ILPB1/415-378/12-2/IM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2012 r. (data wpływu 13 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia oraz w zakresie nabycia przez Spółkę udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (tzn. dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zainteresowany ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski). Wnioskodawca posiada udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego (w dalszej części - Spółka). Wartość nominalna udziałów w Spółce jest niższa od ich wartości rynkowej.

Wnioskodawca rozważa zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia w trybie art. 199 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z dnia 8 listopada 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., w dalszej części k.s.h). Umorzenie udziałów nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego z czystego zysku lub z obniżeniem kapitału zakładowego.

Umorzenie udziałów Wnioskodawcy będzie miało charakter dobrowolny, tzn. Spółka nabędzie udziały za zgodą Wnioskodawcy. Zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia dokonane zostanie bez wynagrodzenia dla Zainteresowanego.

Wnioskodawca wskazuje, iż dokonanie zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia rozważa również inny wspólnik Spółki, osoba fizyczna - wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został złożony do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Po przeprowadzeniu umorzenia udziałów przez Wnioskodawcę i drugiego wspólnika - osobę fizyczną, jedynym wspólnikiem Spółki może pozostać fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej, w którym Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne lub w którym certyfikaty inwestycyjne będzie posiadała spółka z siedzibą na terytorium Unii Europejskiej w której udziały będzie miał Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia.

Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, brak przychodów z kapitałów pieniężnych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT za przychody z tytułu kapitałów pieniężnych uznaje się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. - na podstawie art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) - uchylono art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT. W rezultacie - ze względu na brak regulacji szczególnej - od dnia 1 stycznia 2011 r. do zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, zastosowanie powinny znaleźć regulacje właściwe dla przychodów z kapitałów pieniężnych (podmiot dokonujący zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia osiągnie zatem przychód z kapitałów pieniężnych).

Zgodnie z art. 30b ustawy o PIT „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

Dochodem z tytułu zbycia udziałów jest - zgodnie z art. 30b ust. 2 ustawy o PIT różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów (ustalonymi na podstawie odrębnych przepisów).

Jak wynika z powołanej regulacji prawnej w zakresie pojęcia „przychody z kapitałów pieniężnych” mieści się wyłącznie odpłatne zbycie udziałów. Dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT nie jest natomiast objęte zbycie udziałów bez wynagrodzenia (a co za tym idzie również zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia (a co za tym idzie również zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia). Zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia dokonane zostanie bez wynagrodzenia (tzn. Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego w związku ze zbyciem udziałów). W konsekwencji dobrowolne zbycie udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia nie będzie skutkowało powstaniem (po stronie Zainteresowanego) przychodu z kapitałów pieniężnych.

Brak możliwości ustalenia dochodu w drodze oszacowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT „przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19”.

Art. 19 ust. 1 ustawy o PIT stanowi natomiast, iż „przychodem z odpłatnego zbycia (...) praw majątkowych (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej”.

Powołana regulacja prawna uprawnia organ podatkowy i/lub organ kontroli skarbowej do określenia przychodu w drodze oszacowania wyłącznie w przypadku, gdy dochodzi do odpłatnego zbycia praw majątkowych, a ustalona cena - bez uzasadnionej przyczyny - odbiega od wartości rynkowej. Jeżeli natomiast zbycie dokonywane jest bez wynagrodzenia (nieodpłatnie) nie jest możliwe określenie przychodu w drodze oszacowania (w trybie art. 17 ust. 2 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

Ponadto należy wskazać że w opisanej sytuacji art. 19 ustawy o PIT nie znajdzie zastosowania również z tego względu, że przy nabyciu udziałów w celu umorzenia ksh nie posługuje się pojęciem „ceny”. Nie jest więc możliwe zastosowanie art. 19 ustawy o PIT który odnosi się do pojęcia „ceny”. Termin „wynagrodzenie” o którym mowa w art. 199 ksh nie jest tożsamy z „ceną”, którą ustawodawca posługuje się W art. 535 kodeksu cywilnego oraz art. 19 ustawy o PIT.

W konsekwencji w przypadku zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia organ podatkowy i/lub organ kontroli skarbowej nie jest uprawniony do ustalenia przychodu Wnioskodawcy w drodze oszacowania, tj. do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy nieotrzymanego przysporzenia.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska Wnioskodawca powołuje się na interpretację indywidualną z dnia 25 stycznia 2011 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-1140/10/MM.

Brak przychodu z innych źródeł.

W ocenie Wnioskodawcy zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia nie będzie skutkowało powstaniem przychodu z jakiegokolwiek innego źródła.

Podsumowanie.

Dobrowolne zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia nie będzie wiązało się z powstaniem jakiegokolwiek przychodu po stronie Wnioskodawcy.

Skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają umorzenie udziałów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, to w razie skorzystania z możliwości umorzenia bez wynagrodzenia nie ma podstaw zastosowanie przepisu art. 19 lub art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Tutejszy organ wskazuje, że obowiązującym aktem prawnym w przedmiotowej sprawie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ informuje, że wniosek w zakresie nabycia przez Spółkę udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia został rozstrzygnięty w dniu 22 czerwca 2012 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-378/12-3/IM.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę pisma co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostało ono wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu