Zbycie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Zbycie rzeczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie rzeczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy obowiązuje mnie zapłacenie podatku od umowy kupna-sprzedaży samochodu w roku 2006?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d, art. 19 ust. 1, art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 24 marca 2007 roku, uzupełnionego pismem z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego p o s t a n o w i ł stanowisko Pana dotyczącego zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia samochodu – uznać jako prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 24 marca 2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2007 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
2011
1
maj

Istota:
Kiedy podatnik może sprzedać samochód bez konieczności opłaty podatku od zysku?
Fragment:
(...) nastąpiło nabycie . Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. samochodu/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem . Wskazać w tym miejscu należy, że nabycie i zbycie rzeczy następuje w wyniku zawarcia umowy przenoszącej własności tej rzeczy . Na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż zgodnie z art. 589 ustawyz dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. Ze stanu faktycznego będącego (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy od ewentualnie sprzedanych i w części podarowanych szkole książek będzie ciążył na wnioskodawcy jakikolwiek obowiązek podatkowy?
Fragment:
(...) nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany. Mając powyższe na uwadze, źródłem przychodu z tytułu odpłatnego zbycia innych rzeczy jest tylko taka sprzedaż, która łącznie spełnia następujące przesłanki: nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej, została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z powyższego przepisu wynika zatem, że odpłatne zbycie rzeczy /np. książek/ dokonane po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, nie mieści się w dyspozycji tego przepisu i tym samym nie stanowi źródła przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co w konsekwencji oznacza, iż dochód uzyskany az tego tytułu nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnik po wykupieniu samochodu, jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i będąca stroną umowy leasingu operacyjnego (leasingobiorcą), następnie używaniu samochodu dla celów wyłącznie osobistych, w momencie sprzedaży tego samochodu po upływie pół roku od jego nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym go nabyto, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego i wykazania przychodu z działalności gospodarczej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 25.11.2006 r., który wpłynął 04.12.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej sprzedaży samochodu po upływie pół roku od momentu jego zakupu - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy wpłynął wniosek z 25.11.2006 r. podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004 r., a następnie zbytego na rynku wtórnym po tym dniu, wnoszone przez nowego użytkownika podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 maja 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 4 maja 2007 r., znak: US.XI/443-5/07, w zakresie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części III, w której nie podzielono poglądu Wnioskodawcy, iż opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, ustanowionego i wpisanego do ksiąg wieczystych przed 1 maja 2004 r., a następnie zbytego na rynku wtórnym po tym dniu, wnoszone przez nowego użytkownika nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zmienia część III przedmiotowego postanowienia w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, zwolnione jest pd podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 5 lipca 2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku stwierdza, że stanowisko Gminy XX jest nieprawidłowe. Pismem z dnia 5 lipca 2005r. / data wpływu 13.07.2005r. / Gmina XX zwróciła się z zapytaniem, czy zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, zwolnione jest od podatku od towarów i usług. Z treści złożonego wniosku wynika, iż Gmina XX przeznaczyła do sprzedaży działkę gruntu położoną przy ul. XY. Na przedmiotowej nieruchomości usytuowane są używane ponad 5 lat dwa budynki mieszkalne i jeden gospodarczy, które nie są własnością Gminy.Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów miasta XY prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, przedmiotowa działka stanowi (...)
2011
1
kwi

Istota:
Podatnik dokonał sprzedaży rzeczy, oświadczając, że nie uzyskał z tego tytułu dochodu, posiada udokumentowane koszty uzyskania przychodu. Czy powyższe wartości winny być wykazane w zeznaniu podatkowym ?
Fragment:
(...) 18.08.2005r. dokonał Pan sprzedaży w/w łodzi i przyczepy, oświadczając, że nie uzyskał z tego tytułu dochodu, posiada udokumentowane koszty uzyskania przychodu.Uważa Pan, iż powyższe wartości, z uwagi na brak dochodu (osiągnięta strata) nie powinny być wykazane w zeznaniu podatkowym. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy (łodzi motorowej, przyczepy) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż samochodu przez wspólnika po upływie 6 miesięcy od daty nabycia, będzie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego w związku z tym, że samochód nie był nigdy środkiem trwałym i majątkiem firmy?
Fragment:
(...) źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany z tej sprzedaży dochód podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przepisie art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt. 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wśród źródeł przychodów wymienione zostały pozarolnicza działalność gospodarcza oraz odpłatne zbycie rzeczy, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 powołanej ustawy przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy od sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, dokonanej przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, należy odprowadzić podatek (i w jakim terminie)?
W jaki sposób ustalić dochód ze sprzedaży oraz w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie?
Fragment:
(...) za nocleg, - podatku akcyzowego, - napraw, opłat za znaki opłaty skarbowej, opłat za przygotowanie dokumentów przez Agencję Celną, - książki pojazdu, - podatku od czynności cywilnoprawnych 3) w którym zeznaniu wykazać dochód, jeśli sprzedaż nastąpi w innym roku niż nabycie? Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) odrębnym źródłem przychodów jest zbycie rzeczy ruchomych. Zbycie to stanowi źródło przychodów, jeżeli: - odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, oraz - zbycie następuje przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. Dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych jest, stosownie do art. 24 ust. 6 wymienionej wyżej ustawy, różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poniesionych w (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy należy zapłacić podatek dochodowy od różnicy między ceną zakupu i sprzedaży samochodu w sytuacji gdy samochód zakupiony na użytek własny zostanie sprzedany na rzecz spółki jawnej ,w której właściciel posiada udziały?
Fragment:
(...) upływa ponad pół roku . Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujacy w dacie zaistnienia , zdarzenia postanawia udzielić następującej interpretacji ,co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego . Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt.8 lit.d ustawy z dnia 26 .07.1991 r o podatku dochodowym od osón fizycznych ( Dzu z 2000 r , Nr 14 , poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie rzeczy jeżeli nie następuje ono w wykonaniu działalności gospodarczej i ma miejce przed upływem pół roku licząć od końca miesiąca , w którym nastąpiło nabycie . Zgodnie z wyżej cytowanym artykułem sprzedaż samochodu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeżeli sprzedaż nastąpi po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca , w którym nastąpiło nabycie .Nie będzie też obowiązku zapłaty podatku dochodowego od różnicy (...)
2011
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.