Zbycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Zbycie praw majątkowych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zbycie praw majątkowych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z otrzymaniem świadczenia pieniężnego w kwocie 47.000,00 zł w miejsce wykonania zapisu testamentowego polegającego na przeniesieniu udziału w nieruchomości Wnioskodawca będzie obciążony podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia prawa do udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia prawa (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności praw do lokalu mieszkalnego i uzyskania z tego tytułu przychodu istnieje obowiązek zwrotu odliczonej ulgi budowlanej i czy przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30e updof?
Fragment:
(...) w zakresie braku obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, oparte na błędnym założeniu, iż kwota otrzymana w wyniku cesji wierzytelności nie jest zdarzeniem wymienionym w art. 27a ust. 13 ustawy, jest nieprawidłowe. Odnośnie zapytania dotyczącego zawartej umowy cesji wierzytelności należy zauważyć, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast art. 18 ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego ma zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.1590), w związku z wnioskiem Strony z dn.15.05.2007r. (wpływ do tut. urzędu 17.05.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dn.15.05.2007r. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik w dn.16.03.1999r. otrzymał przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego. Lokal biurowy będący przedmiotem prawa był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika i znajdował (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19 % z tytułu sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku?
Fragment:
(...) z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zgodnie z art. 2 ust.1 pkt. 3 w/w ustawy przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Ocena prawna w/w stanowiska wnioskodawcy - Zgodnie z art.10 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) źródłem przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt. 8 lit. a-c. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 6 lit.a ) w/w ustawy, do których należą m. in. akcje ( art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz.447, z późn. zm.). W myśl art. 30b ust.1 (...)
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować w transakcji sprzedaży nieruchomości składającej się z czterech działek ewidencyjnych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 kwietnia 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 12 kwietnia 2007 r.) postanawia uznać stanowisko Spółki za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka w likwidacji, jest od 1990 r. użytkownikiem wieczystym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której jest prowadzona księga wieczysta. Nieruchomość składa się z czterech działek ewidencyjnych. Na jednej z nich znajduje się droga osiedlowa, druga działka jest zabudowana budynkiem pawilonu handlowego, parkingiem (...)
2011
1
maj

Istota:
1. Czy w związku z zawarciem umowy cesji wierzytelności podatnik zobowiązany jest do zwrotu ulgi budowlanej od kwoty wykupu wierzytelności?
2. Czy umowa cesji wierzytelności stanowi przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w rozumieniu art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, a jeżeli stanowi to czy dochód ze sprzedaży jest równy zero?
Fragment:
(...) Pan zwrot środków poniesionych na zakup lokalu mieszkalnego – czy bezpośrednio od dewelopera, czy też od podmiotu, na który scedował Pan wierzytelność. Ze względu na powyższe, przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych jest nieprawidłowe. 2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast art. 18 ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. Zawarte w tym przepisie wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy fakt zameldowania od roku 1981 w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w wyniku przekształcenia w miesiącu lutym 2007r., będzie uprawniał do skorzystnia ze zwolnienia przedmiotowego zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn, zm) w momencie sprzedaży powyższego lokalu w najbliższym czasie w trakcie roku 2007.
Fragment:
(...) Dnia 28 marca 2007 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczących zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od daty nabycia. 1. Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lutym bieżącego roku dokonał Pan przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W najbliższym czasie zamierza Pan dokonać sprzedaży powyższego prawa, i przeznaczyć uzyskaną ze sprzedaży kwotę na dokończenie budowy domu jednorodzinnego. Informuje Pan Urząd, iż w powyższym lokalu zamieszkuje od 1981 r. Wątpliwością zawartą we wniosku jest informacja o konieczności zapłaty 19 % (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód uzyskany w związku z zawartą umową cesji praw i obowiązków wynikających z przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z firmą, która zobowiązała się do wybudowania budynku jednorodzinnego, należy wykazać w zeznaniu podatkowym jako przychód z praw majątkowych i obliczyć podatek wg skali, czy też będzie opodatkowany tak jak ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 tejże ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, iż odpłatne zbycie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof stanowi katalog zamknięty i nie obejmuje swym zakresem przychodów osiągniętych z tytułu przekazania w drodze cesji, nakładów poniesionych w związku z budową domu mieszkalnego przez dewelopera. Przychód, który powstaje z tytułu odpłatnego zbycia (przeniesienia, cesji) nakładów poniesionych na realizację i finansowanie budowy, stanowi przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof, tj. przychód z praw (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca jest obowiązany do zapłacenia zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2006r. ( data wpływu do tut. Urzędu 21.11.2006r. ) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zryczałtowanego 10% podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, uznaje za prawidłowe. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 21.11.2006r. Pan zwrócił się na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani też postępowanie przed sądem aministracyjnym. Na wezwanie organu podatkowego z dnia 05.12.2006r. Wnioskodawca w dniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży, zakupionych w 2000r., prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz związanego z nim prawa własności budynków stanowiących resztki zabudowań fabrycznych. Z uwagi na fakt, iż Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynków oraz w stosunku do nich nie dokonywano żadnych ulepszeń, zdaniem Strony, ich dostawa (sprzedaż) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów używanych. Jednocześnie w opinii Strony w przypadku zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu zachodzą przesłanki dla zastosowania zwolnienia w odniesieniu do całości nieruchomości gruntowej, na której posadowione są przedmiotowe budynki.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona zamierza dokonać sprzedaży, zakupionych w 2000r., prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oraz związanego z nim prawa własności budynków stanowiących resztki zabudowań fabrycznych. Z uwagi na fakt, iż Stronie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu ww. budynków oraz w stosunku do nich nie dokonywano żadnych ulepszeń, zdaniem Strony, ich dostawa (sprzedaż) będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.