Zbycie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
wrz

Istota:

1) Czy w związku z zawarciem umowy przeniesienia praw Wnioskodawczyni zobowiązana jest do uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego?
2) Czy przeznaczenie kwoty uzyskanej tytułem tej umowy na remont mieszkania ma wpływ na ewentualne zobowiązanie podatkowe?

Fragment:

Oznacza to, że dany przychód osoby fizycznej jest przypisywany tylko i wyłącznie do jednego określonego źródła przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Zgodnie z treścią art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

2011
1
maj

Istota:

Czy obowiązuje mnie zapłacenie podatku od umowy kupna-sprzedaży samochodu w roku 2006?

Fragment:

Stanowisko wnioskodawcy jest następujące: zdaniem Strony, różnica pomiędzy kwotą, za którą sprzedany został wrak samochodu (22.200,00 zł)., a oszacowaną przez Ubezpieczyciela wartością pojazdu uszkodzonego (19.000,00 zł.) czyli 3.200,00 zł., strona uznała za dodatkowy przychód i uwzględniła w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2006 rok (poz. 73), który został złożony w Urzędzie Skarbowym Warszawa Wola dnia XX marca 2007 r. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy: ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z póź. zm.), będącym specyfikacją źródeł przychodów, uwzględnił m.in. przychody z odpłatnego zbycia innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Zgodnie z art. 19 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Natomiast stosownie do art. 24 ust. 6 powołanej ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

2011
1
maj

Istota:

Kiedy podatnik może sprzedać samochód bez konieczności opłaty podatku od zysku?

Fragment:

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy , jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie . Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. samochodu/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem . Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własności tej rzeczy . Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż zgodnie z art. 589 ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Ze stanu faktycznego będącego przedmiotem zapytania wynika, że podatnik zamierza dokonać sprzedaży samochodu, który nabył w dniu 30 września 2006 roku.

2011
1
maj

Istota:

Czy od ewentualnie sprzedanych i w części podarowanych szkole książek będzie ciążył na wnioskodawcy jakikolwiek obowiązek podatkowy?

Fragment:

Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. książek/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany az tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik po wykupieniu samochodu, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca stroną umowy leasingu operacyjnego (leasingobiorcą), następnie używaniu samochodu dla celów wyłącznie osobistych, w momencie sprzedaży tego samochodu po upływie pół roku od jego nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i wykazania przychodu z działalności gospodarczej?

Fragment:

Po upływie pół roku od nabycia samochodu, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, podatnik zamierza sprzedać samochód. Pytanie podatnika dotyczy kwestii, czy po wykupieniu samochodu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca stroną umowy leasingu operacyjnego (leasingobiorcą), następnie używaniu samochodu dla celów wyłącznie osobistych, w momencie sprzedaży tego samochodu po upływie pół roku od jego nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i wykazania przychodu z działalności gospodarczej. Zdaniem pytającego, przychód ze sprzedaży tego samochodu nie będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m. in. innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Z uwagi na fakt, iż zakupiony samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, nie będzie środkiem trwałym firmy wprowadzonym do ewidencji środków trwałych, przychód z jego sprzedaży nie będzie przychodem z działalności gospodarczej, nie wystąpi też przychód z tytułu odpłatnego zbycia tego samochodu po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

2011
1
maj

Istota:

Czy opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004 r., a następnie zbytego na rynku wtórnym po tym dniu, wnoszone przez nowego użytkownika podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Nie ma, bowiem ekonomicznej różnicy pomiędzy skutkami ustanowienia prawa rzeczowego na nieruchomości, a przeniesienia tego prawa na inny podmiot (zob. K Sachsa, VI Dyrektywa VAT, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003, str. 110-111). W jednym i drugim przypadku dochodzi do ekonomicznego przeniesienia władztwa nad gruntem (towarem – w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy) na rzecz użytkownika wieczystego, co pozwala mu rozporządzać nim jak właściciel. Znajduje to wyraz zarówno w swobodzie korzystania z gruntu i czerpania z niego pożytków, jak również w możliwości przeniesienia takiego władztwa na inny podmiot. Wobec powyższego należy stwierdzić, że zbycie prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , a skoro tak, to nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Konsekwencją stanowiska, że zbycie prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, jest powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wydania towaru (art. 19 ust. 1), a w sytuacji, gdy dostawa towaru powinna być potwierdzona fakturą, z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru (art. 19 ust. 4).

2011
1
kwi

Istota:

Czy zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, zwolnione jest pd podatku od towarów i usług?

Fragment:

W art. 43 ust. 1 ustawy VAT z dnia 11 marca 2005r. ustawodawca zwolnił z podatku od towarów i usług m.in. w pkt 2 - dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz w pkt 9 - dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod budowę. W ust. 2 tego artykułu zdefiniowano, że przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowlę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat oraz pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W związku ze złożonym zapytaniem, a obowiązkiem wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego, pismem uzupełniającym z dnia 12 września 2005r. / data wpływy 15 września 2005r. / Gmina Miasto Otwock, reprezentowana przez Prezydenta Miasta dokonała wyjaśnień, że nieruchomość oznaczona jako dz. ew. nr 58 zabudowana trzema obiektami, z których jeden z budynków mieszkalnych sprzedany został przez Skarb Państwa małżeństwu S. i S. XXX w 1966r. aktem notarialnym nr 0000/66, na mocy którego zawarto z ww. na okres 30 lat umowę dzierżawy przedmiotowej działki.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik dokonał sprzedaży rzeczy, oświadczając, że nie uzyskał z tego tytułu dochodu, posiada udokumentowane koszty uzyskania przychodu. Czy powyższe wartości winny być wykazane w zeznaniu podatkowym ?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy (łodzi motorowej, przyczepy) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy, jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy (art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zatem odwołując się do wykładni systemowej i ustalenia zakresu zwrotu "koszt nabycia rzeczy" z odpowiednim uwzględnieniem pojęcia kosztu w rozumieniu w szczególności przepisów art. 22 ust. 1 i art. 22g ust. 3 oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć, że "kosztem nabycia rzeczy", o których mowa w art. 24 ust. 6 w/w ustawy jest kwota należna zbywcy oraz koszty związane z zakupem poniesione do dnia rozpoczęcia używania rzeczy.

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż samochodu przez wspólnika po upływie 6 miesięcy od daty nabycia, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego w związku z tym, że samochód nie był nigdy środkiem trwałym i majątkiem firmy?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zm.) wśród źródeł przychodów wymienione zostały pozarolnicza działalność gospodarcza oraz odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy przychodem z działalności gospodarczej są również:1) przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:a) środkami trwałymi,b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1 500 zł,c) wartościami niematerialnymi (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)?
W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?

Fragment:

Nr 14, poz. 176 ze zmianami) odrębnym źródłem przychodów jest zbycie rzeczy ruchomych. Zbycie to stanowi źródło przychodów, jeżeli: - odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, oraz - zbycie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest, stosownie do art. 24 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy, różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poniesionych w czasie posiadania rzeczy. Odwołując się do wykładni systemowej i ustalenia zakresu zwrotu " koszt nabycia" rzeczy z odpowiednim uwzględnieniem pojęcia kosztu w rozumieniu w szczególności przepisów art. 22 ust. 1 i art. 22 g ust. 3 oraz art. 23 ustawy należy przyjąć, że kosztem nabycia rzeczy, o którym mowa w art. 24 ust. 6 ustawy jest kwota należna zbywcy oraz koszty związane z zakupem poniesione do dnia rozpoczęcia używania rzeczy. Nakładami będą natomiast udokumentowane wydatki poniesione na samochód w czasie jego posiadania, takie jak np. zakup części zamiennych czy remonty. W przedmiotowej sprawie za koszt nabycia należy z wymienionych w zapytaniu kosztów uznać udokumentowany koszt opłaty rejestracyjnej, wartość ubezpieczenia w drodze (bez ubezpieczenia AC i OC w kraju związanego z eksploatacją pojazdu), podatku akcyzowego, napraw, opłaty za znaki opłaty skarbowej, opłaty za przygotowanie dokumentów przez agencję celną, koszt książki pojazdu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.