Zbycie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Zbycie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1) Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?
2) Czy przeznaczenie kwoty uzyskanej tytułem tej umowy na remont mieszkania ma wpływ na ewentualne zobowiązanie podatkowe?
Fragment:
Oznacza to, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Zgodnie z treścią art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.
2017
16
wrz

Istota:
Czy obowiązuje mnie zapłacenie podatku od umowy kupna-sprzedaży samochodu w roku 2006?
Fragment:
Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: zdaniem Strony, różnica pomiędzy kwotą, za którą sprzedany został wrak samochodu (22.200,00 zł)., a oszacowaną przez Ubezpieczyciela wartością pojazdu uszkodzonego (19.000,00 zł.) czyli 3.200,00 zł., strona uznała za dodatkowy przychód i uwzględniła w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2006 rok (poz. 73), który został złożony w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola dnia XX marca 2007 r. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póź. zm.), będącym specyfikacją źródeł przychodów, uwzględnił m.in. przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Natomiast stosownie do art. 24 ust. 6 powołanej ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.
2011
1
maj

Istota:
Kiedy podatnik może sprzedać samochód bez konieczności opłaty podatku od zysku?
Fragment:
W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy , jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie . Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. samochodu/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem . Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własności tej rzeczy . Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż zgodnie z art. 589 ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, że podatnik zamierza dokonać sprzedaży samochodu, który nabył w dniu 30 września 2006 roku.
2011
1
maj

Istota:
Czy od ewentualnie sprzedanych i w części podarowanych szkole książek będzie ciążył na wnioskodawcy jakikolwiek obowiązek podatkowy?
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. książek/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany az tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik po wykupieniu samochodu, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca stroną umowy leasingu operacyjnego (leasingobiorcą), następnie używaniu samochodu dla celów wyłącznie osobistych, w momencie sprzedaży tego samochodu po upływie pół roku od jego nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i wykazania przychodu z działalności gospodarczej?
Fragment:
Po upływie pół roku od nabycia samochodu, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, podatnik zamierza sprzedać samochód. Pytanie podatnika dotyczy kwestii, czy po wykupieniu samochodu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca stroną umowy leasingu operacyjnego (leasingobiorcą), następnie używaniu samochodu dla celów wyłącznie osobistych, w momencie sprzedaży tego samochodu po upływie pół roku od jego nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i wykazania przychodu z działalności gospodarczej. Zdaniem pytającego, przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m. in. innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Z uwagi na fakt, iż zakupiony samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie będzie środkiem trwałym firmy wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej, nie wystąpi też przychód z tytułu odpłatnego zbycia tego samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
2011
1
maj

Istota:
Czy opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004 r., a następnie zbytego na rynku wtórnym po tym dniu, wnoszone przez nowego użytkownika podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Nie ma, bowiem ekonomicznej różnicy pomiędzy skutkami ustanowienia prawa rzeczowego na nieruchomości, a przeniesienia tego prawa na inny podmiot (zob. K Sachsa, VI Dyrektywa VAT, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, str. 110-111). W jednym i drugim przypadku dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot. Wobec powyższego należy stwierdzić, że zbycie prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , a skoro tak, to nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Konsekwencją stanowiska, że zbycie prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1), a w sytuacji, gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4).
2011
1
maj

Istota:
Czy zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, zwolnione jest pd podatku od towarów i usług?
Fragment:
W art. 43 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2005r. ustawodawca zwolnił z podatku od towarów i usług m.in. w pkt 2 - dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz w pkt 9 - dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod budowę. W ust. 2 tego artykułu zdefiniowano, że przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowlę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat oraz pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W związku ze złożonym zapytaniem, a obowiązkiem wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, pismem uzupełniającym z dnia 12 września 2005r. / data wpływy 15 września 2005r. / Gmina Miasto Otwock, reprezentowana przez Prezydenta Miasta dokonała wyjaśnień, że nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 58 zabudowana trzema obiektami, z których jeden z budynków mieszkalnych sprzedany został przez Skarb Państwa małżeństwu S. i S. XXX w 1966r. aktem notarialnym nr 0000/66, na mocy którego zawarto z ww. na okres 30 lat umowę dzierżawy przedmiotowej działki.
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik dokonał sprzedaży rzeczy, oświadczając, że nie uzyskał z tego tytułu dochodu, posiada udokumentowane koszty uzyskania przychodu. Czy powyższe wartości winny być wykazane w zeznaniu podatkowym ?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy (łodzi motorowej, przyczepy) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem odwołując się do wykładni systemowej i ustalenia zakresu zwrotu "koszt nabycia rzeczy" z odpowiednim uwzględnieniem pojęcia kosztu w rozumieniu w szczególności przepisów art. 22 ust. 1 i art. 22g ust. 3 oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć, że "kosztem nabycia rzeczy", o których mowa w art. 24 ust. 6 w/w ustawy jest kwota należna zbywcy oraz koszty związane z zakupem poniesione do dnia rozpoczęcia używania rzeczy.
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż samochodu przez wspólnika po upływie 6 miesięcy od daty nabycia, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego w związku z tym, że samochód nie był nigdy środkiem trwałym i majątkiem firmy?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zm.) wśród źródeł przychodów wymienione zostały pozarolnicza działalność gospodarcza oraz odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również:1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:a) środkami trwałymi,b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,c) wartościami niematerialnymi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)?
W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?
Fragment:
Nr 14, poz. 176 ze zmianami) odrębnym źródłem przychodów jest zbycie rzeczy ruchomych. Zbycie to stanowi źródło przychodów, jeżeli: - odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, oraz - zbycie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest, stosownie do art. 24 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy, różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poniesionych w czasie posiadania rzeczy. Odwołując się do wykładni systemowej i ustalenia zakresu zwrotu " koszt nabycia" rzeczy z odpowiednim uwzględnieniem pojęcia kosztu w rozumieniu w szczególności przepisów art. 22 ust. 1 i art. 22 g ust. 3 oraz art. 23 ustawy należy przyjąć, że kosztem nabycia rzeczy, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy jest kwota należna zbywcy oraz koszty związane z zakupem poniesione do dnia rozpoczęcia używania rzeczy. Nakładami będą natomiast udokumentowane wydatki poniesione na samochód w czasie jego posiadania, takie jak np. zakup części zamiennych czy remonty. W przedmiotowej sprawie za koszt nabycia należy z wymienionych w zapytaniu kosztów uznać udokumentowany koszt opłaty rejestracyjnej, wartość ubezpieczenia w drodze (bez ubezpieczenia AC i OC w kraju związanego z eksploatacją pojazdu), podatku akcyzowego, napraw, opłaty za znaki opłaty skarbowej, opłaty za przygotowanie dokumentów przez agencję celną, koszt książki pojazdu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.