Zbycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy w związku z otrzymaniem świadczenia pieniężnego w kwocie 47.000,00 zł w miejsce wykonania zapisu testamentowego polegającego na przeniesieniu udziału w nieruchomości Wnioskodawca będzie obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia prawa do udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia prawa (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności praw do lokalu mieszkalnego i uzyskania z tego tytułu przychodu istnieje obowiązek zwrotu odliczonej ulgi budowlanej i czy przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30e updof?

Fragment:

(...) w zakresie braku obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, oparte na błędnym założeniu, iż kwota otrzymana w wyniku cesji wierzytelności nie jest zdarzeniem wymienionym w art. 27a ust. 13 ustawy, jest nieprawidłowe. Odnośnie zapytania dotyczącego zawartej umowy cesji wierzytelności należy zauważyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast art. 18 ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1590), w związku z wnioskiem Strony z dn.15.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 17.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dn.15.05.2007r. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w dn.16.03.1999r. otrzymał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Lokal biurowy będący przedmiotem prawa był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika i znajdował (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku?

Fragment:

(...) z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 3 w/w ustawy przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art.10 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 8 lit. a-c. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 lit.a ) w/w ustawy, do których należą m. in. akcje ( art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz.447, z późn. zm.). W myśl art. 30b ust.1 (...)

2011
1
maj

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w transakcji sprzedaży nieruchomości składającej się z czterech działek ewidencyjnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 kwietnia 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 12 kwietnia 2007 r.) postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w likwidacji, jest od 1990 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której jest prowadzona księga wieczysta. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych. Na jednej z nich znajduje się droga osiedlowa, druga działka jest zabudowana budynkiem pawilonu handlowego, parkingiem (...)

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi budowlanej od kwoty wykupu wierzytelności?
2. Czy umowa cesji wierzytelności stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w rozumieniu art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, a jeżeli stanowi to czy dochód ze sprzedaży jest równy zero?

Fragment:

(...) Pan zwrot środków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego – czy bezpośrednio od dewelopera, czy też od podmiotu, na który scedował Pan wierzytelność. Ze względu na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych jest nieprawidłowe. 2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast art. 18 ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy fakt zameldowania od roku 1981 w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku przekształcenia w miesiącu lutym 2007r., będzie uprawniał do skorzystnia ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn, zm) w momencie sprzedaży powyższego lokalu w najbliższym czasie w trakcie roku 2007.

Fragment:

(...) Dnia 28 marca 2007 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty nabycia. 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym bieżącego roku dokonał Pan przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W najbliższym czasie zamierza Pan dokonać sprzedaży powyższego prawa, i przeznaczyć uzyskaną ze sprzedaży kwotę na dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Informuje Pan Urząd, iż w powyższym lokalu zamieszkuje od 1981 r. Wątpliwością zawartą we wniosku jest informacja o konieczności zapłaty 19 % (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskany w związku z zawartą umową cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z firmą, która zobowiązała się do wybudowania budynku jednorodzinnego, należy wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z praw majątkowych i obliczyć podatek wg skali, czy też będzie opodatkowany tak jak ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

(...) w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, iż odpłatne zbycie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof stanowi katalog zamknięty i nie obejmuje swym zakresem przychodów osiągniętych z tytułu przekazania w drodze cesji, nakładów poniesionych w związku z budową domu mieszkalnego przez dewelopera. Przychód, który powstaje z tytułu odpłatnego zbycia (przeniesienia, cesji) nakładów poniesionych na realizację i finansowanie budowy, stanowi przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, tj. przychód z praw (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jest obowiązany do zapłacenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu 21.11.2006r. ) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zryczałtowanego 10% podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, uznaje za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 21.11.2006r. Pan zwrócił się na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem aministracyjnym. Na wezwanie organu podatkowego z dnia 05.12.2006r. Wnioskodawca w dniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży, zakupionych w 2000r., prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz związanego z nim prawa własności budynków stanowiących resztki zabudowań fabrycznych. Z uwagi na fakt, iż Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynków oraz w stosunku do nich nie dokonywano żadnych ulepszeń, zdaniem Strony, ich dostawa (sprzedaż) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów używanych. Jednocześnie w opinii Strony w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zachodzą przesłanki dla zastosowania zwolnienia w odniesieniu do całości nieruchomości gruntowej, na której posadowione są przedmiotowe budynki.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży, zakupionych w 2000r., prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz związanego z nim prawa własności budynków stanowiących resztki zabudowań fabrycznych. Z uwagi na fakt, iż Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynków oraz w stosunku do nich nie dokonywano żadnych ulepszeń, zdaniem Strony, ich dostawa (sprzedaż) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem (...)