni D. W.

Dnia 28 sierpnia 2004 r. zmar3a D. L. W., zao spadek po niej, stosownie do postanowienia S1du Rejonowego z dnia 18 marca 2005 r. na podstawie przepisów o dziedziczeniu testamentowym nabyli: Wnioskodawca i A. E. G. z domu W. w 1/2 czeoci ka?de z nich.

Decyzj1 nr (...) Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2014 r. zmienionej nastepnie decyzj1 nr (...) z dnia 15 kwietnia 2014 r. nast1pi3 zwrot nieruchomooci i ustanowiono na 99 lat prawo u?ytkowania wieczystego dzia3ki nr 66 z obrebu (...) o obszarze 0,0613 ha, objetej ksieg1 wieczyst1 KW nr x, nr 67 KW xy o pow. 0,0303 ha. Akt notarialny na ww. nieruchomooa zosta3 przyjety i podpisany dnia 30 paYdziernika 2014 r.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy w przypadku sprzeda?y nale?1cej do Wnioskodawcy czeoci 1/6 du?ej kamienicy w okresie do 5 lat od daty jej zwrotu, bedzie ona traktowana jako Yród3o przychodu zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Zainteresowany bedzie jako spadkobierca zobowi1zany do uiszczenia podatku dochodowego od sprzeda?y udzia3u w tej nieruchomooci?

Zdaniem Wnioskodawcy, decyzja o zwrocie nieruchomooci powoduje przejocie prawa w3asnooci na dotychczasowego w3aociciela, nie kreuje tego prawa a tylko przywraca czeociej panuj1ce stosunki prawnorzeczowe. W zwi1zku z tym, w momencie zwrotu nieruchomooci nie nastepuje nabycie, ma miejsce restytucja stosunków sprzed wyw3aszczenia, tj. zwrot prawa w3asnooci do nieruchomooci na rzecz poprzedniego w3aociciela lub jego spadkobierców. A zatem za date nabycia nieruchomooci dla celów podatkowych nale?y przyj1a dzien, w którym osoba taka naby3a uprawnienia po osobie, po której te uprawnienia dziedziczy3a, czyli date omierci D. W.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treoci art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze Yróde3 przychodów jest odp3atne zbycie, z zastrze?eniem ust. 2:

  1. nieruchomooci lub ich czeoci oraz udzia3u w nieruchomooci.
  2. spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u?ytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej.
  3. prawa wieczystego u?ytkowania gruntów,

– je?eli odp3atne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzia3alnooci gospodarczej i zosta3o dokonane w przypadku odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych okreolonych w lit. a)–c) przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie.

Powy?szy przepis formu3uje generaln1 zasade, ?e odp3atne zbycie nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci oraz praw okreolonych w tym przepisie przed up3ywem pieciu lat, licz1c od konca roku kalendarzowego, w którym nast1pi3o nabycie lub wybudowanie, rodzi obowi1zek podatkowy w postaci zap3aty podatku dochodowego.

Z powy?szego wynika, ?e w przypadku sprzeda?y nieruchomooci, jej czeoci lub udzia3u w nieruchomooci oraz praw okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy decyduj1ce znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytu3u dochodu ma moment ich nabycia.

Przy rozstrzygnieciu tej kwestii, nale?y miea na uwadze nie tylko przepisy prawa podatkowego, ale przede wszystkim przepisy prawa cywilnego dotycz1ce nabycia, czy te? utraty prawa w3asnooci.

Z przedstawionego przez Wnioskodawce opisu zdarzenia przysz3ego wynika, ?e w 2004 r. w drodze dziedziczenia naby3 on czeoa udzia3u w nieruchomooci, objetej uprzednio przez gmine w kwietniu 1948 r. W paYdzierniku 1948 r. zosta3 z3o?ony wniosek o ustanowienie prawa w3asnooci czasowej do ww. nieruchomooci. Decyzj1 Prezydenta Miasta z 31 marca 2014 r., zmienion1 nastepnie decyzj1 z 15 kwietnia 2014 r., nast1pi3 zwrot nieruchomooci i ustanowiono na 99 lat prawo u?ytkowania wieczystego.

Wnioskodawca powzi13 w1tpliwooa, czy w przypadku sprzeda?y swojego udzia3u w opisanej we wniosku nieruchomooci przed up3ywem pieciu lat od jej zwrotu zobowi1zany bedzie do zap3aty podatku dochodowego.

W zwi1zku z powy?szym wyjaonia nale?y, ?e zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) – spadek to prawa i obowi1zki zmar3ego wynikaj1ce ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwil1 jego omierci przechodz1 na nastepców prawnych. W myol art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera sie z chwil1 omierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwil1 otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, ?e z chwil1 omierci nale?1ce do spadkodawcy prawa i obowi1zki przechodz1 na jedn1 lub kilka osób.

Natomiast data wydania decyzji o zwrocie nieruchomooci pozostaje bez wp3ywu dla okreolenia skutków podatkowych odp3atnego zbycia nabytej w ten sposób nieruchomooci (jak te? udzia3u w niej). Decyzja o zwrocie nieruchomooci pe3ni bowiem funkcje restytucyjn1, przywraca prawo w3asnooci nieruchomooci. W przypadku zwrotu nieruchomooci nie mamy do czynienia z kreowaniem prawa w3asnooci tylko z jego przywróceniem. Oznacza to, ?e w przedmiotowej sprawie nie mo?na mówia o przeniesieniu prawa w3asnooci na zasadach ogólnych wynikaj1cych z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) do stanu poprzedniego.

Nale?y równie? nadmienia, ?e w sytuacji gdy nieruchomooa jest zwracana nastepcy prawnemu osoby, której nieruchomooa te odebrano - tak jak ma to miejsce w omawianej sprawie - to prawo do zwrotu tej nieruchomooci ma swe Yród3o w stosunku prawnym, z którego to nastepstwo prawne wynika. Za date nabycia takiej nieruchomooci dla celów podatkowych nale?y zatem przyj1a dzien, w którym osoba taka naby3a uprawnienie po osobie, której nieruchomooa te wczeoniej odebrano lub te? po jej nastepcy prawnemu. W sytuacji, gdy tytu3em prawnym do nabycia prawa do nieruchomooci jest spadkobranie, wówczas za dzien jej nabycia uznaa nale?y date omierci uprawnionego, tj. pierwotnego w3aociciela lub te? jego spadkobierców.

Przenosz1c powy?sze na grunt rozpatrywanej sprawy uznaa nale?y, ?e dat1 nabycia przez Wnioskodawce udzia3u w zwróconej nieruchomooci jest data omierci spadkodawcy, po którym odziedziczy3 prawo do ww. nieruchomooci, tj. data 28 sierpnia 2004 r.

W konsekwencji stwierdzia nale?y, ?e zbycie przez Wnioskodawce posiadanej 1/6 udzia3u w nieruchomooci przed up3ywem pieciu lat od dnia jej zwrotu przez gmine nie bedzie rodzia w stosunku do Zainteresowanego obowi1zku zap3aty podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem piecioletni termin wskazany w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nale?y liczya od dnia, w którym Zainteresowany naby3 w drodze spadkobrania ten?e udzia3. Z uwagi na fakt, ?e Wnioskodawca naby3 udzia3 w nieruchomooci w dniu 28 sierpnia 2004 r., termin ten up3yn13 wraz z dniem 31 grudnia 2009 r., a wiec omawiana sprzeda? nie bedzie stanowia Yród3a przychodu podlegaj1cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.