Zbycie udziału | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie udziału. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
15
sty

Istota:

Czy s3uszne jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Wnioskodawce?

Fragment:

Trudno przewidziea przysz3e losy Spó3ki, poniewa? zale?1 one od rynkowych uwarunkowan biznesowych (np. kontynuacji dalszych etapów projektów i stopnia zaanga?owania Y AG w ich realizacje) oraz decyzji wynikaj1cych z okolicznooci finansowo-podatkowych (przyk3adowo mo?liwooci wykorzystania istniej1cej straty podatkowej powsta3ej w Niemczech). W zale?nooci od przyjetego rozwi1zania, mo?liwe bedzie dalsze istnienie Spó3ki, jej sprzeda?, po31czenie lub likwidacja. Na chwile obecn1 w Grupie Kapita3owej nie zosta3a podjeta decyzja w tym zakresie. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie: Czy s3uszne jest stanowisko Wnioskodawcy, ?e wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Wnioskodawce? Zdaniem Wnioskodawcy, wynik podatkowy na transakcji zbycia akcji Y AG na rzecz polskiej Spó3ki ds. inwestycji zostanie ustalony jako ró?nica pomiedzy przychodem w wysokooci ceny okreolonej w umowie (o ile nie bedzie ona odbiegaa od wartooci rynkowej), a kosztami uzyskania przychodu równymi wydatkom na nabycie lub objecie akcji przez Spó3ke.

2016
22
mar

Istota:

W zakresie braku opodatkowania transakcji sprzedaży 100% udziałów

Fragment:

Dalej Trybunał wyraził pogląd, że ponieważ Królestwo Szwecji skorzystało z przewidzianej w przepisach dyrektyw możliwości uznania, że przekazanie całości aktywów nie mieści się w zakresie stosowania szóstej dyrektywy, zbycie udziałów prowadzące do przekazania całości aktywów nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Podsumowując tę kwestię, TSUE wskazał, że w zakresie, w jakim zbycie akcji można zrównać z przekazaniem całości lub części przedsiębiorstwa w rozumieniu VI dyrektywy bądź dyrektywy 2006/112 oraz pod warunkiem, że zainteresowane państwo członkowskie skorzystało z możliwości przewidzianej w tych przepisach, transakcja ta nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zaznacza się, że ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy skorzystał z możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT transakcji dotyczących zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zbycie zatem przez Wnioskodawcę 100% posiadanych udziałów w spółce w ramach jednej transakcji jednemu nabywcy można zrównać z przekazaniem całości przedsiębiorstwa tej spółki. Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynność zbycia udziałów spółki przez Wnioskodawcę w ramach jednej transakcji jednemu nabywcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2015
26
maj

Istota:

1. Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego sprzedaż Udziałów stanowi wykonywanie działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ustawy VAT, a w konsekwencji Wnioskodawca dokonując Zbycia Udziałów będzie działał w charakterze podatnika VAT?2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Zbycie Udziałów obejmujące wszystkie Udziały w Spółce polskiej posiadane przez Wnioskodawcę będzie stanowiło zbycie przedsiębiorstwa na gruncie przepisów ustawy VAT oraz Dyrektywy 112 i w konsekwencji będzie wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT?3. W przypadku uznania przez tutejszy organ, że sprzedaż Udziałów stanowi wykonywanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ustawy VAT oraz, że Zbycie wszystkich Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowiło zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, czy Zbycie Udziałów będzie stanowiło usługę, której miejscem świadczenia, zgodnie z art. 28b albo art. 28c ustawy VAT będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Wnioskodawca będzie obowiązany do rozliczenia VAT w Polsce?4. W przypadku uznania przez tutejszy organ, że sprzedaż Udziałów stanowi wykonywanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ustawy VAT oraz, że Zbycie wszystkich Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowiło zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, a czynność będzie stanowiła usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT, której miejscem świadczenia będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy powyższa usługa będzie stanowiła czynność zwolnioną na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy VAT, a Wnioskodawca będzie obowiązany do rozliczenia ww. czynności w deklaracji VAT?5. W przypadku, gdy Organ uzna, że sprzedaż Udziałów stanowi wykonywanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 15 ustawy VAT oraz, że Zbycie wszystkich Udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowiło zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy VAT, a powyższa czynność będzie stanowiła usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy VAT, której miejscem świadczenia będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy podstawą opodatkowania, jaką Wnioskodawca będzie obowiązany wykazać w deklaracji VAT, będzie określona w umowie sprzedaży między Wnioskodawcą, a nabywcą Udziałów w Spółce polskiej, cena za Udziały odpowiadająca wartości rynkowej?

Fragment:

Reasumując, w przypadku gdy Organ uzna, że Zbycie Udziałów stanowi wykonywanie działalności gospodarczej Wnioskodawcy, należałoby uznać, że stanowi ono czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy VAT. Ad. 3 Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku uznania przez Organ, że Zbycie Udziałów będzie stanowiło czynność wykonywaną w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, tj. czynność niewyłączoną od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT (w przeciwnym przypadku pytanie nr 3 będzie bezprzedmiotowe), należałoby uznać, że Zbycie Udziałów stanowi usługę, która zgodnie z art. 28b ustawy VAT będzie opodatkowana w miejscu siedziby Spółki zagranicznej w przypadku gdy podmiot ten będzie zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, tj. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu Zbycia Udziałów w Polsce. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, w świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2015
26
kwi

Istota:

Czy zapłacone odstępne stanowi koszt odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz dotychczasowego udziałowca pomniejszający przychód do opodatkowania z tytułu sprzedaży udziałów na podstawie umowy z 2014 r.?

Fragment:

Umowa Spółki z o.o. przewidywała, że na zbycie udziałów na rzecz Kontrahenta wymagana jest zgoda tejże Spółki z o.o. w formie uchwały zgromadzenia wspólników. W związku z tym, że jedynym warunkiem, od którego uzależnione było przejście udziałów na rzecz Kontrahenta, było wyrażenie przez Spółkę (lub zastępczo przez sąd rejestrowy) zgody na zbycie tych udziałów, to do momentu udzielenia tejże zgody nie mogły przejść na rzecz kontrahenta i pozostawały przy Wnioskodawcy. Spółka nie wyraziła zgody na zbycie tych udziałów, na rzecz ww. Kontrahenta, wobec czego Wnioskodawca wszczął sprawę sądową przeciwko Spółce o wyrażenie przez sąd rejestrowy zastępczej zgody na zbycie udziałów na rzecz ww. Kontrahenta, na podstawie art. 182 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych. Sprawa toczyła się od roku 2012 i w jej toku biegły sądowy dokonał wyceny udziałów Spółki - opinia biegłego nie została zakwestionowana. W toku tej sprawy Spółka zaproponowała Wnioskodawcy odkupienie udziałów po cenie wskazanej przez biegłego, ale przez osobę inną niż dotychczasowy Kontrahent uprawniony z umowy warunkowej z 2011 r. Odkupu od Wnioskodawcy miał dokonać jeden z dotychczasowych udziałowców Spółki.

2014
26
paź

Istota:

Brak opodatkowania czynności zbycia posiadanych udziałów w spółce.

Fragment:

(...) zbycie udziałów w warunkach opisanych przez wnioskodawcę, który wprawdzie w zarządzaniu spółką uczestniczy, lecz nie posiada portfela udziału spółek i ich nie kontroluje, nie prowadzi działalności zarobkowej w oparciu o te udziały, nie wykonuje w ramach działalności gospodarczej różnego rodzaju usług na rzecz tych spółek, czy też - jak w przedmiotowym stanie faktycznym - na rzecz spółki, której udziały posiada. ” Reasumując, Pani zdaniem, opisana powyżej czynność przeniesienia własności udziałów w Spółce na rzecz męża w celu spłaty (wyrównania) różnicy wynikającej z nierównej wartości majątków poszczególnych Małżonków pozostanie poza zakresem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. W myśl postanowień zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2014
15
sie

Istota:

Czy w związku ze zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 1 - 3 KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z kolei każdy inny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o art. 199 § 3 KSH może - podobnie jak Wnioskodawca - zgodzić się na zbycie udziałów w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) bez wynagrodzenia. Praktyka pokazuje, że zbycie udziałów w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 1 - 3 KSH jest instytucją prawa handlowego często stosowaną. Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien znajdować do niego zastosowania także art. 11 Ustawy CIT. Do transakcji zbycia udziałów w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) bez wynagrodzenia nie będzie miał zastosowania również art. 14 ust. 1 Ustawy CIT, wedle którego przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Jak wskazano powyżej zbycie udziałów w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) bez wynagrodzenia nie jest przedmiotem standardowego obrotu handlowego, nie można zatem mówić w odniesieniu to tej transakcji o warunkach rynkowych. Dodatkowo należy wskazać, że art. 14 ust. 1 Ustawy CIT posługuje się pojęciem „ ceny ”, a art. 199 § 3 KSH, będący podstawą prawną umorzenia bez wynagrodzenia mówi natomiast o „ wynagrodzeniu ”.

2013
24
paź

Istota:

Opodatkowanie zbycia udziałów.

Fragment:

Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zbycie udziałów, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W momencie zbycia udziałów następuje przeniesienie praw i obowiązków wynikających z jego posiadania na nabywcę. W dacie zawarcia umowy sprzedaży udziałów u zbywcy powstaje więc przychód należny, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże ani ten przepis, ani inne przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają definicji legalnej pojęcia „ przychody należne ”. Według Słownika języka polskiego „ należny ” to „ przysługujący, należący się komuś lub czemuś ”. Tak więc „ przychód należny ” oznacza przychód przysługujący, który się należy i nie ma znaczenia, że nie został otrzymany. Prawidłowa wykładnia tego pojęcia nie może jednak pomijać doktryny prawa cywilnego. „ Należność ” wynika z treści stosunku prawnego, odnosi się więc zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia, jak i do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności.

2013
17
lip

Istota:

Zakres skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w polskiej spółce kapitałowej w celu umorzenia przez osobę będącą rezydentem podatkowym we Francji.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 11.06.2013 r. (data wpływu 13.06.2013r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w polskiej spółce kapitałowej w celu umorzenia przez osobę będącą rezydentem podatkowym we Francji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13.06.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych ze zbyciem udziałów w polskiej spółce kapitałowej w celu umorzenia przez osobę będącą rezydentem podatkowym we Francji. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest obecnie rezydentem podatkowym we Francji („ Podatniczka ”). W 2012 roku Podatniczka była rezydentem podatkowym we Francji. W dniu 24 lutego 2006 r. otrzymała w drodze darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce („ Spółka ”). Na mocy uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 30 czerwca 2012 roku udziały należące do Podatniczki zostały umorzone dobrowolnie za wynagrodzeniem w formie pieniężnej („ Wynagrodzenie ”) z czystego zysku, w trybie art. 199 § 1 w związku z § 6 Kodeksu spółek handlowych („ KSH ”).

2013
9
cze

Istota:

Brak opodatkowania zbycia udziałów w spółce kapitałowej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące jednego stanu faktycznego: Czy zbycie udziałów w Spółce było czynnością opodatkowaną VAT... Czy zbycie udziałów w Spółce korzystało ze zwolnienia z VAT... Czy wpływy ze zbycia udziałów w Spółce Gmina powinna uwzględniać przy kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT za 2012 r.... Zdaniem Wnioskodawcy: Zbycie udziałów w Spółce nie było czynnością opodatkowaną VAT. Zbycie udziałów w Spółce nie korzystało ze zwolnienia z VAT, gdyż w ogóle nie podlegało VAT, natomiast gdyby organ wydający interpretację uznał inaczej, zdaniem Gminy w takim przypadku należy uznać, że zbycie udziałów korzystało ze zwolnienia z podatku. Wpływów ze zbycia udziałów w Spółce Gmina nie powinna uwzględniać przy kalkulacji proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT za 2012 r. Uzasadniając stanowisko odnoszące się do pyt. 1 i 2 Gmina wskazała, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu VAT podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

2013
3
sty

Istota:

1. Czy w związku ze zbyciem udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną przez spółkę, w której jest wspólnikiem, transakcją nabycia udziałów innego wspólnika w celu ich umorzenia, jeżeli nabycie udziałów przez spółkę nastąpi bez wynagrodzenia dla tego innego wspólnika?

Fragment:

Jak wynika z powołanej regulacji prawnej w zakresie pojęcia „ przychody z kapitałów pieniężnych ” mieści się wyłącznie odpłatne zbycie udziałów. Dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT nie jest natomiast objęte zbycie udziałów bez wynagrodzenia (a co za tym idzie również zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia (a co za tym idzie również zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia). Zbycie udziałów na rzecz Spółki w celu umorzenia dokonane zostanie bez wynagrodzenia (tzn. Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego w związku ze zbyciem udziałów). W konsekwencji dobrowolne zbycie udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki w celu umorzenia bez wynagrodzenia nie będzie skutkowało powstaniem (po stronie Zainteresowanego) przychodu z kapitałów pieniężnych. Brak możliwości ustalenia dochodu w drodze oszacowania. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o PIT „ przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ”. Art. 19 ust. 1 ustawy o PIT stanowi natomiast, iż „ przychodem z odpłatnego zbycia (...) praw majątkowych (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.