2461-IBPB-1-3.4510.1015.2016.1.PC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy s3uszne jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Wnioskodawce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, ?e stanowisko Spó3ki, przedstawione we wniosku z 24 listopada 2016 r. (data wp3ywu do tut. BKIP 1 grudnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wyniku podatkowego powsta3ego z tytu3u sprzeda?y akcji - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2016 r. wp3yn13 do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wyniku podatkowego powsta3ego z tytu3u sprzeda?y akcji.

We wniosku zosta3o przedstawione nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca jest producentem miedzi elektrolitycznej, srebra, o3owiu, innych metali, zwi1zków metali i wyrobów z miedzi. Natomiast, spó3ki Grupy Kapita3owej prowadz1 zarówno dzia3alnooa produkcyjno-us3ugow1 wspieraj1c1 g3ównie g3ówny ci1g technologiczny zwi1zany z wydobyciem i przeróbk1 rud miedzi, jak równie? inn1, niezwi1zan1 dzia3alnooa, np. handel, ochrona zdrowia itd.

W 2010 r. Spó3ka odkupi3a od spó3ki zale?nej X Sp. z o.o. 37.449 sztuk akcji spó3ki Y AG z siedzib1 w Berlinie, stanowi1cych 74,9 % kapita3u zak3adowego tej spó3ki. Nastepnie, w 2011 r. Spó3ka odkupi3a 12.551 sztuk (tj. pozosta3e 25,1 %) akcji spó3ki Y AG posiadanych przez Z AG. Tym samym, udzia3 Wnioskodawcy w kapitale Y AG wynosi 100%.

Y AG zosta3a powo3ana w celu poszukiwania i rozpoznania z3ó? miedzi i innych metali w Europie. Jej utworzenie zwi1zane by3o z realizacj1 zatwierdzonej w lutym 2009 r. strategii Wnioskodawcy na lata 2009 - 2018, która, w obszarze dotycz1cym rozwoju bazy zasobowej, zak3ada3a m.in. poszukiwanie i rozpoznanie nowych z3ó? rud miedzi w regionie.

W latach 2010-2016 Y AG by3a zaanga?owana w nastepuj1ce projekty:

  • Projekt „W.” - w ramach którego spó3ka prowadzi3a poszukiwania i rozpoznanie geologiczne za z3o?ami rud miedzi na obszarze W., projekt by3 czeoci1 realizowanego w ramach Grupy Kapita3owej du?ego projektu transgranicznego dotycz1cego poszukiwan geologicznych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej;
  • Projekt „E.” - niemiecko-francuski projekt badawczy, finansowany przez rz1dy tych krajów, dotycz1cy bio3ugowania 3upków miedzionoonych wystepuj1cych w z3o?ach rud miedzi na terenie Polski i Niemiec. Partnerami Y AG w ramach tego projektu s1 m.in. X sp. z o.o. – J. i Wnioskodawca;
  • Projekt „B.” - finansowany ze orodków Unii Europejskiej, polegaj1cy na przeprowadzeniu testów ekstrakcji metali z g3ebokich z3ó? za pomoc1 procesu bio3ugowania oraz szczelinowania z wykorzystaniem rezultatów bio3ugowania w z3o?u.

Celem zapewnienia w Y AG orodków na finansowanie projektu W., w latach 2011, 2013 i 2015 w Spó3ce trzykrotnie podwy?szany by3 kapita3 zak3adowy, przy czym wszystkie podwy?szenia mia3y charakter gotówkowy.

Z uwagi na specyfike prowadzonej dzia3alnooci, czyli prowadzenie poszukiwan geologicznych z3ó? metali na bardzo wczesnym etapie rozpoznania (brak zdefiniowanego z3o?a i zasobów rudy) spó3ka ponosi3a g3ównie nak3ady inwestycyjne na aktywa s3u?1ce poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych.

Po zakonczeniu badan eksploracyjnych na obszarze W. spó3ka Y AG, w zwi1zku z brakiem przes3anek geologicznych do prowadzenia dalszych prac w ramach poszukiwan zasobów, dokona3a na dzien 31 grudnia 2015 r. odpisu z tytu3u utraty wartooci na aktywach s3u?1cych poszukiwaniu i ocenie zasobów mineralnych dla projektu W.

Na chwile obecn1 Y AG posiada skumulowane straty podatkowe w Niemczech (jako niemiecki rezydent podatkowy).

Obecnie, w Grupie Kapita3owej trwaj1 prace restukturyzacyjne ukierunkowane przede wszystkim na uproszczenie i zwiekszenie przejrzystooci struktury zagranicznej Grupy Kapita3owej. W ramach przedmiotowych prac jedna z polskich spó3ek z Grupy Kapita3owej (dalej: „Spó3ka ds. inwestycji”) zosta3a wyznaczona do pe3nienia funkcji holdingowej w stosunku do wiekszooci spó3ek zagranicznych Grupy Kapita3owej.

Dla osi1gniecia powy?szego celu, obecnie trwa proces po31czenia Spó3ki ds. inwestycji ze spó3kami luksemburskimi wchodz1cymi w sk3ad Grupy Kapita3owej.

W zwi1zku z powy?szym, Wnioskodawca rozwa?a mo?liwooa sprzeda?y posiadanych 100% akcji Y AG do polskiej Spó3ki ds. inwestycji. Przedmiotowa transakcja pozwoli na zwiekszenie przejrzystooci (uporz1dkowanie) struktury zagranicznej Grupy Kapita3owej.

Po dokonanej transakcji, Y AG bedzie kontynuowa3 prowadzon1 dzia3alnooa gospodarcz1 w obecnym zakresie (ograniczonym wzgledem pierwotnych planów Grupy Kapita3owej) lub czasowo zawiesi prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej. Trudno przewidziea przysz3e losy Spó3ki, poniewa? zale?1 one od rynkowych uwarunkowan biznesowych (np. kontynuacji dalszych etapów projektów i stopnia zaanga?owania Y AG w ich realizacje) oraz decyzji wynikaj1cych z okolicznooci finansowo-podatkowych (przyk3adowo mo?liwooci wykorzystania istniej1cej straty podatkowej powsta3ej w Niemczech). W zale?nooci od przyjetego rozwi1zania, mo?liwe bedzie dalsze istnienie Spó3ki, jej sprzeda?, po31czenie lub likwidacja. Na chwile obecn1 w Grupie Kapita3owej nie zosta3a podjeta decyzja w tym zakresie.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy s3uszne jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Wnioskodawce?

Zdaniem Wnioskodawcy, wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Spó3ke.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przychodami s1 w szczególnooci otrzymane pieni1dze, wartooci pienie?ne, w tym równie? ró?nice kursowe. Natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychody zwi1zane z dzia3alnooci1 gospodarcz1, osi1gniete w roku podatkowym, uwa?a sie tak?e nale?ne przychody, choaby nie zosta3y jeszcze faktycznie otrzymane.

Jednoczeonie, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odp3atnego zbycia rzeczy lub praw maj1tkowych jest ich wartooa wyra?ona w cenie okreolonej w umowie (pod warunkiem, ?e nie odbiega ona od wartooci rynkowej).

Maj1c na uwadze powy?sze, odp3atne zbycie akcji Y AG wygeneruje po stronie Wnioskodawcy przychód w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej).

Cena po jakiej zostan1 sprzedane akcje Y AG bedzie odpowiada3a ich wartooci rynkowej, co zostanie potwierdzone w drodze wyceny i w takiej wysokooci Wnioskodawca rozpozna przychód podlegaj1cy opodatkowaniu.

Ze wzgledu na to, ?e nabycie/objecie akcji Y AG nast1pi3o za gotówke, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, przychód ten bedzie podlega3 obni?eniu o koszty uzyskania przychodu równe wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Wnioskodawce.

W zale?nooci od tego, jaka bedzie rynkowa wartooci akcji Y AG na moment ich sprzeda?y, Wnioskodawca w wyniku przedmiotowej transakcji mo?e osi1gn1a dochód podlegaj1cy opodatkowaniu lub strate podatkow1. Teoretycznie mo?liwe jest równie?, ?e transakcja oka?e sie neutralna podatkowo (w przypadku gdy rynkowa wartooa akcji Y AG okaza3aby sie równa wydatkom na ich nabycie lub objecie).

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego uznaje sie za prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego we Wroc3awiu, ul. Ow. Miko3aja 78/79, 50-126 Wroc3aw, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 10 maja 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Bia3ej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Bia3a.